Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2018 (za rok 2017)

Čo všetko by mal vedieť daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva pri podávaní účtovnej závierky v roku 2018 (za rok 2017)?

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 nájdete v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020).

Čo je to účtovná závierka?

Podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná závierka štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú.

Účtovná závierka má teda svoju štruktúru, ktorá tvorí jeden celok a podáva informácie o celkovom hospodárení firmy v bežnom účtovnom, ale aj bezprostredne predchádzajúcom období.

V jednoduchom účtovníctve je účtovná závierka prehľadom o príjmoch a výdavkoch za účtovné obdobie a prehľadom o stave majetku a záväzkov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje, ale aj k poslednému dňu bezprostredne prechádzajúceho obdobia.

Účtovná závierka sa zostavuje najmä pre potreby účtovnej jednotky, ale aj pre potreby správcu dane (na vyčíslenie dane z príjmu). Účtovnú závierku danej účtovnej jednotky vyžadujú aj iné inštitúcie, napríklad banka pri poskytnutí úveru a pod.

Kto je povinný zostavovať účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2017?

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku má účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

Okrem zákonom vymedzených neziskových účtovných jednotiek môže jednoduché účtovníctvo viesť podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri alebo fyzická osoba, ktorá podniká podľa § 6 ods.1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa 6 ods. 2 zákona, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Kedy sa zostavuje účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve?

Účtovná závierka sa zostavuje vždy, keď účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy.

Účtovné knihy sa uzatvárajú vždy:

  • k poslednému dňu účtovného obdobia,
  • ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
  • ku dňu prechádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

Ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje riadnu účtovná závierku.

V ostatných dvoch prípadoch uzatvorenia účtovných kníh, ide o zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky. Okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky sa zostavuje aj a priebežná účtovná závierka (účtovná jednotka, ktorá chce mať prehľad o hospodárení spoločnosti v priebehu roka).

Aká je lehota na podanie účtovnej závierky a zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve?

Lehota na zostavenie účtovnej závierky je ustanovená zákonom o účtovníctve najneskôr do 6 mesiacov, po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Zákon o dani z príjmov na účely podania daňového priznania ustanovuje to, že daňovník je povinný zostaviť účtovnú závierku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok.

V prípade, že daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov v riadnom termíne, má povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok (podaním správcovi dane) do 31.3.2018. V prípade, ak tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, termín na podanie je najbližší pracovný deň, v roku 2018 je termín na podanie daňového priznania 3.4.2018.

V prípade, ak daňovník podáva daňové priznanie v lehote, ktorú si podľa zákona o dani z príjmov predĺžil je povinný v tomto termíne uložiť aj účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Ako podať účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2017 v roku 2018?

Účtovnú závierku ste povinný predložiť správcovi dane spolu s daňovým priznaní k dani z príjmov za rok 2017, a to elektronicky alebo listinne.

Informácie o zmenách pre elektronické podávanie sa dozviete v článku Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018.

Napriek tomu, že sa účtovná závierka predkladá spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov, nie je povinnou prílohou daňového priznania.

Účtovnú závierku máte povinnosť uložiť do registra účtovných závierok. Správca dane po predložení účtovnej závierky uloží vašu účtovnú závierku do registra účtovných závierok a tým pádom, ste povinnosť uloženia splnili.

Ako správne zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2017?

Pre zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve čerpáme údaje z peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

Pred vyplnením údajov z uvedených účtovných kníh jednoduchého účtovníctva je potrebné najmä:

  • vykonať kontrolu jednoduchého účtovníctva, t. j. či má účtovná jednotka doklady uložené, zaúčtované v správnej sume, so správnym partnerom a pod.,
  • vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov (napr. inventarizáciu tovaru, pokladnice, drobného majetku a pod.),
  • zaúčtovať odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa odpisového plánu,
  • vykonať kontrolu prenesenia údajov z minulého roka do súčasného roka, prípadne ďalšie uzávierkové operácie.

Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2017?

Prinášame vám postup pre správne vyplnenie vzoru účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve za rok 2017. Vyplnenú účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve ako aj vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 podľa uvedeného príkladu si môžete pozrieť v článku Daňové priznanie živnostníka účtujúceho v jednoduchom účtovníctve za rok 2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup vyplnenia riadnej účtovnej závierky v roku 2018 (za rok 2017):

Je dôležité poznamenať, že netreba zabudnúť vyplniť na druhej a tretej strane IČO a DIČ.

Do jednotlivých riadkov účtovnej závierky uvádzame hodnoty v celých eurách.

1.strana: vyplníme dátum, ku ktorému zostavujeme účtovnú závierku - „k 31.12.2017“. Vyplníme daňové identifikačné číslo, IČO a kód SK NACE podľa prevažujúcej činnosti účtovnej jednotky. Pri kolónke účtovná závierka zaškrtneme „x“ „riadna“. Vyplníme mesiac a rok za aké obdobie vypĺňame účtovnú závierku (od 1 do 12 / /2017) a taktiež aj mesiac a rok bezprostredne predchádzajúceho obdobia (od 1 do 12 / 2016). Vpíšeme názov účtovnej jednotky a miesto podnikania (ulicu, číslo, psč a obec). Uvedieme telefónne číslo a emailovú adresu pre rýchlejší kontakt zo strany správcu dane. Vyplníme dátum zostavenia účtovnej závierky do kolónky „zostavená dňa“. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na podpis do kolónky „podpisový záznam fyzickej osoby“, ak je účtovná závierka podávaná listinne.

2.strana: obsahuje informácie o zdaniteľných príjmoch a daňových výdavkoch za bežné účtovné obdobie účtovnej jednotky. Do jednotlivých riadkov sa vpíšu údaje z prehľadov peňažného denníka. Na riadku 04 urobíme súčet príjmov (súčet riadkov 01 až 03) a na riadku 11 urobíme súčet výdavkov (súčet riadkov 05 až 10). Riadok 12 patrí výpočtu rozdielu príjmov a výdavkov (riadok 04-riadok 11).

Prečítajte si tiež

3.strana: obsahuje informácie o stave majetku a záväzkov za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie (stĺpec 1) a za bežné účtovné obdobie (stĺpec 2). Na riadku 01 – 02 sa uvedú údaje z knihy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a majetok v obstarávaní (majetok, ktorý bol obstaraný, ale nie je zaradený do majetku účtovnej jednotky). Na riadku 03 sa uvedú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku (výnimka: pri dlhodobých termínových vkladoch sa uvedú údaje z peňažného denníka a pri dlhodobých pôžičkách sa uvedú údaje z knihy pohľadávok).

Riadok 04 - zásoby patrí súčtu riadkov 05 až 07. V riadkoch 05 až 07 sa uvedú údaje z knihy zásob a na riadku 08 sa uvedú údaje z knihy pohľadávok.

Na riadku 09 – krátkodobý finančný majetok urobíme súčet riadkov 10 až 12. Do riadku 10 a 11 vpíšeme údaje z peňažného denníka a do riadku 12 vpíšeme údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku. Na riadku 13 sa uvedú údaje z peňažného denníka – z prehľadu priebežných položiek (ak je zostatok priebežných položiek v časti príjem, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“, ak je zostatok priebežných položiek v časti výdaj, vykáže sa v tomto riadku znamienko „-„). Do riadku 14 uvedieme údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

Riadok 15 – majetok celkom patrí súčtu uvedených riadkov.

Na riadku 16 uvedieme údaje z knihy rezerv, do riadku 17 vpíšeme údaje z knihy záväzkov a zostatok sociálneho fondu, do riadku 18 uvedieme zostatok nesplateného úveru a pôžičiek z knihy záväzkov a mínusový zostatok na kontokorentnom účte. Na riadku 19 uvedieme údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

Riadok 20 patrí súčtu záväzkov celkom, t. j. súčet riadkov 16 až 19.

Na riadku 21 urobíme rozdiel majetku a záväzkov, t. j. rozdiel riadku 15 a riadku 20.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie stravného v jednoduchom účtovníctve – gastrolístky a karta

Aké účtovné prípady vznikajú v súvislosti so stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a s elektronickými stravovacími kartami v jednoduchom účtovníctve, sa dočítate sa v článku.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky