Poukázanie 2 % z dane za rok 2021 – postup pre zamestnanca po ročnom zúčtovaní

Aký je postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane u zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, aké tlačivo použiť a dokedy je potrebné ho v roku 2022 podať.

Ak daňovník spĺňa zákonom stanovené podmienky, môže sa rozhodnúť, že určitú časť dane, ktorú zaplatil zo svojich príjmov, poukáže neziskovej účtovnej jednotke na dobročinné účely. Ide o právo, nie povinnosť daňovníka. O tom, ako môže poukázať tzv. 2 percentá z dane fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie alebo právnická osoba, aj o všetkých podmienkach, sa dočítate v článku Poukázanie 2 percent z daní v roku 2022 (za rok 2021) – tlačivo a postup.

V tomto článku sa zameriame na postup fyzickej osoby – zamestnanca, ktorému zamestnávateľ za rok 2021 vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Podrobnú informáciu (10/FO/2022/IM) k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2021, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vydala v apríli 2022 Finančná správa SR.

Poukázanie 2 alebo 3 percent z dane zamestnanca za rok 2021

Podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov“) môže fyzická osoba:

  • poukázať 2 % zo zaplatenej dane za rok 2021 neziskovej účtovnej jednotke, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky;
  • fyzická osoba, ktorá v roku 2021 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. O vykonávaní dobrovoľníckej činnosti je však povinná predložiť písomné potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktoré je prílohou podaného vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2021

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Ide o samostatné tlačivo, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (ďalej len „vyhlásenie“) v roku 2021 (označené V2Pv21_1).

Prečítajte si tiež

Ak daňovník použije nesprávne tlačivo „vyhlásenia“, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania. Mnohé neziskovky majú pre zamestnancov toto tlačivo už predvyplnené, s údajmi prijímateľa, použitý však musí byť uvedený vzor z roku 2021.

Termín na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2021

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021, a ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane vybranej neziskovej účtovnej jednotke, je povinná podať vyplnené tlačivo vyhlásenia správcovi dane v lehote do 30. apríla 2022. Nakoľko tento deň pripadne na sobotu, posledným dňom lehoty na podanie vyhlásenia je pondelok 2. mája 2022.

Povinné prílohy vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane

Povinnou prílohou vyhlásenia je:

  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá na jeho žiadosť zamestnávateľ najneskôr do 19. apríla 2022 na predpísanom tlačive, ktorého štruktúrovaný vzor určilo finančné riaditeľstvo v roku 2018, a ktoré je označené V2Pv18_P,
  • potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ale len v prípade, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane; toto potvrdenie si daňovník musí vyžiadať od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako správne vyplniť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2021

Finančná správa v informácii k poukázaniu podielu zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2021, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, uvádza nasledovný postup pri vyplnení vyhlásenia:

1. Na riadku 01 sa uvedie rodné číslo daňovníka; ak ho nemá pridelené, uvádza sa dátum narodenia na riadku 02.

Ak má daňovník iba 9-miestne rodné číslo, teda za lomkou má iba 3 čísla, rodné číslo sa vypisuje zľava, teda hneď za lomkou. Posledné políčko zostane prázdne.

2. Do kolónky „Rok“ sa uvádza 2021.

3. Na riadkoch 03 až 11 sa uvádzajú identifikačné údaje poskytovateľa – priezvisko, meno, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo daňovníka, ktorý vyhlásenie podáva; uvádzanie telefónneho čísla nie je povinné.

4. Na riadku 12 sa uvádza suma zaplatenej dane znížená o daňový bonus na vyživované dieťa (deti) a o daňový bonus na zaplatené úroky uvedená na riadku 24 potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

5. Na riadku 13 sa uvádza suma do výšky 2 %, resp. 3 % z daňovej povinnosti z riadku 12, ktorú požaduje daňovník poukázať, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá; suma zodpovedajúca podielu zaplatenej dane sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta. pričom druhá číslica za desatinnou čiarku sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že

  • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
  • zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

6. Na riadku 14 sa uvádza dátum zaplatenia dane uvedený na riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane vystavenom zamestnávateľom; v prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31.03.2022.

7. Na riadku 15 sa uvádza IČO prijímateľa, ktoré sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Ak bude nesprávne uvedené IČO prijímateľa, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zo zákona zanikne. O tejto skutočnosti je daňový úrad povinný daňovníka informovať.

8. Na riadku 16 sa uvádza obchodné meno (názov) prijímateľa; môže sa napísať aj malými písmenami tak, ako je názov prijímateľa uvedený v zozname prijímateľov. Fyzická osoba môže vo vyhlásení určiť iba jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane. Ak počet políčok nepostačuje na celý názov prijímateľa, môže sa uviesť skratka názvu prijímateľa, alebo sa napíše iba toľko písmen, koľko je políčok.

Názov prijímateľa podielu zaplatenej dane má iba informatívny charakter. Nesprávny názov, resp. chýbajúci názov prijímateľa, nie je považovaný za chybu a správca dane nebude vyzývať daňovníka na jeho opravu resp. na jeho doplnenie.

9. Ak daňovník súhlasí, aby boli prijímateľovi podielu zaplatenej dane oznámené jeho identifikačné údaje (t. j. meno, priezvisko a trvalý pobyt), je povinný na konci vyhlásenia zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov, teda v políčku vyznačiť „x“.

Správca dane bude oznámenia so všetkými údajmi o poskytovateľoch podľa stavu k 31.12.2022 posielať prijímateľom do 31.01.2023. Výška poukázanej sumy dane sa prijímateľovi neoznamuje. Tento údaj je daňovým tajomstvom.

10. Vyhlásenie je daňovník povinný podpísať.

Akým spôsobom je možné podať vyhlásenie finančnej správe

Daňovníci môžu predložiť vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti v listinnej podobe nasledovnými spôsobmi:

  • na dvoch samostatných listoch pri jednostrannej tlači, kde na jednom liste bude vyplnené „vyhlásenie“ a na druhom liste bude potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka; to znamená, že na druhej strane potvrdenia o zaplatení dane sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo „vyhlásenia“ a taktiež na druhej strane „vyhlásenia“ sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo potvrdenia o zaplatení dane, alebo
  • na jednom liste pri obojstrannej tlači bude vyplnené na jednej strane „vyhlásenie“ a na druhej strane listu potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka; ak sú teda obidve tlačivá vytlačené na jednom liste, je potrebné vyplniť ich na tomto jednom liste.

Ktorému daňovému úradu je potrebné vyhlásenie predložiť

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, jeho pobočke alebo kontaktnom mieste.

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane za rok 2021 na účet prijímateľa, ak budú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, najneskôr do 31. júla 2022.

Zdroj: Centrum podpory pre dane Finančného riaditeľstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky