Chcete reklamu na svojom webe? Treba na to živnosť?

Ako je to s príjmami z reklamy na internete? Je potrebná na to živnosť a aké záležitosti s tým ešte súvisia?

Ak máte na svojej internetovej stránke umiestnenú reklamu a dosahujete z nej príjmy alebo o takejto činnosti uvažujete, mali by ste teraz zbystriť pozornosť. Podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník je podnikateľom aj osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je živnosťou sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Reklama na internete si vyžaduje živnostenské oprávnenie

Prevádzkovanie internetovej stránky, kde máte umiestnenú reklamu (najčastejšie v podobe Google AdSense) a pravidelne dosahujete z tejto činnosti príjmy spĺňa podľa nášho názoru znaky živnostenského podnikania. Na takúto činnosť preto potrebujete ako fyzická osoba alebo právnická osoba živnostenské oprávnenie. Takáto činnosť spadá do kategórie voľných živností. Túto skutočnosť potvrdzuje aj zoznam odporúčaných označení voľných živností s ich bližším vymedzením vypracovaný Ministerstvom vnútra SR. Ako odporúčané označenie živnosti sa v tomto zozname v súvislosti s reklamou na internete uvádzajú „Reklamné a marketingové služby.“ Obsahové vymedzenie tejto činnosti je takéto: „Šírenie reklamy rôznymi spôsobmi (v novinách, periodikách, v rozhlase, televízii, na internete a v iných médiách, umiestňovanie vonkajších reklám – billboardy, panely, nástenky, stojany...).

Ohlásenie prevádzkovania živnosti

Za prevádzkovanie činnosti, ktorá je predmetom voľnej živnosti bez živnostenského oprávnenia vám môže živnostenský úrad v sídle kraja uložiť pokutu až do 1 659,- eur. Všeobecnými podmienkami na prevádzkovanie voľnej živnosti je dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť. U právnickej osoby musí tieto podmienky spĺňať osoba, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti. Prevádzkovanie živnosti je povinné ohlásiť okresnému (živnostenskému) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta miestne príslušného podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. V ohlásení sa uvedú požadované identifikačné údaje a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane zároveň s ohlásením živnosti uvedie aj údaje na splnenie registračnej povinnosti. Fyzická osoba, ktorá nie je ešte prihlásená v zdravotnej poisťovni uvedie tiež údaje potrebné na prihlásenie sa do tohto systému.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení trvá tri dni

Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení zaplatíte za každú voľnú živnosť správny poplatok vo výške 5,- eur. Ak sa však rozhodnete podať si žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení elektronicky, je to bezplatné. Pri tejto forme sa však vyžaduje zaručený elektronický podpis. Ten je možné po novom zabezpečiť aj prostredníctvom nového typu občianskych preukazov (tzv. elektronických identifikačných kariet) vydávaných od 02. decembra 2013 s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom. Do troch pracovných dní odo dňa ohlásenia živnosti a doručenia výpisu z registra trestov vám jednotné kontaktné miesto vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní. Začať vykonávať živnosť, a teda poskytovať reklamu na internete, môžete už počnúc dňom ohlásenia živnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Jednotné kontaktné miesto vybaví viacero vecí za vás

Osoba, ktorá získa oprávnenie na podnikanie je povinná požiadať daňový úrad o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom takéto povolenie alebo oprávnenie získala. Do ôsmich dní odo dňa vydania živnostenského oprávnenia je potrebné sa prihlásiť aj do zdravotnej poisťovne. Vo vzťahu k Sociálnej poisťovni bezprostredne po prvom založení živnosti fyzickej osobe nevznikajú žiadne povinnosti (ani oznamovacie, ani odvodové). Tieto povinnosti sa budú prvýkrát posudzovať najskôr k 1. júlu kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom fyzická osoba začala vykonávať svoju činnosť. Jednotné kontaktné miesto pre fyzické osoby pri ohlasovaní živnosti automaticky zabezpečí registráciu na daňovom úrade (len pre daň z príjmov), prihlásenie do zdravotnej poisťovne a bezplatný výpis z registra trestov. Pre vybavenie týchto písomností preto stačí navštíviť len jednotné kontaktné miesto, ktoré tieto náležitosti zariadi za vás. Pre právnickú osobu jednotné kontaktné miesto zabezpečí aj zápis do obchodného registra. Do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne sa právnická osoba prihlási do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa stala zamestnávateľom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Zoznam voľných živností pre rok 2023

V článku prinášame zoznam odporúčaných označení voľných živností pre rok 2023. Zoznam ministerstva vnútra bol aktualizovaný vo februári 2023.

Zoznam voľných živností pre založenie s.r.o. online od roku 2023

Od 1.2.2023 bude možné založiť niektoré spoločnosti aj zjednodušene (online). Predmetom podnikania spoločnosti však môžu byť len vybrané činnosti. O ktoré živnosti ide?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky