Zmeny právnej formy od 1. 3. 2024

Kedy je vnútroštátna a cezhraničná zmena právnej formy obchodných spoločností a družstiev prípustná a kedy, naopak, nie?

S účinnosťou od 1. 3. 2024 bude platiť nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa zavádza jednotná a prehľadná právna úprava vnútroštátnych a cezhraničných premien obchodných spoločností a družstiev a zmien ich právnej formy.

Čo je premena a kedy je dovolená a kedy, naopak, nie, zistíte v našom článku Neprípustnosť premeny obchodných spoločností podľa od 1. 3. 2024. V tomto článku sa ďalej budeme zaoberať len vnútroštátnymi a cezhraničnými zmenami právnej formy obchodných spoločností a družstiev.

Čo je zmena právnej formy?

Zmena právnej formy v zásade predstavuje transformáciu obchodnej spoločnosti na inú obchodnú spoločnosť alebo družstvo (napr. zmena s.r.o. na a.s.).

Obchodný zákonník určuje, že spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo, ak zákon neustanovuje inak. Pritom platí, že zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká.

Nový zákon vymedzuje zmeny právnej formy ako:

 • zmenu právnej formy (má sa na mysli vnútroštátna/domáca zmena) alebo
 • cezhraničnú zmenu právnej formy.

Za zmenu právnej formy považuje postup, pri ktorom spoločnosť bez zrušenia alebo likvidácie zmení svoju právnu formu a za cezhraničnú zmenu právnej formy zase postup, pri ktorom spoločnosť bez zrušenia alebo likvidácie zmení svoju právnu formu zapísanú v registri pôvodného štátu na právnu formu podľa práva cieľového štátu a zároveň premiestni do cieľového štátu aspoň svoje sídlo.

Kedy je vnútroštátna (domáca) zmena právnej formy neprípustná?

Nový zákon jednoznačne uvádza, že zmena právnej formy je neprípustná, ak nie je zákonom ustanovené inak (teda, ak nejde o zákonom stanovené výnimky).

Avšak takýchto výnimiek je ustanovených hneď niekoľko:

 • verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.) môže zmeniť právnu formu na komanditnú spoločnosť (k.s.),
 • komanditná spoločnosť (k.s.) môže zmeniť právnu formu na verejnú obchodnú spoločnosť (v.o.s.),
 • spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) môže zmeniť právnu formu na akciovú spoločnosť (a.s.), jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.) alebo na družstvo,
 • akciová spoločnosť (a.s.) môže zmeniť právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.) alebo na družstvo,
 • jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.) môže zmeniť právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) alebo akciovú spoločnosť (a.s.).  
 • družstvo môže zmeniť právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo na akciovú spoločnosť (a.s.).

Upozornenie: Zmena právnej formy a.s. s premenlivým základným imaním je neprípustná. Zmena právnej formy spoločnosti alebo družstva, kde nástupníckou spoločnosťou by bola a.s. s premenlivým základným imaním, je tiež neprípustná.

Znázornenie možností vnútroštátnych zmien právnej formy od 1. 3. 2024:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Aktuálna právna úprava obsiahnutá v Obchodnom zákonníku umožňuje aj zmenu právnej formy z osobnej spoločnosti (v.o.s. alebo k.s.) na kapitálovú spoločnosť (s.r.o. alebo a.s.), a naopak. V zásade platí, že akákoľvek spoločnosť sa môže zmeniť na akúkoľvek právnu formu obchodnej spoločnosti alebo na družstvo.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Novým zákonom zaniká možnosť zmeny z osobnej spoločnosti na kapitálovú spoločnosť a naopak. To znamená, že od marca 2024 sa napríklad nebude môcť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) alebo akciová spoločnosť (a.s.) zmeniť na komanditnú spoločnosť (k.s.) alebo na verejnú obchodnú spoločnosť (v.o.s.) a naopak.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Zmena právnej formy spoločnosti je neprípustná vtedy, ak:

 • je obchodná spoločnosť v likvidácii,
 • voči obchodnej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu (okrem prípadu, že správca konkurznej podstaty súhlasí so zmenou právnej formy),
 • voči obchodnej spoločnosti pôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie (okrem prípadu, že reštrukturalizačný plán potvrdený súdom predpokladá zmenu právnej formy),
 • súd voči obchodnej spoločnosti vedie konanie o jej zrušení.
Článok pokračuje pod reklamou

Kedy je cezhraničná zmena právnej formy neprípustná?

Tento novovytvorený inštitút (cezhraničná zmena právnej formy) znamená, že pri zmene sídla obchodnej spoločnosti do iného členského štátu EÚ bude od marca 2024 súčasne možná aj zmena právnej formy spoločnosti. Napríklad, ak sa slovenská firma AB s.r.o. presídli do Poľska, môže si zmeniť právnu formu na a.s.

Avšak nový zákon, podobne ako pri vnútroštátnej zmene právnej formy, aj v prípade cezhraničnej zmeny právnej formy ustanovuje pravidlo, podľa ktorého je cezhraničná zmena právnej formy neprípustná, ak nie je zákonom ustanovené inak (t. j. ak nejde o zákonom stanovené výnimky).

Bližšie konkretizuje, že cezhraničná zmena právnej formy je neprípustná, ak slovenskou spoločnosťou, ktorá mení cezhranične právnu formu, alebo slovenskou premenenou spoločnosťou je iná ako akciová spoločnosť (a.s.) alebo spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Zároveň platí, že zahraničnou spoločnosťou, ktorá mení cezhranične právnu formu, alebo zahraničnou premenenou spoločnosťou nemôže byť iná spoločnosť ako akciová spoločnosť (a.s.) alebo spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Napríklad, ak sa česká firma CR s.r.o. presídli do Poľska, môže si zmeniť právnu formu na a.s.

To znamená, že cezhraničná zmena právnej formy je možná len vtedy, keď ide o tieto výnimky:

 • ak slovenskou spoločnosťou, ktorá mení cezhranične právnu formu je s.r.o. alebo a.s.
 • ak zahraničnou spoločnosťou, ktorá mení cezhranične právnu formu je s.r.o. alebo a.s.

Ostatné právne formy (j.s.a., v.o.s., k.s., družstvo) sú z cezhraničnej zmeny vylúčené.

Znázornenie možností cezhraničných zmien právnej formy od 1. 3. 2024:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Čiže, napríklad slovenské družstvo nemôže od marca 2024 pri presídlení do iného členského štátu EÚ cezhranične zmeniť svoju právnu formu na s.r.o. alebo a.s. To platí aj naopak. 

Cezhraničná zmena právnej formy je neprípustná aj vtedy, ak:

 • je obchodná spoločnosť v likvidácii,
 • voči obchodnej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu (okrem prípadu, že správca konkurznej podstaty súhlasí s cezhraničnou zmenou právnej formy),
 • voči obchodnej spoločnosti pôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie (okrem prípadu, že reštrukturalizačný plán potvrdený súdom predpokladá cezhraničnú zmenu právnej formy),
 • súd voči obchodnej spoločnosti vedie konanie o jej zrušení. 

Kedy je vnútroštátna a cezhraničná zmena právnej formy účinná?

Vnútroštátna zmena právnej formy nadobúda účinnosť zápisom zmeny právnej formy do obchodného registra. To platí aj v prípade cezhraničnej zmeny právnej formy, ak sa cezhraničná zmena právnej formy spravuje slovenským právom.

Upozornenie: Cezhraničná zmena právnej formy, ktorá nadobudla účinnosť, nemôže byť vyhlásená za neplatnú.

Odo dňa účinnosti vnútroštátnej zmeny právnej formy (jej zápisu do obchodného registra) obchodná spoločnosť nezaniká, ale existuje v takej právnej forme, na akú bola zmenená.

Odo dňa účinnosti cezhraničnej zmeny právnej formy:  

 • existuje spoločnosť v takej právnej forme, na akú bola zmenená,
 • spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri cieľového štátu a
 • spoločnosť má sídlo v cieľovom štáte.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky