Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Podnikatelia sa prispôsobujú dobe a hľadajú možnosti, ako svoje podnikanie zefektívniť, digitalizovať či ako znížiť náklady. K hľadaniu spôsobov, ako ušetriť najmä v oblasti energií, ich v posledných rokoch motivovala energetická kríza, k zavádzaniu inovácií a zelenej transformácii však firmy „núti“ aj nová povinnosť ESG vykazovania. Spoločnosti často podnikajú ekologickejšie aj z vlastného presvedčenia alebo kvôli tlaku zákazníkov. Prechod na zelené technológie si ale často vyžaduje investície a pri ich financovaní pomáhajú rôzne dotačné schémy. Na čo všetko môžu firmy získať príspevok a aké podmienky treba splniť, približujeme v tomto článku.

Podpora priamo z Európskej únie

Grantov a výziev, ktoré Európska únia ponúka, je množstvo. Podporu možno získať pre najrôznejšie oblasti a veľká časť sa dotýka práve ekológie, ochrany životného prostredia a energetiky. Ako uvádza Lucia Birasová, senior project manager spoločnosti PEDAL Consulting, tým, že Európa má za cieľ byť do roku 2050 klimaticky neutrálna, EÚ si uvedomuje, že potrebuje investovať do vývoja nových technológií na výrobu energie. Možno spomenúť napríklad:

 • Nástroj na prepájanie Európy,
 • program Horizont Európa,
 • Mechanizmus spravodlivej transformácie či
 • program LIFE.

Hoci sa všetky programy dotýkajú podobných oblastí, každá má svoje špecifiká.

Nástroj na prepájanie Európy

Malé a stredné podniky sú oprávnené na financovanie v rámci Nástroja na prepájanie Európy, ktorý podporuje investície do európskych sietí dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry. „Tento program v objeme 33,7 miliardy eur bude prebiehať ako súčasť dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027,“ uvádza pre Podnikajte.sk Michaela Bereta, z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Program má podporiť stratégie inteligentnej a udržateľnej mobility, pričom má pomôcť k zelenej a digitálnej transformácii dopravného systému EÚ. Výsledkom má byť 90 % zníženie emisií do roku 2050, prioritou preto budú druhy dopravy šetrné k životnému prostrediu, ako sú železnice, a rozvoj nabíjacích staníc pre vozidlá využívajúce alternatívne palivá. Poskytovať sa bude tiež cielená finančná podpora kľúčových infraštruktúrnych projektov, ktoré prepájajú energetické systémy EÚ.

Finančný príspevok z Nástroja na prepájanie Európy (NPE) sa poskytuje predovšetkým v podobe grantov, pričom miera spolufinancovania sa líši od typu projektu. Môže však taktiež ísť o iné finančné nástroje, ako pôžičky alebo záruky.

Ako pre Podnikajte.sk uviedla Lucia Birasová viac ako 60 % prostriedkov z tohto nástroja má ísť na projekty, ktoré budú prispievať k plneniu klimatických cieľov EÚ. V oblasti digitalizácie pritom je prioritou rozširovanie 5G siete a energetické projekty by mali byť zamerané najmä na rozširovanie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v prihraničných oblastiach. „Podpora z tohto programu poskytuje malým a stredným podnikom v oblasti energetiky, dopravy a informačných technológií vynikajúcu príležitosť získať finančnú podporu na svoje projekty, ktoré prispievajú k inteligentnej a udržateľnej mobilite a k zelenej a digitálnej transformácii dopravného systému v rámci EÚ,“ vysvetľuje.

Žiadosti o financovanie z toho nástroja sa podávajú prostredníctvom špeciálnych výziev alebo výberových konaní vyhlásených Európskou komisiou. „Žiadosť o grant z tohto Nástroja pripravuje žiadateľ na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o grant, ktorú zverejňuje CINEA na portáli ec.europa.eu. Na tomto portáli nájde žiadateľ aj pokyny, ako vypracovať žiadosť v časti ‚HOW TO PARTICIPATE‘,“ uvádza L. Birasová.

Horizont Európa

Ďalším programom EÚ je Horizont Európa, ktorý slúži na financovanie výskumu a inovácií. Ako uviedla Michaela Bereta, rozpočet je stanovený na 95,5 miliardy eur a zapojiť sa môžu právne subjekty z EÚ a pridružených krajín.

Lucia Birasová zasa približuje, že program je štruktúrovaný do troch pilierov:

 • Excelentná veda – posilnenie a rozšírenie excelentnosti vedeckej základne EÚ,
 • Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu – posilnenie technológií a riešení na podporu politík EÚ a cieľov udržateľného rozvoja,
 • Inovatívna Európa.

„Ďalšou časťou, ktorá tvorí základ programu Horizont, sa podporuje rozšírenie účasti na základe excelentnosti zo všetkých členských štátov. Tieto piliere vo všeobecnosti zahŕňajú napríklad Zdravie, Klimatickú akciu, Energiu, Digitalizáciu alebo Výskum a Inovácie pre digitálnu transformáciu,“ dodáva Birasová.

O prostriedky z tohto programu môže žiadať každý právny subjekt, a to bez ohľadu na miesto sídla. Spĺňať však musí podmienky stanovené v jednotlivých výzvach. Ako vysvetľuje odborníčka z PEDAL Consulting, vo väčšine prípadov je potrebné podávať návrhy ako konzorcium minimálne troch partnerov z rôznych krajín. Okrem nich sa do konzorcia môžu pridať partneri aj z iných krajín a často sa stáva, že v konzorciu je jedenásť a viac partnerov. Každý sa pritom musí zaregistrovať v registri účastníkov, kde obdržia tzv. Identifikačný kód účastníka (PIC = Participant Identification Code), ktorý sa používa pred podpisom grantovej zmluvy v rámci validácie zmluvy. „Projekt sa podáva v duchu veľmi jednoduchého hesla Nájdi výzvu – Nájdi partnerov – Zaregistruj organizáciu – Podaj projekt,“ dodáva.

Konkrétne slovenskí podnikatelia môžu v oblasti energetiky, zelenej transformácie a obnoviteľných zdrojov získať podporu z programu Horizont Európa prostredníctvom rôznych výziev a projektov. Tie sa týkajú:

 • výskumu a vývoja nových technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie,
 • inovácií v energetickom sektore s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť emisie CO2,
 • implementácie a rozvoja inteligentných energetických systémov a sietí,
 • podpory pre startupy a malé a stredné podniky v oblasti energetiky a zelenej transformácie.

Ak záujemcovia potrebujú poradiť a viac praktických informácií týkajúcich sa účasti v tomto programe, Birasová dáva do pozornosti tzv. Národný kontaktný bod, ktorý na Slovensku funguje a je podpornou inštitúciou práve pre Horizont Európa.

Program LIFE

Finančný nástroj LIFE poskytuje finančnú podporu podnikateľom a iné subjektom v EÚ na realizáciu environmentálnych a klimatických projektov, ktoré prispievajú k ochrane prírody, zlepšeniu životného prostredia a boju proti zmene klímy. Ako vysvetľuje Birasová, delí sa do troch hlavných oblastí:

 1. LIFE Príroda a biodiverzita,
 2. LIFE Životné prostredie,
 3. Klima LIFE.

„Program LIFE poskytuje finančnú podporu vo forme grantov a iných finančných nástrojov na realizáciu týchto projektov a pomáha podnikateľom dosahovať environmentálne a klimatické ciele EÚ,“ dodáva Birasová.

Mechanizmus spravodlivej transformácie (Just Transition Mechanism)

Táto iniciatíva EÚ bola zavedená s cieľom podporiť regióny, odvetvia a jednotlivcov, ktorí sú postihnutí prechodom na udržateľnú nízkouhlíkovú ekonomiku. Hlavným cieľom je podľa Birasovej minimalizovať sociálne a hospodárske dôsledky tohto prechodu a zabezpečiť, aby nikto nebol ponechaný na pokraji. „Pre podnikateľov môže byť dôležitý v prípade, ak ich podnikanie je závislé od odvetví alebo regiónov, ktoré sú v procese prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. Môžu mať prístup k finančnej podpore a iným opatreniam, ktoré im pomôžu prispôsobiť sa a diverzifikovať ich aktivity,“ vysvetľuje odborníčka a dodáva: „Napríklad podnikatelia v odvetví ťažby uhlia alebo iných fosílnych palív, ktoré sú závislé od týchto zdrojov, by mohli mať prístup k finančnej podpore z Just Transition Fund na diverzifikáciu svojich podnikateľských aktivít, podporu nových pracovných miest v iných odvetviach alebo na investície do nových technológií a inovácií s cieľom znižovať ich emisie CO2.“

Okrem toho môže byť tento program podľa nej dôležitý aj z hľadiska vytvárania nových obchodných príležitostí v súvislosti s prechodom na udržateľnú ekonomiku. „Podnikatelia môžu vidieť výzvy spojené s prechodom na nízkouhlíkovú ekonomiku ako príležitosť na rozvoj nových produktov a služieb.“

Plán obnovy Európy

Taktiež je tu Plán obnovy, ktorý má za cieľ obnovu a posilnenie hospodárstva EÚ. „Plán obnovy Európy sa skladá z niekoľkých iniciatív, z ktorých niektoré sú zamerané na environmentálne udržateľné investície a na podporu prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. Podnikatelia a ďalšie subjekty v EÚ môžu využiť finančnú podporu z Plánu obnovy Európy na financovanie projektov v oblasti transformácie a prechodu na obnoviteľné zdroje energie, ktoré prispievajú k environmentálnej udržateľnosti a k dosahovaniu klimatických cieľov EÚ. Finančná podpora je poskytovaná prostredníctvom rôznych nástrojov a programov v rámci plánu obnovy Európy,“ opisuje Birasová.

Podnikatelia sa prispôsobujú dobe a hľadajú možnosti, ako svoje podnikanie zefektívniť, digitalizovať či ako znížiť náklady. K hľadaniu spôsobov, ako ušetriť najmä v oblasti energií, ich v posledných rokoch motivovala energetická kríza, k zavádzaniu inovácií a zelenej transformácii však firmy „núti“ aj nová povinnosť ESG vykazovania. Spoločnosti často podnikajú ekologickejšie aj z vlastného presvedčenia alebo kvôli tlaku zákazníkov. Prechod na zelené technológie si ale často vyžaduje investície a pri ich financovaní pomáhajú rôzne dotačné schémy. Na čo všetko môžu firmy získať príspevok a aké podmienky treba splniť, približujeme v tomto článku.

Podpora priamo z Európskej únie

Grantov a výziev, ktoré Európska únia ponúka, je množstvo. Podporu možno získať pre najrôznejšie oblasti a veľká časť sa dotýka práve ekológie, ochrany životného prostredia a energetiky. Ako uvádza Lucia Birasová, senior project manager spoločnosti PEDAL Consulting, tým, že Európa má za cieľ byť do roku 2050 klimaticky neutrálna, EÚ si uvedomuje, že potrebuje investovať do vývoja nových technológií na výrobu energie. Možno spomenúť napríklad:

 • Nástroj na prepájanie Európy,
 • program Horizont Európa,
 • Mechanizmus spravodlivej transformácie či
 • program LIFE.

Hoci sa všetky programy dotýkajú podobných oblastí, každá má svoje špecifiká.

Nástroj na prepájanie Európy

Malé a stredné podniky sú oprávnené na financovanie v rámci Nástroja na prepájanie Európy, ktorý podporuje investície do európskych sietí dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry. „Tento program v objeme 33,7 miliardy eur bude prebiehať ako súčasť dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027,“ uvádza pre Podnikajte.sk Michaela Bereta, z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Program má podporiť stratégie inteligentnej a udržateľnej mobility, pričom má pomôcť k zelenej a digitálnej transformácii dopravného systému EÚ. Výsledkom má byť 90 % zníženie emisií do roku 2050, prioritou preto budú druhy dopravy šetrné k životnému prostrediu, ako sú železnice, a rozvoj nabíjacích staníc pre vozidlá využívajúce alternatívne palivá. Poskytovať sa bude tiež cielená finančná podpora kľúčových infraštruktúrnych projektov, ktoré prepájajú energetické systémy EÚ.

Finančný príspevok z Nástroja na prepájanie Európy (NPE) sa poskytuje predovšetkým v podobe grantov, pričom miera spolufinancovania sa líši od typu projektu. Môže však taktiež ísť o iné finančné nástroje, ako pôžičky alebo záruky.

Ako pre Podnikajte.sk uviedla Lucia Birasová viac ako 60 % prostriedkov z tohto nástroja má ísť na projekty, ktoré budú prispievať k plneniu klimatických cieľov EÚ. V oblasti digitalizácie pritom je prioritou rozširovanie 5G siete a energetické projekty by mali byť zamerané najmä na rozširovanie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v prihraničných oblastiach. „Podpora z tohto programu poskytuje malým a stredným podnikom v oblasti energetiky, dopravy a informačných technológií vynikajúcu príležitosť získať finančnú podporu na svoje projekty, ktoré prispievajú k inteligentnej a udržateľnej mobilite a k zelenej a digitálnej transformácii dopravného systému v rámci EÚ,“ vysvetľuje.

Žiadosti o financovanie z toho nástroja sa podávajú prostredníctvom špeciálnych výziev alebo výberových konaní vyhlásených Európskou komisiou. „Žiadosť o grant z tohto Nástroja pripravuje žiadateľ na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o grant, ktorú zverejňuje CINEA na portáli ec.europa.eu. Na tomto portáli nájde žiadateľ aj pokyny, ako vypracovať žiadosť v časti ‚HOW TO PARTICIPATE‘,“ uvádza L. Birasová.

Článok pokračuje pod reklamou

Horizont Európa

Ďalším programom EÚ je Horizont Európa, ktorý slúži na financovanie výskumu a inovácií. Ako uviedla Michaela Bereta, rozpočet je stanovený na 95,5 miliardy eur a zapojiť sa môžu právne subjekty z EÚ a pridružených krajín.

Lucia Birasová zasa približuje, že program je štruktúrovaný do troch pilierov:

 • Excelentná veda – posilnenie a rozšírenie excelentnosti vedeckej základne EÚ,
 • Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu – posilnenie technológií a riešení na podporu politík EÚ a cieľov udržateľného rozvoja,
 • Inovatívna Európa.

„Ďalšou časťou, ktorá tvorí základ programu Horizont, sa podporuje rozšírenie účasti na základe excelentnosti zo všetkých členských štátov. Tieto piliere vo všeobecnosti zahŕňajú napríklad Zdravie, Klimatickú akciu, Energiu, Digitalizáciu alebo Výskum a Inovácie pre digitálnu transformáciu,“ dodáva Birasová.

O prostriedky z tohto programu môže žiadať každý právny subjekt, a to bez ohľadu na miesto sídla. Spĺňať však musí podmienky stanovené v jednotlivých výzvach. Ako vysvetľuje odborníčka z PEDAL Consulting, vo väčšine prípadov je potrebné podávať návrhy ako konzorcium minimálne troch partnerov z rôznych krajín. Okrem nich sa do konzorcia môžu pridať partneri aj z iných krajín a často sa stáva, že v konzorciu je jedenásť a viac partnerov. Každý sa pritom musí zaregistrovať v registri účastníkov, kde obdržia tzv. Identifikačný kód účastníka (PIC = Participant Identification Code), ktorý sa používa pred podpisom grantovej zmluvy v rámci validácie zmluvy. „Projekt sa podáva v duchu veľmi jednoduchého hesla Nájdi výzvu – Nájdi partnerov – Zaregistruj organizáciu – Podaj projekt,“ dodáva.

Konkrétne slovenskí podnikatelia môžu v oblasti energetiky, zelenej transformácie a obnoviteľných zdrojov získať podporu z programu Horizont Európa prostredníctvom rôznych výziev a projektov. Tie sa týkajú:

 • výskumu a vývoja nových technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie,
 • inovácií v energetickom sektore s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť emisie CO2,
 • implementácie a rozvoja inteligentných energetických systémov a sietí,
 • podpory pre startupy a malé a stredné podniky v oblasti energetiky a zelenej transformácie.

Ak záujemcovia potrebujú poradiť a viac praktických informácií týkajúcich sa účasti v tomto programe, Birasová dáva do pozornosti tzv. Národný kontaktný bod, ktorý na Slovensku funguje a je podpornou inštitúciou práve pre Horizont Európa.

Program LIFE

Finančný nástroj LIFE poskytuje finančnú podporu podnikateľom a iné subjektom v EÚ na realizáciu environmentálnych a klimatických projektov, ktoré prispievajú k ochrane prírody, zlepšeniu životného prostredia a boju proti zmene klímy. Ako vysvetľuje Birasová, delí sa do troch hlavných oblastí:

 1. LIFE Príroda a biodiverzita,
 2. LIFE Životné prostredie,
 3. Klima LIFE.

„Program LIFE poskytuje finančnú podporu vo forme grantov a iných finančných nástrojov na realizáciu týchto projektov a pomáha podnikateľom dosahovať environmentálne a klimatické ciele EÚ,“ dodáva Birasová.

Mechanizmus spravodlivej transformácie (Just Transition Mechanism)

Táto iniciatíva EÚ bola zavedená s cieľom podporiť regióny, odvetvia a jednotlivcov, ktorí sú postihnutí prechodom na udržateľnú nízkouhlíkovú ekonomiku. Hlavným cieľom je podľa Birasovej minimalizovať sociálne a hospodárske dôsledky tohto prechodu a zabezpečiť, aby nikto nebol ponechaný na pokraji. „Pre podnikateľov môže byť dôležitý v prípade, ak ich podnikanie je závislé od odvetví alebo regiónov, ktoré sú v procese prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. Môžu mať prístup k finančnej podpore a iným opatreniam, ktoré im pomôžu prispôsobiť sa a diverzifikovať ich aktivity,“ vysvetľuje odborníčka a dodáva: „Napríklad podnikatelia v odvetví ťažby uhlia alebo iných fosílnych palív, ktoré sú závislé od týchto zdrojov, by mohli mať prístup k finančnej podpore z Just Transition Fund na diverzifikáciu svojich podnikateľských aktivít, podporu nových pracovných miest v iných odvetviach alebo na investície do nových technológií a inovácií s cieľom znižovať ich emisie CO2.“

Okrem toho môže byť tento program podľa nej dôležitý aj z hľadiska vytvárania nových obchodných príležitostí v súvislosti s prechodom na udržateľnú ekonomiku. „Podnikatelia môžu vidieť výzvy spojené s prechodom na nízkouhlíkovú ekonomiku ako príležitosť na rozvoj nových produktov a služieb.“

Plán obnovy Európy

Taktiež je tu Plán obnovy, ktorý má za cieľ obnovu a posilnenie hospodárstva EÚ. „Plán obnovy Európy sa skladá z niekoľkých iniciatív, z ktorých niektoré sú zamerané na environmentálne udržateľné investície a na podporu prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. Podnikatelia a ďalšie subjekty v EÚ môžu využiť finančnú podporu z Plánu obnovy Európy na financovanie projektov v oblasti transformácie a prechodu na obnoviteľné zdroje energie, ktoré prispievajú k environmentálnej udržateľnosti a k dosahovaniu klimatických cieľov EÚ. Finančná podpora je poskytovaná prostredníctvom rôznych nástrojov a programov v rámci plánu obnovy Európy,“ opisuje Birasová.

Prečítajte si tiež

V rámci tohto nástroja sú na Slovensku organizované viaceré výzvy, jednou z nich je aj výzva zameraná na finančnú podporu malých a stredných firiem vo forme inovačných voucherov z Plánu obnovy a odolnosti. V tomto prípade je možné priamo finančnú pomoc použiť na vývoj nových alebo vylepšenie existujúcich produktov, služieb a procesov. „Výsledkom projektu môže byť analýza, štúdia, prototyp, funkčná vzorka. Oprávnené sú aj aktivity súvisiace s ochranou práv priemyselného vlastníctva, napríklad prihláška na úžitkový vzor či uhradenie poplatku za patent,“ informuje Valentová.

Z doteraz prijatých žiadostí o inovačný voucher (859) Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) schválila napríklad projekty z oblasti digitalizácie priestoru a budov, geodetického 3D mapovania, inovatívneho využívania alternatívnych zdrojov energie či vývoju v oblasti robotiky a mechatroniky. Trvanie výzvy sa predpokladá približne do konca druhého kvartálu 2024.

Program „Zelená podnikom“ poskytne dotáciu na obnoviteľné zdroje energie

SIEA vyhlasuje rôzne výzvy a v roku 2022 a 2023 išlo o výzvu na získanie nenávratného finančného príspevku na inštaláciu fotovoltických systémov pre firmy. Bolo to mimoriadne vyhlásenie výzvy a na realizáciu projektov bol obmedzený čas. „Naším cieľom bolo pomôcť podnikom v období, keď v dôsledku energetickej krízy hľadali spôsoby, ako znížiť rastúce náklady na energiu a závislosť od fosílnych palív. Preto sme v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom životného prostredia hľadali v končiacom sa Operačnom programe Kvalita životného prostredia možnosti presunúť prostriedky, ktoré by inak zostali nevyužité,“ vysvetľuje Zuzana Valentová, manažérka komunikácie a hovorkyňa SIEA.

Celkovo bolo doručených viac ako 500 žiadostí s požadovaným príspevkom vyše 40 miliónov eur. Keďže firmy potrebovali čas na realizáciu projektov, SIEA procesy čo najviac zefektívnila, aby dokázala rýchlejšie vyhodnotiť žiadosti. „V priemere trvalo rozhodnutie o schválení projektu menej ako mesiac od predloženia žiadosti,“ uvádza Valentová a dodáva, že zmluvu o nenávratnom príspevku v celkovej sume takmer 20 miliónov eur získali firmy na 320 fotovoltických inštalácií. „Väčšina z nich bola koncom roka 2023 dokončená, na sfinalizovanie dokumentov majú čas do konca januára 2024.“

Príspevok na solárne panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory či veterné turbíny môžu od októbra 2023 získať domácnosti v rámci projektu „Zelená domácnostiam“. Koncom minulého roka bolo tiež avizované spustenie programu „Zelená podnikom“, avšak zatiaľ je stále v prípravnej fáze. Ako uvádza hovorkyňa SIEA, robia všetko preto, aby bol spustený v prvom štvrťroku 2024. „Hoci preberá osvedčenú zjednodušenú formu podpory vo forme poukážok zo Zelenej domácnostiam, je to pilotný projekt, pri ktorom je nutné zohľadniť špecifické pravidlá podpory pre podniky, a tiež nové európske environmentálne kritériá. Pomoc bude poskytovaná na základe schémy de minimis, ktorá už je schválená.“

Prečítajte si tiež

Niekoľko podrobností o programe ale Zuzana Valentová pre Podnikajte.sk prezradila. Z projektu „Zelená podnikom“ budú môcť získať mikro, malé a stredné podniky príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a to maximálne do výšky 70 000 eur na jeden alebo viacero druhov podporovaných zariadení. „Súčasťou tejto sumy je aj príspevok na energetický audit do výšky 2 500 eur. Ten podnikom pomôže zistiť, ako môžu znížiť spotrebu a náklady na energiu a odporučí, ktoré zariadenia sú pre konkrétny typ prevádzky vhodné a s akým inštalovaným výkonom,“ uvádza.

Podporu bude možné využiť, podobne ako v prípade domácností, na inštaláciu fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov a veterných turbín. Poukážky budú pritom môcť pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov s možnosťou bonifikácie o 5 % na zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami. „Ďalších 5 % bude možné získať, ak energetický audit potvrdí, že minimálne 90 % energie vyrobenej v každom z podporovaných zariadení bude spotrebovaných v podniku. V prípade inštalácií zabezpečujúcich výrobu elektriny bude možné medzi oprávnené výdavky zahrnúť aj akumuláciu energie,“ vysvetľuje hovorkyňa a dodáva, že na poukážky a energetický audit je vyčlenených 66, 6 miliónov eur, z toho viac ako 22 miliónov eur je určených pre Bratislavský kraj a 44 miliónov eur pre ostatné regióny.

Ďalšie možnosti na získanie finančných príspevkov v roku 2024

Koncom roka 2024 môžu firmy očakávať spustenie Programu Slovensko, v rámci ktorého budú k dispozícii prostriedky aj prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev zameraných na zlepšovanie energetickej efektívnosti a podporu využívania obnoviteľných zdrojov v podnikoch a na podporu využívania obnoviteľných zdrojov v systémoch zásobovania teplom. „Na uvedené tri výzvy určené pre podniky vo všetkých regiónoch vrátane Bratislavského samosprávneho kraja je vyčlenených vyše 130 miliónov eur,“ uvádza Valentová.

Harmonogram všetkých výziev je možné nájsť na stránke eurofondy.gov.sk.

Na čo myslieť pri žiadaní o eurofondy

Či už ide o žiadanie finančných prostriedkov z EÚ, alebo aj o zapojenie sa do výziev vyhlásených slovenskými inštitúciami, podmienky a postupy pre podanie žiadosti sa líšia v závislosti od programu alebo výzvy. Zvyčajne ale platí, že je

 • potrebné vypracovať podrobný projektový plán, ktorý definuje ciele, očakávané výsledky, časový harmonogram a rozpočet,
 • zabezpečiť finančnú a administratívnu transparentnosť,
 • dodržiavať environmentálne normy a podobne.

Dobre pripravený projekt je základom úspechu.

Lucia Birasová upozorňuje, že podstatné je dôkladné plánovanie a preskúmanie dostupných programov, vrátane podmienok, ktoré treba splniť.

„Pri žiadaní o grant je dôležité mať všetku potrebnú dokumentáciu pripravenú a zabezpečiť technickú podporu v prípade, že je potrebné predložiť technické a inžinierske podrobnosti projektu. Dobre pripravený projekt je základom úspechu,“ vysvetľuje odborníčka a na základe praxe menuje najčastejšie chyby, resp. problémy, s ktorými sa stretáva: „Niektorí žiadatelia podceňujú dôležitosť dôkladnej prípravy žiadosti o grant alebo si dostatočne neuvedomujú požiadavky konkrétneho finančného programu EÚ.“ Mnohé projekty podľa nej často nespĺňajú stanovené kritériá alebo nedostatočne riešia environmentálne aspekty, v dôsledku čoho majú menšiu šancu finančnú podporu z EÚ získať.

„Problémom, ktorý je najmä na Slovensku a týka sa štrukturálnych fondov, je komplikovaný administratívny proces. Administratívne postupy spojené so žiadosťami o podporu/nenávratný finančný príspevok sú často komplikované a zdĺhavé, čo spôsobuje mnohým žiadateľom problémy,“ uvádza Lucia Birasová a dodáva: „Zabezpečenie riadnej prípravy a poradenstva môže pomôcť podnikateľom zvýšiť ich šance na úspešné získanie finančných prostriedkov z EÚ pre projekty v oblasti zelenej transformácie a obnoviteľných zdrojov energie.“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Legislatívny proces na úrovni Európskej únie

Ako vznikajú regulácie v Bruseli a Štrasburgu? Kto ich navrhuje a kto schvaľuje? Podrobnosti o schvaľovaní EÚ legislatívy, ktorá ovplyvňuje aj podnikanie na Slovensku.

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako funguje Európsky parlament?

Aké právomoci má europarlament a europoslanci? Čo sú frakcie a výbory a kto je ich súčasťou? Akú rolu hrá politická strana, ktorej súčasťou sú poslanci?

Európske inštitúcie v kocke

Európska komisia, europarlament, Rada EÚ, Európska rada či Rada Európy – ako sa vyznať v ich kompetenciách a kedy do ich zloženia zasahujú občania členských štátov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky