Čo je skratka AML a kedy sa tento pojem môže týkať vášho biznisu?

Čo je skratka AML a kedy sa tento pojem môže týkať vášho biznisu?
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Skratka AML súvisí s bojom proti praniu špinavých peňazí, ktorý sa v roku 2017 sprísni aj zmenou legislatívy. Mnohí podnikatelia nevedia, že sa ich AML pravidlá stanovené AML zákonom v súčasnosti týkajú, prípadne začnú týkať.

AML je skratkou pre anglický výraz Anti-Money-Loundering, ktorá sa používa v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí. Pri „praní špinavých peňazí“ ide o činnosti vyúsťujúce k legalizácii príjmov získaných trestnou činnosťou, účasťou na trestnej činnosti, napomáhaní pri trestnej činnosti a pod.

V SR sú AML pravidlá a požiadavky upravené v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o boji proti praniu špinavých peňazí“). V praxi sa možno stretnúť aj s označením AML zákon.

Koho sa AML pravidlá (AML zákon) týkajú v roku 2017?

V zmysle AML zákona (zákona o boji proti praniu špinavých peňazí) sa AML pravidlá týkajú širokého okruhu osôb, najmä tých, u ktorých sa predpokladá, že prichádzajú v rámci svojej (spravidla podnikateľskej), činnosti do styku s väčším objemom finančných transakcií. AML zákon ich definuje ako povinné osoby a patria medzi ne napríklad:

 • banka,
 • finančný poradca,
 • poisťovňa,
 • prevádzkovateľ hazardnej hry,
 • poštový podnik (napr. aj kuriérska spoločnosť),
 • súdny exekútor,
 • správca (napr. konkurzný správca),
 • audítor,
 • účtovník (napr. s.r.o., ktorá má túto činnosť zapísanú v Obchodnom registri),
 • daňový poradca,
 • realitná spoločnosť,
 • advokát (napr. ak poskytuje klientovi právnu službu, ktorá sa týka založenia obchodnej spoločnosti),
 • ekonomický poradca (napr. s.r.o., ktorá má túto činnosť zapísanú v Obchodnom registri).

Povinnou osobu je aj akýkoľvek podnikateľ, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote aspoň 15 000 eur bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

V roku 2017 má dôjsť k rozšíreniu okruhu povinných osôb, ktorých a majú AML pravidlá týkať. Znížiť by sa mal aj limit hodnoty obchodu v hotovosti zo súčasných 15 000 na 10 000 eur. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Novela zákona o boji proti praniu špinavých peňazí (návrh) .

Aké zmeny priniesla novela od 1.11.2020 v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa dozviete v článku Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon) - povinnosti v roku 2021.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké povinnosti vznikajú pri dodržiavaní AML pravidiel (AML zákona) v roku 2017?

Povinná osoba má v zmysle AML zákona napríklad tieto povinnosti:

 • posudzovať, či pripravovaný alebo vykonávaný obchod je neobvyklý,
 • preverovať klienta (v legislatívnej terminológii - venovať klientovi základnú, zjednodušenú alebo zvýšenú starostlivosť),
 • odmietnuť uzavretie obchodu, ak nie je možné preveriť klienta alebo ak klient odmietne preukázať, v mene koho koná,
 • zadržať neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru,
 • ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru,
 • písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov získaných trestnou činnosťou a financovaniu terorizmu.

Sankcie za porušenie AML pravidiel (AML zákona) v roku 2017

Osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru má v zmysle AML zákona povinnosť uložiť povinnej osobe pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovenej AML zákonom (t. j. za dopustenie sa správneho deliktu).

Prečítajte si tiež

V závislosti od druhu správneho deliktu, závažnosti, dĺžky trvania, následkov protiprávneho konania a prípadne opakovaného neplnenia alebo porušovania AML povinností ustanovených zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí alebo na jeho základe môže pokuta siahať až do výšky 331 939 eur.

V roku 2014 skončilo takmer 60 % kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o boji proti praniu špinavých peňazí (dodržiavanie pravidiel AML zákona) uložením pokuty. Osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru uložil v tomto roku sankcie za nedostatky v ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v celkovej výške 14 400 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti (návrh)

V parlamente bola v prvom čítaní schválená novela zákona, ktorá má zvýšiť limit pre platby v hotovosti. Účinnosť sa navrhuje na 1. júl 2023. Ako sa má zmeniť?

Koniec neobmedzených platieb v čase mimoriadnej situácie?

Do parlamentu bola doručená novela zákona, ktorá plánuje urýchlene vypustiť výnimku zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti, a to o platby odovzdané alebo prijaté v čase mimoriadnej situácie.

Kto sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS) a ktoré osoby sa doň zapisujú?

Limity na platby v hotovosti

Podnikateľ môže vykonať platbu v hotovosti, len ak jej hodnota neprevyšuje 5 000 €. Čo sa však považuje za platbu v hotovosti a aké sú výnimky zo zákona?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky