Pohonné látky ako daňový výdavok v roku 2014

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) určuje viaceré spôsoby zahŕňania spotrebovaných pohonných látok do daňových výdavkov. Článok vysvetľuje jednotlivé možnosti s prihliadnutím na zmeny, ktoré nastali novelou zákona od januára 2014 pre živnostníkov.

Pre určenie spôsobu vyčísľovania výšky spotrebovaných pohonných látok za daňový výdavok je potrebné vychádzať z, resp. prihliadať na:

 • charakter automobilu – zaradené alebo nezaradené do obchodného majetku,
 • druh automobilu – osobný alebo nákladný automobil, resp. iné vozidlo,
 • charakter daňovníka – samostatne zárobkovo činná osoba (najmä živnostník) alebo obchodná spoločnosť,
 • schopnosť splniť zákonom stanovené podmienky,
 • administratívnu záťaž spojenú s jednotlivými prístupmi pri možnosti ich výberu.

Aktuálnejšie informácie k danej téme prinášame aj v článku Pohonné látky ako daňové výdavky v roku 2019    

Osobný automobil nezaradený do obchodného majetku

Kategóriu osobného automobilu nezaradeného do obchodného majetku, ale využívajúcu pri podnikateľskej činnosti, je možné vo vzťahu k pohonným látkam špecifikovať iba pri samostatne zárobkovo činných osobách (podľa zákona o dani z príjmov je vykonávajúcou činnosťou podnikanie a iná samostatne zárobková činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2).

Samostatne zárobkovo činná osoba (najmä živnostník), ktorý na cestovanie na iné miesto v porovnaní s miestom, kde činnosť pravidelne vykonáva, využíva vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, si môže od januára 2014 zvoliť medzi dvomi nasledujúcimi zákonom ponúkanými možnosťami, ktorými bude spotrebované pohonné látky posudzovať ako daňový výdavok.

 • Živnostník za daňový výdavok bude považovať najviac tú časť pohonných látok, ktorá podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov prislúcha zamestnancovi ako náhrada za spotrebované pohonné látky, a to podľa cien platných v čase ich nákupu, alebo
 • živnostník využije nový prístup, ktorý zákon umožňuje a za daňový výdavok bude považovať paušálne 50 % z celkového preukázaného objemu nakúpených pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie.

V oboch prípadoch je nevyhnutnosťou dokladovať cenu pohonných látok - v prvom prípade jednotkovú cenu a v druhom prípade ich celkovú cenu. Výhodou paušalizovaného spôsobu je odbúraná administratívna záťaž z dôvodu, že daňovník nemusí viesť knihu jázd, iba vedieť doložiť stav tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom počet najazdených kilometrov by mal byť k vykonávanej činnosti daňovníka a celkovým spotrebovaným pohonným látkam primeraný.

Poznámka: V prípade obchodných spoločností môžu byť taktiež využívané osobné automobily nezaradené do obchodného majetku – napríklad v prípade pracovných ciest, na ktorých vykonanie zamestnávateľ súhlasí s použitím súkromného automobilu zamestnanca.

Iné vozidlo ako osobný automobil nezaradený do obchodného majetku

Uvažovanými vozidlami pre nasledujúce možnosti zahŕňania pohonných látok do daňových výdavkov sú:

 • vozidlá zaradené do obchodného majetku (osobné, nákladné automobily),
 • vlastné nákladné automobily nezaradené do obchodného majetku a
 • prenajaté, prípadne požičané vozidlá.
 1. Vedenie knihy jázd

(zákon o dani z príjmov § 19 ods. 2 písm. l bod 1.)

Uznanie maximálnej výšky spotrebovaných pohonných látok za daňový výdavok nadväzuje na schopnosť dokladovať cenu nakúpených pohonných látokdokladom o ich kúpe a spotrebu konkrétneho vozidla. Výdavky na spotrebované pohonné látky sa prepočítajú podľa spotreby v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze.

Spotreba vozidla podľa osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu za zákonom stanovených podmienok – ak sa spotreba v dokladoch neuvádza alebo nie je totožná so skutočnou spotrebou - môže byť nahradená dokladom vydaným osobou oprávnenou k autorizácii, doplňujúcimi údajmi výrobcu, resp. predajcu a v prípade nákladných automobilov alebo pracovných mechanizmov preukázanou spotrebou.

 

 1. Využitie systému satelitného sledovania

(zákon o dani z príjmov § 19 ods. 2 písm. l bod 2.)

Pri tomto spôsobe zahŕňania pohonných látok do daňových výdavkov musí živnostník vedieť, rovnako ako v predchádzajúcom, dokladovať cenu nakúpených pohonných látok a spotrebu vozidla, avšak v tomto prípade nie je povinný viesť knihu jázd. Výdavky na spotrebované pohonné látky sa porovnajú s údajmi z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, pričom daňovým výdavkom sú pohonné látky najviac do výšky porovnávaných údajov a prepočet podľa deklarovanej spotreby nie je potrebný.

 1. Aplikovanie paušálnych výdavkov do výšky 80 % z nakúpených pohonných látok

(zákon o dani z príjmov § 19 ods. 2 písm. l bod 3.)

Živnostník bez nutnosti viesť knihu jázd má možnosť do daňových výdavkov vložiť až 80 % z celkového objemu nakúpených pohonných hmôt, pričom zostáva podmienkou, že tieto nákupy musí vedieť preukázať dokladom o ich kúpe. Ďalšou podmienkou využívania tejto možnosti je, že živnostník je povinný zaznamenávať stav tachometra automobilu na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia a dodržanie predpokladu primeraného počtu najazdených kilometrov k jeho vykonávanej činnosti a celkovým spotrebovaným pohonným látkam.

Článok pokračuje pod reklamou

Určený pomer neznamená, že automobil môže byť akokoľvek (alebo z 20 %) využívaný aj na súkromné účely podnikateľa – časť uhradených pohonných látok vstupujúca ako nedaňový výdavok je skôr „poplatkom“ za zníženie administratívnej záťaže. Pre živnostníkov využívajúcich vozidlo aj na súkromné účely sprostredkovávame príklady vypracované Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky.

Uplatňovanie „80 % paušálu“ po prijatí pripravovanej novely zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2015 bude uvedeným percentom krátiť aj iné daňové výdavky súvisiace s automobilom. Prečítajte si článok o pripravovaných zmenách.

Pre ostatných daňovníkov mimo samostatne zárobkovo činných osôb – najmä spoločnosti s ručením obmedzeným – sa vzťahujú tri spôsoby, ktoré zákon exaktne nestanovil pre samostatne zárobkovo činné osoby, a to:

 • preukazovanie výšky spotrebovaných pohonných látok
  • vedením knihy jázd alebo
  • využitím systému satelitného sledovania,
 • prípadne „80 % paušál“.

Zhrnutie spôsobov, akými možno spotrebované pohonné látky zahrnúť do daňových výdavkov, uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Daňovník Spôsob zahŕňania pohonných látok do daňových výdavkov Povinnosti daňovníka
iba samostatne zárobkovo činná osoba, ak využíva osobný automobil nezaradený do obchodného majetku náhrada za spotrebované pohonné látky (podľa zákona o cestovných náhradách) predložiť doklad o kúpe pohonných látok, vyúčtovať pracovnú cestu
„50 % paušál“ predložiť doklad o kúpe pohonných látok, zaznamenávať stav tachometra
všetci daňovníci, ak využívajú ostatné druhy vozidiel kniha jázd predložiť doklad o kúpe pohonných látok, viesť knihu jázd, prepočítať výdavky na pohonné látky spotrebou vozidla
systém satelitného sledovania predložiť doklad o kúpe pohonných látok, porovnať výdavky na pohonné látky s údajmi zo systému
„80 % paušál“ predložiť doklad o kúpe pohonných látok, zaznamenávať stav tachometra

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky