Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2016

Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako vypočítať paušálne výdavky za rok 2016 v daňovom priznaní za rok 2016 a príklady na výpočet paušálnych výdavkov za rok 2016.

Paušálnymi výdavkami sa rozumejú výdavky vypočítané percentom z úhrnu príjmov daňovníka. Percentuálna sadzba pre výpočet paušálnych výdavkov za rok 2016 je 40 %. Paušálne výdavky sa nepreukazujú dokladmi o vynaložení výdavku. Ide o sumu daňových výdavkov, na ktorú má daňovník nárok zo zákona, ak splní jednu podmienku.

Daňovník môže za rok 2016 uplatniť paušálne výdavky len v prípade, ak nebol v roku 2016 platiteľom DPH alebo bol platiteľom DPH len časť roka 2016.

Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý má príjmy:

  • z podnikania (napr. samostatne hospodáriaci roľník, živnostník),
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. finanční sprostredkovatelia, znalci, tlmočníci),
  • z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (napr. spisovatelia, režiséri, hudobníci).

Delenie príjmov pre výpočet paušálnych výdavkov za rok 2016

Pre výpočet paušálnych výdavkov za rok 2016 sa príjmy daňovníka rozdelia na dve skupiny. V rámci jednej skupiny príjmov je možné vypočítať a uplatniť paušálne výdavky za rok 2016 samostatne a nezávisle od druhej skupiny.

Prvú skupinu príjmov tvorí súčet príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Týmito príjmami sú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Do druhej skupiny príjmov patria príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, teda príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Tieto príjmy sa tiež označujú ako pasívne príjmy z autorskej činnosti alebo licenčné autorské príjmy.

Podrobnejšie informácie k výpočtu paušálnych výdavkov nájdete v článku Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2016.

Limity pri výpočte paušálnych výdavkov za rok 2016

Zákon o dani z príjmov určuje limit sumy paušálnych výdavkov vo výške 420 eur za každý kalendárny mesiac, v ktorom daňovník aspoň jeden deň podnikal, vykonával inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo poberal licenčné autorské príjmy. Limit paušálnych výdavkov za celý kalendárny rok 2016 je v sume 5 040 eur (12 x 420 eur).

Ak sú vypočítané paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov vyššie, ako je limit stanovaný zákonom o dani z príjmov, v daňovom priznaní sa uplatní tento limit.

Paušálne výdavky v nižšej sume, ako je ročný limit 5 040 eur, uplatnia napríklad živnostníci, ktorí začali podnikať v priebehu roka 2016, ktorí skončili podnikanie v priebehu roka 2016 alebo ktorí mali počas roka 2016 živnosť prerušenú.

V sume paušálnych výdavkov nie sú zahrnuté výdavky, ktoré daňovník s príjmami z podnikania (napr. živnostník) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zaplatil

  • na povinné verejné zdravotné poistenie (mesačné preddavky na zdravotné poistenie, nedoplatok poistného z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci rok) a
  • povinné sociálne poistenie (mesačné poistné platené Sociálnej poisťovni).

Zaplatené poistné a príspevky musí daňovník preukázať dokladom o jeho zaplatení, inak ho do daňových výdavkov zahrnúť nemôže. Príslušné doklady je potrebné uchovávať až do skončenia lehoty na zánik práva vyrubiť daň.

Článok pokračuje pod reklamou

Evidenčné povinnosti pri výpočte paušálnych výdavkov za rok 2016

Daňovníci, ktorí budú v daňovom priznaní za rok 2016 uplatňovať paušálne výdavky, sú povinní viesť evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • zásobách,
  • pohľadávkach.

Formu a podrobnosti o vedení tejto evidencie zákon o dani z príjmov detailnejšie neupravuje. Môže byť vedená písomne (napr. v zošite) alebo elektronicky (napr. tabuľky v Exceli). Evidencia musí byť vedená tak, aby bolo možné jednoznačne určiť hodnotu (výšku) príjmov, zásob a pohľadávok v eurách. Začiatočné stavy a konečné zostatky zásob a pohľadávok sa uvádzajú v daňovom priznaní a sú dôležité aj pri:

  • skončení podnikania a vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • zmene spôsobu uplatňovania daňových výdavkov.

Suma vypočítaných paušálnych výdavkov sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov, ak daňovník podnikal celý rok 2016

  Suma v €
Príjmy z podnikania 8 000,00 12 600,00 15 000,00
Vypočítané paušálne výdavky 3 200,00 5 040,00 6 000,00
Limit paušálnych výdavkov 5 040,00 5 040,00 5 040,00
Uplatniteľné paušálne výdavky 3 200,00 5 040,00 5 040,00
Zaplatené poistné a príspevky 800,00 1 500,00 2 500,00
Základ dane 4 000,00 6 060,00 7 460,00
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 3 803,33 3 803,33 3 803,33
Základ dane pre výpočet dane 196,67 2 256,67 3 656,67
Daň z príjmov 37,36 428,76 694,76

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov, ak daňovník podnikal časť roka 2016

  Suma v €
Počet mesiacov podnikania 4 4 4
Príjmy z podnikania 8 000,00 12 600,00 15 000,00
Vypočítané paušálne výdavky 3 200,00 5 040,00 6 000,00
Limit paušálnych výdavkov 1 680,00 1 680,00 1 680,00
Uplatniteľné paušálne výdavky 1 680,00 1 680,00 1 680,00
Zaplatené poistné a príspevky 800,00 1 500,00 2 500,00
Základ dane 5 520,00 9 420,00 10 820,00
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 3 803,33 3 803,33 3 803,33
Základ dane pre výpočet dane 1 716,67 5 616,67 7 016,67
Daň z príjmov 326,16 1 067,16 1 333,16

Príklad na výpočet paušálnych výdavkov daňovníkov s rovnakou výškou príjmov a rôznou dĺžkou podnikania v roku 2016

  Suma v €
Počet mesiacov podnikania 1 mesiac 6 mesiacov 9 mesiacov
Príjmy z podnikania 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Vypočítané paušálne výdavky 3 600,00 3 600,00 3 600,00
Limit paušálnych výdavkov 420,00 2 520,00 3 780,00
Uplatniteľné paušálne výdavky 420,00 2 520,00 3 600,00
Zaplatené poistné a príspevky 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Základ dane 6 580,00 4 480,00 3 400,00
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 3 803,33 3 803,33 3 803,33
Základ dane pre výpočet dane 2 776,67 676,67 0,00
Daň z príjmov 527,56 128,56 0,00


 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky