Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023
Zuzana Chochulová

Na účtovníctvo som sa zameriavala už na strednej a vysokej škole. Počas odbornej praxe som pracovala pod vedením audítora, pôsobila som v účtovných firmách a neskôr ako hlavná účtovníčka pre medzinárodnú spoločnosť, a tiež ako metodička účtovného oddelenia. Aktuálne sa venujem súkromnej praxi, vedeniu účtovníctva a účtovnému poradenstvu v rámci môjho portálu www.uctovneporadenstvo.org. Taktiež mám osvedčenie v slovenskej certifikácii účtovníkov. Vo voľnom čase tvorím, venujem sa najmä maľovaniu - vydala som aj darčekovú knihu s maľbami a postrehmi o živote.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v § 2 písm. u) definuje preddavok na daň ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak skutočnú výšku dane ešte nepozná. Platenie preddavkov na daň právnických osôb je upravené v § 42 zákona o dani z príjmov.

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Preddavok má povinnosť platiť právnická osoba, ak:

 • vykázala daň za predchádzajúce obdobie presahujúcu sumu 16 600 €, v tomto prípade platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca,
 • vykázala daň za predchádzajúce obdobie presahujúcu sumu 5 000 € a nepresahujúcu sumu 16 600 €, v tomto prípade platí štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Pri platení preddavkov sa používa pojem „daň za predchádzajúce obdobie“. Podľa zákona o dani z príjmov sa ňou rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov.

Daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie ako občianske združenia  majú tiež povinnosť platiť preddavky na daň zo zdaňovanej činnosti podľa § 42 zákona o dani z príjmov, ak v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahli príjmy podliehajúce zdaneniu a vykázali daň vyššiu ako je hranica pre platenie štvrťročných alebo mesačných preddavkov na daň (nad 5 000 € štvrťročné preddavky alebo nad 16 600 € mesačné preddavky).

Výpočet výšky preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Na platenie preddavkov za rok 2023 je potrebné toto obdobie tohto roku rozdeliť na 2 časti:

 • prvým obdobím je obdobie do lehoty na podanie daňového priznania. Toto podanie môže byť v riadnej lehote do 31.3.2023, alebo v predĺženej lehote do 30.6.2023 (maximálne do 30.9.2023),
 • druhým obdobím je obdobie po lehote na podanie daňového priznania, v riadnom termíne po 31.3.2023, v prípade predĺženia to je po 30.6.2023 (príp. 30.9.2023).

V akej výške bude právnická osoba platiť preddavky v roku 2023 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 (teda od 1.1.2023 do 31.3.2023)?

Od 1. januára 2023 do (predĺženej) lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 (1. časť obdobia roku 2023) právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2021. Preddavky si vypočíta tak, že základ dane znížený o daňovú stratu z daňového priznania vynásobí 21 % alebo 15 % (a zníži sa o úľavy na dani). Výsledok zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta.

Príklad na platenie preddavkov na daň z príjmov PO v roku 2023 do lehoty na podanie daňového priznania

Daňovník (právnická osoba) si nepredĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022. V roku 2021 vykázal základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 51 000 €.

Základ dane za rok 2021 vo výške 51 000 € sa vynásobí sadzbou dane uvedenou v daňovou priznaní za rok 2021 – t. j. 21% = 10 710  €. Spoločnosť vypočíta preddavky na I. štvrťrok 2023 nasledovne: 10 710/4=2677,50 €, po zaokrúhlení na dve desatinné miesta matematicky vo výške 2677,50 €.

V akej výške bude právnická osoba platiť preddavky na daň v roku 2023 po lehote na podanie daňového priznania (po 31.3.2023)?

Po lehote na podanie daňového priznania za rok 2022
(2. časť obdobia roku 2023) právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2022. Preddavky si vypočíta obdobným spôsobom ako do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022, pričom pri výpočte preddavkov použije sadzbu dane uplatnenú v daňovom priznaní za rok 2022.

To znamená, že základ dane z daňového priznania za rok 2022 vynásobí 21 % alebo 15 %, výsledok zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta (daňovník z takto vypočítanej dane vypočíta preddavky na daň, ktoré zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta).

Príklad na platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023 po lehote na podanie daňového priznania

Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2022 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 30 000 €.

Daňovník uvedie daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 4 500 € [(30 000 x 15 % = 4 500)], z čoho mu nevyplynie povinnosť platiť po lehote na podanie daňového priznania za rok 2022 preddavky na daň. 

Príklad na platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023 po lehote na podanie daňového priznania

Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2022 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 250 000 €.

Daňovník uvedie daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 52 500 € (250 000 x 21 %) = 52 500 €, z čoho mu vyplynie povinnosť platiť v roku 2023 mesačné preddavky na daň vo výške 4 375 € (1/12 zo 52 500 eur).  

Vysporiadanie preddavkov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022

Ak spoločnosť vznikla v roku 2022, a na základe podaného daňového priznania jej vznikla povinnosť na platenie preddavkov, je povinná doplatiť preddavky ku začiatku roka 2023. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní. Ak teda bolo podané daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v riadnom termíne do 31.3.2023, spoločnosť je povinná vysporiadať preddavky nasledovne:

 • v prípade, ak vznikne povinnosť štvrťročných preddavkov, je potrebné do konca apríla 2023 doplatiť preddavok za prvý štvrťrok 2023,
 • pri povinnosti mesačných preddavkov, je spoločnosť povinná okrem preddavku za mesiac apríl 2023, do konca apríla uhradiť aj preddavky za prvé tri mesiace roku 2023.
Prečítajte si tiež

V prípade, že ide o spoločnosť, ktorá bola založená skôr, ako minulý rok, v roku 2022 nemala povinnosť platiť preddavky a ktorej v roku 2023 na základe podaného daňového priznania vznikla povinnosť preddavky platiť, nemusí doplatiť predchádzajúce obdobie. Preddavky platí až po lehote podania daňového priznania. Ak spoločnosť podáva daňové priznanie v riadnom termíne, vzniká jej povinnosť platiť preddavky od apríla 2023 v prípade mesačných preddavkov, a v prípade štvrťročných v júni 2023.

Pre spoločnosti, ktoré aj v minulom roku 2022 mali povinnosť platiť preddavky môžu nastať tieto dve situácie:

 • ak zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2022, spoločnosť nie je povinná rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia doplatiť;
 • ak zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 sú vyššie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2022, spoločnosť môže požiadať o vrátenie preplatku po podaní daňového priznania. Od 1.4.2023 môže túto žiadosť podať cez Všeobecné podanie. Tiež je možné preplatok použiť na úhradu budúcich preddavkov, ktoré má spoločnosť v nasledujúcich obdobiach zaplatiť. Túto žiadosť podáva tiež cez Všeobecné podanie na portáli finančnej správy, kde oznámi, akú výšku preplatku chce započítať s preddavkom za určité obdobie. Ak o tento preplatok nepožiada, zostáva tento rozdiel v evidencii platieb na daňovom úrade ako preplatok. Správca dane ho použije, ak spoločnosti vznikne nedoplatok, na jeho vyrovnanie. Ak spoločnosti nedoplatok ani v budúcnosti nevyjde, zostáva evidovaný ako preplatok.
Článok pokračuje pod reklamou

Kto neplatí preddavky na daň v roku 2023

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb neplatí daňovník:

 • ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla  5 000 €, 
 • ktorý je v období likvidácie a konkurzu,
 • ktorého daňové priznanie je podané prvýkrát v zdaňovacom období (novovzniknutí daňovníci).

Platenie preddavkov na daň právnickej osoby inak v roku 2023

Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka, alebo z vlastného podnetu určiť platenie preddavkov inak, a to:

 • ak ide o platenie preddavkov na daň na základe výšky predpokladanej dane,
 • ak ide o daňovníkov, ktorým nevzniká povinnosť platiť preddavky (daňovníci v likvidácii; v konkurze; novovzniknutí daňovníci; daňovníci, ktorých daňová povinnosť nepresiahla v predchádzajúcom zdaňovacom období sumu 5 000 €),
 • ak daň uvedená v daňovom priznaní, na základe ktorej sú platené preddavky na daň bola zmenená rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej kontrole), alebo podaním dodatočného daňového priznania,
 • v iných odôvodnených prípadoch na žiadosť daňovníka.

Finančná správa pre usmernenie uvádza príklad, keď pri výkone daňovej kontroly došlo k zvýšeniu pôvodnej daňovej povinnosti.

Správca dane po výkone daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie 2022 (kontrola ukončená v máji 2023) zvýšil daňovú povinnosť z pôvodnej daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za rok 2022 vo výške 2 150 € na sumu 5 700 €. Ako sa budú platiť preddavky v roku 2023 do lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie?

Prečítajte si tiež

Ak správca dane neurčí rozhodnutím platenie preddavkov inak, po výkone daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie roku 2022, nevzniká povinnosť platiť preddavky na daň, pretože v riadnom daňovom priznaní bola vykázaná nižšia daňová povinnosť, ako je hranica pre platenie štvrťročných preddavkov. Ak by správca dane po podaní dodatočného daňového priznania rozhodnutím určil platenie preddavkov inak, je povinnosť dodržať platenie preddavkov tak, ako je určené v rozhodnutí.

Ak ide o jednorazový (náhodný) príjem, má možnosť daňovník požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o platení preddavkov na daň inak buď v zníženej alebo nulovej výške. Je na rozhodnutí správcu dane, akým spôsobom posúdi žiadosť a dôvody v nej uvedené a následne po nadobudnutí právoplatnosti vydaného rozhodnutia, bude právnická osoba platiť preddavky na daň v roku 2023  tak, ako budú určené v rozhodnutí správcu dane.

Postup daňovníka, ktorý vznikol v roku 2022 pri platení preddavkov na kalendárny rok 2023

Ako bude právnická osoba platiť preddavky na daň v zdaňovacom v období, v ktorom vznikla a v nasledujúcom zdaňovacom období? Podľa zákona o dani z príjmov platí, že daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka 2022 iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol (§ 42 ods. 4 zákona o dani z príjmov). Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie za rok 2022 prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Avšak, ak spoločnosť vznikla v roku 2022, a na základe podaného daňového priznania za rok 2022 jej vznikla povinnosť na platenie preddavkov, je povinná doplatiť preddavky ku začiatku roka 2023.

Príklad na platenie preddavkov z dane z príjmov právnických osôb, ak daňovník vznikol v roku 2022

Spoločnosť s ručením obmedzením vznikla dňa 20.09.2022. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové priznanie za rok 2022 podala v predĺženej lehote do 30. júna 2023. Spoločnosť dosiahla príjmy 42 500 €, teda príjmy, ktoré nepresiahli 49 790 € (použila teda sadzbu dane z príjmov 15 %).

Právnická osoba, ktorá vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia a nie je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, počas zdaňovacieho obdobia 2022 v období od 20.09.2022 do 31.12.2022 neplatí preddavky na daň. 

V roku 2023 bude spoločnosť podávať daňové priznanie prvýkrát. Do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022, tzn. do 30.06.2023, preddavky na daň neplatí. 

Po lehote na podanie daňového priznania bude platiť preddavky vypočítané zo základu 42 500 € vynásobeného sadzbou dane 15 % (42 500 x 15 %) = 6375 €.

Výpočet preddavkov: 6375/4 = 1593,75 €.

Prvý štvrťročný preddavok v tejto výške zaplatí za III. štvrťrok v termíne do 30.9.2023 (posunutý termín na 2.10.2023). Zároveň je daňovník povinný sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022 vo výške dvoch štvrťročných preddavkov 3187,50 € vyrovnať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31.7.2023. 

Účtovanie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby

Účtovná jednotka platenie preddavkov na daň z príjmov v priebehu účtovného obdobia účtuje na účet 341 - Daň z príjmov. Tento účet by mal byť v zhode s daňovým priznaním, vykázanou daňou z príjmov. Účtovná jednotka účtuje poskytnutý preddavok, ktorý zaplatila z bežného účtu na ťarchu účtu 341 - Daň z príjmov. Daňová povinnosť sa zúčtuje v prospech účtu 341 - Daň z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Zuzana Chochulová
Zuzana Chochulová

Na účtovníctvo som sa zameriavala už na strednej a vysokej škole. Počas odbornej praxe som pracovala pod vedením audítora, pôsobila som v účtovných firmách a neskôr ako hlavná účtovníčka pre medzinárodnú spoločnosť, a tiež ako metodička účtovného oddelenia. Aktuálne sa venujem súkromnej praxi, vedeniu účtovníctva a účtovnému poradenstvu v rámci môjho portálu www.uctovneporadenstvo.org. Taktiež mám osvedčenie v slovenskej certifikácii účtovníkov. Vo voľnom čase tvorím, venujem sa najmä maľovaniu - vydala som aj darčekovú knihu s maľbami a postrehmi o živote.


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Daňové priznanie právnickej osoby má daňovník povinnosť podať bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov (výnosov). Najdôležitejšie informácie o daňovom priznaní v roku 2023 sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnickej osoby vymazanej z OR SR

Ako majú pri podávaní daňového priznania za rok 2021 postupovať firmy, ktoré boli z obchodného registra vymazané v rámci jeho „čistenia“ a ako tie, ktoré požiadali o obnovenie zápisu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky