Investovanie a dane v roku 2018

Kedy príjmy z investícií do dlhopisov, zmeniek, či iných cenných papierov podliehajú zdaneniu alebo zdravotným odvodom? Prinášame prehľad.

Základné informácie o investovaní do cenných papierov alebo iných finančných nástrojov

V prípade investovania do cenných papierov môžeme povedať, že predmetom dane je výnos, ktorý je výsledkom investovania peňažných prostriedkov do produktov finančného trhu. Zväčša výnos zo zdroja v tuzemsku podlieha zrážkovej dani, a teda investor nemusí podávať daňové priznanie a za vyberanie a platenie dane je zodpovedný subjekt, ktorý príjmy (výnosy) vypláca.

Neplatí to však pri príjmoch, ktoré investor dosiahne na zahraničnom finančnom trhu, nakoľko v tomto prípade investor musí podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Príjmy z investovania peňažných prostriedkov do produktov finančného trhu nepodliehajú odvodom na sociálne poistenie, avšak niektoré z nich podliehajú odvodom na zdravotné poistenie.

Najlepšia investícia z hľadiska daňového zaťaženia je samozrejme taká, ktorá je oslobodená od platenia dane. Medzi príjmy oslobodené od dane patrí predaj finančného nástroja, ktorý investor vlastnil aspoň jeden rok a bol obchodovaný na regulovanom trhu (burze cenných papierov).

Prehľad zdanenia a odvodovej povinnosti pri jednotlivých druhoch finančných nástrojoch

  • dividendy: z dividend (t. j. podielov zo zisku vytvoreného v roku 2017 a neskôr) daňovníci neplatia zdravotné odvody a v prípade vyplatenej dividendy zo zdroja v tuzemsku sa fyzickej osobe zdaní dividenda zrážkou vo výške 7 %, u právnickej osoby dividenda vyplácaná zo zdroja v tuzemsku nie je predmetom dane a teda nepodlieha ani zdaneniu. To, či dividendy vyplatené zo zdroja v zahraničí podliehajú zdaneniu závisí od toho, či ide o zmluvný alebo nezmluvný štát.
Prečítajte si tiež

Viac informácií o dividendách si môžete prečítať v článku Zdaňovanie dividend v roku 2018, v ktorom nájdete aj prehľadné tabuľky zdaňovania dividend (fyzických osôb, právnických osôb, rezidentov, nerezidentov atď.)

  • podielové fondy: príjmy z podielových listov, ktoré plynú zo zdroja v tuzemsku sa zdaňujú zrážkovou daňou vo výške 19 %, avšak príjmy z podielových listov, ktoré plynú daňovníkovi zo zdroja v zahraničí si musí vysporiadať daňovník sám v podanom daňovom priznaní, kde príjem zdaní daňou vo výške 19 % Ak investorovi budú vyplatené podielové listy nadobudnuté pred rokom 2004 (t. j. do roku 2003), nebude investorovi zrazená daň, nakoľko tento príjem je oslobodený od dane. Upozorňujeme aj na tzv. redemáciu podielových listov (t. j. vrátenie podielových listov správcovskej spoločnosti). Povinnosť vykonať zrážku dane sa vzťahuje aj na podielové listy obstarané do 31.12.2003, ak k ich vráteniu dôjde po 1.4.2007. Táto zrážka dane s pritom môže považovať za preddavok na dani. Z podielových listov investor neplatí odvody na zdravotné poistenie,
  • výnos zo zmenky: investor je povinný vysporiadať daňovú povinnosť z tohto typu príjmu prostredníctvom podaného daňového priznania, kde príjem uvedie do osobitného základu dane a príjem zdaní daňou vo výške 19 %. Pri tomto príjme je investor povinný platiť aj odvody na zdravotné poistenie, ktoré si však môže odpočítať ako výdavok pri výpočte základu dane,
  • výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok: aj v tomto prípade je investor povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť prostredníctvom podaného daňového priznania a príjem zdaní daňou vo výške 19 %.Investor je povinný platiť aj odvody na zdravotné poistenie pri tomto type príjmu,
  • výnosy z ostatných dlhopisov, pokladničných poukážok, investičných certifikátov pri splatnosti: investor je povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť z príjmu, ktorý je rozdielom medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou alebo emisným kurzom, a to podaním daňového priznania k dani z príjmov (kde odvedie daň vo výške 19 %) a je povinný zaplatiť aj odvody na zdravotné poistenie,
  • výnosy z dlhopisov a investičných certifikátov: príjmy z dlhopisov a investičných certifikátov, ktoré plynú zo zdroja v tuzemsku sa zdaňujú zrážkovou daňou vo výške 19 %, avšak príjmy, ktoré plynú daňovníkovi zo zdroja v zahraničí si musí vysporiadať daňovník sám v podanom daňovom priznaní, kde príjem zdaní daňou vo výške 19 %. Investor v prípade výnosov z dlhopisov a investičných certifikátov nie je povinný platiť zdravotné odvody,
  • akcie, dlhopisy, ETF a certifikáty predané pred splatnosťou: v tomto prípade musíme rozlišovať, či ide o 1. finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, držané viac ako rok: v uvedenom prípade výnosy (príjmy) nepodliehajú dani z príjmov a ani plateniu zdravotných odvodov, alebo o 2. finančné nástroje neobchodované na regulovanom trhu alebo držané kratšie ako rok: v tomto prípade investor vysporiada daňovú povinnosť prostredníctvom podaného daňové priznania a taktiež je povinný aj zaplatiť zdravotné odvody.

Prehľad zdaňovania a povinnosti platiť zdravotné odvody pri rôznych typoch investícií do cenných papierov

Typ finančného nástroja Zdroj príjmu Platím zdravotné odvody? Ako zdaniť? Aká je sadzba dane?
Podielové fondy tuzemsko nie zrážkou 19 %
  zahraničie nie daňové priznanie 19 %
  do roku 2003 nie oslobodené od dane x
Výnosy zo zmenky x áno daňové priznanie 19 %
Výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok x áno daňové priznanie 19 %
Výnosy z ostatných dlhopisov, pokladničných poukážok, investičných certifikátov pri splatnosti (poznámka - viď nižšie) x áno daňové priznanie 19 %
Výnosy z dlhopisov a investičných certifikátov tuzemsko nie zrážkou 19 %
  zahraničie nie daňové priznanie 19 %
Akcie, dlhopisy, ETF a certifikáty pred splatnosťou (prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, držané viac ako rok) x nie nie je predmetom dane x
Akcie, dlhopisy, ETF a certifikáty pred splatnosťou (neobchodované na regulovanom trhu alebo držané kratšie ako rok) x áno daňové priznanie 19 %

Poznámka: zdaňuje sa príjem, ktorý je rozdielom medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou alebo emisným kurzom finančného nástroja.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?

Žiadosť o dotácie na energie: postup a časté chyby

Ako vyplniť formulár žiadosti o dotácie na elektrinu či plyn za prvý kvartál 2023 a na čo dať pozor, aby sa nepredlžoval proces schválenia a vyplatenia pomoci?

Zastropovanie distribučných poplatkov za elektrinu od 1.5.2023

Vláda schválila maximálnu výšku distribučných poplatkov za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov, teda aj pre firmy. V akej výške budú jednotlivé tarify od mája?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky