Živnosť popri zamestnaní v roku 2017

Živnostenské podnikanie popri zamestnaní má viaceré daňové a odvodové súvislosti. Prinášame prehľad podstatných informácií, ktoré súvisia so živnosťou popri zamestnaní.

So živnosťou popri zamestnaní nesmiete konkurovať zamestnávateľovi

V úvode tohto článku by sme chceli všetkých, ktorí si plánujú popri zamestnaní založiť živnosť, upozorniť na jedno obmedzenie. Založiť si živnosť popri zamestnaní, teda podnikať popri zamestnaní, nie je nijakým spôsobom obmedzené a každý má právo podnikať (právo podnikať je dokonca jedným zo základných práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky).

V prípade zamestnanca môže byť obmedzený predmet podnikania, teda obmedzené môže byť to, v čom chce podnikať. Toto obmedzenie vyplýva zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Podľa § 83 Zákonníka práce môže zamestnanec popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.

Z uvedeného obmedzenia vyplýva, že podnikať v rovnakom predmete podnikania, ako vykonáva váš zamestnávateľ, nie je úplne zakázané, ale zamestnávateľ to musí zamestnancovi dovoliť. Znamená to, že ak niekto pracuje u zamestnávateľa ako účtovník a chce si popri tom založiť živnosť na vedenie účtovníctva s tým, že ho bude robiť už vo svojom mene pre svojich klientov, musí mu to najskôr odsúhlasiť jeho zamestnávateľ. Zákonník práce hovorí, že ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas s podnikaním zamestnanca v rovnakom predmete podnikania mu udelil. Zamestnávateľ však môže z vážnych dôvodov svoj súhlas aj odvolať. Ak vám súhlas nedal a chcete ukončiť pracovný pomer a tak pokračovať v realizácii svojho podnikania, aj vtedy to môže byť za určitých okolností obmedzené. Viac sa o tom dozviete v podrobnom článku Ako zabrániť zamestnancovi v práci pre konkurenciu?

Informácie o tom, ako funguje živnosť popri zamestnaní v roku 2019 približujeme v článku Živnosť popri zamestnaní v roku 2019 a 2020

Založenie živnosti popri zamestnaní a daňové povinnosti živnostníka v roku 2017

Prvým krokom k podnikaniu bude založenie živnosti a splnenie si všetkých s tým súvisiacich povinností, o ktorých sa podrobne dočítate v článku Založenie živnosti v roku 2017. Odo dňa ohlásenia živnosti máte právo podnikať vo všetkých predmetoch, ktoré ste v ohlásení živnosti zvolili. Získaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení však ako zamestnanec so živnosťou budete dosahovať dva odlišné druhy príjmov s odlišným zdaňovaním. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) bude váš príjem zo zamestnania patriť medzi príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 a váš príjem zo živnosti bude patriť medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Kým s príjmami zo závislej činnosti (zo zamestnania) si žiadne starosti robiť nemusíte, pretože preddavky na daň z príjmov za vás z týchto príjmov vypočíta aj odvedie daňovému úradu zamestnávateľ, tak pri príjmoch z podnikania (zo živnosti) je to inak.

K príjmom z podnikania je potrebné podávať daňové priznanie za rok 2017, ak presiahli 1 901,67 € alebo má živnostník stratu

Po získaní živnosti máte povinnosť sa zaregistrovať na daňovom úrade pre daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ste ohlásili živnosť a následne vám bude pridelené DIČ. Túto povinnosť si môžete splniť už na jednotnom kontaktnom mieste pri ohlasovaní živnosti. Ako podnikateľ musíte viesť aj nejakú evidenciu o svojich príjmoch dosahujúcich z podnikania a s tým súvisí aj povinnosť vybrať si spôsob uplatňovania výdavkov. Ak si budete uplatňovať skutočné výdavky, môžete si vybrať medzi vedením podvojného účtovníctva, vedením jednoduchého účtovníctva alebo vedením daňovej evidencie. Veľmi zaujímavou možnosťou je možnosť uplatňovať si „fiktívne výdavky“ prostredníctvom paušálnych výdavkov.

Prečítajte si tiež

Vaše príjmy zo živnosti musíte zdaniť sami prostredníctvom daňového priznania, pričom použijete tlačivo typ B. Sadzba dane z príjmov fyzických osôb za rok 2017 je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 35 022,31 eura a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 35 022,31 eura. Daňové priznanie bude musieť zamestnanec so živnosťou za rok 2017 podať vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy (hrubé mzdy zo zamestnania a hrubé príjmy zo živnosti) za toto obdobie presiahnu sumu 1 901,67 eura alebo ak aj túto sumu nepresiahnu, ale dosiahne daňovú stratu z príjmov z podnikania. Zamestnávateľ vám ako zamestnancovi zo živnosti nebude môcť vykonať ročné zúčtovanie dane, ale dostanete od neho potvrdenie o príjmoch zo zamestnania, ktoré priložíte k daňovému priznaniu. Aj príjmy zo zamestnania (zdanené už druhýkrát nebudú, pretože preddavky na daň z príjmov sa započítajú s výslednou daňovou povinnosťou) aj príjmy zo živnosti vo svojom daňovom priznaní musíte uviesť. Daň z príjmov platíte a daňové priznanie podávate spravidla do konca marca, no možné je aj predĺženie tejto lehoty.

Zdravotné poistenie budete platiť aj ako zamestnanec, aj ako živnostník

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) rozlišuje niekoľko platiteľov poistného, pričom medzi nimi sú aj zamestnanec aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorou je aj každý živnostník. V súvislosti so zdravotným poistením plateným z vášho príjmu zo zamestnania sa založením živnosti nič nemení a nevznikajú vám žiadne nové povinnosti. Za zamestnanca zdravotné poistenie naďalej vypočítava a príslušnej zdravotnej poisťovni odvádza jeho zamestnávateľ. K novým povinnostiam u zamestnanca so živnosťou dochádza z dôvodu, že aj živnostník je zo svojich príjmov povinný platiť zdravotné poistenie.

Po založení živnosti dochádza u zamestnanca aj k vzniku ďalšieho platiteľa poistného, ktorým je on sám ako samostatne zárobkovo činná osoba. Vznik platiteľa poisteného je potrebné oznámiť svojej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa ohlásenia živnosti. Výhodou je, že rovnako ako registráciu na daňovom úrade, tak aj oznámenie vzniku platiteľa poistného si vybavíte na jednotnom kontaktnom mieste pri ohlasovaní živnosti, ak vo formulári ohlásenia živnosti uvediete názov svojej zdravotnej poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

Živnosť popri zamestnaní má z pohľadu zdravotného poistenia výhody

Zamestnanec, ktorý je súčasne živnostníkom, má v porovnaní s tým, kto je len živnostníkom, jednu nezanedbateľnú výhodu. Na zamestnanca, ktorí je súčasne živnostníkom, sa podľa § 13 ods. 13 zákona o zdravotnom poistení nevzťahuje minimálny vymeriavací základe pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. Inak povedané, začínajúci živnostník, ktorý je súčasne zamestnancom, nemusí na začiatku podnikania platiť žiadne zdravotné odvody, ktorých výška v roku 2017 je minimálne 61,81 eura. V nasledujúcich rokoch podnikania to platí podobne s tým rozdielom, že ak príjmy zo živnosti nebudú vysoké, bude tento podnikateľ platiť zdravotné odvody v takej výške, aká zodpovedá jeho príjmom a minimálna výška zdravotných odvodov sa neho naďalej vzťahovať nebude. Zamestnancovi, ktorý je súčasne živnostníkom, odporúčame po založení živnosti ísť do zdravotnej poisťovne z dôvodu, aby si sám určil výšku preddavku na zdravotné poistenie, ktoré chce na začiatku podnikania platiť (môže to byť aj 0 eur).

Minimálna výška zdravotných odvodov sa na živnostníka popri zamestnaní nevzťahuje.

Po tom, ako za rok 2017 podáte v roku 2018 daňové priznanie, vám do 30. septembra 2018 (alebo do 31. októbra 2018, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) vaša zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného. Na základe vašich príjmov zo živnosti a výšky preddavkov, ktoré ste počas roka 2017 platili, bude výsledok vášho ročného zúčtovania buď nedoplatok alebo preplatok. Ak bude výsledkom preplatok, zdravotná poisťovňa vám ho vráti do 60 dní od doručenia výsledku ročného zúčtovania (lehota platí, ak nepodáte voči nemu do 15 dní nesúhlasné stanovisko). V prípade nedoplatku budete musieť celú jeho sumu jednorazovo zaplatiť zdravotnej poisťovni do 60 dní od doručenia výsledku ročného zúčtovania poistného (lehota platí, ak nepodáte voči nemu do 15 dní námietky). V ročnom zúčtovaní poistného sa dozviete aj to, aké preddavky na zdravotné poistenie musíte od začiatku nasledujúceho roka platiť. Na základe ročného zúčtovania vykonaného za rok 2017 v roku 2018 sa preddavky na zdravotné poistenie platia až od roku 2019 a to do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca (prvý preddavok za január sa platí do 8. februára a podobne).

Sociálne poistenie v prvom roku platiť nebudete a ak nezarobíte veľa, tak ani neskôr

Aj v prípade sociálneho poistenia upraveného zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) môže zamestnanec so živnosťou platiť poistné z oboch týchto príjmov. V súvislosti so sociálnym poistením plateným z príjmov zo zamestnania sa založením živnosti tiež nič nemení, pretože za zamestnanca sociálne poistenie naďalej vypočítava a Sociálnej poisťovni odvádza jeho zamestnávateľ. Minimálne do polovice kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom si zamestnanec založil živnosť, nemusí platiť sociálne poistenie ako samostatne zárobkovo činná osoba. Či zamestnancovi neskôr vznikne povinnosť platiť sociálne odvody, závisí od výšky jeho príjmov zo živnosti – či presiahnu alebo nepresiahnu určitú hranicu.

Podľa § 21 ods. 1 zákona o sociálnom poistení sa povinnosť platiť sociálne poistenie posudzuje k 1. júlu (resp. k 1. októbru, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom si živnosť založíte. V roku 2017 sa k 1. júlu 2017 posudzujú príjmy zo živnosti za rok 2016. Ak príjmy zo živnosti za rok 2016 presiahnu sumu 5 298 eur, živnostník bude musieť od 1. júla 2017 platiť sociálne poistenie aj z príjmov zo živnosti. V opačnom prípade nebude žiadne sociálne poistenie musieť platiť. Ak vám povinnosť platiť sociálne odvody vznikne, do 20 dní vám to písomne oznámi samotná Sociálna poisťovňa s výškou poistného a údajov potrebných na identifikáciu platby. Sociálne poistenie sa platí do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné (napríklad prvé sociálne poistenie za júl sa platí do 8. augusta a podobne).

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky