Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňovník (napr. s.r.o.) je povinný skúmať, či výdavky, ktoré vynaložil, spĺňajú z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) podmienky daňovej uznateľnosti. Znamená to, že nie každý náklad (výdavok) v účtovníctve automaticky znižuje základ dane z príjmov a výslednú daň.

Daňové výdavky a výdavky daňovo uznané až po ich úhrade

Podľa definície z § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.

Pri vybraných výdavkoch (nákladoch) sa v zmysle zákona o dani z príjmov okrem vyššie uvedeného základného pravidla testuje aj podmienka ich zaplatenia do konca zdaňovacieho obdobia. Daňovník uplatní postup podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov. Úprava základu dane o nezaplatené výdavky sa vykoná mimo účtovníctva pri zostavení daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Daňovník je povinný:

 • identifikovať, či eviduje v účtovníctve náklady zaúčtované napr. na základe faktúr alebo zmlúv, ktoré neboli do konca roka uhradené,
 • zohľadniť neuhradené náklady spĺňajúce základnú podmienku daňového výdavku pri výpočte základu dane k dani z príjmov právnických osôb vo forme pripočítateľnej položky, t. j. zvýšiť o ich hodnotu základ dane i daň.

Okrem toho je daňovník povinný zistiť, ktoré pripočítateľné položky z predchádzajúcich zdaňovacích období počas roku 2023 zaplatil, a teda je možné vo forme odpočítateľnej položky znížiť o ich hodnotu základ dane i daň.

Daňová uznateľnosť výdavku sa neskúma u výdavkov (nákladov), ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku.

Upozorňujeme, že u platiteľov dane z pridanej hodnoty sa do úvahy berie suma výdavku (nákladu) bez DPH.

Aké výdavky sú daňovo uznané až po ich zaplatení v roku 2023

Medzi výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou základu dane daňovníka až po ich zaplatení patria:

 • kompenzačné platby vyplácané podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach u ich dlžníka,
 • výdavky (náklady) na nájomné,
 • výdavky na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby,
 • výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
 • výdavky na poradenské a právne služby (kódy klasifikácie 69.1, 69.2, 70.1 a 70.22),
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby,
 • výdavky na sponzorské u sponzora,
 • výdavky na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu,
 • daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa zákona o dani z poistenia,
 • odvody z nadmerných príjmov podľa zákona o energetike.

Podrobnejšie informácie o týchto výdavkoch, prípadné dodatočné podmienky a príklady, uvádzame v článku ďalej.

Kompenzačné platby vyplácané podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach u ich dlžníka v roku 2023

Kompenzačnou platbou je finančná náhrada, ktorú regulovaný subjekt (dodávateľ tepla, plynu, elektriny, vody) uhrádza odberateľovi alebo žiadateľovi za nedodržanie štandardu kvality. Kompenzačná platba je súčasťou základu dane u dlžníka len po zaplatení. Dlžníkom je podľa zákona regulovaný subjekt vykonávajúci činnosti ako je napr. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny, pitnej vody, plynu, tepla a pod.

Výdavky (náklady) za nájomné v roku 2023

Daňovo uznané po zaplatení sú v roku 2023 výdavky (náklady) na:

 • nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti,
 • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how),
 • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu,
Prečítajte si tiež

pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Podľa názoru FR SR sú súčasťou nájomného ako vedľajší náklad aj energie, ktoré sú daňovým výdavkom až po ich zaplatení.

Príklad na výdavky za prenájom vozidla od fyzickej osoby v roku 2023

Spoločnosť ABC (neplatiteľ DPH) si v roku 2022 prenajala osobný automobil od živnostníka Jána (neplatiteľ DPH). Nájomná zmluva bola uzavretá na obdobie od decembra 2022 do marca 2023. Nájomné za 4 mesiace v sume 1 000 eur (250 eur mesačne) spoločnosť ABC zaplatila dňa 20.01.2023. V roku 2022 spoločnosť ABC zvýšila v daňovom priznaní základ dane o neuhradené nájomné hnuteľnej veci za december 2022 v sume 250 eur. V roku 2023 upraví spoločnosť ABC základ dane v daňovom priznaní vo forme odpočítateľnej položky o hodnotu 250 eur (nájomné za december 2022), pretože bolo uhradené počas zdaňovacieho obdobia 2023. Zaplatené nájomné za obdobie od januára 2023 do marca 2023 bude súčasťou základu dane podľa účtovníctva. Živnostník Ján (prenajímateľ) zahrnie príjmy z prenájmu do základu dane z príjmov fyzických osôb v období ich inkasa, t. j. v roku 2023.

Článok pokračuje pod reklamou

Výdavky na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka v roku 2023

Podmienka zaplatenia sa v roku 2023 vzťahuje na marketingové štúdie a prieskum trhu, ktorých cieľom je získať informácie o uplatniteľnosti produktu alebo služby na trhu, t. j. o ponuke a dopyte. Pojem „iné štúdie“ sa vzťahuje na akékoľvek iné štúdie a nemá sa vykladať len v kontexte charakteru poskytovaných marketingových štúdií alebo štúdií o prieskume trhu. Môže ísť napríklad aj o štúdie výrobného charakteru, a pod.

Príklad na výdavky na prieskum trhu u dlžníka v roku 2023

Spoločnosť ABC (platiteľ DPH) si nechala v roku 2023 vypracovať prieskum trhu u spoločnosti DEF (platiteľ DPH). Cena bez DPH bola 4 200 eur a spoločnosť ABC účtovala o prieskume trhu na účte 518 – Ostatné služby. Spoločnosť ABC zaplatila za prieskum trhu v roku 2023 len čiastočne, a to v sume 1 100 eur. Spoločnosť ABC (dlžník) v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za rok 2023 zvýši základ dane o pripočítateľnú položku v sume 3 100 eur (neuhradená časť záväzku voči spoločnosti DEF). Spoločnosť DEF (veriteľ) zahrnie výnos v sume 4 200 eur do základu dane v zdaňovacom období 2023 bez ohľadu na to, kedy došlo k jeho inkasu.

Upozorňujeme, že výdavky na marketing (napr. reklama na sociálnych sieťach) sú daňovým výdavkom a nepatria pod § 17 ods. 19 písm. c) s výnimkou výdavkov na reklamu poskytnutých neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu.

Odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby v roku 2023

Daňovým výdavkom po zaplatení sú v roku 2023 aj odplaty (provízie) za sprostredkovanie v celom rozsahu, uhradené fyzickým alebo právnickým osobám, na základe zmlúv o sprostredkovaní, zmlúv o obchodnom zastúpení, mandátnych zmlúv a obdobných zmlúv.

Do roku 2019 sa uvedené vzťahovalo najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Príklad na odplaty za sprostredkovanie v roku 2023

V roku 2023 spoločnosť ABC uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní s inou spoločnosťou DEF na sprostredkovanie predaja svojich výrobkov. Dohodnutý objem sprostredkovaného obchodu je 200 000 eur. V roku 2023 spoločnosť ABC (prijímateľ služby) účtovala o provízii v sume 50 000 eur na účte 518 – Ostatné služby. K jej úhrade došlo až 02.01.2024. Spoločnosť ABC musí zvýšiť základ dane o hodnotu nezaplatenej provízie v sume 50 000 eur. Neprihliada sa už na limit 20 % z objemu sprostredkovaného obchodu.

Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov v prospech daňovníkov nespolupracujúcich štátov v roku 2023

Platby, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú v prospech daňovníka nespolupracujúceho štátu (napr. Kostarika), ktorými môžu byť fyzické i právnické osoby, sú v roku 2023 daňovo uznané až po ich zaplatení.

Okrem podmienky zaplatenia je potrebné splniť aj ďalšie podmienky, ak sa z takejto platby vyberá daň zrážkou alebo sa daň zabezpečuje:

 • preukázať splnenie povinnosti odvedenia zrazenej dane vyberanej zrážkou alebo odvedenia zabezpečenia dane,
 • podania oznámenia správcovi dane.

Výdavky na poradenské a právne služby v roku 2023

Medzi výdavky na poradenské a právne služby sa zahŕňajú výdavky na:

 • právne činnosti (kód klasifikácie produktov 69.1),
 • účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo (kód klasifikácie produktov 69.2),
 • vedenie firiem (kód klasifikácie produktov 70.1),
 • poradenské služby v oblasti podnikania a v iných oblastiach riadenia (kód klasifikácie produktov 70.22).

Príklad na výdavky za poskytnuté účtovnícke služby v roku 2023

Spoločnosť ABC do konca roku 2023 neuhradila faktúru za účtovníctvo vzťahujúcu sa na december 2023 v sume 200 eur. Spoločnosť ABC je povinná túto sumu pri zostavení daňového priznania pripočítať k základu dane, pretože účtovnícke služby patria do kódu klasifikácie produktov 69.2.

Výdavky na paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby v roku 2023

U dlžníka sú výdavky (náklady) na paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby súčasťou základu dane až po ich zaplatení. V podvojnom účtovníctve o nich účtovná jednotka účtuje na účte 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania.

U veriteľa sa výnosy z paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania zahrnú do základu dane po zaúčtovaní, t. j. ako súčasť výsledku hospodárenia.

Výdavky na sponzorské u sponzora v roku 2023

Podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov sú daňovými výdavkami po zaplatení aj výdavky na sponzorské. Ide o sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane.

Príjemcom sponzorského môže byť:

 • športová organizácia - právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť,
 • profesionálny športovec napr. na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
 • talentovaný amatérsky športovec na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,
 • športový odborník - tréner alebo inštruktor športu,
 • športový reprezentant - občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.

Za výdavky (náklady) na sponzorské sa podľa zákona o dani z príjmov nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo bez zmluvy.

Aby bol výdavok na sponzorské u sponzora daňovo uznaný, musí daňovník (sponzor) preukázať, že:

 • dosiahol v predmetnom zdaňovacom období kladný základ dane,
 • zaplatil sponzorské,
 • uzavrel zmluvu s príslušným sponzorovaným (napr. so športovou organizáciou),
 • sponzorstvo bolo použité, pretože do základu dane sa zahrnie zaplatené sponzorské len v rozsahu, v akom ho sponzorovaný skutočne použije v tomto zdaňovacom období.

Ak by sponzorské vykazovalo charakter daru, t. j. nejde o sponzorstvo podľa zákona o športe, nejde o daňový výdavok. Sponzorské, ak sponzor nevykázal kladný základ dane alebo ktoré presiahlo skutočné použitie alebo ktoré nie je daňovo uznaným výdavkom sa uvádza ako pripočítateľná položka v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.

Od 1.1.2024 dochádza k zmene zdaňovania príjmov športových odborníkov. Viac o novele zákona o dani z príjmov sa dočítate v článku Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024.

Výdavky na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvestičnému fondu a občianskemu združeniu v roku 2023

Výdavky na reklamu poskytnuté daňovníkom definovaným v § 12 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov (t. j. neziskovým organizáciám, nadáciám, neinvestičným fondom, občianskym združeniam) nie je možné v roku 2023 zahrnúť do základu dane, pokiaľ nie sú zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia.

Uvedení daňovníci majú zároveň možnosť oslobodiť príjmy z reklám určené na charitatívne účely najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak daňovník (napr. občianske združenie) nesplní povinnosť použiť oslobodené príjmy na vymedzený účel alebo lehotu na ich použitie, je povinný zahrnúť výšku oslobodených príjmov, resp. jej nepoužitú časť do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

Daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa zákona o dani z poistenia v roku 2023

S účinnosťou od 01.01.2019 sa zaviedla nová daň z poistenia v sadzbe 8 %. Daň z poistenia je možné po zaplatení do základu dane zahrnúť, ak osobou povinnou platiť daň je

 • daňovník v postavení poistníka,
 • daňovník, ktorý platí daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa zákona o dani z poistenia.

Osobou, ktorá je povinná platiť daň z poistenia správcovi dane je:

 • poisťovateľ (poisťovňa so sídlom v tuzemsku, v inom členskom štáte a pobočky zahraničných poisťovní),
 • poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku,
 • právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku.
Prečítajte si tiež

V prípadoch, keď osobou povinnou platiť daň z poistenia nie je poisťovateľ, ale poistník alebo právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, je daň z poistenia, ktorá sa vzťahuje na poistné platené poisťovni z tretieho štátu alebo na náklady preúčtované poistníkom inej právnickej osobe, uznaná za daňový výdavok po zaplatení.

Príklad na daň z poistenia v roku 2023

Spoločnosť ABC uzatvorila s poisťovňou so sídlom v tuzemsku poistnú zmluvu na havarijné poistenie vzťahujúce sa na obdobie od decembra 2023 do novembra 2024. Poistné bolo zaplatené až 05.01.2024. Daň z poistenia bola v hodnote 100 eur. V tomto prípade znáša poistné riziko na území SR spoločnosť ABC a osobou povinnou platiť daň je tuzemská poisťovňa, ktorá podáva daňové priznanie k dani z poistenia. Spoločnosti ABC teda nevzniká v hodnote neuhradenej dane z poistenia pripočítateľná položka.

Odvody z nadmerných príjmov podľa zákona o energetike v roku 2023

Zavedenie odvodu z nadmerných príjmov výrobcov elektriny vstúpilo do platnosti od roku 2022. Zákon o dani z príjmov podmieňuje daňovú uznateľnosť odvodu jeho zaplatením. Nadmerným príjmom sa rozumie kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového príjmu podľa zákona o energetike. Platiteľom odvodu z nadmerných príjmov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ak na území SR vyrába elektrinu v zariadení na výrobu elektriny na základe príslušného povolenia a oznámenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky