Výhody a nevýhody akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť ako jedna z právnych foriem podnikania. Aké sú jej výhody a nevýhody sa dozviete v nasledujúcom článku.

Na základe údajov zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky z roku 2014 podniká na území Slovenskej republiky 5 849 akciových spoločností. Na rozdiel od spoločností s ručením obmedzeným (ďalej len “s.r.o.”), ktorých je na Slovensku 177 110, je počet akciových spoločností zanedbateľný.

Existencia 5 849 akciových spoločností však potvrdzuje, že aj akciové spoločnosti majú svoje výhody.

Výhody akciovej spoločnosti

Jednoduchšie získanie prostriedkov v akciovej spoločnosti

Akciové spoločnosti sú atraktívne pre podnikateľov, ktorí plánujú podnikať alebo podnikajú v odvetviach náročných na kapitál. Zväčša ide o výrobné odvetvia, kde je potrebná technológia, stroje, výrobné zariadenia, atď. Vyplýva to z toho, že už pri založení akciovej spoločnosti môžu zakladatelia získať peňažné prostriedky emisiou akcií, teda na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií.

“Image” spoľahlivého partnera

Akciová spoločnosť pôsobí ako najsilnejšia právna forma podnikania, keďže už pri jej založení je potrebných minimálne 25 000 eur ako vklad do základného imania. To vytvára dojem, že akciová spoločnosť dlhšie odolá turbulenciám na trhu ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Aj v očiach finančných inštitúcií, ako sú napríklad banky, môže pôsobiť ako silný subjekt, ktorému skôr povolia úver ako spoločnosti s ručením obmedzeným.

Relatívna anonymita akcionárov v akciovej spoločnosti

Do Obchodného registra Slovenskej republiky (ďalej len “obchodný register”) sa nezapisujú mená akcionárov, čo je výhodou v porovnaní s s.r.o., kde sa zapisujú všetci spoločníci do obchodného registra. Výnimka je jedine v prípade, že akciovú spoločnosť zakladá jeden akcionár - právnická osoba. V tom prípade sa tento akcionár zapisuje do obchodného registra.

Zoznam akcionárov akciovej spoločnosti je spoločnosť povinná na základe ustanovení Obchodného zákonníka odovzdať centrálnemu depozitáru cenných papierov. Zoznam akcionárov v centrálnom depozitári cenných papierov nie je verejnosti prístupný.

Ďalšou výhodou akciovej spoločnosti v porovnaní s s.r.o. je skutočnosť, že počet akcionárov, ktorí sa môžu podieľať na základnom imaní akciovej spoločnosti, nie je obmedzený. V spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť maximálne 50 spoločníkov.

Výhodou pre akcionára je, že na základe zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len “Obchodný zákonník”) akcionár neručí za záväzky spoločnosti vôbec. Pri s.r.o. ručí spoločník za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.

Článok pokračuje pod reklamou

Nevýhody akciovej spoločnosti

Kapitálová náročnosť akciovej spoločnosti

Od založenia akciovej spoločnosti najviac odrádza podnikateľov vyššia kapitálová náročnosť, ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným. Základné imanie s.r.o. je minimálne 5 000 eur, pričom minimálna výška základného imania potrebného na založenie akciovej spoločnosti je 25 000 eur.

Ďalšou nevýhodou akciovej spoločnosti je, že už pri svojom vzniku musí mať vytvorený rezervný fond minimálne vo výške 10% zo základného imania. S.r.o. nemusí pri vzniku mať vytvorený rezervný fond.

Náročnosť akciovej spoločnosti na ľudské zdroje

Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ len v prípade, že zakladateľom je právnická osoba. Fyzické osoby - zakladatelia musia byť minimálne dvaja, čo je nevýhoda v porovnaní s s.r.o., kde môže založiť spoločnosť jedna fyzická osoba.

Ďalším dôvodom, pre ktorý sa veľa podnikateľov rozhodne založiť s.r.o. na rozdiel od založenia akciovej spoločnosti, je náročnosť na ľudské zdroje. V spoločnosti s ručením obmedzením môže figurovať iba jeden konateľ, zatiaľ čo akciová spoločnosť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka musí mať minimálne jednu osobu v predstavenstve a minimálne tri osoby v dozornej rade.

Pri akciovej spoločnosti sa členovia predstavenstva a dozornej rady volia na obdobie maximálne 5 rokov. Znamená to, že minimálne každých 5 rokov musí valné zhromaždenie voliť členov predstavenstva a dozornej rady. Táto informácia sa zapisuje do obchodného registra, čo pre spoločnosť predstavuje ďalšie výdavky spojené so zmenou údajov zapísaných v obchodnom registri.

V súlade s § 66, ods. 3 Obchodného zákonníka sa vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti spravuje podľa zmluvy o výkone funkcie. Ak takáto zmluva uzatvorená nie je, tak sa tento vzťah riadi primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve. Znamená to, že spoločnosť nemusí s členom predstavenstva alebo dozornej rady uzatvoriť žiadnu zmluvu.

Keď spoločnosť nemá s členom orgánu akciovej spoločnosti uzavretú žiadnu zmluvu a nedohodli sa na odmene, existuje riziko, že člen orgánu v budúcnosti zažaluje akciovú spoločnosť za to, že mu neplatila žiadnu odmenu. Ak totiž neexistuje žiadna zmluva, tak sa vzťah spoločnosti a člena orgánu riadi primerane podľa ustanovení mandátnej zmluvy a mandátna zmluva má už vo svojej definícii podľa § 566 Obchodného zákonníka zakomponovanú podmienku odplatnosti.

Ak sa chce spoločnosť vyhnúť takýmto rizikám, tak je lepšie uzatvoriť s členom orgánu zmluvu o výkone funkcie alebo príkaznú zmluvu a jasne v nej definovať vzájomné práva a povinnosti.

V prípade, že akciová spoločnosť vypláca členom predstavenstva, resp. členom dozornej rady odmenu, je povinná z priznanej odmeny odviesť odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a odviesť z priznanej odmeny daň z príjmov zo závislej činnosti.

Viac o daňových a odvodových povinnostiach súvisiacich s odmenou poskytovanou členom predstavenstva alebo dozornej rady sa dozviete v článku Odmeňovanie členov štatutárnych a dozorných orgánov

TIP: Chystáte sa zakladať a.s.? Využite naše služby a nechajte si založiť a.s. na kľúč bez starostí. 

Finančná náročnosť pri zakladaní akciovej spoločnosti

Založenie akciovej spoločnosti je finančne náročnejšie ako založenie s.r.o. Vyplýva to minimálne z toho, že zakladateľská zmluva, resp. zakladateľská listina musí byť vyhotovená formou notárskej zápisnice. Pri s.r.o. stačí len notársky overiť podpisy na spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine. Znamená to, že pre založenie akciovej spoločnosti je potrebné konanie u notára.

Ďalším nákladom, ktorý sa výrazne líši, je súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra. Za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa platí súdny poplatok 829,50 eur, pričom za zápis s.r.o. sa platí 331,50 eur.

Pozn.: V prípade podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra elektronickými prostriedkami sa súdny poplatok znižuje na polovicu.

Ako postupovať pri založení akciovej spoločnosti sa dozviete v článku Založenie a vznik akciovej spoločnosti.

Pozn.: Na založenie spoločnosti môžete využiť aj profesionálov, ktorí sa zaoberajú zakladaním spoločností. Proces zakladania si vyžaduje kvalifikované poradenstvo a taktiež vyhotovenie notárskej zápisnice. V súčinnosti s portálom podnikajte.sk máte možnosť objednať celý proces od nastavenia štruktúry spoločnosti, vyhotovenia dokumentácie až po zabezpečenie notárskej zápisnice. Využite službu založenia akciovej spoločnosti.

Sumár výhod a nevýhod akciovej spoločnosti

Výhody akciovej spoločnosti Nevýhody akciovej spoločnosti
Jenoduchšie získanie prostriedkov akciovej spoločnosti Kapitálová náročnosť akciovej spoločnosti
"Image" spoľahlivého partnera Náročnosť akciovej spoločnosti na ľudské zdroje
Relatívna anonymita akcionárov Finančná náročnosť pri zakladaní akciovej spoločnosti

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?

Zmeny právnej formy od 1. 3. 2024

Kedy je vnútroštátna a cezhraničná zmena právnej formy obchodných spoločností a družstiev prípustná a kedy, naopak, nie?

Neprípustnosť premeny obchodných spoločností od 1. 3. 2024

Kedy je vnútroštátna a cezhraničná premena (fúzia alebo rozdelenie) obchodných spoločností prípustná a kedy, naopak, nie?

Základné imanie v s.r.o., a.s., j.s.a a družstvách

Čo je základné imanie? Ktoré spoločnosti ho musia povinne vytvárať a v akej výške? Prinášame stručný prehľad o základnom imaní v kapitálových spoločnostiach a v družstve.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky