Daňové priznanie dôchodcu (podnikateľa) za rok 2016

Daňové priznanie dôchodcu (podnikateľa) za rok 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aj dôchodcovia môžu podnikať a zdaňovať príjmy dosiahnuté podnikateľskou činnosťou. Daňové priznanie podnikajúceho dôchodcu má však svoje špecifiká. Vyhnite sa pri vyplňovaní daňového priznania chybám a pokutám.

Na dôchodcu sa vzťahujú podmienky pre povinnosť podať daňové priznanie rovnako, ako na akéhokoľvek iného daňovníka, ktorý je fyzickou osobou. Dôchodca, ktorý v roku 2016 podnikal (napr. ako živnostník), musí podať daňové priznanie, ak sú jeho príjmy zo živnosti:

  • vyššie ako 1 901,67 eura alebo
  • nižšie ako daňové výdavky, t. j. zo živnosti dosiahol daňovú stratu.

Podnikanie dôchodcu a daňové priznanie za rok 2016

Príjmami z podnikania sú predovšetkým príjmy z prevádzkovania živnosti. O podnikaní dôchodcov nájdete viac informácií v článku Podnikanie dôchodcov ako SZČO (živnostníkov) v roku 2015. Prevádzkovanie živnosti je najrozšírenejším spôsobom podnikania, preto sa budeme v tomto článku venovať konkrétne živnostenskému podnikaniu. Rovnaké princípy však platia aj pre iné typy podnikania alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Dôchodca (podnikateľ) zdaní príjmy zo živnostenského podnikania v daňovom priznaní k dani z príjmov typ B. Môže sa rozhodnúť pre uplatnenie paušálnych výdavkov, ak nebol celý rok 2016 platiteľom DPH, alebo pre uplatnenie preukázateľných výdavkov (napr. bude viesť daňovú evidenciu).

Príjmy z podnikania dôchodcu sú takzvanými aktívnymi príjmami fyzickej osoby, v súvislosti s ktorými je možné uplatniť aj nezdaniteľné časti základu dane. V prípade dôchodcu je potrebné venovať náležitú pozornosť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu (podnikateľa) za rok 2016

Základná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2016 je 3 803,33 eura. V prípade dôchodcu sa znižuje o sumu starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, prípadne výsluhového dôchodku. Môže teda nastať situácia, že dôchodca si nebude môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Rovnako to platí aj pre dôchodcu, ktorému bol v roku 2016 priznaný dôchodok spätne.

Príklad: Dôchodca v roku 2016 podnikal ako živnostník. Zo živnosti mal príjmy 5 000 eur. Uplatnil paušálne výdavky vo výške 2 000 eur. Na sociálne a zdravotné poistenie zaplatil v roku 2016 odvody vo výške 1 000 eur. Za rok 2016 mu bol vyplatený starobný dôchodok vo výške 3 600 eur. Základ dane vo výške 2 000 eur (5 000 – 2 000 – 1 000) môže znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 203,33 eura (3 803,33 – 3 600). Za rok 2016 je jeho daňová povinnosť 341,36 eura.

Dôchodca si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane aj na manželku. Základná suma tejto nezdaniteľnej časti je 3 803,33 eura. Základná suma nezdaniteľnej časti sa znižuje o vlastný príjem manželky, ktorým je napr. aj starobný či invalidný dôchodok.

Nárok na túto odpočítateľnú čiastku vzniká len v prípade, ak manželka spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

  • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s dôchodcom v domácnosti,
  • poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,
  • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Článok pokračuje pod reklamou

Manželka môže plniť aj viac uvedených podmienok súčasne. Vždy sa posudzuje splnenie podmienok k začiatku každého kalendárneho mesiaca. Ak by bola aspoň jedna podmienka splnená k prvému dňu každého kalendárneho mesiaca, vzniká dôchodcovi nárok na ročnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.

Keby došlo k splneniu uvedených podmienok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku len v niektorých mesiacoch, dôchodca môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 ročnej sumy za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Viac k nezdaniteľným častiam základu dane pre rok 2016 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov v roku 2016.

Aj dôchodca si môže uplatniť daňový bonus

Podmienkou uplatnenia daňového bonusu je dosiahnutie príjmov z podnikania (napr. zo živnosti) aspoň vo výške 2 430 eur. Dôchodca si môže uplatniť daňový bonus, ak vykáže základ dane, t. j. zdaniteľné príjmy budú vyššie ako daňové výdavky.

Daňový bonus si môže uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti, a to buď v ročnej sume 256,92 eura, alebo vo výške prislúchajúcej počtu mesiacov, v ktorých sa považovalo dieťa žijúce s ním v domácnosti za vyživované (nezaopatrené).

Viac k daňovému bonusu pre rok 2016 nájdete v článku Daňový bonus v roku 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

K akým zmenám dochádza v nových tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023? Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj vzor priznania právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie, prinášame v článku.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky