Daňové povinnosti Ukrajincov: čo robiť, ak si ich nemôžu splniť?

Ak má občan z Ukrajiny daňové povinnosti, napríklad musí podať daňové priznanie k dani z príjmov na Slovensku, a nemá možnosť si ich splniť, môže využiť existujúce opatrenia našich daňových zákonov.

Ministerstvo financií si uvedomuje zložitosť a vážnosť aktuálnej situácie a s ohľadom na skutočnosť, že riadnemu plneniu daňových povinností môže v súčasnosti niektorým daňovníkom brániť plnenie si povinností mimo nášho územia. Rezort preto upriamuje pozornosť na možnosť využiť existujúce opatrenia, ktoré ponúka platná daňová legislatíva.

Daňové subjekty z Ukrajiny môžu využiť tieto opatrenia:

  • odklad podania daňového priznania vrátane odkladu splatnosti dane o tri mesiace až šesť mesiacov na základe oznámenia,
  • žiadosť o platenie preddavkov inak,
  • žiadosť o odloženie platenia dane alebo platenie dane v splátkach,
  • žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, spolu s vykonaním zmeškaného úkonu po tom, čo odpadli dôvody zmeškania.

Poznámka: Tieto opatrenia môžu využiť za zákonných podmienok všetci daňovníci, nielen Ukrajinci, resp. vo väčšine prípadov musí byť splnená podmienka závažného dôvodu, ktorým môže byť aj práceneschopnosť, živelná pohroma a pod.

Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 aj splatnosti dane

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia môžu využiť všetci daňovníci s výnimkou daňovníkov v konkurze, likvidácii alebo dedičov zomrelého daňovníka.

Podľa zákona o dani z príjmov musí daňovník oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t. j. pri zdaňovacom období kalendárny rok do 31. marca 2022.

Lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 si môže daňovník predĺžiť:

  • najviac o tri celé kalendárne mesiace – teda maximálne do 30. 6. 2022,
  • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov – teda najneskôr do 30. 9. 2022. Túto možnosť však môžu využiť iba daňovníci, ktorí mali v roku 2021 príjmy zo zdrojov v zahraničí, resp. sú súčasťou ich príjmov aj sumy kladného výsledku hospodárenia vykázaného v zahraničí kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou.

Predĺžením lehoty na podanie daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane.

Podrobné informácie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022) – vzor.

Žiadosť o platenie preddavkov na daň inak

Ak má fyzická (príp. aj právnická) osoba povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, v odôvodnených prípadoch má možnosť požiadať o platenie preddavkov na daň inak. V žiadosti o určenie platenia preddavkov na daň by mala fyzická osoba uviesť dôvod, na základe ktorého žiada o platenie preddavkov na daň inak, aj návrh novej výšky a termínu splatnosti preddavkov. Správca dane vydá rozhodnutie, či žiadosti vyhovel.

Viac informácií o platení preddavkov nájdete v článkoch:

Žiadosť o odloženie platenia dane alebo platenie dane v splátkach

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo povoliť platenie dane v splátkach. Povoliť odklad alebo splátky je možné najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani.

Prečítajte si tiež

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane. Ak trojnásobok úrokovej sadzby ECB nedosiahne 3 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 3 %. Úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu, resp. splátok však podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona o správnych poplatkoch a predstavuje sumu vo výške 9,50 eur (pri elektronickom podaní správny poplatok predstavuje sumu vo výške 4,50 eur).

Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu, resp. splátok

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je splnená aspoň jedna z uvedených podmienok:

  • zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
  • u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;
  • zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;
  • iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Aktualizácia: Finančné riaditeľstvo SR vydalo 17.3.2022 nový metodický pokyn - podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach.  

Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty spolu s vykonaním zmeškaného úkonu po tom, čo odpadli dôvody zmeškania

V prípade, ak daňovník zo závažných dôvodov zmeškal lehotu daňovej povinnosti (nielen týkajúcej sa dane z príjmov, ale napríklad aj DPH), môže požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty.

Prečítajte si tiež

Daňový úrad môže odpustiť zmeškanie lehoty len zo závažných dôvodov, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon (napríklad podá daňové priznanie k dani z príjmov). V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod, pre ktorý nemohlo byť daňové priznanie podané. Pokiaľ správca dane predmetnej žiadosti vyhovie, sankcia sa nebude ukladať.

Podľa daňového poriadku však nemožno odpustiť zmeškanie už predĺženej lehoty alebo v prípade, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

Viac informácií nájdete v článku Odpustenie zmeškanej lehoty pri daňových povinnostiach.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky