Daňové priznanie k dani z nehnuteľností možno podať aj on-line (elektronicky)

Kúpili, zdedili alebo inak ste nadobudli byt, dom, pozemok, či inú nehnuteľnosť? Máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. V niektorých mestách a obciach je možné ho podať aj elektronicky.

Kedy vzniká daňová povinnosť pri dani z nehnuteľností

Kým daňové priznanie k dani z príjmov niektoré fyzické osoby a právnické osoby podávajú každý rok, pri daňovom priznaní k dani z nehnuteľností je to celkom inak. Daň z nehnuteľností patrí medzi miestne dane – platí sa miestne príslušnému mestu alebo obci, ktorý je pre tento druh dane správcom dane. Miestne dane sú upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Daň z nehnuteľností sa platí v podobe dani z pozemkov, dani zo stavieb a dani z bytov.

Daňová povinnosť pri dani z nehnuteľností vám vzniká 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak si teda napríklad kúpite byt v máji 2017, daňová povinnosť vám vzniká až 1. januára 2018.

Pri kúpe bytu alebo domu vzniká daňová povinnosť až 1. januára.

Výnimkou je napríklad nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, kedy daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Ak by ste teda napríklad v máji 2017 zdedili byt, daňová povinnosť vám vzniká už 1. júna 2017.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len raz – niekedy na začiatku roka, inokedy aj v priebehu roka

Povinnosť podávať priznanie k dani z nehnuteľností upravuje § 99a zákona o miestnych daniach. Je potrebné povedať, že podľa tohto zákona nejde o „daňové priznanie“, ale len o „priznanie“. V praxi je zaužívaný skôr prvý z týchto pojmov. Daňovník je povinný priznanie k dani z nehnuteľností podať príslušnému mestu alebo obci do 31. januára toho kalendárneho roka, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. V prípade kúpy pozemku, bytu alebo domu v roku 2017 tak je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností za túto nehnuteľnosť do 31. januára 2018. Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľnosti dedením, kedy je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak teda zdedíte nehnuteľnosť napríklad v máji 2017, daňová povinnosť vám vznikne 1. júna 2017 a priznanie musíte podať do 30 dní od 1. júna 2017, čiže do 1. júla 2017.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len raz.

Ak už raz podáte príslušnému mestu alebo obci priznanie k dani z nehnuteľností, po nasledujúce roky ho už viackrát opakovane nepodávate. Z mestského alebo obecného úradu vám len každoročné príde rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností. Takzvané „čiastkové priznanie“ k dani z nehnuteľností by ste museli podať vtedy, ak by ste v budúcnosti nadobudli ďalšiu nehnuteľnosť alebo ak dôjde k zmene výmery, účelu využitia nehnuteľnosti alebo vám zanikne vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti.

Dokedy je povinný podať daňovník daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2019 sa dočítate v článku Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 a informácie o dani z nehnuteľnosti platnej pre rok 2019 nájdete v článku Daň z nehnuteľností na rok 2019.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať aj on-line (elektronicky)

Daňovník, ktorým môže byť napríklad bežný občan, ale aj podnikateľ, môže priznanie k dani z nehnuteľností podať buď v písomnej alebo v elektronickej podobe (on-line). Primárnou formou podania priznania k dani z nehnuteľností je písomná forma. Zákon o miestnych daniach však umožňuje mestám a obciam poskytovať elektronické služby, ktorých súčasťou môže byť aj podateľňa, prostredníctvom ktorej môže daňovník podávať priznania. Ak sa však príslušné mesto alebo obec rozhodne poskytovať v oblasti miestnych daní elektronické služby, musí podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zverejneným na svojom webovom sídle. Takto je možné si najrýchlejšie overiť, či danému mestu alebo obci je možné podať priznanie k dani z nehnuteľností aj elektronicky (on-line).

Ak mesto alebo obec bude umožňovať podanie priznania k dani z nehnuteľností elektronicky, budete na využitie tejto služby určite potrebovať elektronický občiansky preukaz (eID karta), ktorý musí byť elektronicky aktivovaný, tzn. musí byť na ňom aktivovaný bezpečnostný osobný kód. Okrem toho potrebujete mať na spojenie elektronického občianskeho preukazu a počítača aj čítačku čipových kariet s príslušnými ovládačmi. Aby mohol počítač s týmito zariadeniami komunikovať, musíte mať na počítači nainštalovaný softvér eID klient. Na elektronické podpísanie priznania k dani z nehnuteľností musíte mať na elektronickom občianskom preukaze nahraté aj kvalifikované certifikáty pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Článok pokračuje pod reklamou

Návod na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností on-line (elektronicky)

V tomto článku si ukážeme zjednodušený návod na to, ako si môže občan alebo podnikateľ podať priznanie k dani z nehnuteľností on-line (elektronicky). Do elektronického formulára priznania k dani z nehnuteľností príslušného mesta alebo obce môžete vstúpiť cez jej špeciálnu internetovú stránku vytvorenú na elektronické služby alebo cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk. V tomto návode si ukážeme prístup do elektronickej služby na podanie priznania k dani z nehnuteľností práve prostredníctvom druhej z uvedených možností.

Pre podanie priznania k dani z nehnuteľností postupujte podľa nasledujúceho návodu:

 1. Vložte do čítačky čipových kariet svoj elektronický občiansky preukaz a zapnite si aplikáciu eID klient.
 2. Vo svojom internetovom prehliadači prejdite na internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa na portál“ a po tom, ako zadáte váš bezpečnostný osobný kód, si vyberte subjekt, v mene ktorého chcete podať priznanie k dani z nehnuteľností (napríklad občan sa prihlási pod svojím menom a štatutár obchodnej spoločnosti sa prihlási pod menom konkrétnej firmy).
 3. Na stránke sa vám objaví niekoľko kategórií elektronických služieb s dvoma záložkami. Spomedzi ponúkaných elektronických služieb máte možnosť vybrať si medzi tými, ktoré sú určené občanom (pod záložkou „Občan“) a ktoré sú určené podnikateľom (pod záložkou „Podnikateľ“). Podľa toho, či ste občanom alebo podnikateľom, si kliknutím vyberte príslušnú záložku. Inou možnosťou je použiť vyhľadávacie pole alebo vyhľadávač služieb, ktorý sa spustí po kliknutí na tlačidlo „Nájsť službu“. Ich zásadným problémom je ich nízka efektivita vyhľadávania. Preto si v tomto návode ukážeme priamy vstup do služby „Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností“.
 1. Všetky elektronické služby sú zoradené do niekoľkých kategórií. Ak ste občanom, služba na podanie priznania k dani z nehnuteľností sa nachádza v kategórii „Bývanie“, ktorá sa vám po kliknutí na ňu rozbalí na niekoľko podkategórií, z ktorých je potrebné si vybrať „Daň z nehnuteľností“. A ak ste podnikateľom, služba na podanie priznania k dani z nehnuteľností sa nachádza v kategórii „Administratívny a ekonomický chod podniku“, ktorá sa vám po kliknutí na ňu tiež rozbalí na niekoľko kategórií – vyberte si podkategóriu „Miestne dane a poplatky“. Nižšie uvádzame len obrázok pre občanov.
 1. Ako je možné si všimnúť, príslušná podkategória („Daň z nehnuteľností“ v prípade občanov a „Miestne dane a poplatky“ v prípade podnikateľov) sa následne rozbalila na niekoľko konkrétnych elektronických služieb. Jednou z nich bude aj „Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností“, ktorú si kliknutím vyberieme.
 2. V tomto kroku je potrebné si vybrať poskytovateľa elektronickej služby „Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností“. Vyberáme si mesto alebo obec, ktorému ideme podať priznanie k dani z nehnuteľností. Príslušné mesto alebo obec môžete v rozbaľovanom okne vyhľadať alebo príslušné mesto alebo obec vyhľadáte vpisovaním jej názvu do vyhľadávacieho poľa.
 1. Po výbere mesta alebo obce, ktorému chcete elektronicky podať priznanie k dani z nehnuteľností, kliknite na tlačidlo „Prejsť na službu“. Následne budeme presmerovaný buď na internetovú stránku elektronických služieb daného mesta alebo obce, alebo na internetovú stránku Dátového centra obcí a miest www.dcom.sk (v prípade presmerovania na tento portál môžete zistiť, že dané mesto alebo obec nemá elektronickú službu pre podávanie priznania k dani z nehnuteľností zriadenú). My sme si na zjednodušenú ukážku v našom návode vybrali mesto Košice.
 1. Sme presmerovaný na portál elektronických služieb mesta Košice, na konkrétnu elektronickú službu „Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností“. V pravej časti stránky si kliknutím na rozbaľovacie pole zvolíme príslušnú mestskú časť a potom klikneme na tlačidlo „Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností“.
 1. Do samotného formuláru „Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností“ sme sa ešte nedostali. Máme na výber možnosť načítať formulár, uložiť vyplnený formulár alebo vyplniť formulár. Keďže žiadny formulár priznania k dani z nehnuteľností sme ešte nevypĺňali, vyberáme si kliknutím možnosť „Vyplniť formulár“.
 1. V prípade ostatných miest a obcí môže byť formulár priznania k dani z nehnuteľností po vizuálnej stránke odlišný, po obsahovej stránke ale budú zhodné. V našom prípade je po otvorení formuláru najskôr potrebné si vybrať druh priznania k dani z nehnuteľností, rok, typ daňovníka (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba) a vyplniť jeho identifikačné a kontaktné údaje. Po vyplnení tejto časti pokračujeme na ďalšiu po kliknutí na tlačidlo „Ďalej“.
 1. Časť o oprávnenej osobe vypĺňať nemusíte, ale ak by za vás priznanie podával niekto iný, vyplniť ho treba. V nasledujúcich krokoch máte možnosť cez tlačidlá „Späť“ a „Ďalej“ vybrať si ktorýkoľvek z oddielov priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. V našom článku si vyberáme oddiel pre stavby na jeden účel a keď sa k nemu dostaneme, zaškrtnutím zaškrtávacieho políčka si ho zobrazíme.
 1. V tejto časti formuláru sa uvádzajú základné údaje o nehnuteľnosti, za ktorú podávate priznanie. Je potrebné uviesť adresu, na ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, názov katastrálneho územia, číslo parcely, váš vzťah k nehnuteľnosti a či je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve. Dôležitým údajom je dátum vzniku daňovej povinnosti a predmet dane, ktorý bližšie špecifikuje druh nehnuteľnosti. Rovnako veľmi dôležitým údajom je rozloha nehnuteľnosti a počet jej podlaží.
 1. Keď vyplníte časť formuláru priznania k dani z nehnuteľností, cez tlačidlo „Ďalej“ sa cez ďalšie časti priznania dostanete až k časti „Doručenie“, kde si môžete vybrať, či chcete priznanie podať elektronicky alebo listinne, a či si odpoveď želáte doručiť osobne alebo poštou. Potom bude nasledovať časť „Vyhlásenie“ a „Finalizácia“. K priznaniu budete môcť nahrať prílohy v elektronickej podobe. Aké sa vyžadujú, závisí od nehnuteľnosti a spôsobu jej nadobudnutia (napríklad pri kúpe nehnuteľnosti je prílohou rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pri zdedení nehnuteľnosti je prílohou osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve). Na koniec ešte bude potrebné podanie elektronicky podpísať a odoslať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky