Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - postup

Obchodné spoločnosti musia do konca roka 2019 zapísať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. V článku nájdete návod pre listinný a elektronický zápis.

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Od 1. novembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“ v príslušnom tvare). V dôsledku tejto novely pribudol nový údaj, ktorý sa zapisuje do obchodného registra. Týmto údajom sú identifikačného údaje konečného užívateľa výhod príslušnej právnickej osoby.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra sa nezverejňujú. Nebudú verejné dostupné na stránke obchodného registra www.orsr.sk, v obchodnom vestníku a rovnako ani na samotných výpisoch z obchodného registra.

Povinnosť mať v obchodnom registri zapísané identifikačné údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod sa týka každej právnickej osoby zapisovanej do obchodného registra, s výnimkou právnickej osoby, ktorá:

  • je subjektom verejnej správy, alebo
  • je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, požiadavkám rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo požiadavkám rovnocenných medzinárodných noriem, alebo
  • je subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora.

Viac informácií o tom, koho sa zápis do obchodného registra netýka, nájdete v článku Zápis konečného užívateľa výhod – koho sa netýka.

Právnické osoby, ktoré sa prvýkrát zapisovali do obchodného registra 1. novembra 2018 a neskôr, už pri prvej žiadosti o zápis do obchodného registra uvádzali údaje o konečnom užívateľovi výhod. Právnické osoby zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018 sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do 31. decembra 2019. Zjednodušene to znamená to, že všetky obchodné spoločnosti, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, sú povinné najneskôr do konca roka 2019 dodatočne zapísať do obchodného registra údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod.

Pre viac informácií o zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra si prečítajte článok Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra alebo Sankcie za porušenie povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod

Údaje o konečnom užívateľovi výhod môžete zapísať písomne aj elektronicky

Pre zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra je potrebné podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis údajov do obchodného registra. Ten je možné aj v prípade údajov o konečnom užívateľovi výhod vykonať písomne alebo elektronicky. Pre obe z týchto foriem zápisu je potrebné postupovať odlišným spôsobom. V nasledujúcich častiach tohto článku bude uvedený podrobný návod na to, ako majú obchodné spoločnosti vzniknuté do 31. októbra 2018 vykonať dodatočný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra písomne a ako elektronicky, aby si splnili svoju povinnosť.

Prečítajte si tiež

Návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod je bezplatný bez ohľadu na to, či ho budete podávať písomne alebo elektronicky (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, príloha, položka 17, poznámka č. 6).

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra písomne

Pre zápis konečného užívateľ výhod do obchodného registra v písomnej podobe je potrebné začať vyplnením príslušného formuláru. Tento formulár má označenie Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod. Je určený pre zápis, zmenu a aj výmaz údajov o konečných užívateľoch výhod pre už zapísané právnické osoby a je prílohou č. 31 k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.

V článku Zápis konečného užívateľa výhod – písomný vzor  nájdete na stiahnutie vyplnený vzor formuláru pre zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra v listinnej podobe.

Vyplnenie listinného formuláru na zápis konečného užívateľa výhod

Formulár Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod začneme vypĺňať uvedením adresy registrového súdu. Pre obchodné spoločnosti je týmto súdom registrový súd, v ktorého obvode má táto obchodná spoločnosť sídlo. Keďže registrové súdy sídlia v krajských mestách a ich obvodom je celý príslušný kraj, pre obchodnú spoločnosť je príslušným registrovým súdom okresný súd sídliaci v krajskom meste, v ktorého územnom obvode má obchodná spoločnosť sídlo.

Ďalším údajom, ktorý sa vyplní v návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, bude oddiel a číslo vložky zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Tieto informácie sa nachádzajú na každom výpise z obchodného registra alebo ešte rýchlejšie ich nájdete na oficiálnej stránke www.orsr.sk.

Prečítajte si tiež

V ďalšej časti formuláru je potrebné uviesť údaje navrhovateľa. Navrhovateľom v prípade obchodnej spoločnosti je samotná obchodná spoločnosť, ktorej konečný užívateľ výhod bude do obchodného registra zapisovaný. Vo formulári je potrebné údaje o obchodnej spoločnosti zapísať do správnych stĺpcov tabuľky. Žiadne údaje sa nezapisujú do stĺpcov titul pred menom, meno a titul za menom. Obchodné meno spoločnosti je potrebné zapísať do združeného stĺpca Priezvisko/Obchodné meno/Názov. Adresa sídla spoločnosti sa uvedie podľa predtlače v posledných piatich stĺpcoch tabuľky.

Nasleduje najdôležitejšia časť celého formuláru, a to vyplnenie údajov o konkrétnom konečnom užívateľovi výhod. Najskôr krížikom v prvom stĺpci označte vykonanie zmeny. Vo formulári budeme pri zapisovaní údajov o konečnom užívateľovi výhod zapisovať údaje do stĺpca Zápis. Stĺpec Výmaz sa používa v prípadoch, keď konečného užívateľa chceme z obchodného registra vymazať. Vo formulári je predvolene uvedená len jedna tabuľka slúžiaca pre zápis len jedného konečného užívateľa výhod. Prirodzene, obchodná spoločnosť môže mať aj viacerých konečných užívateľov výhod. V takomto prípade sa jednoducho celá táto časť (tabuľka) skopíruje do rovnakého formuláru podľa potreby viackrát.

Podľa predlohy uvedieme o konečnom užívateľovi výhod údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať časti o údajoch, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod. Tieto údaje sa vypĺňajú označovaním krížikom z možností Áno a Nie. V tejto časti je potrebné označiť buď možnosť a) Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby (a uviesť áno alebo nie na úrovniach a1 až a6) alebo možnosť b) Konečný užívateľ výhod – vrcholový manažment.

Ďalej je potrebné uviesť dátum, ku ktorému si prajete do obchodného registra zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod. Tu je potrebné vychádzať z dátumu poslednej zmeny, ktorá v postavení konečného užívateľa výhod (alebo konečných užívateľov výhod) v obchodnej spoločnosti nastala. Inými slovami povedané, je potrebné tu uviesť dátum, od ktorého vo formulári uvedené aktuálne údaje o konečnom užívateľovi výhod platia. Ak napríklad posledná zmena súvisiaca s konečnými užívateľmi výhod súvisela so zmenou spoločníka obchodnej spoločnosti, tak sa tu uvedie dátum, od kedy nastala zmena tohto spoločníka.

Časť týkajúca sa príloh bude vo všeobecnosti pre väčšinu obchodných spoločností prázdna, pretože údaje o konečnom užívateľovi výhod sa nedokladajú žiadnymi listinami (zákon o obchodnom registri, § 5 ods. 2). Ak však potreba priloženia príloh k návrhu z nejakého dôvodu vznikne, uvedú sa na tomto mieste. Môže ísť napríklad o priloženie splnomocnenia, keď namiesto štatutárneho orgánu podáva návrh iná osoba (splnomocnenec). V tomto prípade musí byť ale na tomto splnomocnení pravosť podpisu splnomocniteľa osvedčená.

V ďalšej časti sa uvádza počet listov, z ktorých návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod pozostávať a počet príloh, ktoré sa k nemu prikladajú. Následne je znovu potrebné uviesť označenie zapísaného subjektu, ktorého sa návrh na zápis týka, čiže obchodné meno predmetnej obchodnej spoločnosti.

V nasledujúcej tabuľke sa uvedie osoba (alebo viaceré osoby), ktorá návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod legitímne podáva. Touto osobou je štatutárny orgán obchodnej spoločnosti. V prípade, že je zastupovaný niekým iným na základe plnej moci, uvedú sa tu údaje o tejto osobe, ktorá bola na tento úkon splnomocnená. Dôležité je po úplnom vyplnení a vytlačení návrhu ho aj podpísať. Podpis ale musí byť osvedčený, preto je potrebné návrh podpisovať až v prítomnosti osoby, ktorá bude podpis osvedčovať.

Nakoniec je potrebné uviesť miesto a dátum vyplnenia návrhu a krížikom označiť, či si prajete potvrdenie o vykonaní zápisu alebo oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu nechať doručiť poštou alebo si ho vyzdvihnete osobne na registrovom súde.

Podanie listinného formuláru na zápis konečného užívateľa výhod

Formulár návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod v listinnej podobe je potrebné doručiť príslušnému registrovému súdu. Možností je niekoľko. Prvou možnosťou je návrh odovzdať priamo v podateľni príslušného registrového súdu. Ďalšou možnosťou je poslať ho poštou na adresu registrového súdu.

Písomný návrh na zápis konečného užívateľa výhod môžete súdu doručiť dvomi spôsobmi.

Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra v listinnej podobe

Podľa zákona o obchodnom registri by zápis do obchodného registra mal prebehnúť v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia návrhu na zápis do obchodného registra. O vykonaní zápisu konečného užívateľ výhod vám následne registrový súd vydá potvrdenie. Rovnako vám bude vydaný aj aktuálny výpis z obchodného registra. Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod a výpis z obchodného registra vám budú doručené poštou alebo si ich budete môcť vyzdvihnúť na registrovom súde (podľa toho, ktorú z týchto možností ste si zvolili v závere návrhu na zápis).

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra elektronicky

Alternatívnym spôsobom zápisu konečného užívateľ výhod do obchodného registra je použitie elektronickej služby. Na využitie tohto spôsobu zapísania konečného užívateľa výhod do obchodného registra však bude osoba, ktorá bude návrh podávať (vo všeobecnosti štatutárny orgán obchodnej spoločnosti) potrebovať určitý softvér a hardvér.

Prečítajte si tiež

V prvom rade potrebujete mať elektronický občiansky preukaz, teda eID kartu, a čítačku čipových kariet. Aby ste mohli eID kartu využívať na elektronické služby, potrebujete ju mať aktivovanú na elektronickú komunikáciu, čo znamená, že musíte mať na nej zvolený bezpečnostný osobný kód (BOK). Pre podpisovanie elektronických žiadostí musíte mať na elektronickom občianskom preukaze nahraté aj certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a poznať svoj PIN kód pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP PIN). Pokiaľ ide o softvér, potrebujete ovládač na čítačku čipových kariet, aplikáciu EAC MW klient a balík aplikácii D.Suite/eIDAS. Všetok tento softvér je možné si bezplatne stiahnuť z Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Vyplnenie elektronického formuláru na zápis konečného užívateľa výhod

Elektronický formulár na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod sa vypĺňa priamo v internetovom prehliadači. Na jeho otvorenie a vyplnenie zatiaľ nepotrebujete elektronický občiansky preukaz a ani žiadne jeho príslušenstvo. Elektronický formulár návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Keď ho otvoríte, môžete ho začať vypĺňať.

Začína sa uvedením príslušného registrového súdu. Ako bolo spomenuté, je ním okresný súd sídliaci v krajskom meste, v ktorého územnom obvode má obchodná spoločnosť sídlo. Po tom, ako zo zoznamu vyberiete jeden z ôsmych registrových súdov, nemusíte jeho adresu vypĺňať manuálne. Postačuje ak vedľa názvu kliknete na tlačidlo a jeho adresa sa vyplní automaticky.

Nasledujúcim údajom, ktorý je potrebné vyplniť, je oddiel a číslo vložky zápisu do obchodného registra. Tieto údaje o predmetnej obchodnej spoločnosti nájdete na každom výpise z obchodného registra alebo ešte rýchlejšie na stránke www.orsr.sk.

Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod
Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod

Ďalšia časť elektronického formuláru sa týka navrhovateľov. V prípade zápisu konečného užívateľ výhod do obchodného registra je navrhovateľom samotná obchodná spoločnosť, preto časť o navrhovateľovi, ktorým je fyzická osoba, nevypĺňame. O obchodnej spoločnosti sa vyplní jej obchodné meno a adresa sídla. Upozorňujeme, že pri položke Názov obce nie je možné ho vyplniť priamo, ale je potrebné najskôr do horného riadku tejto položky uviesť najmenej tri začiatočné písmená tejto obce, potom kliknúť na tlačidlo vyhľadať a až následne v spodnom riadku si zo zoznamu vybrať príslušnú obec.

Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod
Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod

Nasleduje vyplnenie časti týkajúce sa údajov o konečnom užívateľovi výhod, resp. o viacerých konečných užívateľoch výhod. Najskôr v treťom riadku prvého stĺpca „fajkou“ označíme vykonanie zmeny. Potom údaje o konečnom užívateľovi výhod zapíšeme do stĺpca Zápis v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti.

Druh dokladu totožnosti vyberáme z predvoleného zoznamu spomedzi možností občiansky preukaz a pas. Pri vypĺňaní názvu obce je znovu potrebné do horného riadku uviesť aspoň tri začiatočné písmená, stlačiť vedľajšie tlačidlo a následne si z dolného riadku vybrať príslušnú obec.

Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod
Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod

V časti Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, prostredníctvom zaškrtávacích políčok zaškrtneme tie políčka, ktoré prislúchajú skutočnostiam, ktoré u danej osoby zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod. Vo formulári je predvolene uvedená len jedna tabuľka slúžiaca pre zápis len jedného konečného užívateľa výhod. Obchodná spoločnosť však môže mať aj viacerých konečných užívateľov výhod. Vtedy je potrebné cez tlačidlo Pridať položku – konečný užívateľ výhod pridať ďalšiu tabuľku na vyplnenie údajov o ďalšom konečnom užívateľovi výhod (neskôr je možné ju aj odstrániť).

Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod
Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod

Jedným z ďalších údajov, ktorý sa bude v návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod uvádzať, je dátum, ku ktoré má registrový súd údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísať. Pri určovaní tohto dátumu je potrebné vychádzať z dátumu poslednej zmeny, ktorá v postavení konečného užívateľa výhod (alebo konečných užívateľov výhod) v obchodnej spoločnosti nastala. To znamená, že je tu potrebné uviesť dátum, od ktorého uvedené aktuálne údaje o konečnom užívateľovi výhod platia. Čiže ak posledná zmena súvisiaca s konečnými užívateľmi výhod súvisela so zmenou spoločníka obchodnej spoločnosti, tak sa tu uvedie dátum, od kedy zmena spoločníka nastala.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa nedokladajú žiadnymi listinami (zákon o obchodnom registri, § 5 ods. 2), preto nie je potrebné k návrhu na zápis konečného užívateľ výhod prikladať žiadne povinné prílohy. Potreba priložiť nejakú prílohu k takémuto návrhu však môže vzniknúť napríklad z dôvodu, že návrh nebude podávať štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, ale na základe udeleného splnomocnenia nejaká iná osoba (splnomocnenec). V takomto prípade sa toto splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa uvedie ako príloha k návrhu.

Elektronický formulár obsahuje aj miesto, do ktorého by ste mali uviesť počet listov, z ktorých návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod pozostáva. Keďže ide o elektronický formulár, tento údaj je irelevantné vypĺňať. Ak sa k návrhu prikladajú aj nejaké prílohy, uveďte na príslušné miesto ich počet.

Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod
Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod

Na ďalšom mieste sa znovu uvádza označenie zapísaného subjektu, ktorého sa návrh na zápis týka, takže tu znovu uvediete obchodné meno predmetnej obchodnej spoločnosti.

V ďalšej tabuľke uveďte osobu alebo viaceré osoby (pridáte ich cez tlačidlo Pridať položku – navrhovateľ), ktorá registrovému súdu podávajú návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod. Pokiaľ obchodná spoločnosť niekoho na podanie návrhu nesplnomocnila, je touto osobou jej štatutárny orgán.

Nakoniec je potrebné uviesť miesto a dátum vyplnenia formuláru a krížikom označiť, či si prajete potvrdenie o vykonaní zápisu alebo oznámenie o odmietnutí zápisu do obchodného registra nechať doručiť poštou alebo si ho osobne vyzdvihnete na registrovom súde.

Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod
Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod

Po vyplnení všetkých údajov vo formulári je potrebné sa vrátiť na jeho začiatok a cez príslušné tlačidlo spustiť kontrolu chýb jeho vyplnenia. V prípade, že vo formulári sú logické chyby, budete o nich upozornený červenou hviezdičkou alebo červeným ohraničením. Ak je vo formulári všetko vyplnené správne, dostanete ako odpoveď hlášku Formulár neobsahuje chyby ani varovania a je pripravený na odoslanie.

Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod
Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod

Veľmi dôležité je si teraz uložiť formulár stlačením tlačidla Vygenerovať súbor. Následne si musíte vygenerovaný súbor prevziať do počítača. Po prechode kurzorom myši ponad vygenerovaný súbor sa vám zobrazí symbol kancelárskej spinky. Keď na tento symbol kliknete myšou, zobrazí sa vám viacero možností, spomedzi ktorých si vyberiete možnosť súbor prevziať.

Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod
Vyplnenie formulára na zápis konečného užívateľa výhod
Článok pokračuje pod reklamou

Podanie elektronického formuláru na zápis konečného užívateľa výhod

Vyššie uvedenými krokmi sme len vyplnili formulár návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod a prevzali si ho do počítača. Teraz je potrebné ho odoslať registrovému súdu. K tomu si musíme spustiť elektronickú službu Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod, ktorá sa nachádza na portáli www.slovensko.sk.

V tejto chvíli je už vhodné, aby ste k svojmu počítaču pripojili čítačku čipových kariet, vložili do nej svoj elektronický občiansky preukaz a spustili na počítači aplikáciu EAC MW klient (v počítači ju nájdete pomenovanú ako Štart eID). V elektronickej službe si zo zoznamu okresných súdov vyberiete ten, ktorý je vašim registrovým súdom. Potom stlačíte tlačidlo Prejsť na službu. Budete sa musieť prihlásiť a zadať bezpečnostný osobný kód (BOK). Následne si vyberiete obchodnú spoločnosť, v mene ktorej budete návrh podávať.

Podanie elektronického formulára na zápis konečného užívateľa výhod.
Podanie elektronického formulára na zápis konečného užívateľa výhod.

Následne sa vám otvorí jednoducho vyzerajúce okno elektronickej služby, v ktorom budete mať vopred vyplnené identifikačné údaje o obchodnej spoločnosti. Teraz je potrebné do tejto elektronickej služby nahrať formulár návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod. Kliknite na tlačidlo Nahraj dokumenty.

Podanie elektronického formulára na zápis konečného užívateľa výhod.
Podanie elektronického formulára na zápis konečného užívateľa výhod.

V tomto kroku je potrebné mať súbor formuláru, ktorý ste vypĺňali na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, podpísaný elektronickým podpisom. Podpísať XML súbor je možné využitím platených alebo bezplatných služieb, resp. programov. Využiť môžete napríklad bezplatnú službu na stránke https://zep.disig.sk, kde stačí súbor nahrať a za pomoci čítatčky a občianskeho preukazu s čipom ho elektronicky podpísať. 

Keď budete mať súbor formuláru na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod elektronický podpísaný, v stĺpci výber podoby dokumentu zvoľte elektronická. Potom cez tlačidlo Vybrať súbor vo svojom počítači vyhľadajte súbor formuláru podpísaný elektronickým podpisom. Následne tento súbor uložte kliknutím na symbol počítačovej diskety. Pokračujte ďalej kliknutím na tlačidlo Prehľad podania.

Podanie elektronického formulára na zápis konečného užívateľa výhod.
Podanie elektronického formulára na zápis konečného užívateľa výhod.

Posledné, čo bude potrebné urobiť, bude odoslať žiadosť kliknutím na tlačidlo Odoslať

Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra v elektronickej podobe

Po odoslaní návrhu na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod budú do elektronickej schránky predmetnej obchodnej spoločnosti prichádzať viaceré správy. Hneď po odoslaní návrhu vám príde správa o prijatí podania, v ktorej bude uvedené, že vášmu podaniu bolo pridelené určité identifikačné číslo.

O pár minút neskôr vám príde správa s predmetom Potvrdenka o prijatí podania elektronickou podateľňou. Táto správa znamená to, že sa začal automatizovaný proces overovania elektronických podpisov vášho podania. Po tom, ako budú elektronické podpisy návrhu úspešne overené, vám príde odo elektronickej schránky správa s predmetom Potvrdenka o overení podania elektronickou podateľňou. Znamená, že vaše podpisy boli úspešne overené.

Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod.
Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod.

Nasledovať bude správa o začatí registračného konania. V nasledujúcej správe vám bude oznámené meno a priezvisko sudcu, ktorý bude váš návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra posudzovať.

Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod.
Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod.

Registrový súd je povinný vykonať zápis údajov do obchodného registra v lehote dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis (zákon o obchodnom registri, § 8 ods. 1). Preto vám v krátkej dobe od podania návrhu príde správa o vybavení podania, po ktorej vám v bude v priebehu krátkej chvíle doručená aj správa s predmetom Potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra. Prílohou tejto správy bude PDF súbor, ktorého obsahom bude potvrdenie, že registrový súd zapisuje do obchodného registra údaje o vami uvedených konečných užívateľoch výhod.

Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod.
Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod.

Po tom, ako bol zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra úspešne vykonaný, môže trvať niekoľko dní, kým vám bude doručený výpis z obchodného registra. Pri elektronickom podaní vám bude aj výpis z obchodného registra (rovnako ako potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra) doručený elektronicky do elektronickej schránky. V listinnej podobe vám tieto dokumenty doručené nebudú. Do elektronickej schránky vám preto príde výpis z obchodného registra vydávaný ku dňu zápisu ako súčasť elektronicky podpísaného súboru formátu ASICE.

Okrem toho vám bude do elektronickej schránky odoslaná aj správa doručovaná do vlastných rúk s elektronickou doručenkou, ktorá bude znovu obsahovať potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra. Obsah tejto správy vám bude sprístupnený až po prevzatí elektronickej doručenky, ktorú si prevezmete zadaním bezpečnostného osobného kódu. Potom vám príde správa, ktorá bude obsahovať dve elektronicky podpísané prílohy vo formáte XZEP. Jedna príloha bude obsahovať potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra a druhá bude obsahovať výpis z obchodného registra.

Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod.
Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod.

Postup na zápis prinášame aj vo forme videnávodu

Ako zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra elektronicky, vám krok po kroku ukážeme aj vo videonávode nižšie. 

Tip: Ak vám pri elektronickom zápise údajov KÚV nefunguje podpisovanie formuláru alebo vám nesprávne načítava stránku Slovensko.sk, skúste zmeniť internetový prehliadač.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky