Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?

Od 14.8.2023 bude možné žiadať o inovačné a digitálne vouchery, ktoré poskytne Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvu vyhlásila Výskumná a inovačná autorita (VAIA) s cieľom výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, najmä v oblasti digitálnych inovácií a podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov s vedecko-výskumnými pracoviskami.

Inovačné vouchery – podmienky a výška príspevku

Ako sa uvádza v dokumentoch k Výzve, cieľom poskytnutia inovačných voucherov je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť inováciou produktov, služieb či procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb a samosprávami. Taktiež je cieľom preplatiť poplatky súvisiace s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku či v zahraničí.

Zameranie oprávnených projektov by preto malo byť prioritne na výskumno-vývojové činnosti, štúdie uskutočniteľnosti, odborné merania a skúšky, analýzy a podobne.

Žiadať o inovačný voucher môžu fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri alebo ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Zároveň však musia spĺňať definíciu mikro, malého alebo stredného podniku (MSP).

Voči žiadateľovi nesmie byť vyhlásený konkurz či reštrukturalizácia, a tiež nesmie byť v likvidácii. Zároveň je potrebné preukázať bezúhonnosť žiadateľa poskytnutím údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov, výpisom z registra trestov či dokladom rovnocennej dôkaznej hodnoty z domovskej krajiny. Taktiež fyzická či právnická osoba, ktorá bude žiadať o inovačný voucher, nesmie byť evidovaná v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba/subjekt.

Podnikateľ môže získať pomoc maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Zvyšok žiadateľ financuje z vlastných prostriedkov. Výška poskytnutých prostriedkov je minimálne 2 000 eur pri projektoch zameraných na ochranu práv priemyselného vlastníctva (patentové prihlášky, prihlášky na úžitkový vzor) a minimálne 5 000 eur pri projektoch zameraných na realizáciu výskumno-vývojových služieb (štúdie, analýzy, výskumné správy, postupy alebo procesy, technické alebo výkresové dokumentácie nových/inovovaných produktov a prípadné dodanie ich modelov atď. Maximálne však do výšky 15 000 eur.

S podaním žiadosti netreba čakať, k uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov (alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa). Vytvorený pritom bude poradovník na základe dátumu a času doručenia žiadostí. Posudzovanie sa bude vykonávať priebežne počas trvania výzvy. V prípade, že podnikateľ neuspeje, má možnosť o voucher žiadať opakovane, raz ročne, najskôr po 12 mesiacoch od predloženia poslednej žiadosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Digitálne vouchery – podmienky a výška príspevku

Firmy majú taktiež možnosť získať digitálne vouchery. Cieľom je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov u MSP. Táto výzva je zameraná na individualizované riešenia pre podniky, hoci predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie jeho samotná realizácia. „Široký okruh riešiteľov/poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami umožní identifikovať možnosti v oblasti digitalizovania procesov a služieb a prispeje tak k naštartovaniu digitálnej transformácie, ktorá zásadným spôsobom zmení fungovanie firiem a poskytovanie hodnôt zákazníkom,“ uvádza sa v dokumentoch k výzve.

Oprávnené sú projekty zamerané na oblasť:

Výstupy by mali byť vo forme analýzy, štúdie, návrhu postupov či procesov digitalizácie a podobne. Po obsahovej stránke je dôležité, aby navrhované činnosti boli prínosné a aby jednoznačne došlo k vyriešeniu zadania či požiadavky súvisiacej s digitalizáciou firmy žiadateľa. Žiadateľ musí mať po realizácii návrhu riešenia zrejmý potenciál zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom digitalizácie. Prijímateľ podpory musí preukázať zrealizovaný výstup aktivity, pričom ukončenie vecnej realizácie projektu musí byť v žiadosti stanovené do 31.12.2025 (ako sa vo výzve uvádza, doba realizácie projektu je najviac 9 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu).

Žiadať o digitálne vouchery môžu fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú zapísané do Obchodného registra SR alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Opäť nesmie byť žiadateľ v reštrukturalizácii ani konkurze, musí byť bezúhonný a nesmie byť evidovaný ako vylúčená osoba/subjekt v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES). Žiadateľ a žiadosť musia taktiež spĺňať všetky podmienky týkajúce sa pomoci de minimis a vyplývajúce zo Schémy pomoci.

V tomto prípade môžu byť celkové oprávnené výdavky projektu, od ktorých sú odpočítané vlastné zdroje žiadateľa (min. 15 %) vo výške minimálne 5 000 eur a maximálne 15 000 eur.

Na rozdiel od inovačných poukážok, vo výzve na digitálne vouchery platí možnosť predloženia žiadosti maximálne 1-krát. Aj tu však výzva skončí po vyčerpaní prostriedkov (alebo na základe riadne odôvodneného rozhodnutia vykonávateľa), pričom sa budú žiadosti posudzovať podľa poradovníka vytvoreného na základe kritéria najskoršie doručenej úplnej žiadosti.

Ako o vouchery žiadať?

Prvým krokom je registrácia v Informačnom systéme Plánu obnovy (ISPO), teda vytvorenie používateľského konta osoby, ktorá koná v mene žiadateľa (použitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom – eID). Následne je potrebné ešte priradiť osobu k existujúcemu subjektu v systéme ISPO alebo vytvoriť úplne nový subjekt v ISPO. Potom žiadateľ vyplní formulár žiadosti na stránke ispo.planobnovy.sk, vyplní prílohy žiadosti a žiadosť odošle.

Ako pre Podnikajte.sk uviedla Zuzana Valentová, manažérka komunikácie a hovorkyňa SIEA, po schválení žiadosti dôjde k podpísaniu Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu obnovy a odolnosti. Nasleduje realizácia projektu a preplatenie nákladov, pričom prostriedky z Výzvy budú preplatené po skončení realizácie projektu na základe predloženia Žiadosti o preplatenie.

Zdroj: vaia.gov.sk, siea.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky