Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky s.r.o. v roku 2016

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky s.r.o. v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ak ste zároveň s daňovým priznaním podávali aj neschválenú účtovnú závierku, musíte dodatočne oznámiť dátum jej schválenia.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len “s.r.o.”) sa zapisuje do obchodného registra. Súčasťou obchodného registra je aj zbierka zákonom ustanovených listín (ďalej len “zbierka listín”). Listinou, ktorú musí s.r.o. uložiť do zbierky listín je aj účtovná závierka. Táto sa už neposiela na uloženie obchodnému registru samostatne. Obchodný register ju získa z Registra účtovných závierok (ďalej len “register”). Do zbierky listín je s.r.o. povinná uložiť schválenú účtovnú závierku.

Účtovná závierka už nie je prílohou daňového priznania k dani z príjmov. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) však aj naďalej ukladá s.r.o. povinnosť v lehote na podanie daňového priznania uložiť účtovnú závierku do registra. V lehote na podanie daňového priznania môže účtovná jednotka uložiť do registra schválenú alebo neschválenú účtovnú závierku.

Ak sa v lehote na podanie daňového priznania do registra uloží schválená účtovná závierka, s.r.o. už nevznikajú žiadne povinnosti. Schválená účtovná závierka sa cez informačný systém verejnej správy uloží aj v zbierke listín.

V prípade uloženia neschválenej účtovnej závierky má s.r.o. povinnosť uložiť do registra oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (ďalej aj ako “oznámenie”). Oznámenie sa do registra ukladá do 5 pracovných dní odo dňa schválenia účtovnej závierky.

Ak s.r.o. po uložení účtovnej závierky (neschválenej) do registra otvorí účtovné knihy, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. Z toho vyplýva, že s.r.o. oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra ukladať nebude.

Ako uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra v roku 2016

Podľa § 23a ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len “zákon o účtovníctve”) sa oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky s.r.o. ukladá v elektronickej alebo listinnej podobe.

Oznámenie v elektronickej podobe ukladá s.r.o., ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa IFRS a s.r.o., ktorá je povinná finančnej správe doručovať podania elektronickými prostriedkami (napr. s.r.o., ktorá je platiteľom DPH). Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v elektronickej podobe sa doručuje prostredníctvom elektronickej podateľne na internetovej stránke finančnej správy.

Článok pokračuje pod reklamou

Ostatné s.r.o. môžu oznámenie uložiť v elektronickej alebo listinnej podobe. Listinné oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky sa doručuje na miestne príslušný daňový úrad, ktorý ho prevedie do elektronickej podoby.

Listinný vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky s.r.o. za rok 2015.

Schvaľovanie účtovnej závierky s.r.o. a sankcie v roku 2016

V s.r.o. účtovnú závierku schvaľuje valné zhromaždenie. Ak ide o s.r.o. s jediným spoločníkom (tzv. jednoosobová s.r.o.), tento spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia a sám aj účtovnú závierku schvaľuje.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len “Obchodný zákonník”) s.r.o. ukladá do zbierky listín účtovnú závierku až po jej schválení. Schválenie účtovnej závierky sú povinní zabezpečiť konatelia. Do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ju musia predložiť valnému zhromaždeniu alebo jedinému spoločníkovi na schválenie. Ak valné zhromaždenie alebo jediný spoločník účtovnú závierku neschváli do troch mesiacov od predloženia, do 30 dní od márneho uplynutia tejto trojmesačnej lehoty (t. j. najneskôr do 30.10.2016) sa do zbierky listín uloží neschválená účtovná závierka.

Obchodný zákonník neukladá s.r.o. lehotu na schválenie účtovnej závierky. Upravuje postup pre prípad, ak nedôjde k schváleniu účtovnej závierky (do zbierky listín sa uloží neschválená účtovná závierka). Zároveň platí, že s.r.o. sa nezbavuje povinnosti uložiť do zbierky listín schválenú účtovnú závierku, ak ku schváleniu dôjde po tom, čo do zbierky listín bola uložená neschválená účtovná závierka.

Ak by nebola do zbierky listín uložená ani neschválená účtovná závierka, registrový súd postupuje podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v z. n. p. a osobe oprávnenej konať za s.r.o. (konateľovi) uloží pokutu do výšky 3 310 eur. Takýto stav by znamenal aj porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, za ktoré zodpovedá s.r.o.

K schváleniu účtovnej závierky pod hrozbou sankcie stimuluje s.r.o. aj zákon o účtovníctve. Schválená účtovná závierka alebo oznámenie o jej schválení musí byť zverejnené (v registri) najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Táto povinnosť nadobudla účinnosť od 1.1.2016, pričom ide o zapracovanie požiadaviek smernice EÚ o ročných účtovných závierkach. Ak si účtovná jednotka túto povinnosť nesplní, hrozí jej pokuta do výšky 1 000 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Inventarizácia a inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania

Čo je to inventarizácia a aký je rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou? Ako často sa musí robiť inventúra a inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?

Priebežná účtovná závierka - čo to je a kedy sa zostavuje?

Čo je to priebežná účtovná závierka? Kedy sa priebežná účtovná závierka zostavuje a čo sa vykazuje v priebežnej účtovnej závierke?

Elektronizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o účtovníctve má od 1.1.2022 zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Aké zmeny v zákone o účtovníctve sa chystajú?

Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou? Akými spôsobmi je možné vysporiadať dosiahnutú stratu vo firme?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky