Tuzemské samozdanenie v roku 2017

Najviac preberané tuzemské samozdanenie je tuzemské samozdanenie stavebných prác. Okrem stavebných prác sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti aj pri ďalších dodaniach tovarov a služieb. Viac o tuzemskom samozdanení sa dozviete v nasledujúcom článku.

Podľa § 69 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) je povinný platiť daň platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku (dodávateľ). V určitých prípadoch môže dodávateľ - platiteľ DPH preniesť svoju daňovú povinnosť na odberateľa - platiteľa DPH, ktorý je príjemcom plnenia.

Čo je tuzemské samozdanenie

Tuzemské samozdanenie je laický pojem zaužívaný v podnikateľskej praxi, ktorý predstavuje postup odberateľa v prípade, keď naňho dodávateľ preniesol daňovú povinnosť. O samozdanení sa hovorí z dôvodu, že odberateľ - platiteľ DPH má povinnosť odviesť DPH z dodaných tovarov a služieb a zároveň má nárok na odpočet DPH z dodaných tovarov a služieb (po splnení podmienok § 49 až 51 zákona o DPH).

V súlade s § 69 ods. 12 zákona o DPH je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

 1. dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku,
 2. prevod emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku,
 3. dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ak sa jej dodanie uskutočňuje po 5-tich rokoch od prvej kolaudácie stavby, príp. jej časti alebo odo dňa začatia prvého užívania stavby, príp. jej časti, ak sa dodávateľ rozhodol zdaniť dodanie tejto nehnuteľnosti (jej časti),
 4. dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,
 5. dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky,
 6. dodanie poľnohospodárskych plodín (obilnín, mlynárenských výrobkov, sladu, škrobov, olejnatých semien, plodov, rôznych zŕn, semien a plodov) patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,
 7. dodanie železa a ocele, predmetov zo železa a ocele patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka okrem kovového odpadu a kovového šrotu, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,
 8. dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,
 9. dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac,
 10. dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F štatistickej klasifikácie.

Okrem dodaní tovarov a služieb podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH prenáša dodávateľ na odberateľa daňovú povinnosť aj pri:

 • dodaní zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti minimálne 325 tisícin,
 • dodaní investičného zlata, ak sa platiteľ rozhodol dodanie investičného zlata zdaňovať.

Tuzemské samozdanenie stavebných prác je v súčasnosti najrozšírenejšie a týka sa veľkého množstva podnikateľov, napr. pri dodaní klimatizácie s montážou sa prenáša daňová povinnosť na odberateľa - platiteľa DPH. Viac tejto téme sa dozviete v článku Tuzemské samozdanenie stavebných prác od roku 2016.

Faktúra a tuzemské samozdanenie v roku 2017

Preniesť daňovú povinnosť na príjemcu plnenia môže dodávateľ len po splnení podmienok:

 • miesto dodania vyššie uvedených tovarov alebo služieb je v tuzemsku,
 • dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi DPH registrovanými v tuzemsku podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6 (môžu byť aj zahraničnými osobami registrovanými v tuzemsku),
 • dodávaný tovar alebo služba musia patriť medzi vyššie uvedené tovary a služby,
 • v prípade, že ide o dodanie tovarov podľa § 69 ods. 12 písm.f) - i) zákona o DPH, základ dane na faktúre musí byť minimálne 5 000 eur.

Hranica 5 000 eur sa posudzuje samostatne za každé písmeno § 69 odstavca 12. Ak dodávateľ na jednej faktúre uvedie dodanie mobilných telefónov v sume bez DPH 3 200 eur a dodanie integrovaných obvodov v sume 2 800 eur, nemôže preniesť daňovú povinnosť na odberateľa, aj keď celková suma faktúry bez dane je 6 000 eur, pretože hranica 5 000 eur sa posudzuje samostatne pri dodaní mobilných telefónov podľa § 69 ods. 12 písm. h) zákona o DPH a samostatne pri dodaní integrovaných obvodov podľa § 69 ods. 12 písm. i).

Dodávateľ, ktorý vystavuje faktúru v režime tuzemského samozdanenia, uvedie na faktúre sumu bez DPH a informáciu “Prenesenie daňovej povinnosti”.

Príklad na tuzemské samozdanenie

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. - platiteľ DPH nakúpila od platiteľa DPH mobilné telefóny, pričom základ dane na faktúre je v sume 6 000 eur. Dodávateľ vystavil faktúru s 0 % DPH. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. “prirazí” k sume 6 000 eur 20 % DPH, teda sumu 1 200 eur a túto daň odvedie. Zároveň si z prijatej faktúry za nákup mobilných telefónov môže odpočítať 20 % DPH, tzn. že o sumu 1 200 eur si svoju daňovú povinnosť zníži. Ak by v danom zdaňovacom období nič iné nenakúpila ani nič nepredala, jej daň na úhradu by bola 0 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Vykazovanie dodaní tovarov a služieb pri tuzemskom samozdanení v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze

Dodávateľ neuvádza v daňovom priznaní k DPH údaje o dodaniach tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia (odberateľ).

Dodávateľ neuvádza v kontrolnom výkaze k DPH údaje o dodaniach tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia okrem dodaní tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia. V kontrolnom výkaze k DPH vypĺňa dodávateľ pri dodaní tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona o DPH časť A.2., a to pri:

 • poľnohospodárskych plodinách,
 • kovoch a kovových predmetoch,
 • mobilných telefónoch,
 • integrovaných obvodoch,
 • dodaní stavby, príp. jej časti, stavebných prácach a dodaní tovaru s inštaláciou a montážou, ak patria do sekcie F štatistickej klasifikácie,

pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia (odberateľ).

Vzor časti A.2 kontrolného výkazu k DPH pri tuzemskom samozdanení

Odberateľ vykazuje údaje o daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb, pri ktorých má povinnosť platiť daň, na riadku 09 a 10 daňového priznania k DPH. Ak odberateľ uplatňuje nárok na odpočet dane, vykazuje sumu odpočítanej dane na riadku 21 daňového priznania k DPH.

Odberateľ vykazuje údaje o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých má povinnosť platiť daň, v kontrolnom výkaze k DPH v časti B.1.

Vzor časti B.1 kontrolného výkazu k DPH pri tuzemskom samozdanení

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky