Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2016

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daňové priznanie sa vyplňuje v závislosti od viacerých faktorov. Pozrite sa, aké daňové priznanie budete vyplňovať za rok 2016 a aké doklady je potrebné k vyplňovaniu daňového priznania pripraviť.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa daňovníci delia na fyzické osoby (napr. zamestnanci, živnostníci, umelci) a na právnické osoby (napr. s.r.o., akciové spoločnosti, občianske združenia, pozemkové spoločenstvá, neziskové organizácie). Na základe tohto kritéria majú samostatný vzor, resp. vzory daňových priznaní fyzické osoby a právnické osoby.

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2016 fyzickej osoby

Pre fyzické osoby sú určené dva typy daňových priznaní a to typ A a typ B. Konkrétny vzor daňového priznania sa používa v závislosti od toho, aké druhy príjmov fyzická osoba v kalendárnom roku mala.

Daňové priznanie typ A podávajú daňovému úradu len fyzické osoby, ktoré mali v roku 2016 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (tiež označované ako príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov). Ide napríklad o príjmy zo zamestnania (napr. pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce), príjmy za výkon funkcie konateľa, príjmy za výkon funkcie člena predstavenstva alebo príjmy za prácu likvidátora. Môže ísť o príjmy zo zdroja v SR (napr. fyzická osoba je zamestnaná v SR), alebo môže ísť o príjmy zo zdroja v zahraničí (napr. fyzická osoba je zamestnaná v zahraničí).

V určitých, zákonom jednoznačne vymedzených, situáciách nemusí fyzická osoba podávať daňové priznanie. Mnohí zamestnanci si vysporiadajú daňovú povinnosť k dani z príjmov po skončení kalendárneho roka prostredníctvom ročného zúčtovania, ktoré im vykoná ich zamestnávateľ. Povinnosť vyplniť a podať daňové priznanie nevzniká napríklad ani vtedy, ak je zdaniteľný príjem nižší ako 1 901,67 eura. Sú však situácie, kedy sa daňové priznanie podať oplatí, aj keď táto povinnosť nevzniká.

Daňové priznanie typ B podávajú daňovému úradu fyzické osoby, ktoré mali v roku 2016 aj iné druhy zdaniteľných príjmov ako sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, napríklad príjmy zo živnosti, príjmy z poľnohospodárskej výroby (rastlinnej alebo živočíšnej), príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, príjmy (úroky) z poskytnutých pôžičiek, príjmy z predaja nehnuteľnosti (ak nie je predaj od dane oslobodený) alebo príjmy z predaja obchodného podielu vo firme.

Fyzické osoby, ktoré majú viac druhov príjmov majú povinnosť podať daňové priznanie, ak úhrn ich zdaniteľných príjmov presiahne už spomínaných 1 901,67 eura. Ak bude úhrn ich zdaniteľných príjmov nižší alebo rovný tejto sume, daňové priznanie podať nemusia. Daňový úrad ich však k podaniu daňového priznania môže vyzvať, pričom na výzvu daňové priznanie už podať musia. Fyzické osoby musia podať daňové priznanie aj v prípade, ak vykážu daňovú stratu.

Prehľad praktických rád a postup ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2016

Pre právnické osoby je ustanovený len jeden vzor daňového priznania, ktorý používajú podnikateľské subjekty (napr. s.r.o., akciové spoločnosti), ako aj nepodnikateľské organizácie (napr. občianske združenia, neziskové organizácie).

Právnické osoby vychádzajú pri vyplňovaní daňového priznania z výsledku hospodárenia, ktorý sa zistí v účtovníctve. Ten sa podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov upraví o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky, čím sa výsledok hospodárenia upraví na základ dane. Základ dane pre výpočet dane z príjmov sa tak často líši od účtovného zisku.

Úprava výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve na základ dane sa uskutočňuje v prvej časti daňového priznania právnickej osoby, ktorá nie je obzvlášť rozsiahla. Je doplnená tabuľkami, v ktorých sa už podrobnejšie uvádzajú konkrétne sumy jednotlivých odpočítateľných a pripočítateľných položiek.

V tabuľkovej časti daňového priznania, sa vyplňujú napr. informácie o výške daňových strát, daňových licencií alebo informácie o výške transakcií so závislými osobami. Samostatné tabuľky sú venované nepodnikateľským subjektom.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké doklady potrebujem k daňovému priznaniu za rok 2016

Doklady potrebné k vyplneniu daňového priznania závisia od druhu príjmov a tiež od typu činností, z ktorých zdaniteľné príjmy plynú.

Fyzická osoba, ktorá je zamestnancom a podáva daňové priznanie, potrebuje k vyplneniu daňového priznania potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. V potvrdení nájde všetky potrebné informácie k vyplneniu dôležitých častí daňového priznania.

K vyplneniu daňového priznania sú potrebné aj iné doklady alebo dokumentácia, napríklad:

  • účtovná závierka, príslušné účtovné knihy a iná podrobnejšia účtovná dokumentácia,
  • daňová evidencia,
  • výpisy z bankového účtu,
  • faktúry (predovšetkým vystavené),
  • skladová evidencia,
  • pokladničné doklady,
  • zmluvy.

Rôzni daňovníci budú potrebovať k vyplneniu daňového priznania iné doklady. Pre právnické osoby, či podnikateľské alebo nepodnikateľské subjekty, je dôležitá účtovná závierka za rok 2016 a príslušné účtovné knihy. Pre fyzickú osobu, ktorá prenajíma nehnuteľnosť sú dôležité výpisy z bankového účtu a pokladničné doklady o úhrade výdavkov v hotovosti.

K daňovému priznaniu sa prikladajú prílohy, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v daňovom priznaní. Čo je prílohou daňového priznania je uvedené priamo vo vzore daňového priznania.

Prečítajte si tiež

U fyzických osôb ide napríklad o potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, potvrdenie o návšteve školy alebo rodný list (pre uplatnenie daňového bonusu), potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti najmenej 40 hodín, kópia potvrdenia o príjme, z ktorého sa daň vybrala zrážkou, ak sa daň vyberaná zrážkou bude považovať za preddavok.

U právnických osôb ide napríklad o prepočet dane z príjmov zaplatenej v zahraničí v cudzej mene na euro, ktorá sa bude v daňovom priznaní započítavať na daňový povinnosť, evidencia v rozsahu účtovnej závierky (týka sa právnických osôb, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo), prehľad úprav výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

Vyplňovať daňové priznanie za rok 2016 sám alebo v spolupráci s odborníkom?

V niektorých prípadoch nemusí byť vyplňovanie daňového priznania náročné. Na naštudovanie toho, ako vyplniť daňové priznanie a na samotné vyplnenie daňového priznania bude potrebné vyčleniť určité množstvo času. Zároveň bude existovať riziko, že daňové priznanie môže obsahovať (i keď menej vážne) nedostatky.

Ak zamestnanec (bezdetný mladý občan pracujúci v SR) nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania a v kalendárnom roku 2016 mal príjmy len zo zamestnania, vyplní daňové priznanie typ A. K daňovému priznaniu priloží potrebné prílohy (napr. potvrdenie vystavené zamestnávateľom). Daňové priznanie na príslušných miestach podpíše a podá ho daňovému úradu (napr. osobne, poštou alebo elektronicky – online).

Komplikovanejší je postup v prípade, ak daňovník poberá dôchodok, uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, uplatňuje v daňovom priznaní daňový bonus, zamestnávateľ mu vyplatil daňový bonus v nesprávnej výške. Na prípadné výhodnejšie riešenia daňovníka nikto neupozorní.

Zároveň, ak je daňové priznanie vyplňované ručne (na papierové tlačivo), môžu sa vyskytnúť chyby v písaní, počítaní alebo zaokrúhľovaní. Zamestnanec môže zabudnúť v daňovom priznaní vyplniť informáciu o tom, že v priebehu roka mu zamestnávateľ zrazil zo mzdy preddavky na daň, čoho dôsledkom bude, že z celej mzdy odvedie daň druhýkrát.

Ako si uľahčiť vyplňovanie daňového priznania za rok 2016

Vyplňovanie daňového priznania za rok 2016 možno uľahčiť pomocou softvéru. Softvér kontroluje a predchádza logickým chybám (napr. upozorní na vyplnenie alebo nesprávne vyplnenie konkrétneho riadku daňového priznania) alebo automaticky vypočíta súčty a správne zaokrúhli výsledné sumy.

Užitočným a bezplatným softvérom na vyplňovanie daňového priznania je program Daňové priznania 2016 (od spoločnosti Kros, a.s.), ktorý umožňuje pohodlné vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu A aj typu B. Vyplnenie daňového priznania pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2016 a vypracovanie daňovej evidencie uľahčí pomôcka, ktorú nájdete v našom eshope.

Daňové priznanie za rok 2016 je možné vyplniť aj pomocou cloudových (online) aplikácií. Garantujú bezchybné daňové priznanie, rýchlosť a nízku cenu. Aplikácia však dokáže kontrolovať len formálne chyby (vopred naprogramované) a neposkytne užitočnú radu, ktorú vám dá len účtovník alebo daňový poradca.

Uľahčiť si vyplňovanie daňového priznania je možné aj tým spôsobom, že túto úlohu zveríte daňovému poradcovi alebo poradenskej spoločnosti. Fyzická osoba (napr. zamestnanec, živnostník) alebo právnická osoba (napr. s.r.o.) sa odbremení od administratívnej záťaže, ušetrí čas a prípadne aj nemalú finančnú čiastku, ak by za nedostatky v daňovom priznaní v budúcnosti daňový úrad uložil pokutu, prípadne ak by dorubil nesprávne vypočítanú daň.

Za chyby nepeňažnej povahy (napr. rôzne formálne chyby) uloží daňový úrad pokutu od 60 do 3 000 eur. Výška pokuty za nesprávne vypočítanú (nižšiu) daň môže dosiahnuť až sumu dorubenej dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky