Poukázanie podielu zaplatenej dane pri ročnom zúčtovaní za rok 2016

Zamestnanci, ktorým zamestnávatelia vykonali za rok 2016 ročné zúčtovanie, môžu najneskôr do 2.5.2017 poukázať prijímateľom podiel zaplatenej dane (2 % alebo 3 %). Viac o tom, ako poukázať podiel zo zaplatenej dane pri ročnom zúčtovaní za rok 2016 a aké zmeny nastanú pri poukazovaní podielu zo zaplatenej dane pri ročnom zúčtovaní za rok 2017, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi prostredníctvom vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Vyhlásenie o poukázaní podielu podáva daňovému úradu buď ako samostatné tlačivo, ak mu zamestnávateľ vykonal za rok 2016 ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo ako súčasť daňového priznania, ak fyzická osoba podáva za rok 2016 daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.

Viac o tom, ako poukázať podiel zaplatenej dane (2 % aleob 3 %) za rok 2016 prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby sa dozviete v článku Daňové asignácie fyzických osôb v roku 2017 za rok 2016 (tzv. 2 % z daní).

V súlade § 52 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa v období medzi 1.1.2016 až 31.12.2017 postupuje pri poukazovaní podielu zaplatenej dane zamestnancom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa zákona platného do 31.12.2015.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane pri ročnom zúčtovaní za rok 2016

Zamestnávateľ vykoná za rok 2016 ročné zúčtovanie len tomu zamestnancovi, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie a splnil všetky zákonom o dani z príjmov stanovené podmienky na to, aby mu mohol zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie za rok 2016. Viac o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 sa dozviete v článku Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2016.

Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely poukázania podielu zaplatenej dane prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V VII. časti tlačiva vyznačí "x", čím žiada o vystavenie tohto potvrdenia. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania musí zamestnanec podať zamestnávateľovi do 15. februára.

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca (požiadanej prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania) vystaviť potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane (2 % alebo 3 %). V prípade, že zamestnanec chce poukázať 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane, musí zamestnávateľ vysporiadať aj nedoplatok zamestnanca na dani, ktorý nepresiahol 5 eur.

Zamestnanec prikladá potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti ako prílohu vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2016.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 je zamestnanec povinný podať na daňovom úrade najneskôr do 2.5.2017. Štandardne je lehota do 30. apríla, ale keďže 30.4.2017 je nedeľa, 1.5.2017 je sviatok, lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu sa posúva na utorok 2.5.2017. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné podať tromi spôsobmi:

 • elektronicky,
 • poštou,
 • osobne.

Ako vyplniť vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) pri ročnom zúčtovaní za rok 2016

Daňovník - zamestnanec má dve možnosti, ako poukázať 2 % (3 %) pri ročnom zúčtovaní za rok 2016. Jednou z možností je vyplnenia tlačiva zverejneného na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky, ktoré je možné nájsť cez eSlužby - Verejne dostupné elektronické služby - Daňové a colné formuláre - Vzory tlačív. Vyhlásenie je v tabuľke možné nájsť po rozkliknutí Správa daní - Daň z príjmov fyzickej osoby - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Druhou z možností je použitie vlastného vzoru vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré však musí obsahovať:

 • presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie - meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo telefónu,
 • sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (2 % alebo 3 %),
 • zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka (rok 2016),
 • identifikačné údaje prijímateľa - obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, IČO/SID.

Odporúčanie: Odporúčame skontrolovať vyplnené údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane so zoznamom prijímateľov podielu zaplatenej dane uvedenom na stránke www.notar.sk v časti Notárske centrálne registre, pretože prijímatelia podielu zaplatenej dane musia byť k 31.12.2016 registrovaní v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky.

Článok pokračuje pod reklamou

V tlačive vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov uvádza daňovník:

 • svoje rodné číslo,
 • dátum narodenia len v prípade, že daňovník nemá rodné číslo pridelené (napr. občan z iného členského štátu),
 • zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň - rok 2016,
 • údaje o daňovníkovi (zamestnancovi) - priezvisko, meno, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo,
 • na riadku 12 výšku zaplatenej dane za rok 2016 - daňovník vyplní sumu z riadku 03 z potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré dostal od zamestnávateľa,
 • na riadku 13 sumu podielu zaplatenej dane na poukázanie prijímateľovi 2 % alebo 3 % z dane uvedenej na riadku 12 - vypočítaná suma podielu za zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Podiel zo zaplatenej dane možno poukázať jedine v prípade, ak je suma 2 % (3 %) minimálne 3 eurá,
 • dátum, kedy bola daň zaplatená - uvádza daňovník dátum z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Ak zamestnancovi vyšiel preplatok na dani z príjmov, uvádza dátum 31.3.2017,
 • údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane (2 % resp. 3 %) - IČO/SID, právna forma, obchodné meno alebo názov, adresa prijímateľa,
 • či daňovník súhlasí s tým, aby daňový úrad poskytol údaje o ňom prijímateľovi 2 % resp. 3 %,
 • dátum vyplnenia vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane,
 • svoj podpis.

Daňovník - zamestnanec môže v štandardnom prípade poukázať 2 % zo zaplatenej dane. Podiel 3 % môže poukázať len v tom prípade, ak počas zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vyhlásenie podáva:

 • vykonával dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín,
 • má písomné potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo od vysielajúcej organizácie v súlade s podmienkami zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomné potvrdenie predloží daňovému úradu ako prílohu vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Viac o tom, aké podmienky musí fyzická osoba spĺňať, aby mohla prijímateľovi podielu zaplatenej dane poukázať 3 %, sa dozviete v článku Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3 % z dane.

Povinnou prílohou vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2016 je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016. V prípade, že daňovník vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane uviedol podiel vo výške 3 %, musí povinne priložiť k vyhláseniu aj potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti minimálne 40 hodín v priebehu roka 2016, prípadne viac potvrdení o vykonaní dobrovoľníckej činnosti, kde súčet hodín dobrovoľníckej činnosti musí byť spolu minimálne 40 hodín.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane pri ročnom zúčtovaní od 1.1.2018

Od 1.1.2018 bude zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, poukazovať podiel zo zaplatenej dane prijímateľovi prostredníctvom zamestnávateľa. Znamená to, že zamestnanec nebude už musieť posielať daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnanec prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2017 požiada zamestnávateľa aj o poukázanie podielu zo zaplatenej dane (2 % resp. 3 %) konkrétnemu prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

Od 1.1.2018 bude hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ predkladá správcovi dane do 30. apríla nasledujúceho roku (do 30.4.2018 za rok 2017), obsahovať aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnávateľ v hlásení poukáže za zamestnanca podiel zo zaplatenej dane prijímateľovi určenému zamestnancom v prípade, ak zamestnanec:

 • v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti požiada aj o poukázanie podielu zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi,
 • nebude mať do lehoty na podanie hlásenia daňový nedoplatok,
 • určí jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky