Efektívna sadzba dane z príjmov

Myslíte si, že z vášho zisku platíte naozaj len 22 %-nú daň z príjmov? Prečítajte si tento článok a vypočítajte si sami, akou sadzbou dane z príjmov sa vaše zisky skutočne zdaňujú.

Nominálna sadzba dane z príjmov

Všetky príjmy právnických a fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, podliehajú dani z príjmov – ide o tzv. zdaniteľné príjmy. Výška dane z príjmov sa počíta zo základu dane, prípadne základu dane zníženého o daňovú stratu tak, že sa vynásobí príslušnou sadzbou dane z príjmov a zaokrúhli sa na eurocenty nadol. Na Slovensku sú sadzby dane z príjmov pre fyzické osoby a právnické osoby uvedené v § 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Sadzby dane uvádzané v daňových zákonoch jednotlivých krajín predstavujú nominálne sadzby dane z príjmov.

Nominálne sadzby dane z príjmov v Slovenskej republike
Fyzické osoby 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia vrátane
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia
Právnické osoby 22 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu

Poznámky: 176,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru 2014 je 35 022,31 eur. Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov podliehajú navyše aj zdaneniu osobitnou sadzbou dane z príjmov vo výške 5 %.

Zmeny a prehľad sadzieb dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby v roku 2020 nájdete v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020.

Efektívna sadzba dane z príjmov

Nominálne sadzby dane z príjmov sú najdostupnejším údajom o výške daňového zaťaženia a ľahko sa interpretujú. Neposkytujú však dostatočne objektívnu informáciu o skutočnej výške daňového zaťaženia konkrétneho daňového subjektu. Dôvodom je, že skutočná výška dane z príjmov sa odvíja do veľkej miery aj od základu dane z príjmov, ktorého výpočet ovplyvňuje viacero faktorov. Pri fyzických osobách môže ísť najmä o nezdaniteľné časti základu dane a na samotnú výšku dane potom môže vplývať aj daňový bonus. Pri podnikateľoch výšku základu dane môže ovplyvňovať hlavne rozsah daňovo uznateľných výdavkov, prípadne aj daňové stimuly, úľavy alebo daňové prázdniny. Ďalej výšku základu dane ovplyvňuje aj rozsahom príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené. Každá krajina má pritom odlišné pravidlá pre zisťovanie základu dane z príjmov, a preto nie je úplne správne zohľadňovať nominálne sadzby dane ani pri porovnávaní daňového zaťaženia rôznych krajín.

Z uvedeného vyplýva, že výška dane z príjmov je podmienená okrem samotnej sadzby dane z príjmov aj základom dane z príjmov s pomerne zložitou konštrukciou, z ktorého sa daň počíta. Z dôvodu, že nominálne sadzby dane z príjmov nevyjadrujú verne skutočné daňové zaťaženie, používa sa ako objektívnejší ukazovateľ efektívna sadzba dane z príjmov. V efektívnej sadzbe dane z príjmov už sú zohľadnené všetky prvky, od ktorých závisí výpočet základu dane z príjmov. Efektívna sadzba dane z príjmov tak už hovorí o skutočnej výške daňového zaťaženia konkrétneho daňového subjektu. V nasledujúcej časti článku sa sústredíme na efektívnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb.

Hlavným dôvodom, prečo je u právnických osôb výška nominálnej sadzby dane iná ako výška efektívnej sadzby dane z príjmov je, že výsledok hospodárenia nie je vždy zhodný so základom dane z príjmov. Pri zisťovaní základu dane z príjmov právnických osôb sa vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve, ktorý sa pri transformácii na základ dane z príjmov upravuje o položky zvyšujúce výsledok hospodárenia (pripočítateľné položky) a položky znižujúce výsledok hospodárenia (odpočítateľné položky). Základ dane môže byť upravený o odpočet daňovej straty a vypočítaná daň môže byť ešte znížená o úľavy na dani.

Výpočet efektívnej sadzby dane z príjmov právnických osôb

Na meranie skutočného daňového zaťaženia pomocou efektívnej sadzby dane z príjmov sa používajú rôzne metódy a postupy. Odlišnosti medzi nimi sú spôsobené hlavne rozsahom a kategóriami údajov, ktoré sa pri výpočte efektívnej sadzby dane z príjmov používajú. Efektívnu sadzbu dane z príjmov môžeme merať na úrovni všetkých daňových subjektov (na makroekonomickej úrovni) alebo na úrovni jedného daňového subjektu (na mikroekonomickej úrovni).

Pri výpočte efektívnych sadzieb daní z príjmov môžeme z časového hľadiska počítať:

  • skutočné efektívne sadzby dane - výpočet skutočného daňového zaťaženia v minulosti, alebo o
  • hypotetické efektívne sadzby dane - predikcia efektívnej sadzby dane z príjmov v budúcnosti.
Prečítajte si tiež

V tomto článku sa budeme ďalej venovať skutočnému daňovému zaťaženiu jednej právnickej osoby (skutočná efektívna sadzba dane z príjmov na mikroekonomickej úrovni). Na výpočet efektívnej sadzby dane z príjmov na mikroekonomickej úrovni budeme používať ukazovateľ skutočná efektívna sadzba dane, ktorý je možné pomerne jednoducho vypočítať na základe údajov uvedených v účtovnej závierke. Existujú niekoľko prístupov k výpočtu tohto ukazovateľa v závislosti od toho, k akému základu sa dáva daň z príjmov do pomeru (napríklad celkový výsledok hospodárenia pred zdanením, výsledok hospodárenia bez započítania odpisov, čistý obrat). Pre porovnanie efektívnej sadzby dane s nominálnou sadzbou dane z príjmov je najvhodnejšie vypočítať ho podľa nižšie uvedeného vzorca.

Skutočná efektívna sadzba dane z príjmov = [daň z príjmov (splatná + odložená daň z príjmov) / celkový výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením] x 100

Výšku splatnej dane z príjmov, ktorú firma odvedie, prípadne jej časť vo forme preddavkov už počas zdaňovacieho obdobia odviedla správcovi dane, možno nájsť vo výkaze ziskov a strát alebo v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby na riadku 800. Výška splatnej dane z príjmov z bežnej činnosti je vo výkaze ziskov a strát uvedená na riadku 49 (účty 591 a 595) a výška splatnej dane z príjmov z mimoriadnej činnosti je vo výkaze ziskov a strát uvedená na riadku 56 (účet 593). Výška odloženej dane z príjmov z bežnej činnosti je vo výkaze ziskov a strát uvedená na riadku 50 (účet 592) a výška odloženej dane z príjmov z mimoriadnej činnosti je vo výkaze ziskov a strát uvedená na riadku 57 (účet 594). Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením + výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením) je vo výkaze ziskov a strát uvedený na riadku 59 alebo v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby na riadku 100.

Poznámka: Podľa niektorých zdrojov by sa k výpočtu skutočnej efektívnej sadzby dane z príjmov malo pristupovať tak, že by sa tento ukazovateľ počítal len so splatnou daňou z príjmov.

Príklady na výpočet efektívnej sadzby dane z príjmov

Príklad č. 1 – Firma Alfa dosiahla za účtovné a zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2014 výsledok hospodárenia pred zdanením zisk vo výške 100 000 eur. Súčasťou výsledku hospodárenia boli aj nasledujúce položky: náklady na reprezentáciu vo výške 5 000 eur, náklady v súvislosti s tvorbou rezerv na reklamácie a záručné opravy vo výške 3 000 eur, náklady na nezmluvné pokuty vo výške 2 000 eur. Kladný rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi bol vo výške 10 000 eur. O uvedené položky sa bude zvyšovať výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane. Výška základu dane tak bude 120 000 eur (100 000 + 5 000 + 2 000 + 3 000 + 10 000). Daň z príjmov, ktorú bude musieť firma zaplatiť bude 26 400 eur (22 % zo 120 000 eur). Skutočná efektívna sadzba dane z príjmov = (26 400 / 100 000) x 100 = 26,40 %.

Príklad č. 2 – Spoločnosť Beta dosiahla za účtovné a zdaňovacie obdobie rok 2014 výsledok hospodárenia pred zdanením zisk vo výške 10 000 eur. Za rok 2014 jej obrat predstavoval 700 000 eur. Súčasťou výsledku hospodárenia nie sú žiadne položky, o ktoré by sa výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane upravoval, tzn. výsledok hospodárenia je zhodný so základom dane z príjmov. Výška dane z príjmov by tak teoreticky mala byť 2 200 eur (22 % z 10 000 eur). Podľa § 46b zákona o dani z príjmov však bude musieť spoločnosť Beta zaplatiť daňovú licenciu (minimálnu daň z príjmov) vo výške 2 880 eur. Skutočná efektívna sadzba dane z príjmov = (2 880 / 10 000) x 100 = 28,80 %.

Príklad č. 3 – Spoločnosť Gama dosiahla za účtovné a zdaňovacie obdobie rok 2014 výsledok hospodárenia pred zdanením zisk vo výške 30 000 eur. Súčasťou výsledku hospodárenia boli aj výnosy účtované v súvislosti s podielom na zisku (dividendy) v inej spoločnosti vo výške 10 000 eur. Podiely na zisku podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov nie sú predmetom dane a pri zisťovaní základu dane sa od výsledku hospodárenia odpočítavajú. Základ dane tak bude 20 000 eur (30 000 – 10 000). Výška daňovej povinnosti bude 4 400 eur (22 % z 20 000). Skutočná efektívna sadzba dane z príjmov = (4 400 / 30 000) x 100 = 14,67 %.

Ako je možné presvedčiť sa z výsledkov predchádzajúcich príkladov, nominálna sadzba dane z príjmov hovorí len o teoretickej výške dani z príjmov, ktorú by firma zaplatila zo zisku. Daň z príjmov sa však nepočíta zo zisku, ale zo základu dane. Preto až efektívna sadzba dane z príjmov hovorí o skutočnom daňovom zaťažení a objektívne vyjadruje, koľko percent zo zisku firma skutočne zaplatí na dani z príjmov.

Efektívna sadzba dane z príjmov konkrétnych firiem

Ak by vás zaujímalo, aká je efektívna sadzba dane z príjmov konkrétnych firiem, môžete si ju ľahko zistiť alebo aj sami vypočítať. Od roku 2014 je možné vo verejnej časti registra účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk vyhľadať a prezerať účtovné závierky všetkých obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS (okrem niektorých finančných inštitúcií) a iných osobitne určených účtovných jednotiek. Výšku efektívnej sadzby dane z príjmov konkrétnych firiem môžete sami jednoducho vypočítať z údajov uvedených vo výkaze ziskov a strát. Existuje aj jednoduchšia možnosť, ako sa k nej dostať. Súčasťou účtovnej závierky v sústave podvojného účtovníctva sú okrem súvahy, výkazu ziskov a strát aj poznámky.

Informácie o efektívnej sadzbe dane z príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti poznámok účtovnej závierky, v časti o daniach z príjmov . Presnejšie ide o informácie k prílohe č. 3 (obsahové vymedzenie poznámok individuálnej účtovnej závierky) časti J. písmena f) a g) o daniach z príjmov opatrenia Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke v znení neskorších predpisov. V tejto tabuľkovej časti poznámok je prostredníctvom viacerých výpočtov naznačený prechod od nominálnej sadzby dane z príjmov k efektívnej sadzbe dane z príjmov. Výška efektívnej sadzby dane z príjmov je uvedená v stĺpci „Daň v %“ v posledných troch riadkoch, kde je rozdelená na efektívnu sadzbu dane z príjmov počítanú zo splatnej dane z príjmov, odloženej dane z príjmov a súhrnne.

To, že ide o efektívnu sadzbu dane z príjmov sa vyslovene v poznámkach neuvádza , ale podľa obsahového vymedzenia poznámok individuálnej účtovnej závierky časti J. písmena f) a g) o daniach z príjmov je uvedené, že v poznámkach sa uvádzajú aj informácie o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov.

Ukážka efektívnej sadzby dane z príjmov v poznámkach účtovnej závierky

Názov položky a   Bežné účtovné obdobie
Základ dane b Daň c Daň v % d
Výsledok hospodárenia  pred zdanením, z toho: 100 000 x x
Teoretická daň x 22 000 22
Daňovo neuznané náklady 30 000 6 600 6,60
Výnosy nepodliehajúce dani - 10 000 - 2 200 - 2,20
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky - - -
Umorenie daňovej straty - - -
Zmena sadzby dane - - -
Iné - - -
Spolu 120 000 26 400 26,40
Splatná daň z príjmov x 26 400 26,40
Odložená daň z príjmov x 7 000 7
Celková daň z príjmov x 33 400 33,40

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky