Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami v SR a v zahraničí za rok 2021

Ako vyplní daňové priznanie slovenský daňový rezident, ak mal v roku 2021 príjem zo zamestnania v SR aj zo zahraničia? Prinášame postup aj vzor vyplneného priznania.

Kedy ide o príjem zo zdrojov v zahraničí?

Nakoľko mnohí daňovníci nevedia rozlíšiť to, kedy ide o príjem zo zdroja v zahraničí a či ho musia uviesť do daňového priznania k dani z príjmov (príp. či môžu využiť odklad daňového priznania až do septembra) a za akých podmienok, je potrebné si ho najprv definovať.

Príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí rozdeľujeme do dvoch kategórií, a to na aktívny príjem a pasívny príjem zo zdrojov v zahraničí.

Ako už aj zo samotného pomenovania vyplýva, pod aktívnym príjmom zo zdrojov v zahraničí si môžeme predstaviť príjem, ktorý fyzickej osobe plynul z činnosti, ktorú fyzicky (aktívne) vykonávala v zahraničí (napr. príjem zo závislej činnosti – zo zamestnania u českého zamestnávateľa).

Naopak pasívny príjem zo zdrojov v zahraničí, je príjem z nakladania s majetkom, ktorý plynul fyzickej osobe od osoby, ktorá je rezidentom iného štátu, než je SR, ako aj príjem z nakladania s nehnuteľnosťou, ktorá je umiestnená mimo územia SR (napr. prenájom nehnuteľnosti na území Nemecka).

Ak napríklad poskytujete reklamné služby zo Slovenska odberateľovi do zahraničia, v tomto prípade nejde o príjmy „zo zdrojov v zahraničí“, hoci vám tieto príjmy zo zahraničia plynú. Podrobnejšie o tom, ktoré príjmy sa považujú za príjmy zo zdrojov v zahraničí, nájdete v článku Čo sú príjmy zo zdrojov v zahraničí?

Kde má fyzická osoba podať daňové priznanie k dani z prímov, ak mala príjmy v SR aj v zahraničí za rok 2021?

Ak fyzická osoba mala príjmy v SR aj v zahraničí, spravidla platí, že právo na zdanenie príjmu, ktorý plynie zo zahraničia je štát, v ktorom fyzická osoba napr. vykonávala závislú činnosť (t. j. zamestnanie). To, či je však povinná podať daňové priznanie aj v zahraničnom štáte, závisí predovšetkým od ich legislatívy.

Keď fyzická osoba, ktorá mala v roku 2021 príjmy aj zo zahraničia a daňové priznanie k týmto príjmom podala v zahraničí, neznamená to, že nemá na území SR žiadne daňové povinnosti.

V prípade, ak je takáto fyzická osoba:

 • rezidentom SR (t. j. fyzickou osobou, ktorá má na území SR trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku), a 
 • jej celosvetové príjmy (t. j. príjmy plynúce zo SR + príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí) za rok 2021 presiahli sumu 2 255,72 € alebo vykázala daňovú stratu,

je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov na území SR a vysporiadať si tak svoj celosvetový príjem. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 je 31. marec 2022, avšak túto lehotu si môže fyzická osoba predĺžiť, a to maximálne do 30.9.2022).

Na čo si dať pozor pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby s príjmami v zahraničí za rok 2021?

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 je potrebné si dať pozor na správne zahrnutie príjmov zo zdrojov v zahraničí do daňového priznania k dani z príjmov.

Platí, že ak mala fyzická osoba príjmy v SR aj zo zdrojov v zahraničí, napr. príjmy zo závislej činnosti, je potrebné tieto príjmy (t. j. príjem zo SR aj zo zahraničia) spočítať a rovnako je potrebné spočítať aj zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie z tohto príjmu.

Pozor, ak sú dosiahnuté príjmy a zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie zo zdrojov v zahraničí v inej mene, než je euro, je potrebné tieto sumy prepočítať priemerným kurzom, a to či už priemerným ročným kurzom alebo priemerným mesačným kurzom.

Následne je potrebné správne použitie metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, aby príjem fyzickej osoby, ktorý bol už zdanený v zahraničí, nebol zdanený aj na území SR po druhý krát. Poznáme:

 • metódu zápočtu dane,
 • metódu vyňatia príjmov.
Prečítajte si tiež

Po zvolení správnej metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, musí fyzická osoba vyplniť aj oddiel s názvom „Miesto na osobitné záznamy“, v ktorom je potrebné uviesť kód štátu (podľa zdroja príjmu), druh príjmu (ak ide o daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B) a sumu príjmov a výdavkov zo zdroja v zahraničí. Je dobré dať aj do poznámky informáciu, o tom, aký kurz na prepočet meny ste použili, prípadne ďalšie podrobnejšie informácie.

Informácie o tom, ako postupovať pri daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2021, nájdete v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – ako na to?

Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami zo zamestnania v SR aj v zahraničí za rok 2021 – príklad

Alex (daňový rezident v SR) v roku 2021 pracoval:

 • časť roka u českého zamestnávateľa, a 
 • časť roka u slovenského zamestnávateľa.

Nakoľko v roku 2021 dosiahol len príjmy zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A.

Alexovi slovenský zamestnávateľ doručil potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré si môžete pozrieť a z ktorého vieme, že:

 • úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov z riadku 01 potvrdenia je 4 749,62 €,
 • zaplatené poistné a príspevky z riadku 02 potvrdenia sú 636,37 €,
 • čiastkový základ dane z riadku 03 potvrdenia je 4 113,25 €,
 • úhrn zrazených preddavkov na daň z riadku 04 potvrdenia je 495,79 €.

Jeho český zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane, a tak si Alex splnil daňovú povinnosť v Českej republike. Zamestnávateľ mu vyhotovil pre účely daňového priznania k dani z príjmov na Slovensku aj potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, ktoré si môžete pozrieť a z ktorého vieme, že:

 • úhrn zúčtovaných príjmov zo závislej činnosti v ČR z riadku 1 potvrdenia je 55 963 CZK (po prepočte kurzom 2 182,64 €),
 • úhrn poistného z riadku 15 potvrdenia je 6 158 CZK (po prepočte kurzom 240,17 €).

Keďže ide o príjem v cudzej mene, na prepočet meny na €, sme poučili ročný priemerný kurz, ktorý bol v roku 2021 vo výške 25,64 CZK/EUR.

Článok pokračuje pod reklamou

Môžete sa pozrieť, ako Alex vyplnil daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A za rok 2021 s príjmami zo závislej činnosti v SR a v ČR. Pri vypĺňaní daňového priznania, postupoval podľa nasledovných krokov:

Na 1. strane uviedol svoje osobné údaje, t. j. rodné číslo, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, ako aj svoj e-mail a telefónne číslo, ktoré sú nepovinnými údajmi. Keďže Alex podáva riadne daňové priznanie, v sekcii „druh daňového priznania“ zaškrtol „daňové priznanie“ a keďže podáva daňové priznanie za rok 2021, uviedol tento číselný údaj v sekcii „za rok“.

Na 2. strane pokračuje Alex vo vyplnení V. oddielu – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, keďže si neuplatňuje ani nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ani daňový bonus na deti, či zaplatené úroky z hypotéky. V tomto oddiele na riadku 36 uvedie súčet príjmu od českého zamestnávateľa, ktorý prepočítal ročným priemerným kurzom a príjmu od slovenského zamestnávateľa, t. j. 6 932,26 € (2182,64 € + 4749,62 €).

V. oddiel pokračuje na 3. strane, kde Alex na riadku 37 vyplní údaj o úhrnnom povinnom poistnom, ktoré mu český aj slovenský zamestnávateľ zrazil zo mzdy. Znamená to, že opäť urobíme súčet údajov z oboch potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti, t. j. 876,54 € (240,17 € + 636,37 €).

Keďže na potvrdení o príjme zo závislej činnosti od českého zamestnávateľa nie je rozdelené zrazené poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pripočítame ho k poistnému na sociálne poistenie, ktoré slovenský zamestnávateľ zrazil z príjmu a teda na riadku 37 uvedieme sumu 686,57 € (446,40 € + 240,17 €). Na riadku 38 uvedieme sumu poistného na zdravotné poistenie už len zo slovenského potvrdenia, t. j. 189,97 €.  Alex pokračuje výpočtom základu dane na riadku 39, kde uvedie rozdiel riadkov 34 a 36 t. j. 6 932,26 € - 876,54 € = 6 055,72 €.

V VI. oddiele sa Alex dostáva na výpočet dane, pričom začína riadkom 40, kde uvedie výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je v sume 4 511,43 €. Nakoľko si iné nezdaniteľné časti základu dane neuplatňuje, uvedie rovnakú sumu aj na riadku 43 a na riadku 44 vypočíta základ dane znížený o sumu nezdaniteľnej časti, t. j. riadok 39 – riadok 43: 6 055,72 € - 4 511,43 € = 1 544,29 €. Z tejto sumy vypočíta Alex na riadku 45 daň, a to vo výške 19 % z 1 544,29 € = 293,4151 €, zaokrúhlene matematicky na 293,42 €. Aby sa Alex vyhol dvojitému zdaneniu príjmu z Českej republiky, požije metódu vyňatia príjmov, a to na riadku 48, kde uvedie výšku vyňatých príjmov (základov dane), t. j. sumu 1 942,47 € (rozdiel 2 182,64 € - 240,17 €). Na riadku 49 uvedie Alex nulu, nakoľko základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na riadku 44 (1 544,29 €) je nižší ako vyňatý základ dane z riadku 48 (1 942,47 €). Tým pádom uvedie na riadku 50 taktiež nulu.

Upozorňujeme, že v prípade odpočtu nezdaniteľných častí základu dane, daňové priznanie nerozlišuje zdroj príjmov (základov dane), ktoré zníži o nezdaniteľné časti základu dane. To znamená, že síce odpočet nezdaniteľných častí základu dane sa vykoná najprv z príjmov (čiastkových základov dane) zo závislej činnosti (zo zamestnania) a následne z príjmov (čiastkových základov dane) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale v prípade, ak ste mali aj príjmy zo zdrojov v zahraničí a aj príjmy z tuzemska, odpočet sa vykoná z čiastkových základov dane spolu. V konečnom dôsledku to môže znamenať, že síce zahraničné príjmy (základy dane) v ďalších riadkoch vylúčite z dvojitého zdanenia metódou zápočtu dane alebo metódou vyňatia príjmov, ale tuzemské príjmy už neznížite o nezdaniteľné časti základu dane, nakoľko celý odpočet alebo časť ste použili  na základ dane z príjmov zo zahraničia, čo pre fyzickú osobu môže znamenať vyššiu daňovú povinnosť.

Na strane 4 uvedie Alex aj na riadku 64 daňovú povinnosť vo výške 0 € a na riadku 69 uvedie úhrn zrazených preddavkov na daň, ktoré zrazil zamestnávateľ na Slovensku, t. j. sumu 495,79 €. Týmto vznikne Alexovi daňový preplatok, ktorý vyznačí na riadku 72 vo výške 495,79 €.

Následne Alex na strane 5 v VIII. oddiele zaškrtne možnosť „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“, nakoľko nemá právo na poukázanie podielu zaplatenej dane.

Dôležitým oddielom je IX. oddiel na strane 6 s názvom „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“, kde je potrebné zaškrtnúť riadok „uvádzam osobitné záznamy“ a doplniť:

 • kód štátu: 203 (Česká republika),
 • výšku príjmov: 2 182,64 €,
 • výšku výdavkov: 240,17 €.

Alex sa rozhodol, že do poznámok uvedie aj slovnú informáciu pre správcu dane (daňový úrad), o tom, aký prepočítací kurz pri vypĺňaní daňového priznania použil.

Alex nesmie zabudnúť ani na uvedenie počtu príloh na riadku 87, kde uvedie číslo 2, nakoľko má dve prílohy o príjmoch zo závislej činnosti (od českého a slovenského zamestnávateľa). Okrem toho je povinný uviesť dátum, ako aj podpis (ak podáva daňové priznanie listinne).

Upozorňujeme aj na vyplnenie posledného oddielu, a to XI. oddiel – žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie, nakoľko ak chce Alex aby mu daňový úrad vrátil preplatok vo výške 495,79 €, musí zaškrtnúť túto žiadosť a vybrať akým spôsobom chce daňový preplatok poukázať. Samozrejme aj tu nesmieme zabudnúť na uvedenie dátumu a podpisu (ak podáva daňové priznanie listinne).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky