Tuzemské samozdanenie stavebných prác od roku 2016

V stavebníctve nastali od 1.1.2016 zmeny vzhľadom na to, že sa zaviedol prenos daňovej povinnosti z dodávateľa stavebných prác na odberateľa - príjemcu stavebných prác. V nasledujúcom článku sa dozviete o tuzemskom samozdanení stavebných prác zavedeného od roku 2016.

Od 1.1.2016 sa rozšírili prípady, kedy povinnosť platiť daň prenáša dodávateľ - platiteľ DPH na odberateľa - platiteľa DPH. V súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

  • dodanie stavebných prác,
  • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy,
  • dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou,

ak stavebné práce, dodanie stavby alebo jej časti, inštalácia a montáž tovaru patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).

Tuzemské samozdanenie predstavuje situáciu, keď má odberateľ - platiteľ DPH povinnosť odviesť DPH z prijatého plnenia a zároveň má nárok na odpočet DPH z prijatého plnenia v súlade s podmienkami zákona o DPH. Tuzemské samozdanenie sa okrem dodávok stavebných prác vykonáva pri viacerých druhoch tovarov a služieb, napr. pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu, pri dodaní mobilných telefónov, ak základ dane vo faktúre za mobilné telefóny je minimálne 5 000 eur.

Viac o tuzemskom samozdanení sa dozviete v článku Samozdanenie DPH

Faktúra pri tuzemskom samozdanení stavebných prác

Dodávateľ môže preniesť daňovú povinnosť na odberateľa len po splnení niekoľkých podmienok:

  • miesto dodania stavebných prác, stavby príp. jej časti, inštalácie a montáže tovaru je v tuzemsku,
  • dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi DPH registrovanými v tuzemsku podľa § 4, § 4b, § 5 a § 6 zákona o DPH (môže ísť aj o zahraničnú osobu registrovanú pre DPH na Slovensku),
  • predmet fakturácie patrí do sekcie F - Stavby a stavebné práce štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA).

Dodávateľ - platiteľ DPH vystavuje faktúru bez DPH a uvedie na ňu informáciu “Prenesenie daňovej povinnosti” len vtedy, ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky. Na základe slovnej informácie “Prenesenie daňovej povinnosti” je zrejmé, že daň musí odviesť príjemca tovaru alebo služby.

V prípade, že nie je splnená niektorá z podmienok, dodávateľ - platiteľ DPH musí fakturovať s DPH a takisto je dodávateľ povinný odviesť DPH do štátneho rozpočtu, napr. ak odberateľ nie je platiteľom DPH, alebo ak dodáva tovar alebo služby, ktoré nepatria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej len “štatistická klasifikácia”).

Štatistickú klasifikáciu produktov podľa činností (CPA) je možné nájsť na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky v záložke Metaúdaje, v položke Klasifikácie. Aktuálna štatistická klasifikácia produktov je platná od roku 2015. Sú k nej vydané aj vysvetlivky, čo sa zahŕňa a čo nie do sekcie F - Stavby a stavebné práce klasifikácie.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo Prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), kde daňovník nájde informácie, či daný predmet fakturácie spadá do sekcie F - Stavby a stavebné práce klasifikácie alebo nie. Medzi stavebné práce patriace do sekcie F štatistickej klasifikácie patria napr. elektroinštalačné práce, montáž vstavaného nábytku a vstavaných kuchynských spotrebičov, dodávka a montáž klimatizačných zariadení (nie priemyselných) a pod.

Pri vystavovaní faktúry odporúčame skontrolovať, či predmet fakturácie patrí do sekcie F - stavby a stavebné práce v Prehľade činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), ktorý je možný nájsť na stránke www.financnasprava.sk v sekcii Aktuálne: Dane a clá - Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam - Daň z pridanej hodnoty (DPH). Ak ani podľa prehľadu nebude vedieť daňovník, či môže preniesť daňovú povinnosť na odberateľa, odporúčame mu kontaktovať priamo Finančnú správu Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež

V prípade, že dodávateľ - platiteľ DPH príjme od odberateľa - platiteľa DPH pred dodaním preddavok na dodanie tovarov a služieb, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie, vystavuje dodávateľ faktúru k prijatej platbe v rovnakom režime, v akom vystaví faktúru na samotné dodanie prác patriacich do sekcie F štatistickej klasifikácie. Znamená to, že vystaví faktúru k prijatej platbe bez dane a uvedie na nej informáciu “Prenesenie daňovej povinnosti”.

Odberateľ - platiteľ DPH je povinný priznať a odviesť daň z dodaných stavebných prác, stavieb (resp. ich častí) a z dodaných tovarov spojených s inštaláciou a montážou, ktoré patria medzi stavebné práce do sekcie F štatistickej klasifikácie za splnenia vyššie uvedených podmienok.

Odberateľ - platiteľ DPH má zároveň nárok na odpočítanie DPH v súlade s podmienkami zákona o DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Nesprávna DPH na faktúre pri tuzemskom samozdanení stavebných prác

Ak dodávateľ - platiteľ DPH vystaví faktúru s DPH, aj keď podľa zákona o DPH mal preniesť daňovú povinnosť na odberateľa, je povinný priznať a zaplatiť DPH uvedenú na faktúre.

V prípade, že odberateľ príjme od dodávateľa faktúru s 20 % DPH, aj keď ide o dodanie tovaru a služieb s miestom dodania v tuzemsku patriacich do sekcie F štatistickej klasifikácie, má povinnosť priznať k cene bez dane daň a tú odviesť do štátneho rozpočtu. Znamená to, že odberateľ - platiteľ DPH zaplatí dodávateľovi sumu tovaru s 20 % DPH uvedenej na faktúre a okrem toho musí odviesť sumu DPH aj do štátneho rozpočtu.

DPH zaplatená dodávateľovi “navyše” nie je pre odberateľa - platiteľa DPH ani daňovým výdavkom z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Príklad na nesprávne uvedenú sumu na faktúre pri tuzemskom samozdanení stavebných prác

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH. Od dodávateľa si objednala dodanie a montáž klimatizácie do kancelárie v Bratislave. Dodávateľ - platiteľ DPH uviedol na faktúre 20% DPH.

Doklady Správna faktúra Nesprávna faktúra
Faktúra za dodávku a montáž klimatizácie: cena bez DPH 1 000 1 000
DPH 0 200
suma na úhradu 1 000 1 200
Úhrada faktúry 1 000 1 200
Daňové priznanie k DPH 200 - 200 = 0 200 - 200 = 0
Spolu zaplatil odberateľ 1 000 1 200

Dvesto eur, ktoré zaplatila spoločnosť Podnikajte.sk dodávateľovi “navyše”, nie sú pre odberateľa daňovým výdavkom.

Odberateľ - platiteľ DPH musí sledovať, či prijaté tovary a služby patria do sekcie F štatistickej klasifikácie alebo nie, aby sa nestalo, že zo zákona mu vznikla povinnosť odviesť DPH z prijatých tovarov a služieb patriacich do sekcie F štatistickej klasifikácie a túto povinnosť si nesplní.

V prípade, že dodávateľ vystavil faktúru bez DPH a preniesol daňovú povinnosť na odberateľa, aj keď išlo o dodanie tovarov a služieb, ktoré nepatria do sekcie F štatistickej klasifikácie, musí dodávateľ vystaviť opravenú faktúru s DPH. Zároveň musí podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie a takisto aj kontrolný výkaz.

Odberateľ musí po prijatí opravenej faktúry podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz.

Na základe novely zákona o DPH účinnej od 1.1.2017 sa prenesie daňová povinnosť na odberateľa vždy, keď dodávateľ vystaví faktúru bez DPH a uvedie informáciu “Prenesenie daňovej povinnosti” bez ohľadu, či mal vystaviť faktúru s 20 % DPH alebo nie. V tom prípade, odberateľ ani dodávateľ nebudú musieť podávať opravné, resp. dodatočné daňové priznanie ani opravný (dodatočný) kontrolný výkaz. Toto však bude platiť len pri dodaní stavebných prác a dodaní tovaru s montážou alebo inštaláciou. Pri dodaní stavby alebo jej časti bude stále platiť postup platný do konca roka 2016, teda že pri nesprávnej faktúre musí dodávateľ opraviť faktúru a dodávateľ aj odberateľ musia uviesť opravené údaje v opravnom alebo dodatočnom daňovom priznaní a kontrolnom výkaze k DPH.

Vykazovanie tuzemského samozdanenia stavebných prác v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH

Do konca roka 2016 dodávateľ - platiteľ DPH neuvádza dodanie tovarov a služieb patriacich do sekcie F štatistickej klasifikácie v daňovom priznaní k DPH ani v kontrolnom výkaze k DPH.

Od 1.1.2017 sa zavádza povinnosť pre dodávateľov - platiteľov DPH uvádzať v časti A.2 kontrolného výkazu k DPH poskytnuté tovary a služby patriace do sekcie F štatistickej klasifikácie, pri ktorých uplatnil prenos daňovej povinnosti na odberateľov - platiteľov DPH. Viac o schválenej novele zákona o DPH sa dozviete v článku Zmeny v zákone o DPH od roku 2017.

Odberateľ - platiteľ DPH uvádza údaje o dodaných tovaroch a službách patriacich do sekcie F štatistickej klasifikácie do:

  • daňového priznania k DPH,
  • kontrolného výkazu k DPH.

V daňovom priznaní uvádza odberateľ - platiteľ DPH základ dane tovaru alebo služby patriacej do sekcie F štatistickej klasifikácie na riadku 09 a DPH, ktorú je povinný priznať na riadku 10 daňového priznania k DPH. Ak si odberateľ uplatňuje nárok na odpočet DPH, sumu odpočítanej DPH uvádza na riadku 21 daňového priznania.

Údaje o daňovej povinnosti uvádza v časti B.1. kontrolného výkazu k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Údaje o odpočítaní DPH uvádza v časti B.1 kontrolného výkazu k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo v zdaňovacom období, v ktorom uplatnil nárok na odpočet DPH, ak nárok uplatnil v neskoršom zdaňovacom období.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky