Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v praxi

Je možné uplatniť si daňový bonus po refinancovaní hypotéky? Kedy naň vzniká a zaniká nárok? Praktické príklady a odpovede na časté otázky o uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky.

Štátny príspevok pre mladých na hypotékach štát od 1. januára 2018 nahradil daňovým bonusom na zaplatené úroky z úveru na bývanie (hypotéky). Väčšia časť administratívy, ale najmä zodpovednosť, bola presunutá z bánk priamo na klientov.

Daňovému bonusu sa detailne venujeme v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2022, preto na úvod uvádzame len stručné zhrnutie všetkých dôležitých informácií.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky – podmienky nároku

Ak žiadateľ o úver (prípadne aj spolužiadateľ) splní pri žiadosti o hypotéku všetky podmienky:

 • minimálny vek (18 rokov v čase podania žiadosti),
 • maximálny vek (35 rokov v čase podania žiadosti),
 • maximálny príjem (1,3 násobok priemernej mzdy z roka pred žiadosťou o úver, napr. maximálny hrubý mesačný príjem 1 472,90 eur za rok 2020, ak dlžník žiadal o hypotéku v roku 2021, taktiež potrebné splniť v čase podania žiadosti),
 • minimálna splatnosť (5 rokov),
 • maximálna splatnosť (30 rokov),
 • účel (nadobudnutie nehnuteľnosti na bývanie alebo výstavba nehnuteľnosti na bývanie prípadne zmena dokončenej stavby určenej na bývanie, teda nie refinancovanie, či konsolidácia, ani bezúčelový úver),
 • zabezpečenie (tuzemský rodinný dom alebo byt, teda nie pozemok, rekreačná nehnuteľnosť, či nebytový priestor),

môže si bezprostredne 5 za sebou nasledujúcich rokov od kedy sa úver začal úročiť (spravidla od čerpania hypotéky) uplatniť daňový bonus, a to:

 • do výšky 50 % zaplatených úrokov za rok, najviac však zo sumy úveru 50 000 eur (suma hypotéky môže byť vyššia, avšak ráta sa len so sumou úrokov do 50 000 eur),
 • a zároveň maximálne 400 eur za rok.

Ak je na úvere aj spoludlžník, resp. viacerí spoludlžníci, splniť uvedené podmienky musia všetci, daňový bonus si uplatňuje len hlavný dlžník. Zároveň je dôležité uviesť, že nárok na daňový bonus dlžník nemá, ak je súčasne spoludlžník na inej hypotéke, na ktorú si hlavný dlžník daňový bonus uplatňuje.

Štátny príspevok pre mladých a daňový bonus na zaplatené úroky

Ak klient poberal štátny príspevok pre mladých na hypotéku uzatvorenú ešte pred 1. januárom 2018, má nárok na daňový bonus. Ten mu (okrem splnenia uvedených podmienok) ale prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci, po kalendárnom mesiaci, kedy mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok pre mladých. Uplatnenie daňového bonusu na tú istú hypotéku, na ktorú klient už poberal štátny príspevok pre mladých tak v praxi nie je možné, nakoľko by neboli splnené podmienky pre uplatnenie daňového bonusu (napr. uplynulo už 5 rokov odkedy sa hypotéka začala úročiť.)

Ak by ale klient splnil všetky podmienky pre získanie daňového bonusu pri novej hypotéke, nárok na daňový bonus by mal. Teoreticky teda je (bolo) možné využiť aj štátny príspevok pre mladých na jednu hypotéku a následne aj daňový bonus na zaplatené úroky na druhú hypotéku, v praxi je takých prípadov minimum, a to kvôli nutnosti splniť všetky podmienky.

Daňový bonus pri refinancovaní alebo navýšení hypotéky

Pri refinancovaní alebo navýšení (technicky ide o refinancovanie s navýšením) hypotéky, z ktorej má dlžník nárok na daňový bonus, sa tento nárok na novú, refinančnú hypotéku automaticky nepresúva, ale klientovi zanikne. Pri refinančnej hypotéke totiž nie je dodržaný určený účel hypotéky. Refinančná hypotéka nie je úver na nadobudnutie nehnuteľnosti na bývanie, aj keď sa ňou refinancuje hypotéka, ktorou dlžník nehnuteľnosť na bývanie pôvodne nadobudol. To isté platí aj pri konsolidácii (spojení viacerých úverov do jednej hypotéky).

Prečítajte si tiež

Napríklad, ak si dlžník uplatnil daňový bonus prvé dva roky splácania hypotéky a počas tretieho roka ju refinancoval do inej banky, za 3. rok si daňový bonus neuplatní, a to ani alikvotnú časť (nakoľko nebola dodržaná minimálna splatnosť hypotéky, ktorá je 5 rokov). Nárok na už uplatnený daňový bonus za prvé dva roky splácania ale nestratil (nemusí ani podávať dodatočné daňové priznanie, ani vrátiť peniaze).

Náš tip: Stratu nároku na daňový bonus za zaplatené úroky na hypotéke je nutné zarátať do nákladov na refinancovanie.

Daňový bonus pri predčasnom splatení hypotéky

Pri predčasnom splatení hypotéky nezáleží na tom, či sa pôvodná hypotéka vyplatí refinančnou hypotékou, kvôli predaju nehnuteľnosti, alebo len tak, pretože dlžníci majú finančné zdroje a rozhodli sa hypotéku vyplatiť. Ak je hypotéka vyplatená do piatich rokov od načerpania, nie je dodržaná podmienka minimálnej splatnosti úveru a nárok na daňový bonus zaniká. Za kalendárny rok, kedy dôjde k vyplateniu hypotéky už nie je možné daňový bonus uplatniť (ani jeho časť). Na už uplatnený daňový bonus za predchádzajúce roky splatenie hypotéky vplyv nemá.

Článok pokračuje pod reklamou

Potvrdenie o zaplatených úrokoch z hypotéky na účely uplatnenia daňového bonusu

Nevyhnutnou súčasťou daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane, keď si daňovník uplatňuje daňový bonus za zaplatené úroky pri úveroch na bývanie, je potvrdenie z banky o zaplatených úrokoch. Toto potvrdenie má zákonom o úveroch na bývanie určenú štruktúru a obsah. Na uplatnenie daňového bonusu teda nestačí bežný výpis z úveru za predchádzajúci rok, ktorý si klienti nájdu v napr. v internetbankingu.

Náš tip: Banky posielajú potvrdenie o zaplatených úrokoch buď automaticky poštou, alebo prostredníctvom internetbankingu okolo 15. januára. Niektoré banky ale ostali pri tom, že ich klient musí o toto potvrdenie požiadať a zároveň majú na vybavenie žiadosti podľa zákona 30 kalendárnych dní od podania žiadosti dlžníkom. Ak teda ešte koncom januára nemáte doma potvrdenie o zaplatených úrokoch a spĺňate podmienky na daňový bonus, kontaktujte urýchlene vašu banku.

Potvrdenie o zaplatených úrokoch obsahuje okrem identifikačných údajov banky a klienta aj informácie o:

 • dátume podania žiadosti,
 • statuse klienta (o tom, či bol klient na zmluve dlžník a/alebo na neho prešli nesplatené záväzky po osobe, ktorá zomrela a bola dlžníkom zo zmluvy ku dňu uzavretia),
 • tom, či je financovaná tuzemská nehnuteľnosť,
 • dátume začiatku úročenia hypotéky,
 • výške zaplatených úrokov v kalendárnom roku, najviac však zo sumy 50 000 eur,
 • tom, či dlžník nemá s bankou uzatvorenú inú zmluvu o úvere na bývanie.

Na základe potvrdenia o zaplatených úrokoch z banky je možné určiť, či a v akej výške má dlžník nárok na daňový bonus.

Náš tip: Pozor, aj napriek tomu, že banka klientovi toto potvrdenie vystaví, neznamená to ešte, že klient/dlžník má automaticky nárok na daňový bonus (napr. banka nevie zistiť, či klient nemá v inej banke uzatvorenú inú zmluvu o úvere na bývanie). Zodpovednosť za to, či dlžník korektne vyhodnotí, že spĺňa alebo nespĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu, je na ňom, nie na banke.

Výpočet (správnej) sumy daňového bonusu na zaplatené úroky

Banka v potvrdení o zaplatených úrokoch uvedie dlžníkovi sumu zaplatenú na úrokoch za predchádzajúci kalendárny rok, najviac však zo sumy 50 000 eur. Suma, ktorú má dlžník uvedenú v potvrdení nie je ale suma, ktorú si dlžník jednoducho uvedie do daňového priznania ako výšku daňového bonusu. Je potrebné pripomenúť, že z tejto sumy si dlžník uplatní maximálne 50 % a zároveň maximálne 400 eur.

V praxi je ale dôležité aj to, kedy (v akom mesiaci presne) bola hypotéka načerpaná, resp. začala sa úročiť.

Ak mal dlžník v roku 2021 na svojej 30 ročnej hypotéke priemerný úrok, t. j. 0,95 %, na úrokoch za prvých 12 mesiacov anuitného splácania zaplatil cca 469 eur.

Ak by hypotéku načerpal tak, že sa začala úročiť 1. januára 2021, sumu daňového bonusu by vyrátal ako:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Takúto sumu daňového bonusu si uvedie dlžník v 2 - 4 roku splácania hypotéky (kedy sa mu dlžná suma úročí celý rok), ale v prvom a piatom roku je potrebné vyrátať sumu bonusu alikvotne za počet mesiacov v danom kalendárnom roku.

Ak by klient načerpal hypotéku v priebehu roka (čo sú všetky prípady, nakoľko 1. januára je štátny sviatok), suma, ktorú by si uplatnil ako daňový bonus, by závisela od mesiaca, kedy hypotéku načerpal.

Za každý mesiac si môže dlžník uplatniť maximálne sumu 33,3333 eur = 400 eur / 12.

Ak by klient načerpal hypotéku začiatkom júla, suma, ktorú by zaplatil do konca roka na úrokoch by bola cca 233 eur. Suma daňového bonusu by predstavovala polovicu z tejto sumy, t. j. 118 eur (čo je zároveň menej ako 33,3333 eur x 6 = 199,998 eur).

Ak by úrokové sadzby narástli napríklad tak, ako v Česku na 3,95 %, v rovnakom príklade by suma, ktorú by klient zaplatil na úrokoch od čerpania začiatkom júla do konca roka, predstavovala cca 983 eur. Polovica z tejto sumy predstavuje 491,50 eur, daňovník si môže uplatniť maximálne 400 eur. Avšak, ak by si uplatnil sumu 400 eur, bolo by to chybné, nakoľko si môže uplatniť len alikvotnú (pomernú) časť za kalendárne mesiace (6), kedy sa hypotéka v danom roku úročila. Správna suma by teda bola 200 eur (33,3333 x 6 = 199,998 eur, daňový bonus sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor). Podobný prepočet by bol piaty rok splácania hypotéky.

Doba nároku na daňový bonus

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky má dlžník počas piatich za sebou nasledujúcich rokov, od kedy sa hypotéka začala úročiť (spravidla načerpaním), teda nie od podpisu úverovej zmluvy. Ak dlžník podpísal napr. v roku 2020 zmluvu o hypotéke na kúpu bytu v rozostavanom developerskom projekte, ale hypotéka sa načerpala až v januári 2022, 5 ročné obdobie začína plynúť januárom 2022.

Náš tip: Ak ste prvý rok splácania hypotéky zabudli na uplatnenie daňového bonusu, nevadí, môžete si ho uplatniť nasledujúce 4 roky.

Na záver je dôležité pripomenúť, že bez ohľadu na to, či máte, alebo nemáte nárok na daňový bonus, je aktuálne dôležité venovať sa téme hypotéka, a to najmä možnému zvyšovaniu úrokových sadzieb na hypotékach, nakoľko na Slovensku 15 rokov klesali a je viac než pravdepodobné, že sa tento vývoj v roku 2022 zmení. Venujte preto pozornosť jednak zníženiu aktuálnej úrokovej sadzby na existujúcej hypotéke a jednak výberu správnej dĺžky fixácie. Pre získanie rýchlej orientácie na trhu využite napríklad našu hypotekárnu kalkulačku alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára. Radi vám poradíme.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky