Autorské práva a licencie - v akých situáciách a prečo sa nimi zaoberať?

Pri mnohých vzťahoch s dodávateľmi, odberateľmi alebo vlastnými zamestnancami by mal podnikateľ venovať pozornosť autorským právam a licenciám. Prečo je táto problematika dôležitá a kedy sa ňou v praxi zaoberať?

Kedy a prečo sa zaoberať autorskými právami a licenciami?

Autorskoprávna ochrana je dnes pomerne bežnou súčasťou obchodných vzťahov. Je preto potrebné uvedomiť si, že prehliadanie tejto problematiky môže viesť v živote podnikateľa k rôznym nečakaným problémom.

Stačí ak dodávateľ predá svojmu odberateľovi dielo, ku ktorému v skutočnosti nevykonáva žiadne autorské práva, pretože ho preňho vytvoril brigádnik, s ktorým nemá uzatvorenú licenčnú zmluvu. K podobnej situácii môže dôjsť vtedy, ak chce podnikateľ predať čokoľvek, s čím sú obvykle spojené autorské práva (program, grafika, text a pod.), sám však nedisponuje súhlasom pôvodných autorov s postúpením licencie.

Zároveň je potrebné podotknúť, že autorské práva sa nespájajú len s povinnosťami a zvýšenou obozretnosťou, ale aj s množstvom obchodných príležitostí. Vedeli ste napríklad, že ak pre vás niekto vytvorí dielo, za ktoré jeho autorovi zaplatíte licenčnú odmenu (pozor, nie odmenu za vytvorenie diela), nemusíte sa zaoberať odvodmi do sociálnej ani zdravotnej poisťovne?

Možno preto zhrnúť, že praktický význam autorských práv by podnikatelia nemali podceniť. Potreba zaoberať sa touto problematikou nastupuje vždy, ak ide o autorské dielo alebo iný predmet autorského práva.

Aké diela sú chránené autorským právom a čo je to licencia?

Na základe zmluvy o dielo možno zhotoviť kuchynskú linku, ale aj text, obrázok alebo informatické riešenie. Zatiaľ čo v prvom prípade je problematika ochrany autorských práv irelevantná, v tých ostatných už bude potrebné zaoberať sa ochranou a podmienkami použitia takéhoto diela.

K tomu, aby dielo podliehalo autorskoprávnej ochrane, musí ísť o výsledok jedinečnej tvorivej duševnej činnosti autora, ktorý je vnímateľný zmyslami. Autorskoprávnej ochrane podlieha taktiež umelecký výkon (ten sa týka predovšetkým hercov, hudobníkov a pod.) alebo počítačový program.

Pre lepšiu predstavu o tom, kto a aké autorské dielo môže v súčasnej dobe pri svojej práci vytvoriť prinášame tabuľku s niekoľkými názornými príkladmi:

Profesia Predmet autorskoprávnej ochrany
Programátor, kóder, developer Program, skript vyjadrený v zdrojovom kóde
Copywriter, autor odborných či umeleckých článkov eklamné texty a propagačné materiály, PR články, články do novín, časopisov a na web, umelecké texty
Grafik, ilustrátor Logo, web dizajn, grafika letáku či katalógu, ilustrácia
Dizajnér, návrhár Návrh dizajnu vzhľadu stavby alebo jej interiéru, záhrady a pod.
Fotograf, kameraman či zvukár Fotografia, video alebo audio záznam

Pre doplnenie základného prehľadu o danej problematike pripomíname, že licencia predstavuje právo na použitie autorsky chráneného diela dohodnutým spôsobom (napr. právo na uverejnenie fotografie). Licenčná zmluva alebo licenčné dojednania obsiahnuté v inom type zmluvy budú preto upravovať podmienky použitia autorského diela, umeleckého výkonu a počítačového programu.

Príklad: Zmluva o dielo, ktorej predmetom je vytvorenie grafiky pre webovú stránku, bude upravovať podmienky vytvorenia grafiky. Osobitné licenčné dojednania alebo samostatná licenčná zmluva bude upravovať podmienky použitia grafiky, napríklad jej ďalšej úpravy a poskytnutia ďalším osobám.

Článok pokračuje pod reklamou

Autorské práva k dielam vytvoreným zamestnancami alebo nezávislými autormi

Ak autorské dielo alebo počítačový program vytvorí zamestnanec v pracovnom pomere, pôjde o tzv. zamestnanecké dielo a vykonávateľom autorských práv bude zamestnávateľ. Znamená to, že ak zamestnanec vytvorí napríklad autorský text podľa zadania, zamestnávateľ môže udeliť licenciu k takémuto dielu svojim vlastným klientom bez toho, aby sa zaoberal osobitnou licenčnou zmluvou so zamestnancom.

Ak ale autorské dielo vytvorí zamestnanec na dohodu, ktorej účelom je vytvorenie alebo pravidelné vytváranie takýchto diel, zamestnávateľ sa nestáva vykonávateľom autorských práv. Práva k výsledku tvorivej činnosti dohodára tak zamestnávateľ nemôže poskytnúť ďalším osobám, ak k tomu od dohodára nemá výslovný súhlas. V takomto prípade odporúčame upraviť licenčné podmienky k autorsky chráneným dielam priamo v dohode alebo v osobitnej licenčnej zmluve s príslušným zamestnancom.

Autorské dielo môže okrem zamestnanca vytvoriť taktiež nezávislý autor mimo pracovný pomer, ktorý s jeho objednávateľom uzatvorí písomnú alebo aj ústnu zmluvu o dielo. Či už pôjde o autora, ktorý je podnikateľom alebo nie, jeho vzťah s objednávateľom sa bude spravovať ustanoveniami autorského zákona o diele na objednávku (viď nižšie). Popis daňovo-odvodových aspektov takéhoto vzťahu prinášame v článku: Zdaňovanie príjmov autorov.

Autorské práva k dielam vytvoreným vo vzťahoch medzi dodávateľmi a odberateľmi

Je potrebné zaoberať sa autorskými právami a licenčnými podmienkami aj pri dielach dodaných na objednávku (podnikateľ vytvorí pre iného podnikateľa webovú stránku, logo a pod.)? Odpoveď je závislá predovšetkým na tom, akým spôsobom by mal s takýmto dielom nakladať jeho objednávateľ.

Pri dielach na objednávku platí, že objednávateľ automaticky nadobúda právo na použitie diela pre účely vyplývajúce zo zmluvy. Iné použitie je možné iba so súhlasom autora.

Príklad: Objednávateľ si na základe telefonickej či emailovej objednávky nechá u reklamnej spoločnosti zhotoviť nové logo. Keďže logo sa obvykle používa na produktoch, vizitkách, listinách a pod., objednávateľ od autorskej spoločnosti nebude potrebovať osobitný súhlas na to, aby mohol logo použiť obvyklým spôsobom. Ak ale objednávateľ bude chcieť logo svojpomocne pozmeniť, bude tak môcť urobiť iba so súhlasom autora.

Zároveň platí, že objednávateľ nemôže bez súhlasu autora postúpiť licenciu k logu na iné osoby. Pripomíname, že k postúpeniu licencie môže dôjsť napríklad pri predaji webu.

Možno preto zhrnúť, že ak objednávateľ nechce riešiť súhlas dodávateľa s "predajom" diela alebo s osobitnými spôsobmi jeho použitia dodatočne, licenčným podmienkam by mal venovať pozornosť už v čase uzatvorenia zmluvy. To isté platí pre zákaznícky orientovaného dodávateľa, ktorý objednávateľov nechce obmedzovať pri používaní diela spôsobmi, ktoré pre zmluvu nie sú obvyklé.

Zdroje, ktoré problematiku autorských práv a licencií upravujú

  • Zákon č. 185/2015 Z. z., autorský zákon

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky