Prvá pomoc plus pre podnikateľov kvôli koronavírusu od októbra 2020

Vláda SR schválila predĺženie poskytovania korona príspevkov pre SZČO a zamestnávateľov do marca 2021, pričom dochádza k zmene podmienok a súm pri jednotlivých príspevkoch.

Nakoľko je od 1. októbra 2020 na území Slovenskej republiky opätovne vyhlásený núdzový stav, vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku je negatívny a s účinnosťou od 15. októbra 2020 boli zavedené opatrenia týkajúce sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení (napr. fitness centrá, divadlá, prevádzky verejného stravovania a pod.), vláda SR zavádza projekt „Prvá pomoc plus“, na základe ktorého štát bude naďalej pokračovať v poskytovaní príspevkov, ktorými chce pomôcť zamestnávateľom udržať pracovné miesta a živnostníkom nahradiť ich príjem, ktorý poklesol v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vláda Slovenskej republiky preto dňa 28.10.2020 schválila návrh na zmenu podmienok projektu Prvá pomoc a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Od kedy bude možné predkladať žiadosti o príspevky pre podnikateľov podľa podmienok projektu Prvá pomoc plus?

Podnikatelia môžu požiadať o tzv. korona príspevok podľa projektu Prvá pomoc plus a podľa upravených podmienok prvýkrát za mesiac október 2020, a to napríklad cez stránku pomahameludom.sk, tak ako sme boli doteraz zvyknutí.

Tieto upravené podmienky sa budú vzťahovať na žiadosti podnikateľov aj na ďalšie predĺžené obdobie na mesiace január až marec 2021.

V priebehu budúceho týždňa začne rezort posielať približne 126 000 existujúcim žiadateľom o pomoc dodatky k zmluvám. Podávanie nových žiadostí a výkazov k čerpaniu Prvej pomoci + plánuje spustiť druhý novembrový týždeň. 

Zmeny v poskytovaní príspevku zamestnávateľom (vrátane SZČO), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť – opatrenie č. 1

O príspevok na náhradu mzdy podľa opatrenia č. 1 môže požiadať zamestnávateľ, vrátane SZČO – zamestnávateľa, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len  „ÚVZ SR“).

Podľa starých podmienok projektu Prvá pomoc, môžu zamestnávatelia ešte požiadať o tento príspevok za august 2020 do 31. októbra 2020 a za september 2020 do 30. novembra 2020.

Prijatím návrhu na zmeny podmienok v projekte Prvá pomoc, nastanú nasledovné zmeny v uplatnení nároku na príspevok podľa opatrenia č. 1 uvedené v tabuľke, a to pre zamestnávateľov, ktorí si budú chcieť uplatniť nárok na príspevok za mesiac október 2020:

Zmeny v podmienkach nároku na príspevok podľa opatrenia č. 1 od októbra 2020, t. j. príspevok pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky
Úprava zmeny podmienok Podľa podmienok v projekte Prvá pomoc plus, t. j. prvýkrát za mesiac október 2020 Podľa podmienok v projekte Prvá pomoc, t. j. poslednýkrát za mesiac september 2020
Cieľová skupina zamestnancov, za ktorých môže zamestnávateľ požiadať o príspevok o príspevok môže požiadať zamestnávateľ za zamestnanca s dňom nástupu do práce aj po 01.03.2020, najneskôr však do 02.09.2020 o príspevok môže požiadať zamestnávateľ len za zamestnanca s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020
Cieľová skupina žiadateľov o príspevok (zamestnávateľov) o príspevok môže požiadať zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť aj po 1.2.2020, najneskôr však k 02.09.2020 o príspevok môže požiadať zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020
Výška poskytovaného príspevku 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1 100 €, za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100 €, za čas kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa
Obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní v mesiacoch jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný

Zmeny v poskytovaní príspevku SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť alebo im poklesli tržby najmenej o 20 % – opatrenie č. 2

O príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa opatrenia č. 2 môže požiadať SZČO, ktorá musela svoju prevádzku zatvoriť na základe rozhodnutia ÚVZ SR alebo ktorej poklesli tržby najmenej o 20 %.

Podľa starých podmienok projektu Prvá pomoc, môžu SZČO požiadať o tento príspevok už len za september, a to do 31. októbra 2020.

Úpravou podmienok v projekte Prvá pomoc, nastanú nasledovné zmeny v uplatnení nároku na príspevok podľa opatrenia č. 2 uvedené v tabuľke, a to pre SZČO, ktoré si budú chcieť uplatniť nárok na príspevok za mesiac október 2020:

Zmeny v podmienkach nároku na príspevok podľa opatrenia č. 2 od októbra 2020, t. j. príspevok pre SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby
Úprava zmeny podmienok Podľa podmienok v projekte Prvá pomoc plus, t. j. prvýkrát za mesiac október 2020 Podľa podmienok v projekte Prvá pomoc, t. j. poslednýkrát za mesiac september 2020
Cieľová skupina žiadateľov (SZČO) o príspevok môže požiadať SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020 o príspevok môže požiadať SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020,
o príspevok môže požiadať SZČO, ktorej povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla aj po 01.07.2020 (t. j. povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne) O príspevok môže požiadať SZČO, ktorá bola povinne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny
Súbeh prevádzkovania alebo vykonávania SZČ s pracovným pomerom je možný, t. j. SZČO, ktorá žiada o príspevok môže mať súbežne uzatvorený aj pracovný pomer nie je možný, t. j. SZČO, ktorá žiada o príspevok nemôže mať súbežne uzatvorený aj pracovný pomer
Výška poskytovaného príspevku
pri poklese tržieb od 20 – 39,99 % 270 € 180 €
pri poklese tržieb od 40 – 59,99 % 450 € 300 €
pri poklese tržieb od 60 -79,99 % 630 € 420 €
pri poklese tržieb nad 80 % a viac 810 € 540 €

Poznámka: v prípade, ak má SZČO súbežne uzatvorený pracovný pomer, je potrebné podľa nových podmienok projektu Prvá pomoc plus od výšky príspevku odpočítať čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Úpravou podmienok môže o pomoc požiadať aj napr. umelec, ktorý je sociálne poistený a pracuje na čiastočný úväzok. V prípade, ak má napr. čistú mzdu 200 € a poklesli mu tržby o viac ako 80 %, dostane príspevok vo výške 610 € (810 € - 200 €).

Zmeny v poskytovaní príspevku zamestnávateľom (vrátane SZČO), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti – opatrenie č. 3

O príspevok na mzdu zamestnanca podľa opatrenia č. 3 môže požiadať zamestnávateľ, vrátane SZČO – zamestnávateľa, ktorý udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Podľa starých podmienok projektu Prvá pomoc, môžu zamestnávatelia ešte požiadať o tento príspevok za august 2020 do 31. októbra 2020 a za september 2020 do 30. novembra 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Prijatím návrhu na zmeny podmienok v projekte Prvá pomoc, nastanú nasledovné zmeny v uplatnení nároku na príspevok podľa opatrenia č. 3 uvedené v tabuľke, a to pre zamestnávateľov, ktorí si budú chcieť uplatniť nárok na príspevok za mesiac október 2020:

Zmeny v podmienkach nároku na príspevok podľa opatrenia č. 3A a 3B od októbra 2020, t. j. príspevok pre zamestnávateľov, ktorí počas vyhlásenia mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti
Úprava zmeny podmienok Podľa podmienok v projekte Prvá pomoc plus, t. j. prvýkrát za mesiac október 2020 Podľa podmienok v projekte Prvá pomoc, t. j. poslednýkrát za mesiac september 2020
Cieľová skupina zamestnancov, za ktorých môže zamestnávateľ požiadať o príspevok o príspevok môže požiadať zamestnávateľ za zamestnanca s dňom nástupu do práce aj po 01.03.2020, najneskôr však do 02.09.2020 o príspevok môže požiadať zamestnávateľ len za zamestnanca s dňom nástupu do práce najneskôr 01.03.2020
Cieľová skupina žiadateľov o príspevok (zamestnávateľov) o príspevok môže požiadať zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť aj po 1.2.2020, najneskôr však k 2.9.2020 o príspevok môže požiadať zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020
Obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní v mesiacoch počas vyhláseného núdzového stavu jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný
Výška poskytovaného príspevku – opatrenie 3A 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1 100 €, za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 880 €, za čas kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa
Výška poskytovaného príspevku – opatrenie 3B 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške podľa poklesu tržieb (v rámci opatrenia č. 2) 80 % hrubej mesačnej mzdy zamestnanca, najviac však vo výške podľa poklesu tržieb (v rámci opatrenia č. 2)
Maximálna výška poskytovaného príspevku podľa opatrenia č. 3B
pri poklese tržieb od 20 – 39,99 % 270 € 180 €
pri poklese tržieb od 40 – 59,99 % 450 € 300 €
pri poklese tržieb od 60 -79,99 % 630 € 420 €
pri poklese tržieb nad 80 % a viac 810 € 540 €

Zmeny v poskytovaní príspevku pre SZČO, ktoré nemajú žiaden iný príjem – opatrenie č. 4

O príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti podľa opatrenia č. 4 môže požiadať tá SZČO a tzv. jednoosobová s. r. o., ktorá v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemá žiaden iný príjem od 13.03.2020, resp. neskôr (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie.

V prípade, ak SZČO alebo tzv. jednoosobová s. r. o. nemá príjem až od 01.09.2020, môže podať ešte žiadosť o príspevok podľa opatrenia č. 4 do 31.10.2020 (podľa starých podmienok).

Prečítajte si tiež

Podľa nových parametrov projektu nie je podmienkou pre žiadanie príspevku v rámci opatrenia 4 absencia príjmu. O pomoc teda môže požiadať aj SZČO, ktorá dočasne prerušila alebo obmedzila vykonávanie resp. prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila resp. nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie a nespĺňa podmienky vzniku nároku na opatrenie č. 2 alebo jej nevznikla odvodová povinnosť na sociálne poistenie. Skupinu žiadateľov rozširujú aj o tie SZČO, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01. 02. 2020, najneskôr však k 02. 09. 2020. 

Úpravou podmienok v projekte Prvá pomoc, nastanú nasledovné zmeny v uplatnení nároku na príspevok podľa opatrenia č. 4A a 4B uvedené v tabuľke, a to pre SZČO a tzv. jednoosobové s. r. o., ktoré si budú chcieť uplatniť nárok na príspevok od októbra 2020:

Zmeny v podmienkach nároku na príspevok podľa opatrenia č. 4A a 4B od októbra 2020, t. j. príspevok pre vybrané skupiny SZČO, ktoré nemajú žiaden iný príjem
Úprava zmeny podmienok Podľa podmienok v projekte Prvá pomoc plus, t. j. prvýkrát za mesiac október 2020 Podľa podmienok v projekte Prvá pomoc, t. j. poslednýkrát za mesiac september 2020
Cieľová skupina žiadateľov (SZČO) o príspevok môže požiadať SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020 o príspevok môže požiadať SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020,
Výška poskytovaného príspevku podľa opatrenia č. 4A a 4B 315 € 210 €

Poznámka: v prípade, ak má SZČO súbežne uzatvorený pracovný pomer, je potrebné podľa nových podmienok projektu Prvá pomoc plus od výšky príspevku odpočítať čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Úpravou podmienok môže o pomoc požiadať aj športovec, ktorému nevznikla povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie a má aj príjem zo zamestnania. V prípade, ak má napr. čistú mzdu 200 €, dostane príspevok vo výške 115 € (315 € - 200 €).

Prvá pomoc plus opätovne obnovuje aj SOS dotáciu pre osoby bez príjmu, upravuje COVID príplatok a novú podporu v cestovnom ruchu. Viac informácií nájdete v článku Prvá pomoc plus: SOS dotácia, COVID príplatok a podpora v cestovnom ruchu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky