Oznámenie zmeny účtu využívaného na podnikanie daňovému úradu

Rozhodli ste sa zmeniť banku a rušíte účet využívaný na podnikanie? Nezabudnite túto zmenu oznámiť daňovému úradu. V nasledujúcom článku sa dozviete, ako oznámiť zrušenie starého účtu a založenie nového účtu daňovému úradu.

Kto a kedy musí oznamovať daňovému úradu účet využívaný na podnikanie

Oznamovať daňovému úradu účet využívaný na podnikanie je povinná každá osoba, ktorá sa registruje pre niektorú z daní (daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, atď.). Napríklad osoby zakladajúce živnosť oznamujú účet využívaný na podnikanie prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “daňový poriadok”) je fyzická osoba povinná uviesť v žiadosti o registráciu u správcu dane:

 • meno a priezvisko,
 • adresu trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • identifikačné číslo organizácie (IČO), ak jej bolo pridelené,
 • miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu.

Právnická osoba je povinná uviesť v žiadosti o registráciu u správcu dane:

 • obchodné meno,
 • sídlo,
 • IČO,
 • štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje nie sú uvedené v obchodnom registri.

Okrem vyššie uvedených náležitostí sú fyzická aj právnická osoba povinné uviesť v žiadosti o registráciu:

 • svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
 • dane, ku ktorým žiada registráciu,
 • čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb (napr. v bankách, ale aj u iných poskytovateľ platobných služieb ako napr. Trust Pay), na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky so svojej podnikateľskej činnosti,
 • splnomocnenca na doručovanie, ak ide o osobu s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia členského štátu,
 • ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.

Oznámenie zmeny účtu využívaného na podnikanie daňovému úradu

V súlade s § 67 ods. 9 daňového poriadku musí daňový subjekt oznámiť zmeny správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď nastali zmeny skutočností uvedených pri registrácii. Z uvedeného vyplýva, že daňový subjekt (fyzická alebo právnická osoba) je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu vyššie vymenovaných skutočností. Ak daňový subjekt zmení účet, na ktorom má sústredené peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti, musí daňovému úradu oznámiť do 30-tich dní odo dňa založenia číslo nového účtu a do 30-tich dní odo dňa zrušenia číslo zrušeného účtu. Daňový subjekt oznamuje správcovi dane nielen zmenu účtu vedeného v slovenskej banke, ale aj zrušenie alebo založenie účtu v banke v zahraničí. Účtom, na ktorom má sústredené peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti, je každý účet, na ktorý daňovému subjektu prichádzajú peňažné prostriedky z podnikania bez ohľadu na to, či je v banke účet vedený ako osobný alebo podnikateľský účet. Rozhodujúce je to, že na účte sú peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti (napr. prichádzajú naňho peniaze za úhradu faktúr klientov).

Oznamovať zmeny podnikateľských účtov podnikatelia často zabúdajú.

Podľa § 155 ods. 1 písm. d) daňového poriadku hrozí daňovému subjektu za nesplnenie oznamovacej povinnosti v stanovenej lehote pokuta od 30 eur do 3 000 eur. Znamená to, že ak daňový subjekt neoznámi zrušenie starého účtu alebo založenie nového účtu do 30 dní od zrušenia alebo založenia účtu, hrozí mu pokuta vo výške od 30 eur do 3 000 eur.

Daňový subjekt môže oznámiť zmenu účtu, tzn. oznámi zrušenie starého účtu a založenie nového účtu:

 • osobne miestne príslušnému daňovému úradu,
 • osobne na jednotnom kontaktnom mieste,
 • poštou,
 • elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy Slovenskej republiky.

Daňový poriadok ani zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov neukladá povinnosť oznámiť zmenu účtu na konkrétnom tlačive. Daňový subjekt, ktorý oznamuje založenie nového účtu alebo zrušenie starého účtu elektronicky, môže oznámiť zrušenie starého účtu alebo založenie nového účtu prostredníctvom tlačiva Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty alebo prostredníctvom všeobecného podania na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky.

Tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty obsahuje je všeobecné tlačivo pre:

 • registráciu k daniam,
 • oznamovanie zmien týkajúcich sa registrácie,
 • zrušenie registrácie k daniam,
 • viacero druhov daní,
 • fyzické aj právnické osoby,
 • tuzemské aj zahraničné daňové subjekty.

V prípade, že sa daňový subjekt rozhodne oznámiť zrušenie starého účtu alebo založenie nového účtu prostredníctvom tohto tlačiva, vypĺňa len tie oddiely, ktoré sa ho týkajú.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na oznámenie zrušenia podnikateľského účtu daňovému úradu

Michal Serentov je živnostník, ktorý k 09.05.2017 zrušil účet v banke v SR. Jeho miesto podnikania je totožné s miestom trvalého bydliska v Prešove. Má s daňovým úradom podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní. Nemá pridelené IČ DPH.

Prečítajte si tiež

Michal Serentov musí do 08.06.2017 oznámiť daňovému úradu v Prešove, že 09.05.2017 zrušil účet v banke. Oznámenie podáva elektronicky. V tlačive Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty vyplní svoje DIČ. Zaškrtne políčko “fyzická osoba” a takisto políčko “oznámenie zmeny týkajúcej sa identifikačných údajov”. Dátum, ku ktorému nastala zmena, bude 09.05.2017. Vyplní údaje o sebe - fyzickej osobe. Dátum narodenia nevypĺňa, pretože je fyzickou osobou s trvalým pobytom v SR. Na 2. strane vyplní adresu svojho trvalého pobytu. Údaje o telefónnom čísle a e-mailovej adrese nie sú povinné. Na 3. strane uvedie IBAN zrušeného účtu v banke v SR a zaškrtne políčko “zrušenie účtu”. Na 4. strane uvedie počet príloh 0, dátum, kedy oznámenie podáva a zaškrtne políčko „vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý dôsledkov spojených s ich uvedením“.

Oznámenie zrušenia účtu v ZUNO banke a založenia nového účtu

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú zriadené účty využívané na podnikanie v ZUNO BANK AG, si musia splniť oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu. ZUNO BANK AG plánuje ukončiť svoje pôsobenie na území Slovenskej republiky do konca júna 2017. Z toho dôvodu bude rušiť bankové účty klientov. Daňovým subjektom, ktorým ZUNO BANK AG poslala výpoveď účtu, plynie dvojmesačná výpovedná lehota, po skončení ktorej bude účet zrušený.

Oznámiť zrušenie účtu využívaného na podnikanie daňovému úradu sú fyzické a právnické osoby povinné do 30 dní od zrušenia účtu, teda nie od podanej výpovede zo strany banky. Ak banka vypovedala zmluvu klientovi k 31.03.2017, daňový subjekt uvedie v oznámení dátum 01.06.2017, pretože dvojmesačná výpovedná lehota skončí koncom mája 2017. Daňový subjekt musí oznámenie o zrušení účtu podať najneskôr do 01.07.2017.

V prípade, že daňový subjekt zruší v ZUNO BANK AG účet sám, podľa podmienok banky mu plynie 30-dňová výpovedná lehota. Ak daňový subjekt podá výpoveď v banke k 01.05.2017, jeho účet bude zrušený k 31.05.2017. Dátum 31.05.2017 uvedie daňový subjekt v oznámení o zrušení účtu, ktoré je povinný do 30 dní podať daňovému úradu.

Daňový subjekt musí daňovému úradu podať aj oznámenie o založení nového účtu do 30 dní od dátumu založenia nového účtu.

Od roku 2020 sa ruší povinnosť duplicitne oznamovať daňovému úradu čísla bankových účtov, na ktorých sú sústredené prostriedky z podnikateľskej činnosti. Viac o tejto zmene nájdete v článku Oznámenie čísla bankového účtu daňovému úradu od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky