Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2015 - typ A

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A za rok 2015, ktoré sa podáva obvykle do konca marca 2016.

Kto podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A vypĺňajú fyzické osoby, ktoré majú príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A vypĺňa aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti plynú zo zdrojov na Slovensku aj zo zdrojov v zahraničí.

Ak má daňovník aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, už nemôže použiť daňové priznanie fyzickej osoby - typ A. Napríklad, ak daňovník je zamestnancom a zároveň prenajíma byt, musí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B, pretože príjem z prenájmu nepatrí medzi príjmy zo závislej činnosti.

Daňovníci nemusia podávať daňové priznanie za rok 2015, ak ich zdaniteľné príjmy za rok 2015 nepresiahli sumu 1901,67 eur. Ak zdaniteľné príjmy daňovníka presiahli v roku 2015 sumu 1901,67 eur, daňovník musí podať daňové priznanie do konca marca 2016. Lehotu na podanie daňového priznania si môže predĺžiť max. o tri mesiace (do konca júna 2016), ak má len príjmy z tuzemska (Slovenskej republiky). Ak má aj príjmy zo zahraničia, lehotu na podanie daňového priznania si môže predĺžiť maximálne o 6 kalendárnych mesiacov (do konca septembra 2016). Vzor oznámenia o odklade a ďalšie informácie nájdete v článku Vzor odkladu daňového priznania v roku 2016.

Často sa vyskytujúcou výnimkou z povinnosti podať daňové priznanie je situácia, keď daňovníkovi vykoná ročné zúčtovanie zamestnávateľ. V tom prípade daňovník nepodáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A. O tom, do akej lehoty musí zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a ďalšie informácie sa dozviete v článku Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2015.

Viac o tom, kedy musí daňovník podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a kedy je výhodné podať daňové priznanie sa dozviete v článkoch Komu sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2015 Kedy sa (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2014? a Kedy sa oplatí podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2014?

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2015 - typ A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A za rok 2015 sa podáva na novom tlačive stanovenom Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. K daňovému priznaniu za rok 2015 - typ A je poučenie na vyplnenie daňového priznania, ktoré odporúčame pred vyplnením daňového priznania prečítať.

V našom článku vyplníme daňové priznanie za rok 2015 - typ A na základe informácií z modelového príkladu.

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 - typ A

Michal Serentov je zamestnanec vo firme v Bratislave. Počas roka pracoval aj v Rakúsku. Má dve deti, na ktoré si uplatní daňový bonus v daňovom priznaní. Jeho manželka taktiež pracuje a jej príjem za rok 2015 bol 12 000 eur.

Prehľad príjmov zo závislej činnosti a zaplateného poistného je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Mesiace Štát Príjem Zdravotné poistenie Sociálne poistenie
1-3/2015 Rakúsko 6 000 300 1084,20
4-7/2015 Slovensko - prvý zamestnávateľ 5 200 208 488,80
8-12/2015 Slovensko - druhý zamestnávateľ 7 500 300 705
Spolu X 18 700 808 2278

Michal zaplatil z príjmu zo závislej činnosti zo zdroja v Rakúsku preddavky na daň vo výške 686,76 eur. Z príjmov od slovenských zamestnávateľov zaplatil v roku 2015 preddavky na daň vo výške 1547,69 eur.

Riadok 01 - uvedie svoje rodné číslo, lebo nemá pridelené DIČ. Jeho rodné číslo je 123456/7890. Toto číslo uvádza aj v hornom riadku na všetkých ostatných stranách daňového priznania.

Riadok 02 - nevypĺňa. Tento riadok vypĺňa len daňovník, ktorý nemá DIČ ani rodné číslo, napríklad cudzinec pracujúci na Slovensku.

Druh daňového priznania - zaškrtne “daňové priznanie”.

Za rok - 2015

Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania - nevypĺňa. Vyplnil by v prípade, ak by podával dodatočné daňové priznanie.

I.ODDIEL - Údaje o daňovníkovi

Riadok 03 - Serentov

Riadok 04 - Michal

Riadok 05 - Ing.

Riadok 06 - Tratinovská

Riadok 07 - 7

Riadok 08 - 81109

Riadok 09 - Bratislava

Riadok 10 - SK

Riadky 11 - 15 - nevypĺňa.

Článok pokračuje pod reklamou

II. ODDIEL - Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Riadky - 16 - 24 - nevypĺňa.

Riadok 25 - uvedie svoje telefónne číslo 0944 444 444.

Riadok 26 - uvedie svoju e-mailovú adresu [email protected]

Daňovník nemusí uvádzať v daňovom priznaní telefónne číslo ani e-mailovú adresu. Údaje na riadkoch 25 a 26 daňového priznania nie sú zo zákona povinné.

III. ODDIEL - Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

Tento oddiel nevypĺňa, pretože nepoberal v roku 2015 dôchodok. Daňovník si nemôže na manželku uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, pretože nespĺňa podmienky zákona o dani z príjmov na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.

IV. ODDIEL - Údaje na uplatnenie daňového bonusu

Daňovník vyplní tabuľku prislúchajúcu k riadku 30, pretože má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dve deti.

V prvom riadku uvedie: Serentov Martin, 200517/2344, zaškrtne 1-12.

V druhom riadku uvedie: Serentová Zuzana, 945727/4568, zaškrtne 1-12.

Riadok 31 - nezaškrtáva, pretože si daňový bonus uplatňuje len na dve deti.

V. ODDIEL - Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti

Riadok 32 - 18 700. Uvádza tu sumu zdaniteľných príjmov od všetkých zamestnávateľov zo Slovenska aj z Rakúska.

Riadok 32a - nevypĺňa. V roku 2015 nikde nepracoval na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Riadok 33 - 3 086. Uvádza tu sumu zaplateného povinného poistného do zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne na Slovensku a na sociálne zabezpečenie v Rakúsku.

Riadok 33a - 2 278. Suma poistného na sociálne zabezpečenie na Slovensku aj v Rakúsku.

Riadok 33b - 808. Suma preddavkov zaplatených do zdravotnej poisťovne na Slovensku aj v Rakúsku.

Riadok 34 - 15 614, čo predstavuje základ dane vypočítaný ako rozdiel zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenska a zo zdrojov v zahraničí a povinného poistenia zaplateného v Rakúsku a na Slovensku.

Riadok 35 - nevypĺňa.

VI. ODDIEL - Výpočet dane

Riadok 36 - 15 614, čo predstavuje základ dane pred znížením o nezdaniteľné časti základu dane.

Riadok 37 - 3 803,33 eur, čo predstavuje plnú výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pretože základ dane daňovníka je nižší ako suma 19 809 eur.

Prečítajte si tiež

Riadky 38 - 40 - nevypĺňa, pretože nespĺňa podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, neplatil v roku 2015 dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie ani príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Riadok 41 - 3 803,33 eur.

Riadok 42 - 11 810,67. Predstavuje základ dane po znížení o nezdaniteľné časti základu dane.

Riadok 43 - 2 244,02. Daň sa vypočítala ako základ dane x 0,19. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Keby bol základ dane v sume 35 022,31 eur a viac, časť základu dane presahujúcu túto hranicu by sa musela zdaniť 25%-nou sadzbou dane.

Riadky 44 - 47 - nevypĺňa, pretože nemá nárok na zamestnaneckú prémiu.

Na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou sa dvojité zdanenie vylúči tým, že príjmy (základ dane) pochádzajúce z Rakúska budú vyňaté zo zdaniteľných príjmov.

Riadok 48 - 4 615,80 (= 6000-300-1084,20). Predstavuje základ dane z príjmov z Rakúska.

Riadok 49 - 7 194,87. Vypočíta sa ako rozdiel základu dane (z príjmov zo zdrojov v SR a zo zdrojov v Rakúsku) po znížení o nezdaniteľné časti základu dane z riadku 42 a základu dane z príjmov zo zdrojov v Rakúsku z riadku 48.

Riadok 50 - 1 367,02. Daň sa vypočíta zo základu dane po vyňatí príjmov (základu dane) z Rakúska vynásobením so sadzbou dane 19 %.

Riadky 51 - 55 - nevypĺňajú sa, pretože na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov z Rakúska sme na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia použili metódu vyňatia príjmov.

Riadok 56 - 1 367,02, čo predstavuje sumu daňovej povinnosti.

Riadok 57 - 513,84. Suma daňového bonusu na dve deti, ktorý si počas roka daňovník neuplatňoval.

Riadok 58 - 853,18. Daňová povinnosť po odpočítaní daňového bonusu.

Riadok 59 - nevypĺňa, pretože počas roka mu zamestnávateľ nevyplácal daňový bonus.

Riadok 60 - 513,84.

Riadky 61 - 63 - nevypĺňa.

Riadok 64 - 1 547,69, čo predstavuje sumu preddavkov zrazených slovenskými zamestnávateľmi.

Riadok 65 - nevypĺňa.

Riadok 66 - 694,51. Keďže počas roka 2015 platil preddavky na daň z príjmov na Slovensku a tieto preddavky boli vyššie, ako daňová povinnosť, vznikol daňovníkovi daňový preplatok.

VII. ODDIEL - Rozdiely z dodatočného daňového priznania

Tento oddiel nevypĺňa, pretože nepodáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. ODDIEL - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Riadok 75 - 17,06, čo predstavuje 2% zo zaplatenej dane (z riadku 58).

Do kolónky “podpis daňovníka (zástupcu)” sa podpíše.

Riadok 76 - vyplní identifikačné údaje prijímateľa.

Keď chce, aby prijímateľ dostal o ňom informácie ako meno, priezvisko, adresu, zaškrtne políčko “súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane”.

IX. ODDIEL - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Zaškrtne políčko “Uvádzam osobitné záznamy”, pretože má príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Kód štátu - uvedie 040, čo je kód Rakúska zistený zo Štatistického číselníka krajín. Príjmy sú v sume 6 000 a výdavky na poistné zaplatené v Rakúsku sú vo výške 1 384,20.

X. ODDIEL - Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Riadky 77 - 78 - nevypĺňa.

Riadok 79 - uvedie číslo 5, čo predstavuje tri potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od troch zamestnávateľov a 2 potvrdenia o návšteve školy na uplatnenie daňového bonusu na dve deti.

Uvedie dátum vyplnenia daňového priznania a podpíše sa.

XI. ODDIEL - Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie

Zaškrtne políčko “Žiadam o vrátenie daňového preplatku”, políčko “na účet” a uvedie IBAN účtu alebo číslo účtu (predčíslie, číslo účtu, kód banky). Uvedie dátum vyplnenia žiadosti a podpíše sa.

XII. ODDIEL - Pomocné výpočty

V tomto oddiele uvedie Michal napríklad, ako vypočítal zníženie základu dane na daňovníka, teda že základ dane znížil o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

V modelovom príklade by mal Michal v daňovom priznaní uvedený svoj podpis 3-krát, a to k:

  • vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,
  • dátumu vyplnenia daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A,
  • žiadosti o vrátenie daňového preplatku.

Stiahnite si vyplnené daňové priznanie fyzickej osoby - Typ A za rok 2015 z modelového príkladu.

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania fyzickej osoby, ktorá mala zdaniteľné príjmy zo zamestnania nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky