Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2018

Na aký účet zaplatiť daň, akým variabilným symbolom platbu dane označiť a aký konštantný symbol použiť pri platbe daní v roku 2018? Prinášame prehľad.

Platenie a označovanie platieb daní upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platieb dane (ďalej len „vyhláška o spôsobe označovania platieb dane“).

Podľa tejto vyhlášky, môže byť platba uskutočnená:

 • bezhotovostným prevodom,
 • poštovým poukazom.

Pri platbe dane bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet daňového úradu, resp. colného úradu, musí byť platba označená:

 1. číslom účtu daňovníka, z ktorého bude platba realizovaná,
 2. číslom účtu daňového úradu, na ktorý bude platba uhradená,
 3. variabilným symbolom,
 4. sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
 5. informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.

Platba dane poštovým poukazom musí obsahovať okrem vyššie uvedených náležitostí aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je daňovníkom fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo, ak je daňovníkom právnická osoba. Pri platbe poštovým poukazom platba neobsahuje číslo účtu daňovníka, pretože platba cezeň nie je realizovaná.

Prehľad predčíslí, variabilných a konštantných symbolov pre správnu platbu dane v roku 2020 nájdete v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2020.

Osobný účet daňovníka

Pre správne zaplatenie daní v roku 2018 musí každý daňový subjekt poznať číslo svojho osobného účtu daňovníka (označuje sa aj základné číslo), pretože je súčasťou čísla účtu pre úhradu dane.

Toto číslo je daňovníkovi pridelené napríklad po registrácii na daňovom úrade pre získanie daňového identifikačného čísla (ďalej len „DIČ“). Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov upravuje, že daňovník, ktorému do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov správca dane neoznámil číslo účtu vedeného pre daňovníka, je povinný daň zaplatiť v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania.

Osobný účet daňovníka je možné si overiť aj na stránke Finančnej správy po zadaní svojho DIČ, resp. rodného čísla.

Kam zaplatiť daň v roku 2018?

Daň sa uhrádza daňovému úradu na číslo účtu, ktoré sa skladá z:

 • predčíslia obsahujúceho šesť číslic označujúcich druh dane,
 • základného čísla účtu obsahujúceho desať číslic označujúcich daňový subjekt,
 • identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180.

Pozor! Po zistení príslušného čísla účtu, na ktoré je potrebné daň poukázať, je nutné toto číslo prekonvertovať na formát medzinárodného bankového čísla účtu – IBAN.

Predčíslia účtov na platbu dane spravovanej daňovým úradom v roku 2018

Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z pridanej hodnoty 500240
Zábezpeka na DPH 501104
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Zabezpečenie dane na daň z príjmov fyzických osôb 501120
Zabezpečenie dane na daň z príjmov právnických osôb 501139
Daň z motorových vozidiel 501163
Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
Odvody z prevádzkovania hazardných hier 500865
Sankcie hazardných hier 500873
Finančná zábezpeka hazardných hier 501171
Odvod časti poistného 501198

Príklad: Simona v roku 2017 podnikala a rozhodla sa uplatniť si paušálne výdavky. Vznikla jej povinnosť podať v roku 2018 daňové priznanie fyzických osôb – typ B a v daňovom priznaní zistila, že jej vznikla daňová povinnosť 1 000 €. Predčíslie označujúce daň z príjmov fyzických osôb z podnikania je 500208 a Simonine základné číslo je 8130002700. Kód štátnej pokladne je 8180. Spojením týchto čísel vzniklo číslo účtu 500208-8130002700/8180, ktoré musí byť ešte prekonvertované na IBAN SK30 8180 5002 0881 3000 2700. Na tento účet Simona uhradí jej daňovú povinnosť 1 000 €.

Predčíslia účtov na platbu dane a zloženia zábezpeky spravovanej colným úradom v roku 2018

Názov účtu Predčíslie účtu
Spotrebná daň z elektriny tuzemsko C 500005
Spotrebná daň z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
Spotrebná daň z liehu – tuzemsko C 500021
Spotrebná daň z piva – tuzemsko C 500048
Spotrebná daň z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
Spotrebná daň z uhlia – tuzemsko C 500064
Spotrebná daň z vína – tuzemsko C 500072
Spotrebná daň zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195

Variabilný symbol na označovanie platieb dane v roku 2018

Pri platbe dane:

 • sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
 • bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je daňový úrad, sa uvádza variabilný symbol vytvorený podľa prílohy 1. vyhlášky o spôsobe označovania platieb, ktorý si rozoberieme ďalej v článku.

Variabilný symbol pri platbe dane sa skladá z desiatich číslic nasledovne:

 • prvé štyri číslice označujú druh platby dane:

1100 – pri preddavku na daň a dani z pridanej hodnoty na úhradu,

1700 – pri dani na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,

8100 – pri inej platbe dane,

 • ďalších šesť číslic predstavuje obdobie, za ktoré sa daň platí, a to môže byť v tvare:

1. MMRRRR – MM predstavuje označenie kalendárneho mesiaca a RRRR označenie kalendárneho roka, ak ide o mesačné obdobie, t. j. variabilný symbol bude v roku 2018 vyzerať takto:

Obdobie Variabilný symbol
Január 012018
Február 022018
Marec 032018
Apríl 042018
Máj 052018
Jún 062018
Júl 072018
August 082018
September 092018
Október 102018
November 112018
December 122018

2. QQRRRR – QQ predstavuje označenie kalendárneho štvrťroku a RR označenie kalendárneho roka, ak ide o štvrťročné obdobie, t. j. variabilný symbol bude v roku 2018 vyzerať takto:

Obdobie Variabilný symbol
1. štvrťrok 412018
2. štvrťrok 422018
3. štvrťrok 432018
4. štvrťrok 442018

3. PPRRRR – PP predstavuje označenie kalendárneho polroka a RR označenie kalendárneho roka, ak ide o polročné obdobie, t. j. variabilný symbol bude v roku 2018 vyzerať takto:

Obdobie Variabilný symbol
1. polrok 212018
2. polrok 222018

4. 99RRRR – 99 predstavuje fixnú hodnotu a RR označenie príslušného ročného zdaňovacieho obdobia pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia, ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,

5. 000000 – tento variabilný symbol sa použije, keď sa platba dane neviaže k obdobiu,

6. 00RRRR – 00 predstavuje fixnú hodnotu a RRRR označenie príslušného ročného zdaňovacieho obdobia, na ktoré sa platia preddavky, ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na variabilný symbol pri dani na úhradu: Simone vznikla povinnosť zaplatiť daňovému úradu daň z príjmov fyzických osôb vo výške 1 000 €. Táto daň predstavuje daň na úhradu s číslom 1700 a uhrádza ju za rok 2017 na základe podaného daňového priznania, preto variabilný symbol bude v tvare 1700992017.

Príklad na variabilný symbol pri dani z pridanej hodnoty: Firme ABC, s. r. o. vznikla za apríl 2018 povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty vo výške 500 €. Dani z pridanej hodnoty patrí prvé štvorčíslie variabilného symbolu 1100. Keďže túto daň uhrádza za apríl 2018, druhé šesťčíslie bude v tvare 042018. Celý variabilný symbol na úhradu dane z pridanej hodnoty za apríl 2018 je 1100042018.

Variabilný symbol pri platení spotrebnej dane v roku 2018

Pri platení spotrebnej dane sa použije variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD, kde:

1. SD – predstavuje označenie druhu spotrebnej dane nasledovne:

Spotrebná daň z: Dvojčíslie
minerálneho oleja 10
tabakových výrobkov 20
liehu 30
vína 40
piva 50
elektriny 60
uhlia 70
zemného plynu 80
tabakových surovín 90

 2. DS – predstavuje označenie druhu daňového subjektu nasledovne:

Daňový subjekt Dvojčíslie
prevádzkovateľ daňového skladu 01
oprávnený príjemca 02
odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely 03
malý samostatný pivovar 04
liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia 05
registrovaný odosielateľ 06
malý výrobca vína 07
užívateľský podnik 08
zásielkový obchod 09
platiteľ dane z elektriny 10
platiteľ dane z uhlia 11
platiteľ dane zo zemného plynu 12
platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu 13
platiteľ dane z tabakovej suroviny 14
zahraničná osoba 88
iný 99

 3. RR – predstavuje označenie posledného dvojčíslia kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti, napr. pri roku 2018 sa použije dvojíčíslie 18,

 4. MM – predstavuje označenie mesiaca vzniku daňovej povinnosti nasledovne:

Mesiac Dvojčíslie
január 01
február 02
marec 03
apríl 04
máj 05
jún 06
júl 07
august 08
september 09
október 10
november 11
december 12

 5. DD – predstavuje označenie kalendárneho dňa vzniku daňovej povinnosti, pričom do deviateho dňa vrátane sa označuje na prvom mieste nula, napr. 01 alebo 09.

Trvalý príkaz pri preddavkoch na daň

Daňovník sa môže rozhodnúť označovať pravidelne sa opakujúce platby dane, ktorých výška sa nemení, rovnakým variabilným symbolom, ak sa rozhodne platiť ich trvalým príkazom. Variabilný symbol bude pre platbu v roku 2018 jednotný v tvare 1100002018.

Prečítajte si tiež

Príklad: Zuzana platí pravidelne štvrťročné preddavky na daň z príjmov vo výške 3 000 €. Rozhodla sa, že si v banke zadá trvalý príkaz na úhradu, a tak bude používať iba jeden variabilný symbol v tvare 1100002018. Ak by si Zuzana nezadala trvalý príkaz na úhradu preddavkov, bolo by na jej rozhodnutí, či by úhradu týchto preddavkov počas roka označovala variabilným symbolom 1100002018 alebo postupne variabilnými symbolmi 1100412018, 1100422018, 1100432018 a 1100442018.

Konštantný symbol pri platení daní v roku 2018

Vyhláška o spôsobe označovania platieb dane neurčuje, aký variabilný symbol má byť použitý pri platbe a úhrade daní v roku 2018. Napriek tomu sa môžu používať tieto konštantné symboly:

Druh platby/úhrady Konštantný symbol
platba bežná, preddavok na daň 1144
doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 1344
vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO 1744
zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti, dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane 1944
dodatočne vyrubená daň 2144
sankčný úrok, penále 3344
nadmerný odpočet 5344
pokuta z kontroly 6344
pokuta zo správy 6544
úrok pri odklade platenia 7344
exekučné náklady, náklady daňového konania 7544
blokové pokuty vyrubené daňovým úradom 7944
platba (účtovaná súčasne s predpisom) 8144

Na aký účet musíte zaplatiť daň z príjmov a aké použiť predčíslie nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2019 (v roku 2020).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky