Aký je rozdiel medzi ® a ™ kedy tieto označenia môže podnikateľ používať

Pri označení ochrannej známky sa môže používať symbol ® alebo ™. Aký je rozdiel medzi týmito symbolmi a od kedy ich môže podnikateľ používať.

Spotrebitelia na symboly ® a ™ podvedome reagujú

Každý z nás sa už niekedy stretol so symbolom ® alebo ™ vyobrazenom najčastejšie pri logu spoločnosti, pri názve výrobku alebo na obale výrobku. Symboly ® alebo ™ možno nájsť na potravinách, drogérii, oblečení, spotrebičoch a mnohých iných miestach. Častokrát sú veľmi malé, ale napriek ich veľkosti si možno všimnúť. Podvedome v spotrebiteľoch produkty so symbolom ® alebo ™ evokujú akúsi garanciu vyššej spokojnosti a kvality. Spotrebitelia si k rôznym známym označeniam vytvárajú emocionálny vzťah a podnikatelia si tým získavajú stálych zákazníkov. Aj z týchto dôvodov symbol ® alebo ™ pri svojich označeniach používa čoraz viac podnikateľov. Čo však tieto symboly znamenajú a kedy ich môže podnikateľ používať?

Symbol ® alebo ™ sa vždy spája s ochrannou známkou, ale rozdiel medzi nimi je zásadný

Symbol ® aj symbol ™ vždy súvisí s ochrannou známkou. Vo všeobecnosti sa za ochrannú známku považuje označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podnikateľa od tovarov alebo služieb iného podnikateľa. Ochrannou známkou môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie (v niektorých krajinách je možné, aby ochrannou známkou bol dokonca aj zvuk alebo vôňa). V praxi tak nachádzame ochranné známky najčastejšie v podobe loga firmy, loga výrobku, obalu výrobku, názvu výrobku. Všade na týchto miestach je možné nájsť symbol ®, ale niekedy aj symbol ™, o ktorých sa v článku ešte zmienime, pretože význam týchto symbolov je rozdielny. Viac sa o tom, aké označenie môže byť ochrannou známkou a aké označenie ochrannou známkou byť nemôže, sa dočítate v článku Registrovaná ochranná známka.

Symbol ® označuje registrovanú ochrannú známku

S neregistrovanými ochrannými známkami sa symbol ® používať nesmie.

Symbol ® pozostáva z písmena „R“, ktoré sa nachádza v kruhu. Písmeno „R“ z tohto symbolu pochádza z iniciálu anglického slova „registered“ zo slovného spojenia „registered trademark“, ktoré v preklade do slovenčiny znamená „registrovaná ochranná známka“. Symbol ® sa môže spájať len s tými ochrannými známkami, ktoré sú registrované. Najčastejšie je možné ho nájsť v pravom hornom rohu príslušného označenia, ktoré je registrovanou ochrannou známkou.

Ochranné známky z viacerých krajín nájdete v databáze TMview.

Registráciu označenia, ktoré má byť ochrannou známkou, na žiadosť podnikateľa po zaplatení poplatkov vykonávajú príslušné registračné úrady jednotlivých krajín. Na Slovensku je to Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Existujú aj úrady, ktoré vykonávajú registráciu ochrannej známky s pôsobnosťou pre územie celej Európskej únie alebo s medzinárodnou pôsobnosťou. Databázou združujúca registre ochranných známok viacerých krajín je databáza TMview a je možné si v nej pozrieť vyobrazenia väčšiny registrovaných ochranných známok z celého sveta.

Proces registrácie ochrannej známky sa začína žiadosťou, pokračuje formálnym a vecným preskúmavaním ochrannej známky, zverejnením ochrannej známky vo vestníku, plynutím lehoty na podanie pripomienok a námietok proti registrácii ochrannej známky a v prípade splnenia všetkých podmienok sa končí zápisom ochrannej známky do príslušného registra ochranných známok. Viac informácií o procese registrácie ochrannej známky nájdete v článku Registrovaná ochranná známka.

Od kedy možno používať symbol ® s ochrannou známkou

Až po zápise ochrannej známky do príslušného registra ochranných známok sa ochranná známka považuje za registrovanú. Zároveň najskôr odo dňa zápisu ochrannej známky do príslušného registra ochranných známok môže majiteľ ochrannej známky používať spolu s ochrannou známkou symbol ® na znak toho, že ochranná známka je registrovaná. Dovtedy symbol ® spolu s ochrannou známkou podnikateľ používať nesmie, to znamená ani od podania žiadosti o registráciu ochrannej známky a ani počas trvania registračného procesu. Odo dňa zápisu ochrannej známky do príslušného registra ochranných známok má majiteľ registrovanej ochrannej známky výhradné právo používať ju v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je registrovaná (ochranné známky sa registrujú pre žiadateľom vybrané konkrétne triedy tovarov a služieb podľa Niceskej klasifikácie, spolu existuje 45 tried tovarov a služieb). Nikto iný registrovanú ochrannú známku nesmie bez súhlasu jej majiteľa používať pre tovary a služby, pre ktoré je zaregistrovaná. Platnosť registrácie ochrannej známky je zvyčajne desať rokov a potom je možné ju obnoviť na ďalšie obdobie.

Čo by mal podnikateľ vedieť o používaní symbolu ® s registrovanou ochrannou známkou

Používanie symbolu ® je právo, nie povinnosť.

Napriek tomu, že majiteľ registrovanej ochrannej známky má výhradné právo na používanie symbolu ® spolu s ochrannou známkou, je to jeho právo, nie povinnosť. Znamená to, že ak by ste pri niektorom logu firmy, logu výrobku alebo inom označení nenašli symbol ®, neznamená to automaticky, že toto označenie nie je registrovanou ochrannou známkou.

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikatelia si musia na používanie symbolu ® dávať pozor. Dôvodom je, že registrácia ochrannej známky sa z hľadiska územnej ochrany proti jej zneužitiu vzťahuje len na územie krajiny, pre ktoré bola ochranná známka registrovaná. Ak si zaregistrujete ochrannú známku napríklad len na Slovensku, pri používaní Vašej ochrannej známky v inej krajine nemáte právo sa v tejto inej krajine domáhať svojich práv z dôvodu jej zneužitia. Na druhej strane, ani Vy ako majiteľ registrovanej ochrannej známky pre jednu krajinu ju nemôžete používať spolu so symbolom ® v inej krajine, v ktorej ju nemáte zaregistrovanú. V mnohých krajinách za používanie neregistrovanej ochrannej známky spolu so symbolom ® hrozí vysoká pokuta.

Symbol ™ sa používa pre ochrannú známku, ktorá nie je registrovaná

Symbol ™ pozostáva z dvoch písmen „TM“, ktoré sú skratkou anglického slova „trademark“ a ktoré v preklade do slovenčiny znamená „ochranná známka“. Slovenská legislatíva zaoberajúca sa ochrannými známkami (zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov) sa o používaní symbolu ™ spolu s ochrannou známkou vôbec nezmieňuje. Používanie symbolu ™ je zaužívané predovšetkým v Spojených štátov amerických, preto tento symbol nájdeme najčastejšie na amerických produktoch. Základným rozdielom medzi symbolom ® a symbolom ™ je, že symbol ® označuje registrované označenie (ochrannú známku) a symbol ™ označuje neregistrované označenie (ochrannú známku). Používanie symbolu ™ je pre akékoľvek označenie dobrovoľné a podnikateľ nemusí, ale aj môže tento symbol používať. V krajinách, kde je používanie symbolu ™ obvyklé, sa tento symbol zvykne používať napríklad vtedy, ak už pre dané označenie bola podaná žiadosť o registráciu, ale príslušný úrad zatiaľ nerozhodol o registrácii ochrannej známky. Ďalším prípadom, kedy sa zvykne symbol ™ spolu s nejakou ochrannou známkou používať, je ten, keď príslušná ochranná známka ani nemôže byť registrovaná, pretože nespĺňa na to legislatívne požiadavky.  

Podnikateľ používaním symbolu ™ spolu s logom svojej firmy, s logom svojho výrobku alebo s iným označením tvoriacim jeho ochrannú známku skôr verejnosti dáva na známosť, že dané označenie vzniklo jeho vlastnou činnosťou  

Podnikateľ používaním symbolu ™ spolu s logom svojej firmy, s logom svojho výrobku alebo s iným označením tvoriacim jeho ochrannú známku skôr verejnosti dáva na známosť, že dané označenie je jeho ochrannou známkou. Symbol ™ používaný spolu s ochrannou známkou však neznamená, že dané označenie je aj registrovanou ochrannou známkou. Majiteľovi neregistrovanej ochrannej známky používanej spolu so symbolom ™ legislatíva neposkytuje žiadnu ochranu proti zneužitiu tohto označenia. Keďže používanie symbolu ™ slovenskou legislatívou nie je vyslovene zakázané, môžu ho používať aj slovenskí podnikatelia. Rovnako z dôvodu absentujúcej legislatívnej úpravy používania tohto symbolu spolu s ochrannou známkou máme za to, že symbol ™ na Slovensku môže podnikateľ používať so svojím označením kedykoľvek bez ohľadu na to, či žiadosť o registráciu ochrannej známky podal alebo nie. Odporúčame však slovenským podnikateľom dať si radšej svoju ochrannú známku registrovať, ak je to pre povahu ich podnikania vhodné, inak ju môže ktokoľvek zneužiť.

Okrem symbolu ™ je možné sa v krajinách, kde sa takýto symbol spolu s ochrannými známkami používa, stretnúť aj s podobným symbolom zloženým z písmen „SM“. Symbol „SM“ je skratkou z anglického slovného spojenia „servicemark“, ktoré sa v preklade do slovenčiny skladá zo slov „služba“ a „známka“. Použitie symbolu „SM“ má rovnakú podstatu ako použitie symbolu ™ s tým rozdielom, že symbol „SM“ sa niekedy zvykne používať pre neregistrované ochranné známky súvisiace so službami. Pre neregistrované ochranné známky súvisiace s tovarmi sa potom zvykne používať skôr symbol ™, ale napriek tomu sa nevylučuje, aby zahŕňal aj ochranné známky súvisiace so službami.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si odborne poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

Často používaný symbol © s ochrannými známkami vôbec nesúvisí

Okrem vyššie spomínaných symbolov ® a ™ zahŕňajúcich ochranné známky je možné častokrát sa stretnúť aj so symbolom © pozostávajúcim z písmena „C“ umiestnenom v kruhu. Písmeno „C“ z tohto symbolu pochádza z iniciálu anglického slova „copyright“ a v preklade do slovenčiny znamená „autorské právo“. Symbol © je len takzvaná „copyrightová doložka“ a nemá s ochrannými známkami nič spoločné, ale upozorňuje na autorské práva k slovesným, hudobným, audiovizuálnym a iným dielam. Určitou formou copyrightovej doložky je aj často používaná formulácia „všetky práva vyhradené“ (v angličtine sa s ňou stretnete v podobe „all rights reserved“). Najčastejšie je možné symbol © nájsť v rôznych textových dokumentoch, na internetových stránkach, v knižných publikáciách spolu s uvedením vlastníka majetkových autorských práv k dielu a uvedením roku prvého zverejnenia diela.

Na používanie symbolu © autor diela nepotrebuje žiadnu registráciu. V slovenskej legislatíve zaoberajúcej sa autorskými právami (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov) sa symbol © dokonca nijakým spôsobom nespomína a jeho používanie nijakým spôsobom nezvyšuje ochranu autorských práv k dielu. Má teda skôr informatívny charakter. Výnimkou sú Spojené štáty americké, kde používanie copyrightovej doložky môže za určitých okolností zvýšiť ochranu autorských práv k dielu. Symbol © si tak netreba zamieňať s ochrannými známkami, ale napriek tomu treba brať na vedomie istú podobnosť významu tohto symbolu so symbolom ® ohľadom obmedzenia nakladania s dielom bez súhlasu majiteľa jeho autorských práv. Dielo, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, podobne ako ochrannú známku, nie je možné bez súhlasu majiteľa autorských práv rozmnožovať, verejne rozširovať, uvádzať ho na verejnosť a podobne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV) vlastný systém elektronického podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky