Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel budú do konca januára 2024 (za rok 2023) podávať spravidla všetci daňovníci – fyzické aj právnické osoby, ktorí počas roka 2023 využili na podnikateľské účely motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike. Povinnosť podať daňové priznanie vzniká fyzickej či právnickej osobe aj vtedy, ak vozidlo použila na podnikanie iba jeden deň v roku a k tomuto vozidlu si uplatnila aj výdavky (napr. na nákup pohonných látok, vyplatila cestovné náhrady zamestnancovi a pod.).

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“). Predmetom úpravy sú najmä tieto oblasti:

 • čo je predmetom dane,
 • kto je daňovníkom,
 • ktoré vozidlá sú od dane oslobodené,
 • ako určiť základ dane,
 • aká je ročná sadzba dane, vrátane zvýšenia a zníženia ročnej sadzby dane,
 • kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť,
 • aké platí zdaňovacie obdobie a podrobnosti k podávaniu daňového priznania,
 • výpočet preddavkov na daň a platenie dane.

Informácie o predmete dane, vzniku a zániku daňovej povinnosti, ako aj podrobnejší popis, kto je daňovníkom, či ako platiť preddavky a samotnú daň, sa dočítate v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2023.

Ktoré vozidlá sa uvádzajú do daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Vo vzťahu k predmetu dane z motorových vozidiel môžeme vozidlá rozčleniť do troch základných kategórii:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vozidlá, ktoré sú predmetom dane z motorových vozidiel (§ 2 ods. 1)
 • motorové vozidlá používané na podnikanie podľa Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sú evidované v Slovenskej republike (kategórie M1 až M3, N1 až N3, O1 až O4, L1e až L7e)
 • Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane z motorových vozidiel (§ 2 ods. 2)
 • vozidlo s prideleným evidenčným číslom M – novo vyrobené vozidlo, novokúpené vozidlo, ktoré dosiaľ nebolo evidované, prípadne vozidlo, ktoré sa využíva na skúšobné jazdy
 • vozidlo s prideleným evidenčným číslom H – historické vozidlo
 • vozidlo s prideleným evidenčným číslom S – športové vozidlo
 • vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo
 • Vozidlá oslobodené od dane z motorových vozidiel (§ 4)
 • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť
 • vozidlo záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a požiarnej záchrannej služby
 • vozidlo osobnej pravidelnej dopravy, vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme
 • vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej a lesnej výrobe
 • Do daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa uvádzajú vozidlá ktoré sú predmetom dane a vozidlá oslobodené od dane podľa § 4 (s výnimkou vozidiel diplomatických a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť). Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane z motorových vozidiel podľa § 2 ods. 2 sa do daňového priznania neuvádzajú vôbec.

  Výsledná daň z motorových vozidiel, ktorú bude musieť daňovník za rok 2023 zaplatiť, sa vypočítava zo základu dane, uplatnením príslušnej sadzby dane pre jednotlivé motorové vozidlá používané na podnikanie.

  Základ dane z motorových vozidiel závisí od kategórie  vozidla a od pohonu, ktorý toto vozidlo využíva. V nasledujúcej tabuľke uvádzame aké druhy základov dane poznáme:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Základ dane Kategória vozidiel
  Výkon motora v kW L, M a N, u ktorých je jediným zdrojom energie elektrina, tzv. elektromobil
  Zdvihový objem valcov v cm3 L a M1 (osobné vozidlá)
  Najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav úžitkové vozidlá a autobusy, ktoré majú v doklade o evidencii uvedenú kategóriu M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4
  Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu ťahače a návesy tvoriace jazdnú súpravu

  Ročnou sadzbou dane sa budeme zaoberať podrobnejšie v pokračovaní tohto článku.

  Ročná sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2023

  Ročné sadzby dane z motorových vozidiel sú určené v dvoch prílohách zákona o dani z motorových vozidiel:

  Sadzba dane sa určuje podľa zákonom stanoveného parametra vozidla:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Druh vozidla Zákonom stanovený parameter vozidla
  osobné automobily, motocykle, trojkolky a štvorkolky zdvihový objem valcov motora v cm3
  autobusy, nákladné vozidlá, prípojné vozidlá, ťahače a návesy hmotnosť vozidla v tonách a počet náprav

  Údaje o zdvihovom objeme valcov motora v cm3 či o hmotnosti vozidla v tonách a počet náprav sa uvádzajú v osvedčení o evidencii vozidla, pričom hmotnosť vozidla môže byť v osvedčení o evidencii uvádzaná ako:

  • najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť,
  • najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu,
  • celková hmotnosť v tonách.

  Stručný prehľad sadzieb dane v €, ako aj informáciu o tom v ktorej prílohe zákona o dani z motorových vozidiel je potrebné hľadať sadzbu dane pre jednotlivé druhy motorové vozidla, znázorňuje nasledujúca tabuľka:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Druh vozidla Kde hľadať sadzbu dane? Výška sadzby dane v roku 2023
  Osobné automobily, motocykle, trojkolky a štvorkolky Príloha č. 1 50 – 218 €
  Autobusy, nákladné vozidlá, prípojné vozidlá Príloha č. 1 74 – 2 375 €
  Ťahače a návesy Príloha č. 1a 312 – 2 172 €

  Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2023  - pre vozidlá podľa prílohy č. 1

  Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1  sa upravuje vo vzťahu k vozidlu kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 používanému na podnikanie a to v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (od dátumu prvej evidencie vozidla, ktorý je uvedený na riadku B osvedčenia o evidencii časť II).

  Zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) nasledovne:

  • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba uvedená v prílohe č. 1 dane zníži o 25 %,
  • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 20 % a
  • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 15 %,
  • po uplynutí predchádzajúcich 108 kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
  • po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
  • po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 20 %.

  Nasledujúca tabuľka zobrazuje stručnejší prehľad úpravy sadzby dane v nadväznosti na vek vozidiel (podľa prílohy č. 1): 

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Vek vozidla (v mesiacoch) do 36 37 – 72 73 - 108 109 – 144 145 – 156 157 a viac
  Sadzba dane ( - zníženie, + zvýšenie) - 25 % - 20 % - 15% = základná ročná sadzba + 10 % + 20 %

  Príklad na úpravu sadzby dane v roku 2023 pre motorové vozidlá podľa prílohy č. 1

  Spoločnosť Alfa s.r.o. používala na podnikanie v roku 2023 tieto motorové vozidlá:

  • osobné motorové vozidlo kategórie M1, dátum prvej evidencie 15.5.2023, zdvihový objem valcov motora uvedený v osvedčení o evidencii je 1 250 cm3,
  • osobné motorové vozidlo kategórie M1, dátum prvej evidencie 8.1.2009, zdvihový objem valcov motora uvedený v osvedčení o evidencii je 3 610 cm3.

  Ako spoločnosť v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel upraví ročnú sadzbu dane pri týchto motorových vozidlách?

  Úpravu ročnej sadzby dane vykoná spoločnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2023 nasledovne:

  • osobné motorové vozidlo kategórie M1, dátum prvej evidencie 15.5.2023 – vzhľadom na to, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo zaradí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane určená podľa prílohy č. 1 v sume 115 € sa zníži o 25 %, t.j. na sumu 86,25 €
  • osobné motorové vozidlo kategórie M1, dátum prvej evidencie 8.1.2009 – vzhľadom na to, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo zaradí do rozpätia 157 a viac kalendárnych mesiacov, ročná sadzba dane určená podľa prílohy č. 1 v sume 218 € sa zvýši o 20 %, t.j. na sumu 261,60 €.
  Článok pokračuje pod reklamou

  Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2023  - pre vozidlá podľa prílohy č. 1a

  Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 1a  sa upravuje vo vzťahu k vozidlu kategórie M2, M3 a N3 používanému na podnikanie a to v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (od dátumu prvej evidencie vozidla, ktorý je uvedený na riadku B osvedčenia o evidencii časť II).

  Upozornenie: Dátum prvej evidencie vozidla v SR, ktorý je uvedený v osvedčení o evidencii vozidla v časti II na riadku „I“, môže byť odlišný od dátumu prvej evidencie vozidla, t.j. od roku výroby vozidla, uvedeného na riadku „B“. Pre účely dane z motorových vozidiel je rozhodujúci rok výroby vozidla (riadok „B“).

  Zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) nasledovne:

  • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a dane zníži o 50 %,
  • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a zníži o 40 % a
  • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a zníži o 30 %,
  • po uplynutí predchádzajúcich 108 kalendárnych mesiacov sa zníži ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
  • po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov sa zníži ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
  • po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 1a,
  • ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlo kategórie O4 (prípojné vozidlá nad 10 ton) zníži o 60 % (bez ohľadu na vek vozidla).

  Stručnejší prehľad úpravy sadzby dane v nadväznosti na vek vozidiel (podľa prílohy č. 1a) uvádzame v tabuľke: 

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Vek vozidla (v mesiacoch) do 36 37 – 72 73 - 108 109 – 144 145 – 156 157 a viac
  Sadzba dane ( - zníženie, + zvýšenie) - 50 % - 40 % - 30 % - 20 % - 10 % = základná ročná sadzba

  Príklad na úpravu sadzby dane v roku 2023 pre motorové vozidlá podľa prílohy č. 1a

  Pán Peter je živnostník, ktorý podniká v nákladnej cestnej doprave. V roku 2023 využíval na podnikanie tieto úžitkové vozidlá:

  • ťahač, kategórie N2 s 2 nápravami a hmotnosťou 18 t, obstaraný v septembri 2023, ťahač je evidovaný v SR a dátum prvej evidencie uvedený v osvedčení o evidencii vozidla je 9.9.2023,
  • úžitkové vozidlo kategórie N3 s 2 nápravami a hmotnosťou 23 t, obstarané v januári 2020, vozidlo je evidované v SR a dátum prvej evidencie uvedený v osvedčení o evidencii vozidla je 4.1.2020,
  • náves kategórie O4 s 3 nápravami a hmotnosťou 33 t, obstarané v októbri 2020, náves je evidovaný v SR a dátum prvej evidencie uvedený v osvedčení o evidencii vozidla je 8.10.2020.

  Aké sadzby dane vykáže pán Peter v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za tieto úžitkové vozidlá?

  Úprava sadzieb dane pre jednotlivé úžitkové vozidlá v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2023 bude vyzerať nasledovne:

  • ťahač - vzhľadom na to, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo zaradí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane určená podľa prílohy č. 1 (vozidlo je kategórie N2) v sume 933 € sa zníži o 25 %, t.j. na sumu 699,75 €,
  • úžitkové vozidlo kategórie N3 – toto vozidlo sa v zdaňovacom období zaradí do rozpätia 37 – 72 kalendárnych mesiacov, ročná sadzba dane určená podľa prílohy č. 1a je v sume 1 660 € sa zníži o 40 %, t.j. na sumu 996 €,
  • náves kategórie O4 – nakoľko ide o úžitkové vozidlo, pre ktoré sa bez ohľadu na jeho vek ročná sadzba zníži o 60 %,  bude jeho ročná sadzba určená podľa prílohy č. 1a v sume 1 964 € znížená na sumu 785,60  €.

  Zmena režimu určenia ročnej sadzby dane v roku 2023

  V praxi veľmi často nastáva situácia, kedy vozidlo vzhľadom na jeho vek v priebehu zdaňovacieho obdobia prechádza do jedného režimu určenia ročnej sadzby dane do druhého. V danej situácii je potrebné pri určovaní sadzby dane postupovať nasledovne:

  • za obdobie od prvej evidencie vozidla do mesiaca, kedy vozidlo prechádza do iného režimu (vrátane tohto mesiaca) sa pre určenie ročnej sadzby dane použije percentuálne zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane a
  • od ďalšieho mesiaca sa použije už nové percentuálne zníženie alebo zvýšenie ročnej sadzby dane podľa mesiacov vozidla.

  Príklad na zmenu režimu určenia ročnej sadzby dane v roku 2023

  Aké sadzby dane uplatní v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel spoločnosť Beta s.r.o., ktorá v roku 2023 využívala na podnikanie dve motorové vozidlá:

  • osobný automobil kategórie M1, dátum prvej evidencie vozidla podľa osvedčenia o evidencii je 18.7.2017, zdvihový objem valcov motora je 1 240 cm3,
  • úžitkové vozidlo kategórie N2, vozidlo má 2 nápravy a hmotnosť 22 t, dátum prvej evidencie vozidla podľa osvedčenia o evidencii je 10.10.2023.

  Aká bude výška dane z motorových vozidiel, ktorú spoločnosť bude musieť uhradiť za rok 2023?

  Osobný automobil kategórie M1 dosiahne v roku 2023 od prvej evidencie vozidla vek 78 mesiacov. Spoločnosť bude pri úprave sadzby dane a následne pri výpočte dane za toto vozidlo postupovať takto:

  • k prechodu z režimu zníženia ročnej sadzby dane o 20 % (37 – 72 mesiacov) do režimu zníženia ročnej sadzby dane o 15 % (73 – 108 mesiacov) dôjde od júla 2023:
   • za obdobie od januára do júna 2023 platí znížená sadzba dane o 20 %,
   • za obdobie od júla do decembra 2023 platí znížená sadzba dane o 15 %,
  • základná sadzba dane pre dané vozidlo určená podľa prílohy č. 1 je vo výške 115 €
  • výpočet sadzby dane za obdobie 01 – 06/2023: 115 € – (115 € x 20 %) = 92 €
  • výpočet sadzby dane za obdobie 07 – 12/2023: 115 € – (115 € x 15 %) = 97,75 €
  • výsledná daň za vozidlo sa vypočíta: (92 € / 12) x 6 mes. + (97,75 € / 12) x 6 mes. = 94,86 €

  Úžitkové vozidlo spoločnosť zaradí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane určená podľa prílohy č. 1 (vozidlo je kategórie N2) v sume 1 452 € sa zníži o 25 %, t.j. na sumu 1 089 €. Nakoľko ide o nové vozidlo a spoločnosť ho v roku 2023 využívala na podnikanie iba 3 mesiace, vypočíta pomernú časť dane: (1 089 € / 12) x 3 mes. = 272,25 €.

  Celková daň z motorových vozidiel, ktorú spoločnosť za rok 2023 bude musieť uhradiť za uvedené vozidlá bude vo výške 367,11 € (94,86 € + 272,25 €).

  Ročná sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2023 pre elektromobily a hybridné motorové vozidlá

  Pre vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina, tzv. elektromobily je v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel priradená nulová ročná sadzba dane. To znamená, že daňovník, ktorý takéto vozidlo používa na podnikanie je síce povinný uviesť vozidlo v daňovom priznaní, no daň za toto vozidlo po uplatnení nulovej sadzby platiť nebude.

  Prečítajte si tiež

  Pod pojmom hybridné motorové vozidlo podľa usmernenia Finančnej správy rozumieme vozidlo s dvoma rôznymi zásobníkmi energie (spaľovací motor + elektromotor), ktorého pohon je zabezpečený cez dva rôzne meniče energie. Tieto energetické zdroje vozidlo využíva v závislosti od jazdných podmienok s využitím výhod, ktoré poskytujú obidve formy paliva. V dokladoch hybridného motorového vozidla je uvedený druh paliva/zdroj energie označený ako HEV (hybridné elektrické vozidlo) alebo PHEV (plug-in hybridné elektrické vozidlo). O hybridné vozidlo môže ísť aj v tom prípade, ak v technickom preukaze nie je uvedené označenie „HEV“ alebo „PHEV“, no vozidlo napriek tomu disponuje dvomi rôznymi meničmi energie a dvomi rôznymi systémami zásobníkov energie.

  Ak daňovník bude v roku 2023 používať na podnikanie hybridné motorové vozidlo alebo vozidlo, ktoré používa stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo vodík, môže si po predchádzajúcej úprave ročnej sadzby podľa veku vozila uplatniť ešte 50 % zníženie ročnej sadzby dane.

  Upozorňujeme, že kombinácia palív benzín a LPG nie je hybridom, v tomto prípade ide o dvojpalivové vozidlo.

  Ročná sadzba dane v rámci kombinovanej dopravy

  Kombinovaná doprava je upravená zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. O kombinovanú dopravu ide vtedy, ak sa na prepravu tovaru použije preprava po ceste a následne napr. železnicou, riekou, námornou prepravou či leteckou prepravou. Dôležité je zachovanie pôvodnej nákladovej jednotky, do ktorej bol tovar naložený.

  Prečítajte si tiež

  Daňovník preukazuje využitie kombinovanej dopravy potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade, ktorým je napr. CMR, nákladný list a pod..

  Ak bolo vozidlo v roku 2023 používané v rámci kombinovanej dopravy viac ako 60-krát, vzniká daňovníkovi (po predchádzajúcom zohľadnení veku vozidla a typu pohonu vozidla) nárok na zníženie ročnej sadzby dane o 50 %.

  Ročná sadzba dane pre návesové jazdné súpravy v roku 2023

  Na základe účinnosti novely zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá nadobudla platnosť po 1. decembri 2020, už daňovník nezaraďuje v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v odklade o evidencii vozidla.

  Daňovník na ťahače a návesy uplatňuje upravenú ročnú sadzbu dane podľa prílohy č. 1a, ktorú upravuje v závislosti od veku vozidla. Každé takéto vozidlo uvádza daňovník v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel samostatne.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Jana Vašičková
  Jana Vašičková

  Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


  Odpisovanie auta v roku 2024

  Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

  Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

  Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

  Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

  Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

  Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

  Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky