Časové rozlíšenie v roku 2014

Novelizované opatrenie MF SR s účinnosťou od 1. 1. 2014 presne vymedzuje pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva položky nákladov a výnosov, ktoré sa časovo nerozlišujú.

Novelizované postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva uľahčujú účtovanie v priebehu účtovného obdobia z dôvodu zmeny podmienok pre časové rozlišovanie. Do konca roku 2013 platilo, že akékoľvek plnenie (jednorazové ale aj opakujúce sa) a v akejkoľvek sume sa časovo rozlišovalo. S účinnosťou od 1. 1. 2014 postupy účtovania stanovili výnimku, ktorej splnenie umožňuje účtovanie priamo na účty nákladov a výnosov bez predchádzajúceho zaúčtovania účtovného prípadu na účty časového rozlíšenia.

Platí, že časovo sa nerozlišujú, a preto na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtujú plnenia, ak sú:

 • každoročne opakujúce sa a súčasne
 • v nevýznamných sumách výnosov a nákladov.

K nákladom a výnosom, ktoré všeobecne možno považovať za tie, ktoré nie je nutné časovo rozlišovať, môžeme priradiť časť prevádzkových nákladov, napr. poplatky za telefónne služby či internet, prenájom reklamnej plochy, webhosting, predplatné novín a časopisov v prípade, že sú každoročne sa opakujúce a v nevýznamnej sume.

Individuálny prístup pre posudzovanie významnosti

Sumy nákladov a výnosov vstupujúce do účtovnej závierky sa posudzujú podľa rôznych kritérií v závislosti od ich dôležitosti a významnosti informácií, ktorú predstavujú. Významnosť informácie definuje Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v § 17 ods. 9 nepriamo – ak by neuvedenie, prípadne chybné uvedenie informácie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa, potom sa informácia považuje za významnú.

Z tohto dôvodu je možné, že rôzne účtovné jednotky by k rovnakému plneniu pristupovali, alebo mali pristupovať, rozdielne – pre jednu môže byť plnenie v zanedbateľnej sume zatiaľ čo pre druhú plnenie predstavuje značnú časť nákladov alebo výnosov za účtovné obdobie.

Ako určiť významnosť

Posudzovať významnosť plnení je možné vzhľadom na viacero veličín, ktoré môžu sledovať používatelia informácií z účtovnej závierky – podiel časovo (ne)rozlišovaného plnenia na zisku pred zdanením, celkových tržbách alebo nákladoch a podobne. Veličina významnosti ani jej hranica nie sú legislatívne upravené; ostáva na účtovných jednotkách, aby si ich zvolili na základe subjektívneho rozhodnutia.

Príkladom na stanovenie rozhodujúcej veličiny pre posúdenie významnosti nákladov a výnosov a jej hranice môže byť určenie úrovne 5 % z celkových dosahovaných výnosov či nákladov.

Príklad:

V prípade, že má účtovná jednotka, napríklad, viacero prenajímateľov reklamnej plochy, odporúčame jednotlivé náklady časovo rozlišovať v prípade, ak globálne nájomné reklamnej plochy už predstavuje významný podiel nákladov na rozhodujúcej veličine.

Položky časovo (ne)rozlišované

Naďalej ostáva v platnosti podľa § 56 ods. 6 postupov účtovania, že sa časovo nerozlišujú napríklad:

 • náklady na prípravu a zábeh výkonov,
 • náklady na rozšírenie výroby,
 • náklady na uvedenie výrobkov na trh,
 • náklady na reklamu a propagáciu,
 • pokuty, penále, manká a škody,
 • náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločnosti a so zmenou ich právnej formy,
 • náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo jeho časti,
 • náklady na získanie vlastného imania,
 • náklady na školenia a semináre,
 • náklady na marketingové štúdie,
 • náklady na prieskum trhu,
 • náklady na získania noriem a certifikátov.

V prípade, že sú služby vopred platené, je potrebné ich časovo rozlíšiť.

Pripájame znenie Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva účinné od 1. januára 2014.

Zhrnutie možných prípadov, ktoré môžu nastať pri rozhodovaní sa, či je časové rozlišovanie možné alebo nie, uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Prípad Suma výnosov a nákladov Periodicita plnenia Časové rozlišovanie
1. Významná každoročne sa opakujúca Áno
2. Významná iná ako každoročne sa opakujúca Áno
3. Nevýznamná každoročne sa opakujúca Nie
4. Nevýznamná iná ako každoročne sa opakujúca Áno

Časové rozlišovanie v jednoduchom účtovníctve

Pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva neprišlo k zmene – aj naďalej zostáva povinnosť časovo rozlišovať zaplatené nájomné fyzickej osobe podľa § 19 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V takomto prípade základ dane ovplyvňuje časovo rozlíšená suma, ktorá prislúcha zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom bola úhrada vykonaná. Ustanovenie zákona sa týka aj podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva – to znamená, že v tomto prípade podnikateľ neposudzuje významnosť sumy ani periodicitu plnenia, ale časovo rozlišuje náklad z nájomného z dôvodu požiadavky zákona o dani z príjmov.

Metodiku a príklady na účtovanie časového rozlíšenia nájdete v článku Účtovanie časového rozlíšenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky