Ručenie za daň platiteľmi dane z pridanej hodnoty

Odpovede na najčastejšie otázky o inštitúte ručenia za daň – aké sú podmienky, kedy vzniká povinnosť ručenia za daň a ako sa tomu vyhnúť?

Od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z.z., ktorý okrem iného novelizoval zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ustanovila nová skutočnosť, ktorá v súvislosti s uplatnením inštitútu ručenia za daň zakladá domnienku o vedomosti odberateľa, že daň nebude dodávateľom zaplatená. Touto skutočnosťou je platba protihodnoty za plnenie alebo jej časť na bankový účet iný ako bankový účet zverejnený v čase uskutočnenia platby na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR v zozname oznámených bankových účtov dodávateľa. Za deň uskutočnenia platby sa na účel uplatnenia tohto ustanovenia považuje deň, kedy platiteľ zadal poskytovateľovi platobných služieb pokyn vkladu alebo prevodu finančných prostriedkov ako protihodnotu za plnenie na účet vedený u poskytovateľa platobných služieb. K uvedenej problematike vypracovalo Centrum podpory pre dane Finančného riaditeľstva SR niekoľko odpovedí na otázky daňových subjektov.

Informácie a podmienky ručenia za daň z pridanej hodnoty

Kde možno získať podrobnejšie informácie o ručení za daň?

Podrobnejšie informácie možno nájsť v materiáloch, zverejnených FR SR: Metodický pokyn k uplatneniu inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty a Metodický pokyn k osobitnému spôsobu úhrady dane podľa § 69c zákona o DPH.

Ručí za daň aj odberateľ, ktorý je neplatiteľ DPH?

Ručenie za daň, ktoré upravuje § 69 ods. 14 písm. c) zákona o DPH sa vzťahuje len na odberateľa, ktorý je platiteľom DPH registrovaným podľa § 4, § 4b alebo § 5 zákona o DPH.

Vzťahuje sa ručenie za daň aj na faktúry, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti – napr. pri fakturácii stavebných prác medzi platiteľmi DPH?

Nie. Ručenie sa vzťahuje iba na daň uvedenú na faktúre za dodávku tovaru alebo služby dodávateľom - platiteľom DPH, t.j. ktorú je povinný dodávateľ platiť podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Ak dodávateľovi za faktúru odberateľ zaplatí na iný bankový účet ako je v zozname zverejnenom FR SR, znamená to automaticky, že odberateľ ručí za daň?

Nie. Podľa § 69 ods. 14 zákona o DPH ručenie za daň z predchádzajúceho stupňa u odberateľa vzniká, ak:

  1. dodávateľ daň z pridanej hodnoty uvedenú na faktúre nezaplatil v lehote splatnosti podľa § 78 zákona o DPH alebo uhradil len jej časť, príp. sa stal neschopným ju zaplatiť,
  2. odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z pridanej hodnoty nebude dodávateľom zaplatená do štátneho rozpočtu.

Pri kumulatívnom splnení obidvoch podmienok sa zo zákona stáva odberateľ ručiteľom za daň neuhradenú jeho dodávateľom. Ak však jedna z týchto dvoch podmienok nebude splnená, ručenie odberateľovi nevzniká a následne sa ani neuplatní postup podľa § 69b zákona o DPH. Okrem iného pri skúmaní naplnenia druhej podmienky je potrebné vychádzať najmä z rozsudku súdneho dvora EÚ vo veci C-384/04. Podľa bodu 29 a nasl. tohto rozsudku musia členské štáty pri výkone právomocí, ktoré im boli smernicami Spoločenstva zverené, dodržiavať právne zásady a to najmä zásadu právnej istoty a zásadu proporcionality. Podľa rozsudku pri zásade proporcionality je treba pripomenúť, že hoci je legitímne, že cieľom opatrení v súvislosti s ručením za daň je chrániť čo najúčinnejšie práva štátu, nesmie sa pritom prekročiť rozsah nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. Vyvodzovať zodpovednosť za platenie dane voči inej osobe než tej, ktorej vznikla daňová povinnosť, je možné len v prípadoch, že táto iná osoba vedela alebo mala alebo vedieť mohla, že daň z uskutočnenej transakcie zostane nezaplatená. Daňové orgány môžu pritom vychádzať z domnienok takejto vedomosti.

Ak daňový úrad zistí, že sú naplnené podmienky na uplatnenie inštitútu ručenia, vydá rozhodnutie. Týmto rozhodnutím v súlade so zákonom o DPH uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň.

Článok pokračuje pod reklamou

Uskutočnenie platby v prípade ručenia za daň

Aký deň sa bude považovať za deň platby faktúry v prípade, že platobné príkazy budú zaslané do banky skôr ako skutočný deň ich splatnosti a úhrady?

Deň platby pre účely uplatňovania inštitútu ručenia je taxatívne stanovený novelou zákona o DPH - za deň uskutočnenia platby sa považuje deň zadania platobného príkazu. Nevyžaduje sa sledovať a vyhodnocovať zmeny oznámených účtov, ktoré nastanú v časovom intervale od zaslania platobných príkazov do dňa ich splatnosti.

Vzťahuje sa inštitút ručenia za daň na základe právnej domnienky len na faktúry za dodávky tovarov a služieb, pri ktorých vznikla daňová povinnosť po 1. januári 2022 a boli uhradené po 1. januári 2022?

Od 1. januára 2022 sa na účely posúdenia naplnenia podmienky uloženia ručenia za daň za rozhodujúci moment považuje deň uskutočnenia platby (t. j. samotná reálna úhrada protihodnoty uvedenej na faktúre). Za takýto deň sa považuje ten, kedy platiteľ zadal pokyn k uskutočneniu platby. Ak v tento deň nie je účet, na ktorý bol vykonaný vklad alebo prevod finančných prostriedkov, zverejnený - sprístupnený v zozname vedenom na webovom sídle Finančného riaditeľstva, je naplnená jedna z domnienok, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Rozhodujúcim kritériom je teda skutočnosť, kedy sa platba skutočne realizuje. V prípade, že platiteľ uhrádza v roku 2022 faktúru, ktorá bola vystavená pred 1. januárom 2022, respektíve ak daňová povinnosť vznikla pred 1. januárom 2022, neznamená to, že nie je možné inštitút ručenia za daň uplatniť.

Ako sa možno vyhnúť ručeniu za daň z faktúry?

Odberateľ sa vyhne možnému ručeniu za daň spôsobom, že po konzultácii s dodávateľom zaplatí za faktúru na iný bankový účet dodávateľa, ktorý je však zverejnený v zozname bankových účtov vedený FR SR; ďalší spôsob je, že sumu dane z faktúry zaplatí na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, ktoré po zadaní IČ DPH svojho dodávateľa zistí na webovom sídle finančného riaditeľstva. Platbu sumy dane musí v tomto prípade označiť desaťmiestnym variabilným symbolom, pričom prvé štyri číslice označujú druh platby dane – v danom prípade „1109 – DPH zaplatená odberateľom za dodávateľa“ a ďalších šesť číslic označuje zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva.

Prečítajte si tiež

Napríklad, ak uhrádza v marci 2022 faktúru v sume 12 000 eur, z toho 20 % DPH v sume 2 000 eur za dodávku tovaru z februára 2022, potom platbu vo výške 2 000 eur zaplatenú na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa označí variabilným symbolom: 1109022022, prípadne ak zistí, že dodávateľ je platiteľom dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím, potom variabilný symbol bude 1109412022.

Ak odberateľ zaplatí z faktúry daň na číslo účtu správcu dane a zostatok na bankový účet dodávateľa, ako dodávateľ zistí, že mu odberateľ časť z faktúry zaplatil na jeho číslo účtu vedeného u správcu dane?

Platba DPH z faktúry zaplatená odberateľom bude prezentovaná ako kreditná položka na osobnom účte dodávateľa. Platbu bude možné identifikovať prostredníctvom variabilného symbolu označujúceho typ úhrady „1109 – DPH zaplatená odberateľom za dodávateľa“. Z údajov sprístupňovaných na PFS na osobnom účte dodávateľa - platiteľa nie je možné identifikovať, ktorý odberateľ a z ktorej faktúry uhradil príslušnú sumu dane. Dodávateľ na PFS v aplikácii saldokonta túto platbu ako samostatnú položku uvidí v prípade, že táto platba bude na OÚD ako otvorená položka – voľná, nepriradená platba. Od momentu, kedy platba bude „napárovaná“ na predpis, informáciu o platbe dodávateľ nebude mať, len predpis bude mať informáciu, že je na predpis „napárovaná“ platba.

Zdroj: Centrum podpory pre dane Finančného riaditeľstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky