Poukázanie 2 percent z daní v roku 2022 (za rok 2021) – tlačivo a postup

Aký je postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane u fyzických a právnických osôb, v akej výške je možné podiel poukázať aj aké tlačivá je potrebné použiť, sa dozviete v článku.

Daňovník (napr. zamestnanec, živnostník, obchodná spoločnosť, a pod.) sa môže rozhodnúť, že časť dane, ktorú zaplatil zo svojich príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 poukáže na osobitný účel. Poukázanie podielu zaplatenej dane je právo daňovníka, nie je jeho povinnosťou.

Podiel zaplatenej dane je možné poukázať nasledovným prijímateľom:

 • občianske združenia,
 • nadácie,
 • neinvestičné fondy,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenia cirkví a náboženskej spoločnosti,
 • organizácie s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja.

Zoznam prijímateľov je zverejnený na webovej stránke Notárskej komory aj na stránke Finančnej správy. Finančné prostriedky získané prijímateľmi môžu byť využité len na účely, ktoré sú predmetom ich činnosti (ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj športu, ochrana ľudských práv, podpora vzdelávania a pod.). Použitie podielu zaplatenej dane je upravené v § 50 zákona o dani z príjmov.

Kroky pre poukázanie 2 %, resp. 3 % z dane fyzickými osobami za rok 2021 – cez podanie daňového priznania

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, môže podiel zaplatenej dane poukázať dvomi spôsobmi. Ako prvý si popíšeme spôsob, kedy fyzická osoba podáva za rok 2021 daňové priznanie k dani z príjmov. V tomto prípade sa bude postupovať nasledovne:

 1. krok je vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A a typu B – v lehote do 31.03.2022, (prípadne v predĺženej lehote do 30.06.2022, resp. 30.09.2022), je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021. Ak má záujem poukázať podiel zo zaplatenej dane, vyplní v daňovom priznaní typu A v oddiele VIII. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona (strana 5). Daňovník podávajúci daňové priznanie typu B nájde vyhlásenie v oddiele XII. (strana 12). Skutočnosť, či daňovník využije alebo nevyužije možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 do 30.06.2022, resp. do 30.09.2022 nemá vplyv na možnosť poukázania podielu zaplatenej dane. V prípade, ak nemá záujem poukázať podiel zaplatenej dane, vyznačí krížikom „Neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“,
 2. krok je zaplatenie dane z príjmov vypočítanej v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021 – za účelom poukázania podielu zaplatenej dane je daňovník povinný uhradiť svoj daňový nedoplatok najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (s výnimkou daňového nedoplatku do 5 eur). Dňom zaplatenia je deň, kedy bola platba odpísaná z účtu daňovníka.

Spôsob podania, typy a lehoty na podanie daňových priznaní je obsahom článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2021.

Poukázanie podielu zaplatenej dane je právo daňovníka, nie je jeho povinnosťou.

Upozornenie: Možnosť poukázania zaplatenej dane vzniká len na základe riadneho daňového priznania. Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní nevyplní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v dodatočnom daňovom priznaní a ani prostredníctvom podania samostatného tlačiva vyhlásenia to už nie je možné.

Aktuálne vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2021 nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022).

Kroky pre poukázanie 2 %, resp. 3 % z dane fyzickými osobami za rok 2021 – cez vyhlásenie

Postup poukázania podielu zaplatenej dane daňovníkmi, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, je v roku 2022 nasledovný:

 1. vyplnenie žiadosti o ročné zúčtovanie dane zamestnancom - ak zamestnanec požiada do 15.02.2022 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2021, zamestnávateľ mu vykoná ročné zúčtovanie najneskôr do 31.03.2022. Pre poukázanie podielu zo zaplatenej dane je nevyhnutné v žiadosti o ročné zúčtovanie vyznačiť v časti VII. „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona“,
 2. vydanie potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľom - na žiadosť zamestnanca vystaví zamestnávateľ na štruktúrovanom tlačive Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti v termíne do 19.04.2022. Zamestnávateľ použije tlačivo potvrdenia pod označením V2Pv18_P (za zdaňovacie obdobie roku 2021 sa použije rovnaké tlačivo, ktoré bolo prvýkrát použité za zdaňovacie obdobie roku 2018). Zamestnávateľ doručí potvrdenie zamestnancovi v listinnej podobe alebo elektronicky (ak sa tak vopred dohodli),
 3. predloženie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom správcovi dane – zamestnanec predkladá daňovému úradu tlačivo Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane najneskôr do pondelka 02.05.2022 (riadny termín 30.04.2022 pripadá na sobotu). Prílohou vyhlásenia je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje 3 % zo zaplatenej dane. Zamestnanec môže vyhlásenie poslať poštou alebo odovzdať osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade. Za zdaňovacie obdobie roku 2021 sa použije tlačivo vyhlásenia pod označením V2Pv21_1. Vo vyhlásení sa uvádzajú identifikačné údaje daňovníka, výška zaplatenej dane a dane určenej na poukázanie pre prijímateľa, dátum zaplatenia dane, údaje o prijímateľovi a súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi o daňovníkovi.

Tlačivá súvisiace s poukázaním 2, resp. 3 percent boli určené na základe informácie Finančného riaditeľstva SR č. 35/DZPaU/2021/I. Prílohou informácie sú vzory tlačív, ktoré sú uvedené aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Podrobné informácie týkajúce sa vyplnenia vyhlásenia a ďalšie praktické rady nájdete v článku Poukázanie 2 % z dane za rok 2021 – postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je výška poukázaného podielu zaplatenej dane u fyzických osôb za rok 2021

Fyzická osoba má právo poukázať prostredníctvom daňového priznania fyzickej osoby alebo samostatného tlačiva vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane v roku 2022:

 • 3 % zo zaplatenej dane za rok 2021 – ak fyzická osoba vykonávala v roku 2021 dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona o dobrovoľníctve, a to v rozsahu najmenej 40 hodín. Potvrdenie vydané prijímateľom o dobrovoľníckej činnosti daňovníka – fyzickej osoby je povinnou prílohou vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane,
 • 2 % zo zaplatenej dane za rok 2021 - ak nesplní vyššie uvedenú podmienku vykonávania dobrovoľníckej činnosti.
Prečítajte si tiež

Za zaplatenú daň sa považuje daň znížená o daňový bonus na vyživované deti a/alebo na zaplatené úroky. V prípade, ak daňovník prostredníctvom dodatočného daňového priznania vypočíta nižšiu daňovú povinnosti v porovnaní s riadnym daňovým priznaním, podľa ktorého sa určila výška podielu zaplatenej dane, k zníženiu výšky podielu zaplatenej dane nedôjde, ale daňový úrad zníži preplatok daňovníka o sumu rozdielu medzi sumou poukázanou prijímateľovi a novou výškou podielu zaplatenej dane podľa dodatočného daňového priznania.

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške najmenej 3 eurá.

Kroky pre poukázanie 1 %, resp. 2 % z dane právnickými osobami za rok 2021

Daňovníci, ktorí sú právnickými osobami (napr. s. r. o., a. s. a pod.) môžu poskytnúť podiel zo zaplatenej dane z príjmov právnických osôb za rok 2021 v nasledovných krokoch:

 1. vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021právnická osoba vyplní priamo v tlačive daňového priznania v VI. časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby v rozsahu IČO a obchodné meno alebo názov prijímateľa, pričom môže uviesť aj viacero prijímateľov na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania. Právnická osoba sa môže rozhodnúť podiel zaplatenej dane neposkytnúť a vtedy označí krížikom v rámci VI. časti, že neuplatňuje postup podľa § 50 zákona,
 2. zaplatenie dane z príjmov vypočítanej v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 - za účelom poukázania podielu zaplatenej dane je daňovník povinný uhradiť svoj daňový nedoplatok najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (s výnimkou daňového nedoplatku do 5 eur).

Aká je výška poukázaného podielu zaplatenej dane u právnických osôb za rok 2021

Právnická osoba má právo poukázať prostredníctvom daňového priznania právnickej osoby v roku 2022:

 • 2 % zo zaplatenej dane za rok 2021 – ak je splnená podmienka, že v zdaňovacom období roku 2021 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2021 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, a to daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov (napr. ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci, veda a výskum, a pod.). Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie, ktorému boli darované finančné prostriedky, nemusí byť zhodný s prijímateľom podielu zaplatenej dane uvedenom vo vyhlásení,
 • 1 % zo zaplatenej dane za rok 2021 – ak nesplní vyššie uvedenú podmienku darovania finančných prostriedkov.
Prečítajte si tiež

Pri výpočte sa vychádza z riadku 1080 daňového priznania právnickej osoby. Ak je súčasťou riadku 1080 aj daň z osobitného základu dane (prípad, kedy dochádza k presunu majetku daňovníka, odchodu alebo presunu podnikateľskej činnosti do zahraničia), výška podielu sa bude odvíjať z rozdielu riadkov 1080 a 1090.

Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške najmenej 8 eur pre každého ňou určeného prijímateľa. Výška poukázaných prostriedkov sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta matematicky.

Podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2021

Aby vznikol nárok prijímateľa na podiel zo zaplatenej dane, musia byť splnené nasledovné podmienky:

 1. daňovník, ktorý požiadal o ročné zúčtovania dane svojho zamestnávateľa, nemôže mať nedoplatok na dani (nedoplatok musí byť vyrovnaný najneskôr v mzde za marec 2022, čo sa preukazuje potvrdením o zaplatení dane),
 2. daňovník, ktorý podal za rok 2021 daňové priznanie, nemôže mať do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňový nedoplatok s výnimkou nedoplatku nepresahujúceho 5 eur (tzn. ak podá daňovník daňové priznania do 31.03.2022 a od 20.04.2022 bude daňovník vykazovať daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur, možnosť poukázania podielu zaplatenej dane zaniká),
 3. daňovník – fyzická osoba vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane uviedol ako prijímateľa len jednu právnickú osobu, daňovník – právnická osoba môže i viac,
 4. prijímateľ podielu zaplatenej dane musí byť uvedený k 31.12.2021 v centrálnom registri prijímateľov, ktorý je vedený Notárskou komorou SR.
Prečítajte si tiež

Daňový úrad prevedie podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia, ktoré bolo podané formou samostatného tlačiva alebo v rámci daňového priznania. Prijímatelia dostanú podiely zaplatenej dane poukázané zamestnancami, u ktorých bolo vykonané ročné zúčtovanie dane, do 29.07.2022 (riadny termín 31.07.2022 pripadá na nedeľu). Ak daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021:

 • do 31.03.2022, daňový úrad prevedie podiely zaplatenej dane do 30.06.2022,
 • do 30.06.2022, daňový úrad prevedie podiely zaplatenej dane do 30.09.2022,
 • do 30.09.2022, daňový úrad prevedie podiely zaplatenej dane do 30.12.2022 (riadny termín 31.12.2022 pripadá na sobotu).

Ak daňovník súhlasí so zaslaním údajov prijímateľovi, daňový úrad oznámi prijímateľovi meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a obchodné meno, resp. názov, sídlo a právnu formu právnickej osoby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky