Skupinová registrácia pre DPH

Skupinová registrácia pre DPH
Zdroj: Rawpixel.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Skupinová registrácia pre DPH ako určité zjednodušenie procesov je možná pre osoby, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne. Aké sú ďalšie podmienky, jej výhody, či nevýhody?

Podstata skupinovej registrácie pre DPH a jej podmienky

Skupinovú registráciu, ako aj jej podmienky upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „zákon o DPH“) v ustanovení § 4a a § 4b. Jej podstatou je, aby spoločnosti alebo podnikatelia, ktorí sú istým spôsobom prepojení, mohli vystupovať z pohľadu DPH transakcií ako jedna osoba a nie každý za seba. Predpokladá sa, že tieto osoby medzi sebou pomerne často obchodujú. Jednou z hlavných výhod skupinovej registrácie je neuplatňovanie DPH na transakcie v rámci skupiny, čiže tieto transakcie nevchádzajú ani do daňového priznania. Pri obchodovaní so subjektmi mimo skupiny sa používa jedno IČ DPH, čo zároveň zjednodušuje aj podávanie daňového priznania, ktoré sa podáva len jedno za celú skupinu. Členovia skupiny však zostávajú aj po zaregistrovaní skupiny naďalej samostatnými právnymi subjektmi, čo znamená, že v obchodných vzťahoch vystupujú vo svojom mene. Za „jednu osobu“ sa považujú len na účely uplatňovania DPH.

Podmienky pre skupinovú registráciu sú nasledovné:

  • sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na Slovensku,
  • finančné, ekonomické a organizačné prepojenie,
  • jedna osoba môže byť členom len jednej skupiny pre DPH,
  • členom nemôže byť osoba, na ktorú je vyhlásený konkurz alebo ktorej je povolená reštrukturalizácia,
  • podanie žiadosti o skupinovú registráciu zvoleným zástupcom skupiny daňovému úradu a následná registrácia skupiny k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu.

Dôležité je spomenúť, že o skupinovú registráciu môžu požiadať najmenej dve spoločnosti, ktoré následnej vytvoria „DPH skupinu“.

Finančné, ekonomické a organizačné prepojenie zdaniteľných osôb

Finančne prepojené osoby sú tie, z ktorých jedna alebo viac je ovládaných ovládajúcou osobou (na základe § 66a Obchodného zákonníka).

Postavenie ovládajúcej osoby voči ovládanej osobe znamená, že ovládajúca osoba má väčšinový podiel na hlasovacích právach ovládanej spoločnosti. 

Príklad na finančné prepojenie spoločností v prípade posudzovania možnosti vytvorenia skupinovej registrácie pre DPH:

Spoločnosti A, B  a C sú spoločnosti so sídlom na Slovensku. Materská spoločnosť X vlastní 100 % podiel v spoločnosti A, B aj C, má sídlo v Českej republike. Hovoríme, že spoločnosť X je ovládajúcou osobou vo vzťahu k spoločnostiam A, B a C. Spoločnosti A,B a C sú zase ovládané spoločnosti. V tomto prípade je splnená podmienka finančného prepojenia medzi spoločnosťami A, B, C a X. O skupinovú registráciu však môžu požiadať len spoločnosti A,B a C, pretože ich materská spoločnosť X nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na Slovensku.

Ekonomicky prepojené zdaniteľné osoby sú osoby, ktorých hlavné činnosti sú vzájomne závislé alebo majú spoločný ekonomický cieľ, alebo z ktorých jedna osoba uskutočňuje celkom alebo sčasti činnosti v prospech jedného alebo viacerých členov skupiny.

Príklad na ekonomické prepojenie spoločností v prípade posudzovania možnosti vytvorenia skupinovej registrácie pre DPH:

Spoločnosti A, B a C majú sídlo na Slovensku. Spoločnosť A je ovládajúcou spoločnosťou v spoločnostiach B a C. Spoločnosti A a B sa zaoberajú sprostredkovaním predaja nehnuteľností, tzv. realitné kancelárie“. Spoločnosť C nie je realitnou kanceláriou, ale právnickou kanceláriou, ktorá zabezpečuje právny servis výlučne v prípade predaja a prenájmu nehnuteľností, ktorý uskutočnia spoločnosti A a B. Môžu požiadať spoločnosti A,B a C o skupinovú registráciu pre DPH?

Prečítajte si tiež

Aj keď spoločnosť C nevykonáva rovnakú činnosť ako spoločnosti A a B, platí, že činnosť spoločnosti C je závislá od činností spoločností A a B a majú tak aj spoločný ekonomický cieľ. O skupinovú registráciu tak môžu spolu požiadať spoločnosti A, B aj C.

Organizačne prepojené zdaniteľné osoby sú tie, na ktorých riadení alebo kontrole sa podieľa aspoň jedna zhodná osoba. Splnenie tohto kritéria pri spoločnostiach usilujúcich sa o založenie skupiny je potrebné skúmať najmä z hľadiska Obchodného zákonníka.

Príklad na organizačné prepojenie spoločností v prípade posudzovania možnosti vytvorenia skupinovej registrácie pre DPH:

Spoločnosti A, B a C sú spoločnosti so sídlom na Slovensku. Spĺňajú podmienku finančného a ekonomického prepojenia. Konateľ spoločnosti B je zároveň konateľom v spoločnosti C, ako aj členom dozornej rady v spoločnosti A. Ide v tomto prípade o organizačné prepojenie?

Podmienka organizačného prepojenia spoločností A, B a C je splnená a spoločnosti tak môžu požiadať o skupinovú registráciu pre DPH.

Výhody skupinovej registrácie pre DPH

Okrem administratívnej výhody podávania jedného daňového priznania za skupinu je samozrejmý aj jeden kontrolný  a súhrnný výkaz, ako aj skutočnosť, že všetky ostatné povinnosti týkajúce sa DPH bude plniť zástupca skupiny. Ako už bolo spomenuté vyššie, obchody v rámci skupiny sa nepovažujú za zdaniteľné a DPH sa tak na ne neuplatňuje.

Skupinová registrácia pre DPH vylučuje už inú registráciu členov skupiny, napríklad podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH na základe dosiahnutého obratu. Viac o povinnej registrácii za platiteľa sa dočítate v článku Povinná registrácia na DPH. To znamená, že člen skupiny, aj keď uskutoční transakciu so zdaniteľnou osobou mimo skupinu, pre tento obchod použije IČ DPH pridelené skupine a transakciu zahrnie do daňového priznania podávaného skupinou. Nebude používať „vlastné“ IČ DPH a podávať „vlastné“ daňové priznanie.

Príklad na transakcie v rámci skupiny a mimo nej:

Spoločnosti A a B sú členmi skupiny registrovanej na DPH. X a Y sú tretie nezávislé spoločnosti mimo skupinu. Spoločnosť A predala spoločnosti B tovar v hodnote 15 000 eur a spoločnosť B ho predala spoločnosti X za 18 000 eur. Spoločnosť A zároveň poskytla služby spoločnosti Y v hodnote 2 000 eur. Ako budú spoločnosti postupovať z hľadiska DPH?

Dodávka od spoločnosti A voči spoločnosti B je dodávkou v rámci skupiny a nebude podliehať DPH. Dodanie tovaru pre spoločnosť X ako aj dodanie služby pre spoločnosť Y však DPH podlieha. Pre tieto transakcie sa použije IČ DPH skupiny a skupina transakcie uvedenie vo svojom daňovom priznaní.

Ako prebieha registrácia skupiny?

Žiadosť o registráciu podáva za celú skupinu zvolený zástupca. Daňový úrad sa volí podľa zástupcu skupiny, pričom platí, že žiadosť za celú skupinu sa podáva daňovému úradu miestne príslušnému zástupcovi skupiny. Lehoty registrácie sú odlišné a dlhšie ako v prípade ostatných typov registrácií. Daňový úrad, ktorý vyhovie žiadosti, zaregistruje skupinu vždy od 1. januára nasledujúceho roka po podaní žiadosti. Žiadosť o registráciu je však potrebné stihnúť podať do 31. októbra aktuálneho roka. Ak skupina tento termín nestihne, registrovaná bude až od 1. januára druhého roka nasledujúceho po podaní žiadosti.

Príklad na lehoty registrácie skupiny pre DPH:

Zástupca skupiny podal žiadosť o registráciu skupiny pre DPH miestne príslušnému daňovému úradu dňa 10.12.2018. Kedy daňový úrad zaregistruje skupinu, za predpokladu, že budú splnené všetky potrebné podmienky?

Daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1. januáru 2020 a pridelí jej jedno IČ DPH.

Ako bolo spomenuté v príklade vyššie, skupine sa prideľuje len jedno IČ DPH, pod ktorým vystupuje skupina ako celok. Kartičky osvedčenia o registrácii pre DPH dostanú všetci členovia. Identifikačné čísla, ktoré mali pridelené jednotliví členovia strácajú platnosť. Členovia skupiny sú zároveň povinní vrátiť daňovému úradu staré kartičky osvedčení o registrácii a pridelení IČ DPH.

Pre skupinu je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.

Článok pokračuje pod reklamou

Prečo je dôležité dobre poznať jednotlivých členov skupiny alebo prechod práv a povinností

Vznik skupiny a členstvo v skupine so sebou prinášajú okrem určitých výhod a zjednodušení aj určité riziká a záväzky. Pri registrácii skupiny je dôležité si uvedomiť, že od momentu registrácie sú členovia skupiny v súvislosti so všetkými právami a povinnosťami z hľadiska DPH na „jednej lodi“. To sa týka aj nevysporiadaných práv a povinnosti z obdobia, kedy ešte súčasťou skupiny neboli. Z tohto dôvodu je dobré poznať jednotlivých členov skupiny spolu s ich prípadnými nevysporiadanými  povinnosťami či právami, pretože tieto povinnosti, resp. práva prechádzajú na celú skupinu. Istá miera informovanosti sa však očakáva vzhľadom k ich povinnému finančnému, ekonomickému a organizačnému prepojeniu.

Ak členovi skupiny bola napríklad uložení pokuta za oneskorené podanie kontrolného výkazu ešte pred registráciou skupiny, povinnosť uhradiť túto pokutu prechádza na celú skupinu. Prechod povinností sa týka aj všetkých ostatných povinnosti súvisiacich s DPH, napr. povinnosť opraviť základ dane, povinnosť doplatiť nedoplatok na dani, povinnosť krátiť daň na vstupe koeficientom a pod.

Pri právach platí rovnaké pravidlo. Na skupinu tak môže prejsť napríklad právo uplatniť nadmerný odpočet, právo na vrátenie preplatku a pod.

Delenie práv a povinností v skupine

Platí, že členovia skupiny vo veciach DPH zodpovedajú spoločne a nerozdielne. To znamená, že aj prípadná povinnosť zaplatiť pokutu, ktorá prejde z člena na skupinu, ako bolo vysvetlené vyššie, sa rozdelí medzi všetkých členov skupiny rovnakým pomerom. Platí to aj po zrušení skupiny alebo po vystúpení člena skupiny zo skupiny, a to za obdobie, v ktorom boli členmi skupiny. Platí, že správca dane bude v prvom rade vyžadovať zaplatenie sankcií od zástupcu skupiny. Ak to nebude možné, správca dane požiada o zapletenie sankcií hociktorého iného člena skupiny.

Vystavovanie faktúr a vedenie záznamov skupinou

Ak obchodujú členovia medzi sebou, vystavované faktúry nemusia spĺňať požiadavky z hľadiska zákona o DPH, pretože v tomto prípade zákon o DPH neberie dodávky medzi členmi ako predmet DPH. O tejto skutočnosti je však potrebné viesť záznamy. Jednotliví členovia skupiny tak musia viesť záznamy o dodaní tovarov a služieb ostatným členom skupiny.

Prečítajte si tiež

Pri obchodovaní so subjektmi mimo skupiny je však už potrebné splniť všetky náležitosti vystavovania faktúr podľa tohto zákona. Oproti „štandardnej „ faktúre, ktorú napríklad vystavoval člen skupiny pred registráciou skupiny, faktúra vystavená skupinou musí obsahovať aj meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne člena skupiny, ktorý „v skutočnosti“ dodáva tovar alebo službu a IČ DPH skupiny. Rovnako sa na faktúru musí uviesť informácia, že ide o člena skupiny.

Ohľadne vedenia záznamov o transakciách mimo skupinu platí, že zástupca skupiny je povinný viesť potrebné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o prijatých a dodaných tovaroch a službách.

Pristúpenie a vystúpenie člena skupiny

Aj po zaregistrovaní skupiny ako celku je možné do skupiny prijať ďalšieho člena. Musí však spĺňať potrebné podmienky (finančné, ekonomické a personálne prepojenie). O pristúpenie ďalšieho člena musí požiadať zástupca skupiny. Žiadosť o pristúpenie ďalšieho člena sa podáva na rovnakom tlačive ako tlačivo používané pri registrácii skupiny. Lehoty v prípade pristúpenia ďalšieho člena sú rovnaké ako v prípade registrácie celej skupiny, t. j. ak zástupca požiada o pristúpenie nového člena do 31. októbra daného roka, po splnení podmienok ho daňový úrad registruje už od začiatku nasledujúceho roka.

V prípade vystúpenia člena môže ísť o dobrovoľné vystúpenie alebo zákonné vystúpenie, ak člen prestane spĺňať podmienky pre skupinovú registráciu pre DPH. Žiadosť podáva opäť zástupca skupiny. V prípade odchodu člena koná daňový úrad zo zákona rýchlejšie a najneskôr do 30 dní po podaní žiadosti vykoná zmenu registrácie. Pre vystupujúceho člena – zdaniteľnú osobu platí, že dňom vystúpenia zo skupiny mu zároveň jeho miestne príslušný daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii pre DPH a pridelí mu nové IČ DPH, ktoré bude od tohto momentu používať pre svoje transakcie už ako samostatný subjekt.

Zrušenie registrácie pre DPH skupiny

Zrušenie skupiny nastáva buď na základe dobrovoľného rozhodnutia alebo z úradnej moci, ak správca dane zistí, že prestali platiť podmienky pre skupinovú registráciu pre DPH. Lehoty pre zrušenie registrácie skupiny sú opäť o čosi menej flexibilné, platí „pravidlo“ podania  žiadosti o zrušenie registrácie skupiny do 31. októbra daného roka, ak chce skupina stihnúť zrušenie registrácie k 1. januáru nasledujúceho roka.

Po zrušení registrácie sú členovia povinní do desiatich dní odovzdať osvedčenia o registrácii pre daň. V deň nasledujúci po dni zrušenia registrácie skupiny sa jednotliví členovia skupiny stávajú samostatnými platiteľmi DP a sú im pridelené nové, vlastné IČ DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky