Ako zdaniť podiely na zisku (dividendy)

Práve teraz je pre mnohé firmy aktuálne obdobie z hľadiska vyplácania podielov na zisku. Dôležité je poznať nielen to, ako ich správne zdaniť, ale aj to, či ich firma vôbec môže vyplatiť.

Firma môže vyplácať dividendy až po schválení účtovnej závierky

O zisku obchodnej spoločnosti hovoríme vtedy, ak za účtovné obdobie, ktorým je väčšinou kalendárny rok, bola celková výška výnosov vyššia ako celková výška nákladov tejto obchodnej spoločnosti. V opačnom prípade, ak boli náklady vyššie ako výnosy, hovoríme, že spoločnosť dosiahla stratu. Obchodná spoločnosť nemôže zisk rozdeľovať a vyplácať spoločníkom v priebehu roka (výnimkou sú preddavky na zisk, ktoré sa môžu vyplácať len spoločníkom v.o.s. a komplementárom k.s.). Zisk sa vo všetkých obchodných spoločnostiach môže rozdeľovať až po schválení účtovnej závierky za príslušné účtovné obdobie. Schvaľovanie účtovnej závierky je v kompetencii najvyššieho orgánu spoločnosti, ktorý je tvorený všetkými jej spoločníkmi.

Účtovná závierka sa musí schváliť najneskôr do jedného roka po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Účtovnú závierku ukladajú obchodné spoločnosti do registra účtovných závierok a ak ju neschvália do lehoty na podanie daňového priznania, dodatočne vkladajú do registra účtovných závierok aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak spoločnosť dosiahla zisk, spolu s účtovnou závierkou najvyšší orgán spoločnosti schvaľuje aj návrh na rozdelenie zisku. Spoločníci sa môžu rozhodnúť aj tak, že si zisk alebo jeho časť za daný rok rozdeľovať nebudú a ponechajú ho v spoločnosti, napríklad o jeho výšku zvýšia základné imanie. Avšak ešte predtým, než sa spoločnosť rozhodne vyplácať podiely na zisku, mala by sa presvedčiť o tom, či sa jej netýkajú niektoré z obmedzení vyplácania podielov na zisku, o ktorých sa dočítate v závere článku.

Ako zdaniť dividendy v roku 2020 a akú sadzbu dane použiť, nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2020 (rozdelenie zisku za rok 2019).

Z podielov na zisku v niektorých firmách sa platia odvody, z iných daň z príjmov

Z podielov na zisku v obchodných spoločnostiach sa platí buď daň z príjmov alebo zdravotné odvody. Nikdy nie oboje súčasne. Skutočnosť, či sa na podiely na zisku bude vzťahovať platenie dane z príjmov alebo zdravotných odvodov, závisí od toho, aký typ obchodnej spoločnosti Vám bude podiely na zisku vyplácať. Podiely na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti podliehajú dani z príjmov. Podiely na zisku spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, akcionára akciovej spoločnosti a komanditistu komanditnej spoločnosti podliehajú zdravotným odvodom.

Zdravotné odvody z podielov na zisku v s.r.o., a.s. a komanditistu k.s.

Príjmy v podobe podielov na zisku (dividend) spoločníkov, členov štatutárnych orgánov a členov dozorných orgánov vyplácaných zo zisku spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti vrátane podielov na zisku vyplácaných komanditistom komanditnej spoločnosti zo zisku komanditnej spoločnosti nie sú predmetom dane z príjmov. Vyplýva to z § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Prečítajte si tiež

Podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) sa však príjmy v podobe podielov na zisku, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov, považujú za zárobkovú činnosť, z ktorej sa platia zdravotné odvody. Sadzba poistného je 14 % z vymeriavacieho základu, ktorým je suma vyplácaného podielu na zisku v s.r.o., a.s. alebo komanditistu v k.s. Na platenie zdravotných odvodov z podielov na zisku sa vzťahuje aj maximálny vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2016 sa tak zdravotné odvody z podielov na zisku vypočítavajú najviac zo sumy 51 480 eur a ich výška môže byť najviac 7 207,20 eura (14 % z 51 480 eur). Spoločník zdravotné odvody z podielov na zisku nezaplatí zdravotnej poisťovni sám, ale vypočíta a zaplatí ich za neho obchodná spoločnosť, ktorá mu ich bude vyplácať. Následne bude spoločníkovi vyplatená výška podielu na zisku už znížená o zdravotné odvody, ktoré z tohto príjmu odviedla za spoločníka obchodná spoločnosť. Ak mal teda napríklad spoločník podiel na zisku v s.r.o. vo výške 10 000 eur, jeho firma mu vyplatí dividendy už len vo výške 8 600 eur, pretože zdravotné odvody vo výške 1 400 eur už za neho táto obchodná spoločnosť odvedie jeho zdravotnej poisťovni.

Článok pokračuje pod reklamou

Firma vyplácajúca podiely na zisku má však v tejto súvislosti voči zdravotnej poisťovni aj isté povinnosti. Zdravotné odvody z podielov na zisku je vyplácajúca obchodná spoločnosť povinná odviesť zdravotnej poisťovni do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli podiely na zisku vyplatené. V rovnakej lehote je obchodná spoločnosť vyplácajúca dividendy povinná vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni na formulári „Výkaz platiteľa dividend“ celkovú výšku vyplatených dividend a zdravotných odvodov. Ak sa dividendy vyplácajú aspoň trom osobám, tento výkaz sa zasiela povinne elektronicky. Ak teda napríklad s.r.o. dňa 21. júna 2016 vyplatí podiely na zisku svojim spoločníkom, musí zdravotné odvody z týchto podielov na zisku odviesť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8. júla 2016 a v tejto lehote jej zaslať aj Výkaz platiteľa dividend.

Daň z príjmov z podielov na zisku vo v.o.s. a komplementára k.s.

Príjmy v podobe podielov na zisku (dividend) spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti sú predmetom dane z príjmov, ktorá sa z nich platí. Naopak, tieto príjmy nepodliehajú zdravotným odvodom podľa zákona o zdravotnom postení. Príjmy v podobe podielov na zisku spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s. sú klasifikované ako príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov. Zo základu dane z týchto príjmov tak spoločníci v.o.s. a komplementári k.s. zaplatia daň z príjmov. V súvislosti so zdaňovaním podielov na zisku spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s. je dôležité vedieť aj to, ako sa pri nich vypočítava základ dane z príjmov.

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podielov na zisku spoločníka v.o.s. sa postupuje nasledovne. Najskôr sa zistí základ dane z príjmov celej v.o.s. podľa všeobecných ustanovení § 17 až 29 zákona o dani z príjmov na zisťovanie základu dane (úprava výsledku hospodárenia na základ dane). Následne sa tento základ dane z príjmov v.o.s. rozdelí medzi spoločníkov v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje medzi nich zisk podľa spoločenskej zmluvy a ak to v nej nie je uvedené, tak rovným dielom. Pomerná časť tohto základu dane je potom základom dane z príjmov jednotlivého spoločníka v.o.s.

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podielov na zisku komplementára k.s. sa postupuje tak, že najskôr sa zistí základ dane za komanditnú spoločnosť ako celok. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci na komanditistov, ktorý sa určí v rovnakom pomere, v akom sa delí zisk pred zdanením medzi komanditistov a komplementárov (pomerom určeným v spoločenskej zmluvy, inak na polovicu). Výsledkom bude základ dane komanditnej spoločnosti pripadajúci na komplementárov. Časť základu dane pripadajúca na jednotlivého komplementára sa určí podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom.

Zistená výška príjmov v podobe podielov na zisku spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s. sa podľa § 6 ods. 9 zákona o dani z príjmov znižuje o zdravotné a sociálne poistenie, ktoré sú tieto osoby povinné platiť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o výdavky na cestovné a stravné podľa § 19 ods. 2 písm. e) a p) zákona o dani z príjmov. Základ dane z týchto príjmov sa tiež znižuje o nezdaniteľné časti základu dane a až potom sa z neho vypočíta daň z príjmov. Sadzba dane z príjmov je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8–násobok sumy platného životného minima vrátane a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima. Daň z príjmov z podielov na zisku spoločník v.o.s. a komplementár k.s. zaplatí až na základe podaného daňového priznania.

Aké obmedzenia môžu vo firme nastať pri rozdeľovaní zisku

Pred tým, než spoločníci rozhodnú o rozdelení zisku medzi seba, musia brať do úvahy aj isté legislatívne obmedzenia vyplývajúce priamo zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), prípadne zo spoločenskej zmluvy alebo zo stanov spoločnosti. S.r.o. a a.s. môžu rozdeľovať zisk až po povinnom doplnení rezervného fondu. V s.r.o. sa rezervný fond dopĺňa každoročne vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, až kým jeho výška nedosiahne aspoň 10 % základného imania. V a.s. sa rezervný fond dopĺňa každoročne vo výške najmenej 10 % z čistého zisku, až kým jeho výška nedosiahne aspoň 20 % základného imania.

Ďalšie obmedzenia vzťahujúce sa na s.r.o. a a.s. sú uvedené v § 178 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka. Tieto obchodné spoločnosti môžu rozdeľovať len zisk znížený o prídely do rezervného fondu, znížený o neuhradenú stratu minulých rokov a zvýšený o nerozdelený zisk minulých rokov a iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je v Obchodnom zákonníku ustanovené. S.r.o. a a.s. tiež nemôžu vyplácať podiely na zisku, ak by tým spôsobili svoj úpadok. Úpadok by nastal, ak by spoločnosť mala záporné vlastné imanie a aspoň jedného veriteľa alebo ak by nebola schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. S.r.o. a a.s. nemôžu vyplácať podiely na zisku ani vtedy, ak výška vlastného imania podľa schválenej účtovnej závierky je alebo by v dôsledku toho bola nižšia ako hodnota splateného základného imania spolu s rezervným fondom a prípadne ďalšími fondami vytváranými spoločnosťou, ktoré sa nesmú použiť na plnenie spoločníkom.

Obmedzenie týkajúce sa vyplácania podielov na zisku platné pre všetky obchodné spoločnosti je obsiahnuté aj v § 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia platí, že ak neboli aktivované náklady na vývoj úplne odpísané, môže obchodná spoločnosť rozdeliť zisk len vtedy, ak úhrnná výška rezervných fondov a iných zložiek vlastného imania, ktoré sú k dispozícii na vyplácanie, je vyššia ako celková výška neodpísaných aktivovaných nákladov na vývoj. Účtovanie o aktivovaných nákladoch na vývoj je osobitnou témou a preto odporúčame, aby ste splnenie tejto podmienky konzultovali so svojím účtovníkom. Avšak v prípade, že sa Vaša firma žiadnym vývojom nikdy nezaoberala, toto obmedzenie sa Vás týkať nebude.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky