Založenie živnosti online v roku 2019

Založiť si živnosť môžete aj z pohodlia domova, bez nutnosti ísť osobne na úrad. Ako postupovať pri ohlásení živnosti online a čo všetko na to potrebujete?

Ohlásenie živnosti je nevyhnutným predpokladom na to, aby mohla osoba podnikať. Sú dve možnosti, ako ohlásiť živnosť:

 1.  fyzickou návštevou príslušného okresného úradu, odboru živnostenského podnikania (podľa sídla spoločnosti, resp. bydliska fyzickej osoby) alebo
 2. ohlásenie živnosti cez internet prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Elektronické ohlásenie živnosti má výhody nielen v ušetrenom čase, ktorý by ste strávili na úrade, ale taktiež prináša výhodu v nižších poplatkoch. Za elektronické ohlásenie voľnej živnosti sa neplatí správny poplatok (pri osobnom ohlásení sa platí 5 eur za živnosť) a za ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti sa platí len polovičný poplatok (7,50 eur za každú ohlasovanú remeselnú alebo viazanú živnosť). Prinášame Vám návod, ako postupovať pri ohlásení živnosti online prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Čo potrebujete na to, aby ste mohli založiť živnosť online

Na ohlásenie živnosti online je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a aktivovaný certifikát pre kvalifikovaný elektronický podpis.

Na elektronické ohlásenie živnosti je potrebné, aby osoba disponovala občianskym preukazom s elektronickým čipom, ktorý súčasne musí mať aktivovaný certifikát pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu. Policajný zbor vydáva kvalifikovaný elektronický podpis na požiadanie. Vydanie certifikátu je bezplatné. Viac informácií o ňom sa dočítate na podstránke slovensko.sk Kvalifikovaný elektronický podpis - najčastejšie otázky a odpovede.

Pokiaľ ide o systémové požiadavky, portál www.slovensko.sk odporúča operačný systém Windows 7 alebo novší a webový prehliadač Internet Explorer verzie 9.0 a novší. Pri nedodržaní týchto odporúčaných systémových požiadaviek nie je garantované bezproblémové spracovanie rozsiahlejších podaní (môže dôjsť k spomaleniu aplikácie).

Prílohy potrebné k online založeniu živnosti

Všetky prílohy, ktoré neskôr pripojíte k online formuláru na ohlásenie živnosti, je potrebné čitateľne naskenovať a podpísať s vyššie uvedeným kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Fyzická osoba potrebuje k ohláseniu živnosti pripojiť nasledovné prílohy (a teda ich čitateľne naskenovať a elektronicky podpísať):

 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzickej osoby (podnikateľa) alebo jej zodpovedného zástupcu (ak podnikateľ sám nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti). Vyžaduje sa to iba v prípade, ak sa ohlasuje remeselná alebo viazaná živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.),
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (ak ho podnikateľ ustanovuje),
 • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (len v prípade, ak adresa miesta podnikania fyzickej osoby je odlišná od miesta bydliska),
 • splnomocnenie na zastupovanie (ak ohlásenie živnosti podáva iná osoba ako žiadateľ)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov – vzor nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.
Prečítajte si tiež

Právnická osoba musí pripojiť k ohláseniu živnosti nasledovné prílohy (čitateľne naskenované):

 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu. Opäť sa to vyžaduje iba v prípade, ak sa ohlasuje remeselná alebo viazaná živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.),
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako sídlo spoločnosti (nepreukazuje sa pri právnických osobách, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, nakoľko právnická osoba preukáže právny titul k užívaniu sídla v konaní pred obchodným registrom), 
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (zodpovedný zástupca musí byť ustanovený do funkcie, ak právnická osoba ohlasuje remeselné alebo viazané živnosti),
 • doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená (pokiaľ je náležitosťou právneho úkonu úradne osvedčený vlastnoručný podpis, je možné ho v elektronickej komunikácii nahradiť kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa a pripojením časovej pečiatky),
 • splnomocnenie na zastupovanie právnickej osoby,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov – vzor nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Založenie živnosti online v roku 2019 krok za krokom

Ak máte prílohy naskenované a podpísané, môžete sa pustiť do samotného ohlásenia živnosti. Ak už ste prihlásený na portáli www.slovensko.sk, tie ohlásite nasledovne:

1.  Kliknete na “Vybrané služby” v pravej časti obrazovky.

2. Ďalej kliknete na č. 3 zoznamu vybraných elektronických služieb s názvom “Ohlásenie živnosti” nachádzajúci sa v dolnej časti obrazovky (je potrebné mierne zoscrollovať obrazovku smerom nadol).

3. Následne kliknete na “Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto”, ktoré sa nachádzajú v strede obrazovky.

4.  Po načítaní novej stránky kliknite na “Prejsť na elektronickú službu” (opäť je potrebné mierne zoscrollovať obrazovku smerom nadol).

5. Následne sa vám načíta nová stránka. V závislosti od toho, či ohlasujete živnosť ako fyzická osoba (živnostník) alebo ako právnická osoba (napr. s.r.o.) je potrebné vybrať správny formulár. 

Článok pokračuje pod reklamou

6. Posledným krokom je vyplnenie samotného formuláru. Niektoré údaje sú už predvyplnené.

 • Údaje, ako napr. obchodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, miesto podnikania, je však potrebné vyplniť. U právnických osôb je potrebné vyplniť aj údaje o štatutárnom orgáne.
 • Ďalej je potrebné vybrať zdravotnú poisťovňu, ktorej živnostenský úrad oznámi ohlásenie živnosti, ako aj uviesť v časti A3, akými dokladmi preukazujete odbornú spôsobilosť
 • V časti B je potrebné vybrať zo zoznamu živností, ktorú živnosť chcete ohlásiť.
 • V časti C je potrebné pridať osobu - podnikateľa a vyplniť jej údaje (teda opätovne vyplňte údaje o vás, ak teda nepodávate žiadosť na základe plnomocenstva na inú osobu). Je to potrebné na to, aby si mohol živnostenský úrad vyžiadať výpis z registra trestov. Ďalej po vyplnení časti C môžete zakliknúť či vás má živnostenský úrad prihlásiť na verejné zdravotné poistenie a na daňovom úrade.
 • Ak ste zaklikli, aby vás živnostenský úrad prihlásil na daňovom úrade, otvorí sa vám časť formuláru E, ktorú je potrebné vyplniť.
 • Následne pripojíte dokumenty, ktoré ste predtým naskenovali a podpísali elektronickým podpisom.
 • Po vykonaní všetkých úkonov ešte vyplníte počet živností, ktoré ohlasujete (stačí kliknúť na políčko “Zobraziť počty” a automaticky vám vygeneruje počet Vašich živností), miesto vyplnenia formulára a označíte príslušný úrad (podľa bydliska, resp. sídla).  V prípade, ak si chcete prísť osobne po osvedčenie o živnostenskom oprávnení, môžete ešte v časti pred uvedením miesta vyplnenia formulára zakliknúť túto možnosť. Na záver kliknete “Odoslať”.

Pri každej položke môžete nájsť znak otáznika, ktorý vám poradí pri vypĺňaní toho-ktorého políčka formulára.

Úhrada správneho poplatku

Prečítajte si tiež

Ako je vyššie uvedené, poplatok sa platí iba za ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti, a to 7,50 eur za každú jednu ohlasovanú remeselnú alebo viazanú živnosť. V prípade ohlásenia týchto živností príde žiadateľovi do elektronickej schránky platný predpis na zaplatenie správneho poplatku. Tento poplatok je možné uhradiť viacerými spôsobmi, a to:

 • kolkovými známkami na úrade,
 • v hotovosti do pokladnice úradu,
 • poštovým poukazom,
 • prevodom z účtu v banke.

Vydanie živnostenského oprávnenia

Na záver, po ohlásení živnosti a zaplatenia súdneho poplatku, okresný úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Má na to lehotu troch pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie živnosti kompletné (priloženie všetkých listín ako aj zaplatenie správneho poplatku). Osvedčenie o živnostenskom oprávnení sa vydáva v elektronickej forme (opätovne je zasielané do elektronickej schránky žiadateľa, tak ako aj iná komunikácia), ale aj v listinnej podobe (žiadateľ si môže osvedčenie vyzdvihnúť priamo na úrade alebo mu ho úrad zašle poštou.)

Prečítajte si tiež

Okresný úrad súčasne fyzickú osobu – podnikateľa prihlási do zdravotnej poisťovne, u správcu dane a ak o to požiada, tak aj do Obchodného registra. Právnickú osobu môže živnostenský úrad prihlásiť u správcu dane a do Obchodného registra.

Ako postupovať pri zakladaní živnosti online a ako na úrade v roku 2020 nájdete v článkoch Založenie živnosti online v roku 2020 alebo Založenie živnosti v roku 2020 – postup a povinnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky