Čo obsahujú nové zoznamy na finančnej správe?

Na konci júna 2018 zverejnila finančná správa na svojom webovom portáli nové informačné zoznamy, v ktorých je možné online vyhľadávať informácie. O ktoré informačné zoznamy ide a čo obsahujú?

Finančná správa zverejnila na svojom webovom portáli nové informačné zoznamy na základe novely zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Staré, ako aj nové informačné zoznamy môžete nájsť na portáli finančnej správy v časti „Rýchle odkazy“ – „Informačné zoznamy“. Ide o tieto zoznamy:

 • zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby,
 • zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti.

Informačné zoznamy zverejnené na webovom portáli finančnej správy

Informačné zoznamy Finančnej správy sú dostupné v podobe:

 • online (je možné v nich filtrovať informácie ihneď), alebo
 • na stiahnutie (je možné v nich vyhľadávať informácie až po stiahnutí v predefinovanom formáte).

Nové informačné zoznamy, ktoré koncom júna zverejnila finančná správa sú dostupné v online podobe a je možné v nich hneď filtrovať informácie na základe vyplnenia položiek filtra. Medzi online dostupné informačné zoznamy patria aj:

 • zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH,
 • zoznam daňových subjektov registrovaných pre spotrebné dane,
 • register servisných organizácií ERP,
 • zoznam daňových dlžníkov,
 • a iné.

Medzi informačné zoznamy na stiahnutie patria napríklad:

 • zoznam zakázaných webových sídiel,
 • ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane,
 • zoznam povolených odkladov platenia dane a povolených platení dane v splátkach,
 • a iné.

V uvedených informačných zoznamoch sa môžete dozvedieť napríklad, že:

 • počet daňových subjektov registrovaných pre DPH k 10.8.2018 je 219 889, z toho napríklad podľa § 7a je 24 594 subjektov, podľa § 4 je 183 700 subjektov,
 • počet daňových dlžníkov (ak úhrnná výška nedoplatku presiahla sumu 170 Eur) je k 30.6.2018: 80 577, pričom celková výška nedoplatkov je viac ako 3 miliardy Eur,
 • 52 300 subjektov uhradilo za zdaňovacie obdobie 2017 daňovú licenciu (v sume 480 Eur ide o 19 644 subjektov, v sume 960 Eur ide o 27 812 subjektov, v sume 2880 Eur ide o 4844 subjektov),
 • daňovú stratu za zdaňovacie obdobie 2017 vykázalo 8120 subjektov.

O jednotlivých informačných zoznamoch si môžete prečítať v článku Informačné zoznamy na stránke Finančnej správy.

V ďalšej časti článku sa budeme venovať len dvom novým informačným zoznamom, ktoré na konci júna zverejnila finančná správa.

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby

V tomto informačnom zozname sú zverejnené daňové subjekty s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby.

Informácie v zozname sa aktualizujú do konca každého štvrťroka bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných v prechádzajúcom štvrťroku bežného roka (napr. daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb podané v II. štvrťroku 2018 bude zverejnené v zozname do konca III. štvrťroka 2018).

Zoznam subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby obsahuje tieto informácie:

 • identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ),
 • názov subjektu a jeho adresu (ulica, číslo, obec, PSČ, štát),
 • zdaňovacie obdobie od – do,
 • výška vyrubenej dane,
 • výška dodatočne vyrubenej dane,
 • výška daňovej straty.

V zozname je možné online filtrovať záznamy na základe vyplnenia položiek filtra (vyhľadávanie podľa DIČ, IČO, názvu subjektu, obce alebo PSČ). Výsledný zoznam je následne možné exportovať do niektorého z povolených formátov (napr. pdf alebo xls).

Článok pokračuje pod reklamou

Zoznam daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti

V tomto informačnom zozname sú zverejnené daňové subjekty s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti k dani z pridanej hodnoty.

Informácie v zozname sa aktualizujú do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku (napr. daňové priznanie k DPH podané za mesiac apríl 2018 bude zverejnené v zozname do konca III. kalendárneho štvrťroka 2018).

Je dôležité upresniť, že v zozname daňových subjektov (DPH) s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti nájdeme informácie z podaných daňových priznaní v určitom štvrťroku, t.j. nie za podané daňové priznania za štvrťrok (napríklad do konca III. kalendárneho štvrťroka 2018 tam budú zverejnené informácie o podaných daňových priznaniach DPH za mesiac marec 2018 (podané daňové priznanie v apríli 2018), apríl 2018 (podané daňové priznanie v máji 2018), máj 2018 (podané daňové priznanie v júni 2018), prípadne za I. štvrťrok 2018).

Ak ide o informácie o fyzických osobách, zoznam daňových subjektov s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti obsahuje tieto informácie:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby,
 • trvalý pobyt alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
 • identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty (IČ DPH),
 • výška uplatneného nadmerného odpočtu,
 • výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti,
 • zdaňovacie obdobie (v tvare MMRR).

Ak ide o informácie o právnických osobách, zoznam daňových subjektov s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti obsahuje tieto informácie:

 • obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
 • sídlo právnickej osoby,
 • identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty (IČ DPH),
 • výška uplatneného nadmerného odpočtu,
 • výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti,
 • zdaňovacie obdobie (v tvare MMRR).

V tomto zozname je tiež možné online filtrovať záznamy na základe vyplnenia položiek filtra (vyhľadávanie podľa DIČ, IČ DPH, IČO, názvu subjektu, obce alebo PSČ). Výsledný zoznam je následne možné exportovať do niektorého z povolených formátov (napr. pdf alebo xls).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňový bonus na dieťa: finančná správa upozorňuje na jeho nesprávne uplatnenie

Daňovníci, ktorí si uplatnili daňový bonus na dieťa nesprávne, majú čas na nápravu do konca roka. Finančná správa ich na to v nasledujúcich dňoch upozorní listom.

Zmeny na kontaktných miestach daňových úradov

K 1.12.2022 finančná správa optimalizuje 15 kontaktných miest daňových úradov. Ktoré sa budú presúvať a čo to znamená pre klientov?

Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.

Aplikácia eDane: stará verzia končí už od 2.11.2022

Stará verzia aplikácie eDane bude od 2. novembra 2022 nefunkčná. Je preto potrebné, aby si klienti starú verziu odinštalovali a nahradili ju novou verziou. Kde ju možno nájsť a ako inštalovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky