Daňové priznanie živnostníka s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii za rok 2017

Ako má postupovať živnostník pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017, ak si uplatňuje preukázateľne výdavky v daňovej evidencii?

Čo je preukázateľný (skutočný) výdavok?

Je to výdavok, ktorý je preukázateľne vynaložený fyzickou osobou na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a je zaúčtovaný v daňovej evidencii živnostníka (príp. zaúčtovaný v jeho účtovníctve).

Fyzická osoba, ktorá si uplatní preukázateľne výdavky postupuje podľa § 2 písm. i), § 19 až § 21 zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Preukázateľným (skutočným) výdavkom je napríklad nájomné, stravné, odpisy, zaplatené poistné do fondov, spotreba pohonných látok, náklady na reklamu a pod..

Pri uplatňovaní preukázateľných výdavkov musíme brať do úvahy predmet podnikania živnostníka, nakoľko si môže odpočítať zo základu dane len také výdavky, ktoré súvisia s jeho činnosťou. Napríklad preukázateľným výdavkom maliara bude nákup farby, štetcov, vedier, rebríkov a pod. Nákup uvedeného materiálu u maliara nebude preukázateľným výdavkom napríklad účtovníka.

Opakom preukázateľných (skutočných) výdavkov sú tzv. paušálne výdavky, ktoré si živnostník môže uplatniť vo výške 60 % z príjmov. Paušálne výdavky si môže živnostník uplatniť najviac do výšky 20 000 eur, ak nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia.

Výhodou týchto výdavkov je, že ich výšku nie je potrebné dokladovať ani preukazovať. Ich výška sa určí len percentuálnym výpočtom z príjmov. Napríklad: Peter mal príjmy zo živnosti vo výške 25 000 Eur, paušálne výdavky vypočítal nasledovne: 25 000*0,6 = 15 000 Eur.

Viac informácií o uplatnení paušálnych výdavkov za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2019.

Čo je to daňová evidencia a kto ju môže viesť?

Daňová evidencia sa riadi podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov a je to prehľad o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
  • zásobách a pohľadávkach,
  • záväzkoch.

Daňovú evidenciu môžu viesť fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (§ 6 ods.1 zákona o dani z príjmov), z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2), z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods.4).

Príklad na vedenie daňovej evidencie a porovnanie daňovej evidencie a jednoduchého účtovníctva nájdete v článku Vedenie daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva za rok 2017.

Kedy má živnostník povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017?

Daňové priznanie je živnostník povinný podať, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1901,67 Eur. Ak živnostník nepresiahol uvedenú sumu, ale vykázal daňovú stratu je taktiež povinný podať daňové priznanie.

Je potrebné upozorniť na to, že daňové priznanie má povinnosť podať každý, koho správca dane na to vyzve.

Aká je lehota na podanie daňového priznania za rok 2017 a typ daňového priznania, ktoré živnostník vypĺňa?

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 je do 31.3.2018, nakoľko tento deň pripadne na sobotu, termín na podanie daňového priznania sa posúva na najbližší pracovný deň, t.j. 3.4.2018.

Živnostník si môže túto lehotu predĺžiť o celé tri alebo šesť kalendárnych mesiacov, a to na základe oznámenia príslušnému daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Viac informácií o možnosti odkladu daňového priznania sa dočítate v článku Odklad daňového priznania a vzor odkladu v roku 2018.

Živnostník podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B. Daňové priznanie podáva elektronicky alebo listinnou formou. Povinnosť podať daňové priznanie elektronicky má živnostník, ktorý je platiteľ DPH. Ostatní podnikatelia (fyzické osoby) môžu podávať daňové priznanie aj listinne, t. j. môžu ho doručiť správcovi dane osobne alebo poštou.

Od 1.7.2018 sa mení spôsob podávania daňových priznaní na elektronický spôsob aj pre podnikateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH a sú registrovaní pre daň z príjmov. Podrobnejšie informácie o zmene elektronickej komunikácie sa dočítate v článku Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018.

Aj fyzická osoba - podnikateľ môže na vyplnenie svojho daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 použiť program TAXA - daňové priznania. Vždy s aktuálnymi tlačivami, praktickým sprievodcom na vyplnenie a automatickými kontrolami. Vyskúšajte ho hneď teraz. 

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov – typ B v roku 2020 elektronicky približujeme krok po kroku v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

Uvedieme si príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 u živnostníka

Zadanie: Branislav Poľný podnikal v roku 2017 na základe živnostenského oprávnenia a hlavným predmetom činnosti boli maliarske a natieračské práce. Rozhodol sa uplatniť preukázateľné daňové výdavky a viesť daňovú evidenciu za rok 2017. Za rok 2017 mal príjem zo živnosti vo výške 13 100 Eur, preukázateľne výdavky vo výške 6 800 Eur (napríklad nákup maliarskych štetcov a valčekov, elektrického miešadla farieb, striekacej pištole, farieb, lepidla, nákup ochranného pracovného oblečenia, výdavky na nákup pohonných hmôt), zaplatené poistné na sociálne poistenie vo výške 1600 Eur a preddavky na zdravotné poistenie vo výške 620 Eur.

K 31.12.2017 mal pohľadávku vo výške 540 Eur (v decembri 2017 vystavil faktúru za maliarske práce, ktorá mu do konca roka nebola uhradená). Na začiatku ani na konci roka 2017 nemal žiadny majetok a záväzky.

Ponúkame vám vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov živnostníka s preukázateľnými výdavkami v daňovej evidencii za rok 2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2017 postupujeme nasledovne:

Na 1. Strane vyplníme do riadku 01 DIČ, označíme „x“ druh daňového priznania „daňové priznanie“ a rok 2017, za ktorý sa daňové priznanie podáva. Do riadku 03 vyplníme kód SK NACE podľa prevažujúcej činnosti.

V prvom oddiele vyplníme priezvisko (riadok 04), meno (riadok 05), adresu (riadky 07-10) a štát (riadok 11).

Ak by živnostník poberal dôchodok vyznačil, by to v treťom oddiele. Na riadku 29 by označil „x“ áno a na riadku 30 by uviedol úhrnnú sumu dôchodku za rok 2017.

V prípade, ak by si chcel živnostník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá s nim žije v domácnosti vyplnil by v treťom oddiele riadok 31. V tejto časti by uviedol priezvisko a meno manželky, rodné číslo, vlastné príjmy manželky za celý rok 2017 znížené o zaplatené poistné a príspevky a počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Štvrtý oddiel sa vypĺňa v prípade uplatnenia daňového bonusu.

Živnostník piaty oddiel nevypĺňa, nakoľko nemal príjmy zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania).

Šiesty oddiel patrí výpočtu základu dane z príjmov z podnikania a iných príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Výšku príjmov 13 100 Eur je potrebné vyplniť v stĺpci 1 na riadku 2 a výška výdavkov 9020 Eur sa vyplní v stĺpci 2 na riadku 2. Keďže už živnostník nemal iné príjmy podľa § 6 zákona vypĺňa až súčtový riadok č. 10, kde do stĺpca 1 uvedie výšku príjmov 13 100 Eur a do stĺpca 2 uvedie výšku výdavkov 9020 Eur.

Skutočnosť, že Branislav uplatňuje preukázateľné výdavky v daňovej evidencii je potrebné vyznačiť v kolónke „Uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona“ symbolom „x“ – pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona.

Prečítajte si tiež

Výšku zaplatených odvodov uvedieme v riadku „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ vo výške 2220 Eur (t. j. súčet odvodov na sociálne poistenie vo výške 1600 Eur a zdravotné poistenie vo výške 620 Eur).

Do tabuľky č. 1a sa uvádzajú údaje z daňovej evidencie živnostníka na začiatku (stĺpec 1) a na konci zdaňovacieho obdobia (stĺpec 2). Uvádzajú sa tam údaje o zostatkovej cene hmotného a nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku (riadok 1 a 2), o zásobách (riadok 3), pohľadávkach (riadok 4) a záväzkoch (riadok 5). Podľa zadania mal Branislav na konci zdaňovacieho obdobia pohľadávky vo výške 540 Eur, čo vyznačil aj na riadku 4 stĺpca 2 uvedenej tabuľky.

Na riadku 37 uvedieme príjmy z tabuľky č. 1, stĺpca 1, riadok 10 v sume 13 100 Eur. Na riadku 38 uvedieme výdavky z tabuľky č. 1, stĺpca 2, riadok 10 v sume 9020 Eur. Riadok 39 patrí výpočtu základu dane, t. j. rozdielu riadku 37 a 38. Výpočet pre náš príklad je 13 100 - 9020 = 4080 Eur, t. zn. že živnostník dosiahol v roku 2017 zisk vo výške 4080 Eur. Základ dane uvedieme aj na riadku 43 v sume 4080 Eur.

Branislav v predošlých rokoch vykazoval každé zdaňovacie obdobie kladný výsledok hospodárenia (zisk) a preto prehľad o vzniku daňových strát na riadkoch 45 až 54 neuvádza.

Na riadku 55 uvedieme znížený čiastkový základ dane z príjmov o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období. Keďže Branislav neeviduje daňovú stratu uvedieme sumu z riadku 43 v sume 4080 Eur. Túto sumu uvedieme aj na riadku 57.

Siedmy a ôsmy oddiel nevypĺňame, nakoľko Branislav nemal príjmy z kapitálového majetku, ani ostatné príjmy.

Deviaty oddiel obsahuje výpočet dane podľa § 15 zákona. Na riadku 72 uvedieme základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 pred znížením o nezdaniteľnú časť základu dane, t. j. sumu z riadku 57 – 4080 Eur. Na riadku 73 uvedieme výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 3803,33 Eur (táto výška nezdaniteľnej časti platí, len ak je základ dane do výšky 19 809 Eur). Ak by si Branislav uplatňoval nezdaniteľnú časť na manželku alebo na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie vyplnil by riadok 74 a 75. Do riadku 77 vyplníme súčet nezdaniteľných častí základu dane, v našom prípade ide o výšku na riadku 73 – 3803,33 Eur.

Základ dane z príjmov po znížení o nezdaniteľnú časť uvedieme na riadku 78. Výpočet v našom prípade je nasledujúci: 4080 – 3803,33 = 276,67 Eur.

Daň zo základu dane vo výške 19 % zaokrúhlenú na eurocenty nadol uvedieme v riadkoch 81, 90, 105, 107 a 120. Výpočet v našom prípade je nasledujúci: 276,67 (základ dane) * 0,19 (sadzba dane 19% / 100) = 52,5673, po zaokrúhlení 52,56 Eur.

Desiaty a jedenásty oddiel nevypĺňame.

V dvanástom oddiele vyznačíme „x“ pri kolónke neuplatňujem postup podľa § 50 zákona, t. zn. že Branislav nepoukazuje podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, nakoľko výška podielu zaplatenej dane nepresiahla 3 eurá.

Trinásty a štrnásty oddiel nevypĺňame.

Na strane 12 je vyplnený na riadku 136 počet príloh 3, ktoré sú povinné k daňovému priznaniu fyzickej osoby typu B. Zároveň je potrebné uviesť dátum, kedy sme daňové priznanie vyplnili a podpis do kolónky „podpis daňovníka (zástupcu)“. Svojím podpisom zároveň vyhlasujeme, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.

Prílohu č. 1 a 2 nevypĺňame.

V prílohe č. 3 – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vypĺňame riadok 11, kde uvedieme sumu odvodov, ktoré Branislav zaplatil na sociálne poistenie vo výške 1600 Eur, riadok 13, kde uvedieme sumu odvodov, ktoré zaplatil na zdravotné poistenie vo výške 620 Eur a riadok 14, kde uvedieme sumu z riadku 13, nakoľko Branislav nemal nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Na konci tejto prílohy nesmieme taktiež zabudnúť dátum a podpis daňovníka.

Branislav má povinnosť podať a zaplatiť daň vo výške 52,56 Eur do termínu na podanie daňového priznania. Daň je povinný zaplatiť na číslo účtu: 500208-OÚD/8180 s variabilným symbolom: 1700992017.

Pozn. OÚD = osobný účet daňovníka

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky