Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami v SR a v zahraničí za rok 2021

Ako vyplní daňové priznanie slovenský daňový rezident, ak mal v roku 2021 príjem zo zamestnania v SR aj zo zahraničia? Prinášame postup aj vzor vyplneného priznania.

Kedy ide o príjem zo zdrojov v zahraničí?

Nakoľko mnohí daňovníci nevedia rozlíšiť to, kedy ide o príjem zo zdroja v zahraničí a či ho musia uviesť do daňového priznania k dani z príjmov (príp. či môžu využiť odklad daňového priznania až do septembra) a za akých podmienok, je potrebné si ho najprv definovať.

Príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí rozdeľujeme do dvoch kategórií, a to na aktívny príjem a pasívny príjem zo zdrojov v zahraničí.

Ako už aj zo samotného pomenovania vyplýva, pod aktívnym príjmom zo zdrojov v zahraničí si môžeme predstaviť príjem, ktorý fyzickej osobe plynul z činnosti, ktorú fyzicky (aktívne) vykonávala v zahraničí (napr. príjem zo závislej činnosti – zo zamestnania u českého zamestnávateľa).

Naopak pasívny príjem zo zdrojov v zahraničí, je príjem z nakladania s majetkom, ktorý plynul fyzickej osobe od osoby, ktorá je rezidentom iného štátu, než je SR, ako aj príjem z nakladania s nehnuteľnosťou, ktorá je umiestnená mimo územia SR (napr. prenájom nehnuteľnosti na území Nemecka).

Ak napríklad poskytujete reklamné služby zo Slovenska odberateľovi do zahraničia, v tomto prípade nejde o príjmy „zo zdrojov v zahraničí“, hoci vám tieto príjmy zo zahraničia plynú. Podrobnejšie o tom, ktoré príjmy sa považujú za príjmy zo zdrojov v zahraničí, nájdete v článku Čo sú príjmy zo zdrojov v zahraničí?

Kde má fyzická osoba podať daňové priznanie k dani z prímov, ak mala príjmy v SR aj v zahraničí za rok 2021?

Ak fyzická osoba mala príjmy v SR aj v zahraničí, spravidla platí, že právo na zdanenie príjmu, ktorý plynie zo zahraničia je štát, v ktorom fyzická osoba napr. vykonávala závislú činnosť (t. j. zamestnanie). To, či je však povinná podať daňové priznanie aj v zahraničnom štáte, závisí predovšetkým od ich legislatívy.

Keď fyzická osoba, ktorá mala v roku 2021 príjmy aj zo zahraničia a daňové priznanie k týmto príjmom podala v zahraničí, neznamená to, že nemá na území SR žiadne daňové povinnosti.

V prípade, ak je takáto fyzická osoba:

 • rezidentom SR (t. j. fyzickou osobou, ktorá má na území SR trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku), a 
 • jej celosvetové príjmy (t. j. príjmy plynúce zo SR + príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí) za rok 2021 presiahli sumu 2 255,72 € alebo vykázala daňovú stratu,

je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov na území SR a vysporiadať si tak svoj celosvetový príjem. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 je 31. marec 2022, avšak túto lehotu si môže fyzická osoba predĺžiť, a to maximálne do 30.9.2022).

Na čo si dať pozor pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby s príjmami v zahraničí za rok 2021?

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 je potrebné si dať pozor na správne zahrnutie príjmov zo zdrojov v zahraničí do daňového priznania k dani z príjmov.

Platí, že ak mala fyzická osoba príjmy v SR aj zo zdrojov v zahraničí, napr. príjmy zo závislej činnosti, je potrebné tieto príjmy (t. j. príjem zo SR aj zo zahraničia) spočítať a rovnako je potrebné spočítať aj zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie z tohto príjmu.

Pozor, ak sú dosiahnuté príjmy a zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie zo zdrojov v zahraničí v inej mene, než je euro, je potrebné tieto sumy prepočítať priemerným kurzom, a to či už priemerným ročným kurzom alebo priemerným mesačným kurzom.

Následne je potrebné správne použitie metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, aby príjem fyzickej osoby, ktorý bol už zdanený v zahraničí, nebol zdanený aj na území SR po druhý krát. Poznáme:

 • metódu zápočtu dane,
 • metódu vyňatia príjmov.
Prečítajte si tiež

Po zvolení správnej metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, musí fyzická osoba vyplniť aj oddiel s názvom „Miesto na osobitné záznamy“, v ktorom je potrebné uviesť kód štátu (podľa zdroja príjmu), druh príjmu (ak ide o daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B) a sumu príjmov a výdavkov zo zdroja v zahraničí. Je dobré dať aj do poznámky informáciu, o tom, aký kurz na prepočet meny ste použili, prípadne ďalšie podrobnejšie informácie.

Informácie o tom, ako postupovať pri daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2021, nájdete v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – ako na to?

Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami zo zamestnania v SR aj v zahraničí za rok 2021 – príklad

Alex (daňový rezident v SR) v roku 2021 pracoval:

 • časť roka u českého zamestnávateľa, a 
 • časť roka u slovenského zamestnávateľa.

Nakoľko v roku 2021 dosiahol len príjmy zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A.

Alexovi slovenský zamestnávateľ doručil potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré si môžete pozrieť a z ktorého vieme, že:

 • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov z riadku 01 potvrdenia je 4 749,62 €,
 • zaplatené poistné a príspevky z riadku 02 potvrdenia sú 636,37 €,
 • čiastkový základ dane z riadku 03 potvrdenia je 4 113,25 €,
 • úhrn zrazených preddavkov na daň z riadku 04 potvrdenia je 495,79 €.

Jeho český zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane, a tak si Alex splnil daňovú povinnosť v Českej republike. Zamestnávateľ mu vyhotovil pre účely daňového priznania k dani z príjmov na Slovensku aj potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, ktoré si môžete pozrieť a z ktorého vieme, že:

 • úhrn zúčtovaných príjmov zo závislej činnosti v ČR z riadku 1 potvrdenia je 55 963 CZK (po prepočte kurzom 2 182,64 €),
 • úhrn poistného z riadku 15 potvrdenia je 6 158 CZK (po prepočte kurzom 240,17 €).

Keďže ide o príjem v cudzej mene, na prepočet meny na €, sme poučili ročný priemerný kurz, ktorý bol v roku 2021 vo výške 25,64 CZK/EUR.

Článok pokračuje pod reklamou

Môžete sa pozrieť, ako Alex vyplnil daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A za rok 2021 s príjmami zo závislej činnosti v SR a v ČR. Pri vypĺňaní daňového priznania, postupoval podľa nasledovných krokov:

Na 1. strane uviedol svoje osobné údaje, t. j. rodné číslo, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, ako aj svoj e-mail a telefónne číslo, ktoré sú nepovinnými údajmi. Keďže Alex podáva riadne daňové priznanie, v sekcii „druh daňového priznania“ zaškrtol „daňové priznanie“ a keďže podáva daňové priznanie za rok 2021, uviedol tento číselný údaj v sekcii „za rok“.

Na 2. strane pokračuje Alex vo vyplnení V. oddielu – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, keďže si neuplatňuje ani nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ani daňový bonus na deti, či zaplatené úroky z hypotéky. V tomto oddiele na riadku 36 uvedie súčet príjmu od českého zamestnávateľa, ktorý prepočítal ročným priemerným kurzom a príjmu od slovenského zamestnávateľa, t. j. 6 932,26 € (2182,64 € + 4749,62 €).

V. oddiel pokračuje na 3. strane, kde Alex na riadku 37 vyplní údaj o úhrnnom povinnom poistnom, ktoré mu český aj slovenský zamestnávateľ zrazil zo mzdy. Znamená to, že opäť urobíme súčet údajov z oboch potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti, t. j. 876,54 € (240,17 € + 636,37 €).

Keďže na potvrdení o príjme zo závislej činnosti od českého zamestnávateľa nie je rozdelené zrazené poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pripočítame ho k poistnému na sociálne poistenie, ktoré slovenský zamestnávateľ zrazil z príjmu a teda na riadku 37 uvedieme sumu 686,57 € (446,40 € + 240,17 €). Na riadku 38 uvedieme sumu poistného na zdravotné poistenie už len zo slovenského potvrdenia, t. j. 189,97 €.  Alex pokračuje výpočtom základu dane na riadku 39, kde uvedie rozdiel riadkov 34 a 36 t. j. 6 932,26 € - 876,54 € = 6 055,72 €.

V VI. oddiele sa Alex dostáva na výpočet dane, pričom začína riadkom 40, kde uvedie výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je v sume 4 511,43 €. Nakoľko si iné nezdaniteľné časti základu dane neuplatňuje, uvedie rovnakú sumu aj na riadku 43 a na riadku 44 vypočíta základ dane znížený o sumu nezdaniteľnej časti, t. j. riadok 39 – riadok 43: 6 055,72 € - 4 511,43 € = 1 544,29 €. Z tejto sumy vypočíta Alex na riadku 45 daň, a to vo výške 19 % z 1 544,29 € = 293,4151 €, zaokrúhlene matematicky na 293,42 €. Aby sa Alex vyhol dvojitému zdaneniu príjmu z Českej republiky, požije metódu vyňatia príjmov, a to na riadku 48, kde uvedie výšku vyňatých príjmov (základov dane), t. j. sumu 1 942,47 € (rozdiel 2 182,64 € - 240,17 €). Na riadku 49 uvedie Alex nulu, nakoľko základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na riadku 44 (1 544,29 €) je nižší ako vyňatý základ dane z riadku 48 (1 942,47 €). Tým pádom uvedie na riadku 50 taktiež nulu.

Upozorňujeme, že v prípade odpočtu nezdaniteľných častí základu dane, daňové priznanie nerozlišuje zdroj príjmov (základov dane), ktoré zníži o nezdaniteľné časti základu dane. To znamená, že síce odpočet nezdaniteľných častí základu dane sa vykoná najprv z príjmov (čiastkových základov dane) zo závislej činnosti (zo zamestnania) a následne z príjmov (čiastkových základov dane) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale v prípade, ak ste mali aj príjmy zo zdrojov v zahraničí a aj príjmy z tuzemska, odpočet sa vykoná z čiastkových základov dane spolu. V konečnom dôsledku to môže znamenať, že síce zahraničné príjmy (základy dane) v ďalších riadkoch vylúčite z dvojitého zdanenia metódou zápočtu dane alebo metódou vyňatia príjmov, ale tuzemské príjmy už neznížite o nezdaniteľné časti základu dane, nakoľko celý odpočet alebo časť ste použili  na základ dane z príjmov zo zahraničia, čo pre fyzickú osobu môže znamenať vyššiu daňovú povinnosť.

Na strane 4 uvedie Alex aj na riadku 64 daňovú povinnosť vo výške 0 € a na riadku 69 uvedie úhrn zrazených preddavkov na daň, ktoré zrazil zamestnávateľ na Slovensku, t. j. sumu 495,79 €. Týmto vznikne Alexovi daňový preplatok, ktorý vyznačí na riadku 72 vo výške 495,79 €.

Následne Alex na strane 5 v VIII. oddiele zaškrtne možnosť „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“, nakoľko nemá právo na poukázanie podielu zaplatenej dane.

Dôležitým oddielom je IX. oddiel na strane 6 s názvom „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“, kde je potrebné zaškrtnúť riadok „uvádzam osobitné záznamy“ a doplniť:

 • kód štátu: 203 (Česká republika),
 • výšku príjmov: 2 182,64 €,
 • výšku výdavkov: 240,17 €.

Alex sa rozhodol, že do poznámok uvedie aj slovnú informáciu pre správcu dane (daňový úrad), o tom, aký prepočítací kurz pri vypĺňaní daňového priznania použil.

Alex nesmie zabudnúť ani na uvedenie počtu príloh na riadku 87, kde uvedie číslo 2, nakoľko má dve prílohy o príjmoch zo závislej činnosti (od českého a slovenského zamestnávateľa). Okrem toho je povinný uviesť dátum, ako aj podpis (ak podáva daňové priznanie listinne).

Upozorňujeme aj na vyplnenie posledného oddielu, a to XI. oddiel – žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie, nakoľko ak chce Alex aby mu daňový úrad vrátil preplatok vo výške 495,79 €, musí zaškrtnúť túto žiadosť a vybrať akým spôsobom chce daňový preplatok poukázať. Samozrejme aj tu nesmieme zabudnúť na uvedenie dátumu a podpisu (ak podáva daňové priznanie listinne).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023: čo treba vedieť

Informácie k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 v kocke – dôležité čísla ako výška nezdaniteľných častí, sadzieb dane, daňového bonusu na dieťa a na zaplatené úroky aj podstatné termíny.

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky