7 rád, na čo dať pozor v jednoduchom účtovníctve

Rozoznávame účtovné a daňové odpisy dlhodobého majetku. Účtovné odpisy v jednoduchom účtovníctve majú svoje špecifikum v tom, že sa zaznamenávajú len v knihe dlhodobého majetku. Ich význam spočíva v tom, že vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vykazuje dlhodobý majetok znížený o účtovné odpisy.

Účtujete v sústave jednoduchého účtovníctva? V nasledujúcom článku Vám prinášame 7 vecí, na ktoré si dať pozor v jednoduchom účtovníctve.

V článku Jednoduché účtovníctvo nájdete informácie o tom, čo je to jednoduché účtovníctvo, kto ho môže viesť, aké sú jeho výhody a nevýhody. Ak sa rozhodnete viesť jednoduché účtovníctvo, mali by ste si dávať pozor aj na nasledujúcich 7 vecí.

1.Jednoduché účtovníctvo je založené na “cashovom” princípe

Jednoduché účtovníctvo je založené na porovnávaní príjmov a výdavkov pre účely zistenia základu dane, ale aj výšky výsledku hospodárenia za dané obdobie. V jednoduchom účtovníctve na rozdiel od podvojného účtovníctva (kde sa porovnávajú náklady a výnosy) je pre správne vyčíslenie základu dane a dane z príjmov dôležitý okamih prijatia alebo vynaloženia hotovosti (ide tzv. hotovostný alebo “cashový” princíp). V jednoduchom účtovníctve je teda dôležitý okamih inkasa alebo úhrady faktúry (kedy boli zaplatené) bez ohľadu na to, kedy boli vystavené.

2. Preddavky v jednoduchom účtovníctve

Preddavky na konkrétny tovar alebo službu v jednoduchom účtovníctve sú daňovým výdavkom už v čase úhrady preddavku. U príjemcu preddavku je preddavok na tovar alebo službu zdaniteľným príjmom už v čase inkasa preddavku. V porovnaní so sústavou podvojného účtovníctva, kde náklad alebo výnos vzniká až pri prijatí/vystavení faktúry za tovar (službu), majú v jednoduchom účtovníctve vplyv na základ dane už prijaté (poskytnuté) preddavky ešte pred samotnou kúpou tovaru (služby).

3. Daň z pridanej hodnoty (DPH) v jednoduchom účtovníctve

Pokiaľ platiteľ DPH neuplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby , daňová povinnosť mu vzniká v deň:

  • dodania tovaru a služby,
  • prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby,
  • resp. v iný deň stanovený zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Platiteľ DPH má nárok na odpočítanie dane v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Ak tovar alebo službu nadobudol od platiteľa DPH neuplatňujúceho osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, môže si uplatniť nárok na odpočítanie dňom dodania tovaru alebo prijatia služby, resp. prijatia platby pred dodaním.

Pre platiteľov DPH účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva to znamená, že síce pre účely dane z príjmov porovnávajú príjmy a výdavky, ale pre účely DPH sú pre nich dôležité dátumy na faktúrach (dátum dodania tovaru, poskytnutia služby, prijatia platby), t. j. pohľadávky a záväzky, aj keď ešte nie sú uhradené.

Článok pokračuje pod reklamou

4. Odpisy dlhodobého majetku v jednoduchom účtovníctve

Rozoznávame účtovné a daňové odpisy dlhodobého majetku. Účtovné odpisy v jednoduchom účtovníctve majú svoje špecifikum v tom, že sa zaznamenávajú len v knihe dlhodobého majetku. Ich význam spočíva v tom, že vo výkaze o majetku a záväzkoch sa vykazuje dlhodobý majetok znížený o účtovné odpisy.

Na účely vyčíslenia základu dane sa však do peňažného denníka účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií daňové odpisy, ktoré predstavujú daňové výdavky. Daňové odpisy sa účtujú až k poslednému dňu účtovného obdobia.

5. Finančný a operatívny prenájom v jednoduchom účtovníctve

Finančný prenájom v jednoduchom účtovníctve je špecifický v tom, že v čase úhrady splátky je suma istiny nedaňový výdavok. Dôvodom je to, že majetok obstaraný finančným prenájmom sa v sume istiny odpisuje. Do daňových výdavkov sa výška istiny dostáva prostredníctvom daňových odpisov.

V prípade operatívneho prenájmu vstupuje celá suma splátky do daňových výdavkov v momente úhrady splátky podľa splátkového kalendára.

6. Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov v jednoduchom účtovníctve

V súlade s § 14 ods. 7 Opatrenia MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmovsa zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov účtujú k zmluvne dohodnutému dňu, avšak zvýšenie príjmov zo vzájomného zápočtu a zvýšenie výdavkov zo vzájomného zápočtu sa účtujú až v rámci uzávierkových účtovných operácií.

Podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva si ku koncu účtovného obdobia musia pamätať, že je nutné zvýšiť príjmy a výdavky o vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov, ktorý uskutočnili v priebehu účtovného obdobia.

7. Uzávierka a závierka v jednoduchom účtovníctve nie je to isté

Uzávierka účtovníctva v jednoduchom účtovníctve predstavuje proces uzatvárania účtovných kníh a prípravy účtovníctva na zostavenie účtovnej závierky.

Dôležitým krokom k správnemu vyčísleniu základu dane v daňovom priznaní, výsledku hospodárenia a ďalších skutočností v účtovnej závierke je zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií, ktoré predstavujú súčasť uzávierky účtovníctva. Účtujú sa vždy k poslednému dňu účtovného obdobia.

Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve sú napr. zaúčtovanie daňových odpisov, vyčlenenie z daňových výdavkov nájomné zaplatené fyzickej osobe na nasledujúce obdobie, zaúčtovanie vzájomného zápočtu pohľadávok a záväzkov, zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, a pod.

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je účtovná závierka štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa skladá zo:

  • všeobecných náležitostí,
  • výkazu o príjmoch a výdavkoch,
  • výkazu o majetku a záväzkoch.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa podáva v lehote na podanie daňového priznania. Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania, ide o samostatné podanie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako prejsť na digitálnu kanceláriu

Chcete digitalizovať kanceláriu? V článku prinášame užitočné a najmä praktické rady, ako sa zbaviť papierov a využiť moderné nástroje v oblasti digitalizácie.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Zoznam voľných živností pre rok 2023

V článku prinášame zoznam odporúčaných označení voľných živností pre rok 2023. Zoznam ministerstva vnútra bol aktualizovaný vo februári 2023.

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky