Odklad daňového priznania pre podnikateľov v roku 2015

Podnikatelia – fyzické aj právnické osoby sa môžu do lehoty na podanie daňového priznania rozhodnúť o odklade svojho daňového priznania. Stačí zaslať oznámenie príslušnému daňovému úradu, a to bez udania dôvodu odkladu.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o tri mesiace

Podnikateľ si môže podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, a to na základe oznámenia. Oznámenie musí podnikateľ podať daňovému úradu (finančnej správe). V prípade podnikateľa fyzickej osoby sa zasiela toto oznámenie podľa trvalého bydliska podnikateľa, v prípade právnickej osoby daňovému úradu podľa sídla. Oznámenie o odklade podania daňového priznania treba zaslať najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (štandardne do 31. 3.). V oznámení je povinný podnikateľ uviesť novú lehotu, kedy podá daňové priznanie a zaplatí daň. V oznámení nemusí podnikateľ uvádzať dôvod odkladu daňového priznania. Daňový úrad automaticky akceptuje oznámenie na predlženie lehoty a podnikateľovi už nezasiela potvrdenie o schválení predĺženia.

Ak podnikateľ nemal príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, lehotu si môže predĺžiť najviac o tri mesiace. Lehota podania pripadá na koniec kalendárneho mesiaca. Podnikateľ si tak môže vybrať, či podá daňové priznanie do 30.4., 31.5. alebo 30.6. S lehotou predĺženia daňového priznania sa posúva aj lehota zaplatenia dane.

Štatistika odkladu daňových priznaní pre právnické a fyzické osoby za rok 2014. Predĺženie lehoty najviac o tri mesiace.

  Počet podaných oznámení Počet daňových subjektov s predlženou lehotou na podanie daňového priznania na základe oznámenia podľa § 49 ods. 3 písm. a)
    30.4.2014 2.6.2014* 30.6.2014
Fyzické osoby 59 203 3 169 2 671 53 363
Právnické osoby 51 575 2 071 1 756 47 748
Spolu 110 778 5 240 4 427 101 111

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika

* V roku 2014 pripadol deň posnutia lehoty do 31.5. na sobotu, preto sa posunutie lehoty do mája použil dátum 2.6.

Predĺženie lehoty o šesť mesiacov

Podnikateľ, ktorý dosahuje aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, si môže predĺžiť termín podania daňového priznania najviac o šesť mesiacov (teda štandardne do 30.9.). Podnikateľ predlžuje lehotu na podanie daňového priznania oznámením, ktoré musí poslať najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania. Ide o rovnaké oznámenie ako v prípade podnikateľa uplatňujúceho si odklad daňového priznania maximálne o tri mesiace. Podnikateľ je povinný v daňovom priznaní uviesť príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Ak tak neučiní, daňový úrad ho bude sankcionovať.

Príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí

Prečítajte si tiež

Pri príjmoch plynúcich zo zdrojov v zahraničí vzniká otázka, ktorý podnikateľ spadá do skupiny podnikateľov, ktorí dosahujú takéto príjmy. V prípade aktívnych príjmov, kedy podnikateľ vykonáva fyzicky určitú činnosť, je rozhodujúcim faktorom štátne územie, na ktorom túto činnosť vykonáva. Teda ak podnikateľ vykonáva činnosť v zahraničí, dosahuje príjmy plynúce zo zahraničia (napr. prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá je umiestená v zahraničí). V prípade pasívnych príjmov (príjmy z nakladania s majetkom) je rozhodujúcim faktorom rezidencia osoby, ktorá tento príjem podnikateľovi vypláca, resp. umiestenie nehnuteľnosti z ktorej plynú podnikateľovi príjmy. Podnikateľovi plynú príjmy z nakladania s majetkom plynúce zo zahraničia vtedy, ak sú tieto príjmy vyplácané rezidentom zahraničného štátu (napr. rezident Českej republiky vypláca licenčné poplatky podnikateľovi). Podnikateľ môže považovať príjmy z nakladania s nehnuteľnosťou za príjmy plynúce zo zahraničia, ak je táto nehnuteľnosť v zahraničí umiestená.

Štatistika odkladu daňových priznaní pre právnické a fyzické osoby za rok 2014. Predĺženie lehoty o šesť mesiacov.

  Počet  daňových subjektov s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania na základe oznámenia podľa § 49 ods. 3 písm. b) – príjmy zo zdrojov v zahraničí
30.9.2014
Fyzické osoby 13 860
Právnické osoby 424
Spolu 14 284

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika           

Predĺženie lehoty pre podnikateľa v konkurze alebo likvidácii

Podnikateľ, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, môže požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, a to na základe žiadosti. Žiadosť musí podnikateľ podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podávanie daňového priznania. Podnikateľ môže žiadať predĺženie lehoty maximálne o 3 mesiace. Ak by správca dane nesúhlasil s uvedenou lehotou, ktorú podnikateľ uviedol v žiadosti, nemôže sa podnikateľ proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Podnikateľ, ktorý je povinný komunikovať s Finančnou správou elektronicky (napríklad platiteľ DPH), podáva oznámenie alebo žiadosť prostredníctvom portálu finančnej správy. Podnikateľ nie je povinný o odklade komunikovať so Sociálnou a zdravotnou poisťovňou. O predĺžení lehoty informuje Sociálnu poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ktorý informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu) finančná správa. Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania nie je možné.

Odporúčame tiež články Komu sa oplatí odklad daňového priznania? a Odklad daňového priznania v roku 2020 – vzor.

Vzory oznámení (pre fyzické osoby a právnické osoby) o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 (v roku 2016) si môžete stiahnuť na konci tohto článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – ako na to?

Ak ste ako fyzická osoba v roku 2022 presiahli sumu príjmov 2 289,63 eur, nezabudnite podať daňové priznanie. Čo treba o podaní daňového priznania fyzickej osoby vedieť?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2022? A naopak, kedy daňovník daňové priznanie za rok 2022 podať nemusí?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Daňovníci, ktorí v roku 2022 dosiahli zdaniteľné príjmy, majú spravidla povinnosť podať daňové priznanie. Základné informácie o podávaní daňových priznaní v roku 2023, nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky