Daňové kontroly v rokoch 2018 až 2020

Koľko daňových kontrol sa ročne ukončí, na čo sa kontrolóri zameriavajú a aká je výška uložených pokút?

Počty kontrol vykonaných finančnou správou každoročne stúpajú

Finančná správa Slovenskej republiky v roku 2018 ukončila spolu 10 528 kontrol, v roku 2019 ich bolo až 12 502. V roku 2020, ktorý bol zásadným spôsobom ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19 a s tým spojenými obmedzeniami týkajúcim sa vykonávania kontrol. Finančná správa Slovenskej republiky v tomto roku ukončila 12 732 kontrol. V uvedených počtoch sú započítané všetky kontroly vykonané Finančnou správou Slovenskej republiky, ktoré boli v príslušných rokoch ukončené (bez ohľadu na to, kedy sa začali).

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z Finančnej správy SR
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z Finančnej správy SR

Počet kontrol vykonaných finančnou správou podľa zamerania

Každá druhá kontrola daňového úradu je zameraná na daň z pridanej hodnoty.

Z hľadiska zamerania kontrol vykonaných Finančnou správou Slovenskej republiky, ktoré boli ukončené v rokoch 2018 až 2020, jednoznačne dominuje daň z pridanej hodnoty. Je možné zjednodušene povedať, že takmer polovica všetkých kontrol vykonaných Finančnou správou Slovenskej republiky je zameraná na daň z pridanej hodnoty, keďže ide o najdôležitejší daňový zdroj príjmov štátneho rozpočtu. Z hľadiska zamerania po dani z pridanej hodnoty nasledujú kontroly zamerané na spotrebné dane, daň z príjmov právnickej osoby a daň z príjmov fyzickej osoby. Najmenšiu pozornosť daňových úradov podľa počtu kontrol púta daň z motorových vozidiel. Takýchto kontrol sa vykoná len niekoľko desiatok ročne.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z Finančnej správy SR
Počet ukončených kontrol vykonaných Finančnou správou Slovenskej republiky
Rok Daň z príjmov
fyzickej osoby
Daň z príjmov
právnickej osoby
Daň z pridanej hodnoty Daň z motorových vozidiel Účtovníctvo Spotrebné dane Iné Spolu
2018 760 1 436 5 272 23 367 2 612 58 10 528
2019 645 2 961 5 985 63 331 2 241 276 12 502
2020 558 3 862 5 488 56 326 2 210 232 12 732

Koľko kontrol vykonaných finančnou správou sa končí nálezom

Nasledujúca tabuľka zobrazuje koľko kontrol vykonaných Finančnou správou SR a ukončených v príslušnom roku sa skončilo nálezom. Inak povedané, ide o počet kontrol, pri ktorých bolo u kontrolovaného subjektu zistené porušenie príslušného všeobecne záväzného predpisu (napríklad zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z Finančnej správy SR
Počet ukončených kontrol vykonaných Finančnou správou Slovenskej republiky skončených nálezom
Rok Daň z príjmov
fyzickej osoby
Daň z príjmov
právnickej osoby
Daň z pridanej hodnoty Daň z motorových vozidiel Účtovníctvo Spotrebné dane Iné Spolu
2018 576 1 226 3 345 13 270 201 39 5 670
2019 504 2 459 4 195 47 284 205 256 7 950
2020 440 3 389 3 952 49 288 269 213 8 600

Pri niektorých druhoch kontrol daňové úrady nachádzajú porušenia všeobecne záväzných predpisov veľmi často. Napríklad vo vzťahu ku kontrolám ukončeným v roku 2020 sa skončilo pri zameraní na daň z príjmov fyzickej osoby až 78,85 % kontrol s nálezom. V prípade dani z príjmov právnických osôb v tom istom roku sa až 87,75 % kontrol skončilo s nálezom. Pri dani z pridanej hodnoty v roku 2020 to bolo 72,01 % kontrol, ktoré sa skončili s nálezom. Podobne vysoký podiel kontrol skončených s nálezom porušenia všeobecne záväzných predpisov vykazuje aj daň z motorových vozidiel a kontroly zamerané na účtovníctvo. Na druhej strane, najmenej často porušenie predpisov konštatujú daňoví kontrolóri pri daňových kontrolách zameraných na spotrebné dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška pokút vyplývajúcich z kontrol finančnej správy, ktoré sa skončili nálezom

Po tých kontrolách vykonaných Finančnou správou SR, ktoré sa skončili nálezom porušenia všeobecne záväzných predpisov, nasleduje aj uloženie pokuty. Jej výšku upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené podrobné informácie o výške uložených pokút vyplývajúcich z kontrol Finančnej správy Slovenskej republiky podľa druhu zamerania kontroly a podľa roku, v ktorom bola ukončená.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z Finančnej správy SR
Výška pokút z kontrol vykonaných Finančnou správou Slovenskej republiky skončených nálezom
Rok Daň z príjmov
fyzickej osoby
Daň z príjmov
právnickej osoby
Daň z pridanej hodnoty Daň z motorových vozidiel Účtovníctvo Iné Spolu
2018 498 276 4 593 538 20 086 770 298 463 945 35 055 25 677 882
2019 530 569 5 757 476 15 007 687 5 577 479 940 27 160 21 808 409
2020 168 446 4 217 595 7 210 459 6 027 919 082 11 471 12 533 080

Napríklad v súvislosti s kontrolami ukončenými v roku 2020 Finančná správa SR uložila pokuty spolu vo výške 12 533 080 eur (nie sú tu započítané pokuty týkajúce sa spotrebných daní, o ktorých informácie nie sú k dispozícii). Z týchto údajov vyplýva napríklad to, že na jednu kontrolu zameranú na daň z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa v roku 2020 skončila s nálezom, pripadala v priemere pokuta vo výške takmer 383 eur. 

Prečítajte si tiež

Ak by sme toto číslo vypočítali pre daň z príjmov právnických osôb, tak tam by bola priemerná výška pokuty takmer 1 245 eur na jednu kontrolu dani z príjmov právnických osôb skončenú nálezom. A pre kontroly zamerané na daň z pridanej hodnoty ukončené v roku 2020 s nálezom platí to, že priemerná výška uloženej pokuty na jednu takúto kontrolu bola takmer 1 825 eur.

Ak vás zaujíma, koľko kontrol zameraných na transferové oceňovanie vykonali daňové úrady v uplynulých rokoch a v koľkých prípadoch tieto kontroly skončili dodatočným vyrubením dane z príjmov, prečítajte si článok Daňové kontroly transferového oceňovania v rokoch 2017 až 2020    

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií Finančnej správy SR.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.

Daňová kontrola a práva daňovníkov

Do akých dokumentov má právo kontrolovaný subjekt nahliadať, k čomu sa môže vyjadrovať a aké sú jeho práva po ukončení kontroly? Súhrn základných práv daňovníkov pri daňovej kontrole.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky