Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2014

Fyzické osoby aj v roku 2014 majú možnosť znížiť svoj základ dane vyčíslený z vymedzených druhov príjmov o jeho nezdaniteľné časti. Aké nezdaniteľné časti možno uplatniť v roku 2014 a v akej výške?

Rovnako ako v roku 2013, aj v zdaňovacom období 2014 platí, že nezdaniteľné časti uplatňuje fyzická osoba zo základu dane, ktorý tvoria príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prípadne ich kombinácia, teda tzv. aktívne príjmy

Ako výpočítať nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka v roku 2020 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.

Druhy nezdaniteľných častí základu dane v rou 2014

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 11 definuje štyri druhy nezdaniteľných časti:

  1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
  2. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela,
  3. Suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  4. Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie.

Ukazovatele ovplyvňujúce nezdaniteľné časti pre rok 2014

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku alebo manžela sa každoročne zvyšuje vplyvom navýšenej sumy životného minima - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima (Predpis č. 186/2013 Z. z.) určilo sumu životného minima s účinnosťou od 1.7.2013 na jednu plnoletú fyzickú osobu vo výške 198,09 EUR (vo väzbe na nezdaniteľné časti základu dane platnú po celý rok 2014).

Prečítajte si tiež

Nezdaniteľná časť základu dane vyplývajúca z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je ovplyvnená vývojom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Pre rok 2014 túto nezdaniteľnú časť základu dane oproti roku 2013 zvyšujepriemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky dosiahnutá za rok 2012Štatistický úrad Slovenskej republiky ju vyčíslil v sume 805 EUR.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2014

Základ dane daňovníka je faktor, od ktorého sa odvíja výška uplatniteľnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Vychádzajúc z platnej výšky životného minima, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka môže fyzická osoba uplatniť v nasledovných výškach:

Základ dane daňovníka Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
je nižší / rovný ako 100 x  životné minimum (19 809 EUR) 19,2 x životné minimum 19,2 x 198,09 EUR ročne 3 803,33 EUR mesačne 316,94 EUR
je vyšší ako 100 x životné minimum (19 809 EUR) 44,2 x životné minimum – ¼ základu dane daňovníka 8 755,578 – ¼ základu dane daňovníka

 

Ak je daňovník poberateľom (predčasného) starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku alebo dôchodku zo zahraničia povinného poistenia rovnakého druhu od 1.1.2014, nemá nárok na znižovanie základu dane nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka. Bližšie informácie sa dozviete v článku venovanom daňovým a odvodovým povinnostiam dôchodcu.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela v roku 2014

Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku alebo manžela ovplyvňujú dva faktory – základ dane daňovníka a vlastný príjem manželky alebo manžela, na ktorých sa nezdaniteľná časť základu dane uplatňuje.

Základ dane daňovníka Manželka / manžel Výpočet nezdaniteľnej časti na manželku / manžela Suma nezdaniteľnej časti na manželku / manžela
je nižší / rovný ako 176,8 x životné minimum ( 35 022,31 EUR) je bez vlastného príjmu 19,2 x životné minimum 19,2 x 198,09 EUR ročne 3 803,33 EUR mesačne 316,94 EUR
má vlastný príjem do 3 803,33 EUR* 19,2 x životné minimum – vlastný príjem manželky / manžela 3 803,33 EUR – vlastný príjem manželky / manžela
je vyšší ako 176,8 x životné minimum ( 35 022,31 EUR) je bez vlastného príjmu 63,4 x životné minimum – ¼ základu dane daňovníka 12 558,906 – ¼ základu dane daňovníka
má vlastný príjem** 63,4 x životné minimum – ¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky / manžela

 

Článok pokračuje pod reklamou

* Z výpočtu vyplýva, že vlastný príjem manželky alebo manžela musí byť maximálne 19,2-násobok životného minima, aby si daňovník mohol uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane. V prípade, že je vlastný príjem partnera vyšší ako uvádzaná hranica, daňovník stráca nárok na zníženie základu dane touto nezdaniteľnou časťou.

**V prípade, keď je základ dane daňovníka vyšší ako 35 022,31 EUR a manželka/manžel dosahuje vlastný príjem, nie je možné všeobecne stanoviť hranicu vlastného príjmu partnera do akej daňovník bude môcť uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane, pretože do výpočtu vstupuje aj základ dane daňovníka.

Pre možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku alebo manžela, musí manželka alebo manžel bývať v jednej domácnosti s daňovníkom a

  • starať sa o vyživované maloleté dieťa v spoločnej domácnosti alebo
  • poberať peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie alebo
  • byť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vlastný príjem manželky alebo manžela vchádza do výpočtov už znížený o povinne zaplatené poistné a príspevky v zdaňovacom období 2014. Do vlastného príjmu manželky / manžela, rovnako ako v uplynulom roku, nevstupuje zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študentovi nestále sa pripravujúcemu na budúce povolanie.

Prečítajte si tiež

Uvádzaný druh nezdaniteľnej časti základu dane je možné uplatniť aj na mesačnej báze – to znamená, že ak daňovník nespĺňa podmienky jej uplatnenia po celé zdaňovacie obdobie, môže uplatniť nezdaniteľnú časť za ten kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky pre jej uplatnenie, pričom za každý kalendárny mesiac prináleží daňovníkovi 1/12 celkovej výšky nezdaniteľnej časti vyčíslenej podľa uvedených vzťahov v tabuľke.

Tento druh nezdaniteľnej časti môže znižovať základ dane aj daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky je v roku 2014 minimálne 90 % zo všetkých jeho príjmov.

Nezdaniteľná časť vo výške preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v roku 2014

Základ dane vyčíslený z uvažovaných príjmov môže daňovník znížiť o dobrovoľný príspevok do kapitalizačného, tzv. II piliera dôchodkového systému, pričom ako nezdaniteľnú časť základu dane môže daňovník považovať tú časť dobrovoľne zaplatených príspevkov do II. piliera, ktorá:

  • nepresahuje 2 % zo základu dane daňovníka a súčasne
  • nepresahuje 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky dosiahnutej v roku 2012 (2% x 60 x 805 EUR = 966 EUR)

Poslednú možnosť aplikácie tejto nezdaniteľnej časti základu dane má podľa aktuálne platnej legislatívy daňovník v zdaňovacom období 2016.

Nezdanitenľná časť vo výške príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v roku 2014

Príspevky do dobrovoľného, tzv. III piliera dôchodkového systému môžu byť nezdaniteľnou časťou základu dane maximálne do výšky 180 EUR za rok a to v prípade, že sú preukázateľne zaplatené. Pre ich možnú uplatniteľnosť na zníženie základu dane, je nevyhnutné, aby zmluva, na základe ktorej daňovník uhradil príspevky do III. piliera, bola uzatvorená po 31.12.2013 (prípadne došlo k zmene zmluvy, ktorá ruší dávkový plán) a súčasne nemá uzatvorenú inú obdobnú zmluvu pred 31.12.2013.

Tento druh nezdaniteľnej časti môže znižovať základ dane aj daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou , ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky je v roku 2014 minimálne 90 % zo všetkých jeho príjmov.

Nezdaniteľná časť základu dane sa vzťahuje aj na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane približujeme v článku Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky