Príspevky pre zamestnancov na sťahovanie, dochádzku za prácou a ďalšie v roku 2019

Aké príspevky môžu zamestnanci získať z úradu práce v roku 2019? Kto a v akej výške môže príspevok získať? Prinášame prehľad.

Tento článok je zameraný len na tie príspevky, ktoré poberá priamo zamestnanec. Ak naopak hľadáte príspevky, ktorými je podporovaný samotný zamestnávateľ, nájdete ich v osobitnom článku Príspevky na zamestnávanie v roku 2019 - prehľad

V našom článku budú spomenuté príspevky, ktoré poberajú samotní zamestnanci, pričom tieto príspevky sa realizujú buď prostredníctvom tzv. „národných projektov“ a sú financované z európskych fondov alebo sa realizujú podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“ v príslušnom tvare) a sú financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vzory žiadostí o poskytnutie jednotlivých príspevkov je možné nájsť na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pomerne dôležité je vedieť to, že v niektorých prípadoch zamestnanec nemôže poberať súčasne viacero príspevkov súčasne. Preto je potrebné sa s podmienkami jednotlivých príspevkov podrobne oboznámiť.

Ďalšou dôležitou informáciou je to, že príspevky z národných projektov môžu čerpať len tí zamestnanci, ktorí majú trvalý pobyt v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Národné projekty sú teda určené len pre občanov, ktorí sú evidovaní na úrade práce mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ale pracovať môžu napríklad aj v Bratislave. Príspevky poskytované zamestnancom na základe zákona o službách zamestnanosti regionálne obmedzené nie sú.

Poznámka: Takmer všetky príspevky na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti sú úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny realizované v rámci národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie (aktivita č. 1), preto sa tomuto príspevku poskytovanému zo štátneho rozpočtu v tomto článku venovať nebudeme.

O aké príspevky môže požiadať zamestnávateľ pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov v roku 2020, ako aj ich výšku nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2020.

Príspevky pre absolventov do 26 rokov

Aktivita č. 1 v rámci národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie je zameraná na občanov mladších ako 26 rokov veku vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov). Zamestnávateľ získaním zamestnanca na absolventskú prax získa zamestnanca, ktorý bude pre neho prácu vykonávať 20 hodín týždenne bezodplatne.

Absolventská prax sa vykonáva najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania v rozsahu 20 hodín týždenne. Absolvent školy počas vykonávania absolventskej praxe dostáva od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok vo výške 65 % sumy platného životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne, čiže od 1. júla 2019 je tento príspevok vo výške 136,63 eura mesačne.

Príspevky mladých uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov

Príspevky z národného projektu Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 2 sú určené pre občanov vo veku od 15 do 29 rokov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne jeden mesiac, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (rozumie sa ňou učňovské školstvo).

Príspevok môže získať priamo oprávnený žiadateľ (zamestnanec), ak bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a ak je pracovný pomer dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Výška finančného príspevku pre zamestnanca sa poskytuje počas doby trvania pracovného pomeru počas minimálne jedného a maximálne počas 12 mesiacov a je najviac vo výške 126,14 eura mesačne počas prvých šiestich mesiacov od vzniku pracovného pomeru a najviac vo výške 63,07 eura mesačne počas ďalších šiestich mesiacov trvania pracovného pomeru.

Príspevok pre dlhodobo nezamestnaných na nájdenie si práce

Tento národný projekt je cielený na uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Týmto občanom môže byť poskytnutý finančný príspevok vtedy, ak si nájdu zamestnanie a budú vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Prečítajte si tiež

Pracovný pomer musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Finančný príspevok sa bude zamestnancovi poskytovať mesačne, počas obdobia minimálne jedného a maximálne 12 mesiacov, na základe dohody uzatvorenej medzi zamestnancom a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a na základe pravidelného potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru zamestnanca.

Výška finančného príspevku pre zamestnanca je:

  • najviac vo výške 126,14 eura mesačne počas prvých šiestich mesiacov preukázaného trvania zamestnania a
  • najviac vo výške 63,07 eura mesačne počas ďalších šiestich mesiacov preukázaného trvania zamestnania.

Príspevok pre dlhodobo nezamestnaných na obnovu pracovných návykov

Opatrenie č. 2 v rámci projektu Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce má názov „Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov“. Podpora v rámci tohto opatrenia je určená pre zamestnancov aj zamestnávateľov a je možné ju získať pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Cieľom tejto aktivity je zapracovanie zamestnanca u zamestnávateľa, ktorého cieľom je získanie a prehlbovanie praktických skúseností zamestnanca pre potreby trhu práce.

Výška finančného príspevku v rámci tohto projektu je:

  • pre zamestnanca mesačne najviac vo výške sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti teda vo výške 198,09 eura mesačne) na úhradu jeho nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania zapracovania u zamestnávateľa (tento príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov),
  • pre zamestnanca jednorazovo najviac vo výške 24 eur na úrazové poistenie počas zapracovania u zamestnávateľa na základe uzatvorenej poistnej zmluvy,
  • pre zamestnávateľa mesačne na úhradu nevyhnutných nákladov súvisiacich s vykonávaním zapracovania každého dlhodobo nezamestnaného, v roku 2019 vo výške 93,12 eura mesačne (tento príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov).

Príspevok na dochádzanie za prácou v menej rozvinutých okresoch

Aktivita č. 5 v rámci tohto národného projektu má názov „poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou“ a v súlade s týmto názvom majú aj poskytované prostriedky svoje účelové využitie. Oprávneným žiadateľom o získanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou je zamestnanec, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a bol z nej vyradený z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

O tento príspevok však môžu požiadať len zamestnanci predtým evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v týchto najmenej rozvinutých okresoch: Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou. Finančný príspevok na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzanie za prácou sa poskytuje mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiadateľa podľa vzdialenostného pásma.

Vzdialenosť miesta práce od pobytu Výška príspevku na dochádzanie za prácou
od 1 km do 4km najviac 0,48 eura / jeden odpracovaný deň
od 5 km do 10 km najviac 0,91 eura / jeden odpracovaný deň
od 11 km do 20 km najviac 1,58 eura / jeden odpracovaný deň
od 21 km do 30 km najviac 2,45 eura / jeden odpracovaný deň
od 31 km do 40 km najviac 3,26 eura / jeden odpracovaný deň
od 41 km do 50 km najviac 3,46 eura / jeden odpracovaný deň
od 51 km do 60 km najviac 4,22 eura / jeden odpracovaný deň
od 61 km do 80 km najviac 4,61 eura / jeden odpracovaný deň
od 81 km do 100 km najviac 5,57 eura / jeden odpracovaný deň
od 101 km do 200 km najviac 6,24 eura / jeden odpracovaný deň
nad 200 km najviac 6,48 eura / jeden odpracovaný deň
Článok pokračuje pod reklamou

Príspevok na dochádzku za prácou

Príspevok na dochádzku za prácou je upravený v § 53 zákona o službách zamestnanosti. Úrad práce poskytuje mesačne príspevok na dochádzku za prácou na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť.

Tento príspevok sa poskytuje tomu zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru. Zamestnanec musí o tento príspevok požiadať úrad práce najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.

Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. V prípade zamestnanca, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov (spolu teda najviac počas 12 mesiacov u tohto zamestnanca).

Príspevok sa poskytuje najviac v sume 200 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci (potvrdzovať to bude zamestnancovi zamestnávateľ).

Príspevok na bývanie pri presťahovaní sa za prácou nad 50 km

Príspevok na podporu mobility za prácou je upravený v § 53a zákona o službách zamestnanosti. Príspevok na podporu mobility za prácou je poskytovaný na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov.

Zmenou pobytu sa na účely tohto príspevku rozumie len zmena miesta trvalého pobytu alebo nahlásenie prechodného pobytu vtedy, ak je miesto nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km alebo ak je miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta trvalého pobytu najmenej 50 km.

Prečítajte si tiež

Príspevok na podporu mobility za prácou môže získať zamestnanec, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru. Podmienkou pre získanie príspevku je to, že zamestnanec musí o tento príspevok požiadať najneskôr do troch mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Príspevok na podporu mobility za prácou sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov (spolu teda počas najviac 12 mesiacov u tohto zamestnanca). Zamestnancovi môže byť tento príspevok poskytnutý opätovne až po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy výdavkov na bývanie (rozumejú sa nimi výdavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nájomné):

  • najviac vo výške 400 eur (a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku, najviac vo výške 600 eur pre oboch spolu) počas obdobia šiestich mesiacov,
  • najviac vo výške 200 eur počas obdobia ďalších šiestich mesiacov, ak bol zamestnanec pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku a aspoň jeden z manželov bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, najviac vo výške 300 eur pre oboch manželov spolu).

Príspevok na presťahovanie za prácou nad 70 km

Príspevok na presťahovanie za prácou je upravený v § 53c zákona o službách zamestnanosti.

Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje na úhradu výdavkov súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov zamestnancovi, ktorý:

  • bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru, ak o príspevok požiada najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
  • požiada o príspevok počas poberania príspevku na dochádzku za prácou alebo do jedného mesiaca od skončenia poberania príspevku na dochádzku za prácou.

Dôležité je to, čo sa na účely príspevku na presťahovanie za prácou rozumie zmenou pobytu. Zmena pobytu na účely poskytnutia príspevku na presťahovanie za prácou je zmena miesta trvalého pobytu, ak je miesto nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 70 km.

Príspevok na presťahovanie za prácou sa poskytuje najviac počas dvoch rokov v sume najviac 4 000 eur v úhrne na výdavky súvisiace so zmenou pobytu. Ak o poskytnutie príspevku požiadajú manželia a obaja spĺňajú podmienky na jeho poskytnutie, príspevok sa poskytne v sume najviac 6 000 eur v úhrne na výdavky súvisiace so zmenou pobytu. Výdavkami súvisiacimi so zmenou pobytu na účely poskytnutia tohto príspevku je potrebné rozumieť preukázateľné výdavky súvisiace s presťahovaním a preukázané výdavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu (ak ide o vlastnú nehnuteľnosť) alebo nájomné (ak ide o prenajatú nehnuteľnosť).

Prehľad základných údajov o príspevkoch pre zamestnancov v roku 2019

Národný projekt / príspevok Pre akých zamestnancov je príspevok určený Dĺžka trvania pracovného pomeru Dĺžka poberania príspevku Mesačná výška príspevku
Absolventská prax štartuje zamestnanie (aktivita č. 1) občanov mladších ako 26 rokov veku vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie najmenej tri mesiace najviac šesť mesiacov 136,63 eura
Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 2 občanov vo veku od 15 do 29 rokov vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne jeden mesiac, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave najmenej jeden mesiac najviac 12 mesiacov najviac 126,14 eura počas prvých šiestich mesiacov od vzniku pracovného pomeru a najviac 63,07 eura počas ďalších šiestich mesiacov trvania pracovného pomeru
Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce (opatrenie č. 1) uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov najmenej jeden mesiac najviac 12 mesiacov najviac 126,14 eura počas prvých šiestich mesiacov od vzniku pracovného pomeru a najviac 63,07 eura počas ďalších šiestich mesiacov trvania pracovného pomeru
Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce (opatrenie č. 2) dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov nie je ustanovená najviac šesť mesiacov 1. príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovné, najviac 198,09 eura, 2. jednorazovo poskytovaný príspevok na úrazové poistenie na základe uzatvorenej poistnej zmluvy, najviac 24 eur
Cesta na trh práce (aktivita č. 5) zamestnanci predtým evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v týchto najmenej rozvinutých okresoch: Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou nie je ustanovená nie je ustanovená príspevok na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzanie za prácou – v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu podľa vzdialenostného pásma, najviac 6,48 eura na jeden odpracovaný deň
Príspevok na dochádzku za prácou zamestnanec, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace nie je ustanovená najviac šesť mesiacov (pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie najviac 12 mesiacov) príspevok na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzanie za prácou – v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu a od počtu odpracovaných dní v mesiaci, najviac 200 eur
Príspevok na podporu mobility za prácou zamestnanec, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace najmenej šesť mesiacov najviac šesť mesiacov (pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie najviac 12 mesiacov) 80 % zo sumy výdavkov na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nájomné, najviac 400 eur (pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas siedmeho až dvanásteho mesiaca poskytovania príspevku najviac 200 eur)
Príspevok na presťahovanie za prácou zamestnanec, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace najmenej šesť mesiacov najviac dva roky závisí od výšky výdavkov súvisiacich s presťahovaním a preukázaných výdavkov na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nájomné, najviac 4 000 eur v úhrne

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky