Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2016

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2016 dôjde k zmene v zdaňovaní príjmov autorov. Väčšina príjmov z autorskej činnosti sa bude zdaňovať zrážkou. Zostane aj možnosť zdaniť príjmy v daňovom priznaní.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) zmení od roku 2016 zdaňovanie príjmov umelcov. V článku sa budeme venovať zdaňovaniu príjmov autorov (za slovné diela), ktorí sú samostatne zárobkovo činné osoby.

Príjmy autorov sa rozdeľujú na dve skupiny:

  • aktívne príjmy (tu patria napríklad honoráre za vydanie knihy, ebooku, článku v printovom alebo elektronickom časopise),
  • pasívne príjmy (tu patria napríklad odmeny za použitie diela v Slovenskej republike alebo zahraničí vyplácané na základe individuálnej alebo hromadnej licenčnej zmluvy).

Pokiaľ ide o možnosti zdaňovania aktívnych a pasívnych príjmov, aj v roku 2016 budú existovať tieto dve možnosti zdaňovania:

  • zdanenie zrážkou pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady (napr. honoráru),
  • zdanenie v daňovom priznaní po skončení kalendárneho roka.

Ktoré príjmy sa považujú za aktívne príjmy autorov v roku 2020 a aký spôsob zdanenia je pre autorov najvýhodnejší nájdete v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020.

Zdaňovanie príjmov autorov zrážkou (v roku 2016)

Novinkou od nového roka bude jednotný prístup k zdaňovaniu aktívnych a pasívnych príjmov z autorskej činnosti. Nebude sa už rozlišovať, či ide o príjem z vydania knihy, honorár za príspevok do novín alebo odmena za použitie diela vyplatená organizáciou kolektívnej správy práv. Nový spôsob zdaňovania sa použije aj na príjmy vyplatené na základe zmlúv, ktoré boli uzavreté pred 1.1.2016, ak budú príjmy vyplatené 1.1.2016 a neskôr.

Príjmy z autorskej činnosti (aktívne aj pasívne) sa budú primárne zdaňovať zrážkou. Sadzba dane z príjmov pri zrazení je 19 %. Daň sa zráža z autorskej odmeny zníženej o príspevok do Literárneho fondu, ktorý je vo výške 2 % z autorskej odmeny. Zraziť a odviesť príspevok do Literárneho fondu je povinný vydavateľ. Pri zdanení autorskej odmeny zrážkou nie je možné uplatniť ďalšie výdavky. Z autorskej odmeny zdanenej zrážkou sa neplatí poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie.

V súčasnosti sa príjmy z vytvorenia diela, podania umeleckého výkonu, použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňujú len v daňovom priznaní, okrem príjmov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, ktoré sa zdaňujú zrážkou. Od roku 2016 sa všetky príjmy uvedené v predchádzajúcej vete budú primárne zdaňovať zrážkou.

Príklad: Monike boli v roku 2015 vyplatené príjmy na základe licenčnej zmluvy s vydavateľstvom pri dotlači knihy. Tieto príjmy bude musieť priznať a zdaniť v daňovom priznaní pre fyzickú osobu (typ B). Keď jej budú vyplatené ďalšie príjmy v roku 2016 z tejto licenčnej zmluvy, na účet jej príde autorská odmena už znížená o príspevok do Literárneho fondu a daň z príjmov (čistá autorská odmena).

Príklad: Lenka napísala odbornú knihu a má nárok na autorskú odmenu 3 000 Eur. Vydavateľstvo jej z autorskej odmeny zrazí príspevok (preddavok) do Literárneho fondu (60 Eur). Na bankový účet jej 19. novembra 2015 bolo pripísaných 2 940 Eur. Príjmy z autorskej odmeny musí priznať a zdaniť v daňovom priznaní pre fyzickú osobu (typ B).

Prečítajte si tiež

Príklad: Lenka v roku 2016 napíše ďalšiu odbornú knihu a má nárok na autorskú odmenu 3 000 Eur. Vydavateľstvo jej z autorskej odmeny zrazí príspevok (preddavok) do Literárneho fondu (60 Eur) a daň z príjmov (558,60 Eur). Na bankový účet jej bude pripísaná autorská odmena vo výške 2 381,40 Eur. V daňovom priznaní už autorskú odmenu neuvádza. Vykonaním zrážky sa jej daňová povinnosť považuje za vysporiadanú.

Autor (podľa zákona o dani z príjmov daňovník) sa môže s vydavateľom (podľa zákona o dani z príjmov platiteľom dane) dohodnúť, že mu z príjmov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie daň nezrazí a autorskú odmenu (ktorá je aktívnym príjmom) mu vyplatí nezdanenú.

Táto dohoda musí byť uzavretá písomne. Od 1.1.2016 je možné dohodu o nezdanení zrážkou uzavrieť aj v súvislosti inými aktívnymi príjmami z autorskej činnosti a taktiež v súvislosti s pasívnymi príjmami z autorskej činnosti. Túto dohodu musí vydavateľ oznámiť daňovému úradu najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom ju s autorom uzavrel.

Príklad: Produkčná, s. r. o. uzavrela v roku 2016 so scenáristom Milanom dohodu, že z odmien za vytvorenie scenárov mu nebude zrážať daň. Uzavretie tejto dohody je Produkčná, s. r. o. povinná oznámiť daňovému úradu (miestne príslušnému podľa jej sídla) do 16. januára 2017 (pretože 15.1.2017 je nedeľa). Zo zákona o dani z príjmov ani po novele nevyplýva povinnosť oznamovať ukončenie tejto dohody.

Príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel na vlastné náklady sa v súčasnosti aj od roku 2016 budú zdaňovať len v daňovom priznaní.

Druh príjmov 2015 2016
aktívne príjmy z autorskej činnosti vytvorenie diela a podanie umeleckého výkonu zdaňované len v daňovom priznaní primárne zdaňované zrážkou, možnosť zdanenia v daňovom priznaní príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie
príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie primárne zdaňované zrážkou, je možnosť zdanenia v daňovom priznaní
pasívne príjmy z autorskej činnosti príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňované len v daňovom priznaní
príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktoré sú príspevkom do novín, časopisov, rozhlasu a televízie zdaňované len zrážkou

Rovnaké princípy sa uplatnia aj pri zdaňovaní príjmov iných umelcov, ako sú napríklad hudobníci, režiséri, fotografi alebo tvorcovia audio-vizuálnych diel.

Ako vyplniť oznámenie o nezdaňovaní autorských odmien, ako aj vzor dohodyo nezdaňovaní autorských odmien nájdete v článku Dohoda o nezdaňovaní autorských odmien a oznámenie pre daňový úrad (vzory).

Článok pokračuje pod reklamou

Výhody a nevýhody zdaňovania zrážkou a v daňovom priznaní

Zdaňovanie zrážkou Zdaňovanie v daňovom priznaní
Výhody: sadzba dane vždy 19 % zrážkou sú splnené daňové povinnosti za správnosť zrazenia a odvedenia zodpovedá platiteľ dane (napr. vydavateľ) neplatí sa poistné na povinné verejné zdravotné poistenie neplatí sa poistné na sociálne poistenie Nevýhody: nemožno uplatniť nezdaniteľné časti základu dane nemožno uplatniť daňový bonus nemožno uplatniť iné výdavky ako príspevok do Literárneho fondu nemožno uplatniť paušálne výdavky Výhody: možno uplatniť nezdaniteľné časti základu dane možno uplatniť daňový bonus možno uplatniť skutočné výdavky alebo paušálne výdavky (príspevok do Literárneho fondu je už súčasťou paušálnych výdavkov) Nevýhody: registrácia na daňovom úrade (žiadosť o pridelenie DIČ) zahrnutie do základu dane môže viesť k zdaneniu aj 25 % sadzbou dane podávanie daňového priznania (ak by sa inak nepodávalo) povinnosti vo vzťahu k zdravotnému poisteniu a sociálnemu poisteniu môže byť vykonaná daňová kontrola (napr. oprávnenosť daňových výdavkov)

Príjmy autorov a odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne v roku 2016

Povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie a možná povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie vzniká len pri aktívnych príjmoch z autorskej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). Tieto príjmy sa považujú za príjmy zo zárobkovej činnosti.

Téme sociálnych a zdravotných odvodov pre rok 2016, ktorá sa týka aj autorov s aktívnymi príjmami z autorskej činnosti, sa venujeme v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2016.

Aktuálne informácie o zdaňovaní príjmov autorov v roku 2017 nájdete v článku Zdaňovanie príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2017. Vyberte si správne z dvoch režimov zdanenia. Prečítajte si aj článok Ako sa oplatí zdaniť autorské honoráre za rok 2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie dividend v roku 2023 (rozdelenie zisku za rok 2022)

Dosiahla vaša firma v roku 2022 zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť podiely na zisku, tzv. dividendy? Aké povinnosti súvisia s vyplatením dividend a od čoho závisí daňovo-odvodové zaťaženie takéhoto príjmu?

Poukázanie 2 % z dane za rok 2022: postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Ako má postupovať zamestnanec pri poukázaní podielu zaplatenej dane po vykonaní ročného zúčtovania dane zamestnávateľom, ako je potrebné vyplniť tlačivo a dokedy ho podať?

Poukázanie 2 percent z daní v roku 2023 (za rok 2022) – tlačivo a postup

Zaplatili ste za rok 2022 daň z príjmov? Časť z nej môže byť poukázaná vami vybraným prijímateľom. Aké sú podmienky a ako na to, sa dočítate v článku.

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky