Čo je skratka AML a kedy sa tento pojem môže týkať vášho biznisu?

Čo je skratka AML a kedy sa tento pojem môže týkať vášho biznisu?

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Skratka AML súvisí s bojom proti praniu špinavých peňazí, ktorý sa v roku 2017 sprísni aj zmenou legislatívy. Mnohí podnikatelia nevedia, že sa ich AML pravidlá stanovené AML zákonom v súčasnosti týkajú, prípadne začnú týkať.

AML je skratkou pre anglický výraz Anti-Money-Loundering, ktorá sa používa v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí. Pri „praní špinavých peňazí“ ide o činnosti vyúsťujúce k legalizácii príjmov získaných trestnou činnosťou, účasťou na trestnej činnosti, napomáhaní pri trestnej činnosti a pod.

V SR sú AML pravidlá a požiadavky upravené v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o boji proti praniu špinavých peňazí“). V praxi sa možno stretnúť aj s označením AML zákon.

Koho sa AML pravidlá (AML zákon) týkajú v roku 2017?

V zmysle AML zákona (zákona o boji proti praniu špinavých peňazí) sa AML pravidlá týkajú širokého okruhu osôb, najmä tých, u ktorých sa predpokladá, že prichádzajú v rámci svojej (spravidla podnikateľskej), činnosti do styku s väčším objemom finančných transakcií. AML zákon ich definuje ako povinné osoby a patria medzi ne napríklad:

 • banka,
 • finančný poradca,
 • poisťovňa,
 • prevádzkovateľ hazardnej hry,
 • poštový podnik (napr. aj kuriérska spoločnosť),
 • súdny exekútor,
 • správca (napr. konkurzný správca),
 • audítor,
 • účtovník (napr. s.r.o., ktorá má túto činnosť zapísanú v Obchodnom registri),
 • daňový poradca,
 • realitná spoločnosť,
 • advokát (napr. ak poskytuje klientovi právnu službu, ktorá sa týka založenia obchodnej spoločnosti),
 • ekonomický poradca (napr. s.r.o., ktorá má túto činnosť zapísanú v Obchodnom registri).

Povinnou osobu je aj akýkoľvek podnikateľ, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote aspoň 15 000 eur bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

V roku 2017 má dôjsť k rozšíreniu okruhu povinných osôb, ktorých a majú AML pravidlá týkať. Znížiť by sa mal aj limit hodnoty obchodu v hotovosti zo súčasných 15 000 na 10 000 eur. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Novela zákona o boji proti praniu špinavých peňazí (návrh) .

Článok pokračuje pod reklamou

Aké povinnosti vznikajú pri dodržiavaní AML pravidiel (AML zákona) v roku 2017?

Povinná osoba má v zmysle AML zákona napríklad tieto povinnosti:

 • posudzovať, či pripravovaný alebo vykonávaný obchod je neobvyklý,
 • preverovať klienta (v legislatívnej terminológii - venovať klientovi základnú, zjednodušenú alebo zvýšenú starostlivosť),
 • odmietnuť uzavretie obchodu, ak nie je možné preveriť klienta alebo ak klient odmietne preukázať, v mene koho koná,
 • zadržať neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru,
 • ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru,
 • písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov získaných trestnou činnosťou a financovaniu terorizmu.

Podrobnejšie informácie o aktuálnych povinnostiach povinných osôb nájdete v článku Ochrana proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti . Informácie o plánovaných zmenách (okrem iného) povinností povinných osôb nájdete v článku Novela zákona o boji proti praniu špinavých peňazí (návrh) .

Sankcie za porušenie AML pravidiel (AML zákona) v roku 2017

Osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru má v zmysle AML zákona povinnosť uložiť povinnej osobe pokutu za porušenie niektorej z povinností ustanovenej AML zákonom (t. j. za dopustenie sa správneho deliktu).

V závislosti od druhu správneho deliktu, závažnosti, dĺžky trvania, následkov protiprávneho konania a prípadne opakovaného neplnenia alebo porušovania AML povinností ustanovených zákonom o boji proti praniu špinavých peňazí alebo na jeho základe môže pokuta siahať až do výšky 331 939 eur.

V roku 2014 skončilo takmer 60 % kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o boji proti praniu špinavých peňazí (dodržiavanie pravidiel AML zákona) uložením pokuty. Osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru uložil v tomto roku sankcie za nedostatky v ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v celkovej výške 14 400 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Platby v hotovosti u podnikateľov v roku 2018

Do akej sumy môže podnikateľ vykonať platbu v hotovosti v roku 2018? A kedy je povinný evidovať tržbu v hotovosti prostredníctvom registračnej pokladnice v roku 2018? Prinášame vám prehľad obmedzenia platieb v hotovosti, ako aj to, aké zmeny čakajú podnikateľov, ktorí používajú registračnú pokladnicu.

Protischránkový zákon čakajú zmeny

Protischránkový zákon čakajú zmeny, ktoré ovplyvnia jeho fungovanie v praxi. Počas doterajšieho 1,5 ročného fungovania zákona sa objavili technické nedostatky. Práve preto daňoví poradcovia pri novele navrhli niekoľko pripomienok.

Povinnosť firiem zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra od 1.11.2018 do 31.12.2019

Takmer všetky firmy budú mať od 1.11.2018 povinnosť zapísať do obchodného registra nový údaj - informáciu o takzvanom konečnom užívateľovi výhod. Bližšie informácie o tejto povinnosti prinášame v nasledovnom článku.

Konečný príjemca príjmu a konečný užívateľ výhod – v čom sa líšia

Aký je rozdiel medzi konečným príjemcom príjmu a konečným užívateľom výhod a prečo je dôležité tieto osoby rozlišovať?