Najčastejšie chyby v daňových priznaniach k dani z príjmov

Najčastejšie chyby v daňových priznaniach k dani z príjmov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vyhnite sa zbytočným chybám, ktoré daňovníci v daňových priznaniach často urobia.

Chyby v daňových priznaniach možno rozdeliť na formálne a vecné. Je možné, že v niektorých prípadoch daňový úrad formálnu chybu strpí a pokutu neuloží. Sankcia za chybu v daňovom priznaní môže dosiahnuť aj niekoľko tisíc eur.

Často sa opakujúce formálne chyby v daňových priznaniach

Právnické osoby (napr. s.r.o., akciové spoločnosti) a fyzické osoby (napr. živnostníci, slobodné povolania) sa v daňových priznaniach často a opakovane dopúšťajú týchto formálnych chýb:

 • nevyznačenie (“x”) druhu daňového priznania, t.j. v daňovom priznaní daňovník nevyznačí, či podáva riadne, opravné, dodatočné daňové priznanie,
 • nevyznačenie (“x”) spôsobu, akým fyzická osoba uplatňuje daňové výdavky (napr. daňová evidencia, paušálne výdavky),
 • nevypísanie DIČ/rodného čísla na každej strane daňového priznania (najmä, ak vypĺňate papierové tlačivo perom),
 • nevyplnenie kódu ekonomickej činnosti podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 (pri prenájme nehnuteľnosti bez živnostenského oprávnenia sa tento kód nevypĺňa),
 • nevyznačenie (“x”) skutočnosti, že daňovník nepoukazuje 2 % (príp. 3 %) z dane vybranému prijímateľovi podielov zaplatenej dane,
 • nevypísanie zdaňovacieho obdobia, najmä ak sa daňové priznanie vyplňuje perom na papierovom tlačive (v prípade, ak sa daňové priznanie vyhotovuje elektronicky, často býva zdaňovacie obdobie už predvyplnené).
Článok pokračuje pod reklamou

Často sa opakujúce vecné chyby v daňových priznaniach

Popri formálnych chybách právnické osoby a fyzické osoby robia aj vecné chyby. Ide predovšetkým o tieto často sa opakujúce chyby:

 • použitie nesprávneho tlačiva (napríklad tlačiva, ktoré sa používalo minulý rok),
 • daňové priznanie sa neodovzdá so všetkými prílohami,
 • daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane alebo žiadosť o vrátenie daňového preplatku sa nepodpíše, prípadne ich podpíšu neoprávnené osoby,
 • nesprávne vyplnenie súm poistného zaplateného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie (fyzické osoby),
 • nesprávne zatriedenie príjmov podľa príslušných paragrafov zákona o dani z príjmov, pričom na príjmy uvádzané v daňovom priznaní nadväzujú aj odvodové povinnosti, čím sa možné finančné ujmy v budúcnosti reťazia,
 • nesprávne uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane (napr. dôchodcom, uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku),
 • daňová strata uplatnená v nesprávnej výške,
 • nezvýšenie výsledku hospodárenia o príjmy, ktoré sa majú zahrnúť do základu dane až po zaplatení,
 • uplatnenie daňových odpisov v nesprávnej výške,
 • uplatnenie opravných položiek a daňových rezerv v nesprávnej výške,
 • uplatnenie daňových výdavkov, ktoré sa už do základu dane zahrnúť nemôžu (napr. pokuty a iné sankcie, ktoré sa zahrňovali do základu dane až po zaplatení),
 • zahrnutie nákladov do základu dane v bežnom zdaňovacom období, pritom sa majú do základu dane zahrnúť až po zaplatení,
 • nesprávne vypočítané preddavky na daň z príjmov (právnické osoby).

Viac vecných chýb robia právnické osoby. Dôvodom je aj to, že vedú prevažne podvojné účtovníctvo a musia v súlade so zákonom o dani z príjmov výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve previesť na základ dane. Požiadavka zohľadňovať daňové dopady jednotlivých transakcií je zadefinovaná už pre vedenie účtovníctva počas roka (účtovného a zdaňovacieho obdobia). Ak nie je táto povinnosť zanedbaná a prípadne si daňovník analytickú evidenciu ešte sprecizuje, účtovníctvo vie byť veľmi kvalitným podkladom pre komfortné, rýchle a správne zostavenie daňového priznania právnickej osoby.

Ako sa častým chybám v daňovom priznaní vyhnúť?

Jednoznačne možno tvrdiť, že chyby sa v daňových priznaniach vyskytujú každoročne, väčšina opakovanie. Sankcie za tieto chyby môžu mať na podnikateľa rôzny dopad. Na jednej strane nemusia ovplyvniť podnikanie vôbec (ak je pokuta nízka), alebo môžu byť likvidačné (v prípade vážnych nedostatkov). Ak fyzická osoba zatriedi príjmy v daňovom priznaní nesprávne, sankcie od daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne môžu reálne narásť na niekoľko tisíc eur.

Možností, ako sa chybám v daňovom priznaní vyhnúť, je niekoľko. Daňové priznanie si daňovník (podnikateľ, ale aj zamestnanec) môže urobiť sám, pričom berie plnú zodpovednosť za jeho správnosť. Musí neustále sledovať legislatívne zmeny, ktorých sa v oblasti daní za ostatné roky udialo niekoľko desiatok. V mnohých prípadoch ide o zásadné zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane.

Alebo vypracovanie daňového priznania daňovník zverí do rúk odborníka, čo má niekoľko výhod. V zásade má istotou, že daňové priznanie je vyhotovené správe a obdobie prípadnej daňovej kontroly nebude obdobím stresu. Zároveň sa naplno môže venovať svojmu podnikaniu, pretože všetky legislatívne zmeny za neho sleduje niekto iný. Stačí si spočítať náklady a prínosy jednotlivých možností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky