Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2018

S novým rokom opäť podnikateľov čakajú zmeny v oblasti účtovníctva, daní aj odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Prinášame sumár 20 dôležitých zmien od roku 2018.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2018

1. exit tax

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2018 zavádza zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia. Viac v článku Zdaňovanie pri presune do zahraničia (exit tax) od roku 2018.

2. superodpočet výdavkov/nákladov na výskum a vývoj

Od roku 2018 sa zvyšuje percentuálna sadzba superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v bežnom zdaňovacom období. Za každý realizovaný projekt výskumu a vývoja bude možné odpočítať až 100 % výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, oproti pôvodným 25 %. Viac v článku Superodpočet nákladov na výskum a vývoj porastie od 1.1.2018 na 100 %.

3. patent box

Od roku 2018 sa zavádzajú osobitné režimy zdaňovania príjmov v súvislosti s komerčným využívaním nehmotných aktív, vrátane softvéru. Oslobodená bude časť licenčných príjmov a príjmov z predaja výrobkov, na ktorých výrobu sa využíva patent alebo úžitkový vzor. Viac v článku „Patent Box“ prinesie výhodnejšie zdaňovanie licenčných príjmov.

4. daňový bonus na zaplatené úroky z hypotekárnych úverov

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky bude podobne, ako daňový bonus na dieťa, znižovať daň. Ak bude daň nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, rozdiel daňový úrad alebo zamestnávateľ musí vyplatiť. Viac v článku Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018.

5. nová nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo

Od roku 2018 si daňovníci môžu uplatniť aj novú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo je určená na sumu 50 eur za rok. Viac v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018.

6. príjmy z príležitostných činností

Novela zákona o dani z príjmov spresňuje, kedy sa príjem fyzickej osoby nepovažuje za príležitostný príjem, ktorý môže byť od dane z príjmov oslobodený do výšky 500 eur za kalendárny rok. Ide napríklad o príjmy, ktoré sa vyplácajú na základe zmluvy o dielo. Viac v článkoch Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018 a Ako zdaniť zmluvu o dielo od roku 2018.

7. zmeny v transferovom oceňovaní – definícia závislých osôb

Od roku 2018 sa opätovne mení definícia závislých osôb na účely transferového oceňovania, pričom rozširuje počet prepojení, na základe ktorých sa osoby alebo subjekty považujú za závislé osoby. Viac v článku Rozšírená definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018.

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH) od roku 2018

8. skladanie a vrátenie zábezpeky na DPH

Zábezpeke na DPH bude od roku 2018 podliehať viac osôb, avšak zavádzajú sa jednoznačné postupy vrátenia zloženej peňažnej zábezpeky na DPH v špecifických prípadoch. Viac v článku Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na DPH a iné zmeny v zábezpeke na DPH od roku 2018.

9. trojstranný obchod

Trojstranný obchod je zjednodušujúca úprava použiteľná pri dodaní toho istého tovaru medzi tromi podnikateľmi z troch rôznych členských štátov EÚ, ak je tovar prepravený priamo od prvého dodávateľa k poslednému odberateľovi. Novela zákona o DPH od roku 2018 upravila podmienky trojstranného obchodu. Viac v článku Trojstranný obchod od 1.1.2018.

10. zmena účelu využívania stavby a uplatnenie DPH

Úprava odpočítanej DPH pri investičnom majetku sa od roku 2018 vzťahuje na všetky stavby, nielen na budovy. Ak dôjde k zmene použitia stavby v rámci 20-ročného obdobia stanoveného na úpravu odpočítanej DPH, platiteľ DPH bude povinný upraviť odpočítanú DPH, a to pri každom druhu stavby. Zmeny sa vzťahujú len na tie stavby, pri ktorých si platiteľ DPH odpočítal DPH po 31. decembri 2017.

11. zrušenie limitu 5 000 eur pri tuzemskom samozdanení u vybraných komodít

Tuzemské samozdanenie pri dodaní vybraných poľnohospodárskych plodín a pri dodaní vybraných kovov a polotovarov z kovov sa uplatní aj v prípade, ak je suma na faktúre menej ako 5 000 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v daňovom poriadku od roku 2018

12. daňové tajomstvo a nové verejné zoznamy

Od roku 2018 sa upravujú ustanovenia o daňovom tajomstve. Zároveň pribudnú štyri nové informačné zoznamy, pričom zaujímavé budú napríklad informácie o dani z príjmov právnických osôb či o výške nadmerných odpočtov. Viac v článku Daňové tajomstvo od roku 2018 a nové verejné zoznamy.

13. index daňovej spoľahlivosti

Prečítajte si tiež

Finančná správa zavádza od roku 2018 interné hodnotenie daňových subjektov, pričom spoľahlivé daňové subjekty budú mať možnosť užívať určité výhody (tzv. osobitný daňový režim) v rámci zákonných možností, čo by malo motivovať daňové subjekty správať sa voči finančnej správe zodpovedne. Viac v článku Index daňovej spoľahlivosti od roku 2018.

14. povinná elektronická komunikácia nielen pre platiteľov DPH

Od roku 2018 sú povinné komunikovať elektronicky všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby - podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov, aj ich zástupcovia. Pre fyzické osoby - podnikateľov zmena platí od 1. júla 2018. Fyzické osoby, ktoré sú len prenajímateľmi nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia, sa povinnosť komunikovať elektronicky netýka. Viac v článku Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018.

Novela daňového poriadku prinesie zmeny aj v roku 2020. Viac o informácií nájdete v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020.

Zmeny v zákone o účtovníctve od roku 2018

15. archivácia účtovných dokladov sa predlžuje na 10 rokov

Od roku 2018 sa uchovávajú účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy a účtový rozvrh počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Viac v článku Archivácia účtovných dokladov sa od roku 2018 predlžuje na 10 rokov.

16. za porušenie zákona možnosť zrušiť živnostenské oprávnenie

Novela zákona o účtovníctve od roku 2018 prináša sankciu vo forme zrušenia živnostenského oprávnenia. Táto sankcia sa vyskytuje napríklad v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ak účtovná jednotka opakovane nevedie účtovníctvo, nezostavuje účtovnú závierku alebo ak účtovná jednotka vykonáva účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonáva účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajuje alebo neúčtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, daňový úrad uloží pokutu do výšky 3 000 000 € a môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia. Nové ustanovenia použijú na správne delikty spáchané po 31. decembri 2017.

Zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 2018

17. zmeny pre ŤZP, povinný QR kód

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zavádza viaceré menšie zmeny. Týkajú sa napríklad ťažko zdravotne postihnutých podnikateľov, povinného uvádzania QR kódu na pokladničnom doklade z virtuálnej registračnej pokladnice, knihy elektronickej registračnej pokladnice a pod. O zmenách si prečítajte v článku Používanie elektronickej registračnej pokladnice od roku 2018.

Zmeny v sociálnych a zdravotných odvodoch od roku 2018

18. zrušenie odpočítateľnej položky pre zamestnávateľa a zvýšenie maximálnych odvodov zamestnancov

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie bola pre zamestnávateľov zrušená. Uplatniť si ju môžu už len zamestnanci. Odvody zamestnávateľov teda stúpnu. Maximálny vymeriavací základ pre platenie sociálnych odvodov pre zamestnancov sa od roku 2018 zvyšuje na 6 384,00 eur. Preddavok na zdravotné poistenie nemá limit. Viac v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2018.

19. zvýšenie minimálnych aj maximálnych odvodov pre živnostníkov

Od roku 2018 sú minimálne odvody živnostníka vo výške 215,00 eur (z toho minimálny preddavok do zdravotnej poisťovne je vo výške 63,84 eura a poistné do Sociálnej poisťovne 151,16 eura). Zvýšilo sa aj maximum pre sociálne odvody, pre zdravotné limit nie je. Viac v článku Odvody živnostníkov a iných SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne od roku 2018.

20. nové lehoty pre zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni

Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2018 priniesla úpravy niektorých lehôt, napríklad skrátenie lehoty na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov, predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca alebo predĺženie lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia. Viac v článku Nové lehoty pre zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni od roku 2018.

Minimálna mzda od roku 2018

Výška minimálnej mzdy bude v roku 2018 v rozmedzí od 480 eur do 960 eur v závislosti od typu povolania (stupňa náročnosti práce). Pre rok 2018 bude výška hodinovej minimálnej mzdy v 1. stupni náročnosti práce 2,759 eura. Viac v článku Minimálna mzda od 1.1.2018.

Nové vzory tlačív daňových priznaní od roku 2018

Upozorňujeme tiež, že od roku 2018 je potrebné používať nové vzory tlačív daňových priznaní.

Od 1.1.2018 sa podáva na novom tlačive daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH). Tlačivo daňového priznania k DPH od 1.1.2018 nájdete tu.

V oblasti dane z príjmov sa nemení vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Nové vzory platné pre rok 2018 (za rok 2017) je potrebné použiť pre daň z príjmov fyzickej osoby typ B a daň z príjmov právnickej osoby. Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017 nájdete tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky