Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2017 (za rok 2016)

Účtovné jednotky majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2016 do 31.3.2017, ak neoznámia do 31.3.2017 predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov. V nasledujúcom článku sa dozviete, kto má povinnosť zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve, v akej lehote a ako sa účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve zostavuje.

Kto má povinnosť zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2016

Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2017 (za rok 2016) má povinnosť zostaviť účtovná jednotka, ktorá môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len “zákon o účtovníctve”) môžu v sústave jednoduchého účtovníctva účtovať:

 1. podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri,
 2. fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a nevedú daňovú evidenciu,
 3. občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy,
 4. cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

V nasledujúcom článku sa budeme venovať účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve za rok 2016 pre fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 nájdete v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020).

Lehoty na zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve

Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve je podľa zákona o účtovníctve nutné zostaviť najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”), podľa ktorého je daňovník povinný uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierkok v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov v riadnom termíne, má povinnosť uložiť účtovnú závierku za rok 2016 do registra účtovných závierok do 31.3.2017 . V prípade, že daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania (podá odklad daňového priznania), v tej istej lehote má povinnosť aj uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok. Ak daňovník uvedie v odklade daňového priznania, že daňové priznanie k dani z príjmov podá do 31.5.2017, do tohto dátumu musí uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Daňové priznanie spolu s účtovnou závierkou sa podáva v:

 • elektronickej podobe alebo
 • listinnej podobe.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2016 v elektronickej podobe sa podáva cez portál Finančnej správy alebo cez aplikáciu e-dane. Účtovná jednotka nemusí osobitne posielať účtovnú závierku prevádzkovateľovi registra účtovných závierok. Uloženie do registra účtovných závierok vykonáva daňový úrad za účtovnú jednotku. Účtovná jednotka si povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok splnila podaním účtovnej závierky na daňovom úrade.

V listinnej podobe sa podáva účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2016 spolu s daňovým priznaním buď osobne alebo poštou. Odporúčame odovzdať účtovnú závierku radšej osobne, ako poštou. Účtovná jednotka má istotu, že účtovná závierka bola daňovému úradu odovzdaná. Aj v prípade listinnej podoby účtovnej závierky ukladá účtovnú závierku do registra účtovných závierok daňový úrad za účtovnú jednotku.

Ako zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2016

Samotnému zostaveniu účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve predchádza niekoľko krokov, z ktorých spomenieme najvýznamnejšie kroky:

 • kontrola jednoduchého účtovníctva - pred zostavením účtovnej závierky je nutné skontrolovať, či sú účtovné prípade správne zaúčtované, so správnym partnerom, v správnej sume, so správnym dátumom a v správnom členení,
 • zaúčtovanie uzávierkových účtovných prípadov - napríklad zaúčtovanie odpisov dlhodobého majetku, zaúčtovanie kurzových rozdielov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, teda k 31.12.
 • vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov,
 • kontrola správneho prenesenia údajov z minulého roka.
Prečítajte si tiež

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia. Neznamená to, že účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve bude účtovná jednotka zostavovať na Silvestra. Znamená to, že údaje uvedené v účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve budú v číslach platných k 31.12.2016, aj keď reálne sa bude účtovná závierka zostavovať neskôr.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2016 sa podáva na predpísanom tlačive vydávanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Prinášame Vám aktuálny vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve.

Tlačivo, na ktorom sa podáva účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2016 má 3 strany. Na prvej strane uvádza účtovná jednotka všeobecné náležitosti. Druhú stranu tvorí výkaz o príjmoch a výdavkoch a tretiu stranu tvorí výkaz o majetku a záväzkoch.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovná jednotka vyplní na strane so všeobecnými náležitosťami:

 • dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - k 31.12.2016,
 • či zostavuje riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • obdobie, za ktoré zostavuje účtovnú závierku a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (v prípade, že účtovná jednotka nezostavuje účtovnú závierku prvý krát, uvedie za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím je obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015),
 • IČO, DIČ, SK NACE - SK NACE vypĺňa podľa činnosti, z ktorej má najväčší objem príjmov za dané účtovné obdobie. Klasifikáciu SK NACE je možné nájsť na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti Metaúdaje - Klasifikácie. Podľa akronymu si vyberie SK NACE Rev. 2.
 • názov účtovnej jednotky - napríklad živnostník uvedie svoje meno, priezvisko a dodatok obchodného mena presne tak, ako to má uvedené v živnostenskom liste,
 • miesto podnikania, telefónne číslo a emailovú adresu,
 • dátum zostavenia účtovnej závierky - štandardne je dátum zostavenia účtovnej závierky medzi dátumami 1.1. až 31.3. Dátum zostavenia je dátum, kedy sa účtovná závierka skutočne zostavila,
 • podpisový záznam fyzickej osoby - ten sa vypĺňa jedine v prípade účtovnej závierky v listinnej podobe. Ak sa účtovná závierka podáva elektronicky, podpisový záznam fyzickej osoby sa nevypĺňa.

Vypĺňanie Výkazu o príjmoch a výdavkoch za rok 2016

Výkaz o príjmoch a výdavkoch predstavuje výkaz, ktorý vyjadruje, ako účtovná jednotka hospodárila počas účtovného obdobia. Výkaz o príjmoch a výdavkoch sa vypĺňa na základe údajov z peňažného denníka. Stĺpce peňažného denníka predstavujú jednotlivé riadky výkazu o príjmoch a výdavkoch.

Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy a daňové výdavky vynaložené v danom účtovnom období. Nedaňové výdavky, ktoré účtovná jednotka vynaložila počas účtovného obdobia, sa vo výkaze o príjmoch a výdavkoch neuvádzajú.

Výkaz o príjmoch a výdavkoch sa člení na:

 • príjmy,
 • výdavky.

Zdaniteľné príjmy sa v účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve členia na príjmy za:

 • predaj tovaru,
 • predaj výrobkov a služieb,
 • ostatné príjmy.

V časti s výdavkami uvádza účtovná jednotka všetky daňové výdavky zaúčtované v peňažnom denníku počas účtovného obdobia v členení na výdavky za zásoby, služby, mzdy, platby poistného a príspevkov, tvorba sociálneho fondu a ostatné výdavky.

Medzi výdavky za zásoby môže účtovná jednotka vykázať napr. výdavky za pohonné látky, kancelárske potreby, materiál, dlhodobý hmotný majetok s ocenením do 1 700 eur, ak sa o ňom rozhodla účtovať ako o zásobách, a pod. Medzi služby môže uvádzať poštovné služby, reklamné služby, výdavky na vedenie účtovníctva.

Rozdiel medzi riadkom Mzdy a riadkom Platby poistného a príspevkov je taký, že na riadku Mzdy sa uvádzajú všetky výdavky spojené so mzdami zamestnancov, ako sú vyplatené mzdy, odvedené príspevky do Sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov, zaplatené dane z miezd zamestnancov, zatiaľ čo na riadku Platby poistného a príspevkov sa uvádzajú len odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne za samotného podnikateľa (živnostníka) alebo osobu s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V riadku Ostatné výdavky sa uvádzajú napr. výdavky na stravné podnikateľa alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, odpisy dlhodobého majetku a pod.

Vypĺňanie výkazu o majetku a záväzkoch za rok 2016

Výkaz o majetku a záväzkoch sa líši od výkazu o príjmoch a výdavkoch tým, že vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú údaje len za bežné účtovné obdobie. Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie v stave k 31.12.2016 a za bezprostredne predchádzajúce obdobie v stave k 31.12.2015.

Údaje o majetku a záväzkoch sa vypĺňajú z knihy pohľadávok, knihy záväzkov, z peňažného denníka a z pomocných kníh.

Výkaz o majetku a záväzkoch sa člení na:

 • majetok,
 • záväzky.

V časti majetku sa vypĺňajú údaje o dlhodobom majetku, zásobách, pohľadávkach, krátkodobom finančnom majetku, o priebežných položkách a o aktívnej opravnej položke k nadobudnutému majetku.

Na riadku 10 Peniaze a ceniny sa uvádzajú údaje o stave peňažných prostriedkov v pokladnici a o stave cenín, napr. stravných lístkov, poštových známok k 31.12.2016. Na riadku 10 sa uvádzajú aj údaje o stave peňažných prostriedkov v pokladnici v cudzej mene po prepočte na eurá referenčným kurzom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.

Na riadku 13 Priebežné položky sa uvádzajú údaje o priebežných položkách z peňažného denníka. Riadok 13 sa vypĺňa napríklad v prípade, ak účtovná jednotka platila debetnou kartou v roku 2016, ale na výpise z bankového účtu sa platba zúčtovala až v roku 2017.

V časti záväzkov výkazu o majetku a záväzkoch sa vypĺňajú údaje o rezervách, záväzkoch, úveroch a o pasívnej opravnej položke k nadobudnutému majetku.

V prípade, že je k 31.12.2016 na bankovom účte záporný zostatok, neuvádza sa zostatok na riadku 11 Účty v bankách, ale sa uvádza na riadku 18 Úvery výkazu o majetku a záväzkoch.

Porovnaním majetku a záväzkov k 31.12.2016 sa vypočíta rozdiel majetku a záväzkov, ktorý sa uvádza na riadku 21 výkazu o majetku a záväzkoch.

Poznámka: Údaje vo výkaze o príjmoch a výdavkoch a vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vypĺňajú v celých eurách.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky